Funkcie Acos, Acot, Asin, Atan, Atan2, Cos, Cot, Degrees, Pi, Radians, Sin, a Tan v aplikácii Power AppsAcos, Acot, Asin, Atan, Atan2, Cos, Cot, Degrees, Pi, Radians, Sin, and Tan functions in PowerApps

Pomocou týchto funkcií sa počítajú trigonometrické hodnoty.Calculates trigonometric values.

PopisDescription

Primárne funkciePrimary functions

Funkcia Cos vráti hodnotu kosínusu pre argument, uhol udávaný v radiánoch.The Cos function returns the cosine of its argument, an angle specified in radians.

Funkcia Cot vráti hodnotu kotangensu pre argument, uhol udávaný v radiánoch.The Cot function returns the cotangent of its argument, an angle specified in radians.

Funkcia Sin vráti hodnotu sínusu pre argument, uhol udávaný v radiánoch.The Sin function returns the sine of its argument, an angle specified in radians.

Funkcia Tan vráti hodnotu tangensu pre argument, uhol udávaný v radiánoch.The Tan function returns the tangent of its argument, an angle specified in radians.

Inverzné funkcieInverse functions

Funkcia Acos vráti arkuskosínus alebo inverzný kosínus pre argument.The Acos function returns the arccosine, or inverse cosine, of its argument. Arkuskosínus je uhol, ktorého kosínus je argument.The arccosine is the angle whose cosine is the argument. Vráti hodnotu uhla v radiánoch v rozsahu od 0 (nula) do π.The returned angle is given in radians in the range 0 (zero) to π.

Funkcia Acot vráti hodnotu arkustangensu alebo inverzného kotangensu pre argument.The Acot function returns the principal value of the arccotangent, or inverse cotangent, of its argument. Vráti hodnotu uhla v radiánoch v rozsahu od 0 (nula) do π.The returned angle is given in radians in the range 0 (zero) to π.

Funkcia Asin vráti arkussínus alebo inverzný sínus pre argument.The Asin function returns the arcsine, or inverse sine, of its argument. Arkussínus je uhol, ktorého sínus je argument.The arcsine is the angle whose sine is the argument. Vráti hodnotu uhla v radiánoch v rozsahu -π/2 až π/2.The returned angle is given in radians in the range -π/2 to π/2.

Funkcia Atan vráti arkustangens alebo inverzný tangens pre argument.The Atan function returns the arctangent, or inverse tangent, of its argument. Arkustangens je uhol, ktorého tangens je argument.The arctangent is the angle whose tangent is the argument. Vráti hodnotu uhla v radiánoch v rozsahu -π/2 až π/2.The returned angle is given in radians in the range -π/2 to π/2.

Funkcia Atan2 vráti arkustangens alebo inverzný tangens uvedených súradníc x a y ako argumenty.The Atan2 function returns the arctangent, or inverse tangent, of the specified x and y coordinates as arguments. Arkustangens je uhol, od osi x po riadok, ktorý obsahuje začiatočný bod (0; 0) a bod so súradnicami (x, y).The arctangent is the angle from the x-axis to a line that contains the origin (0, 0) and a point with coordinates (x, y). Uhol je udávaný v radiánoch v rozsahu -π až π, okrem -π.The angle is given in radians between -π and π, excluding -π. Kladný výsledok znamená uhol proti smeru hodinových ručičiek od osi x. Negatívny výsledok znamená uhol v smere hodinových ručičiek.A positive result represents a counterclockwise angle from the x-axis; a negative result represents a clockwise angle. Atan2( ab ) sa rovná Atan( b/a ), okrem toho, že a sa môže rovnať 0 (nula) s funkciou Atan2.Atan2( ab ) equals Atan( b/a ), except that a can equal 0 (zero) with the Atan2 function.

Pomocné funkcieHelper functions

Funkcia Degrees konvertuje radiány na stupne.The Degrees function converts radians to degrees. π radiánov sa rovná 180 stupňov.π radians equals 180 degrees.

Funkcia Pi vráti transcendentné číslo π, ktorý začína 3,141592...The Pi function returns the transcendental number π, which begins 3.141592...

Funkcia Radians konvertuje stupne na radiány.The Radians function converts degrees to radians.

PoznámkyNotes

Ak zadáte pre tieto funkcie jedno číslo, vrátená hodnota je jeden výsledok.If you pass a single number to these functions, the return value is a single result. Ak funkcii predáte tabuľku s jedným stĺpcom, ktorý obsahuje čísla, vrátená hodnota bude tabuľka s jedným stĺpcom výsledkov, a to, s jedným výsledkom pre každý záznam v tabuľke argumentov.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of results, one result for each record in the argument's table. Ak máte tabuľku s viacerými stĺpcami, preveďte ju na tabuľku s jedným stĺpcom tak, ako je to popísané v časti práca s tabuľkami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Ak je výsledok argument nedefinovaná hodnota, výsledok je prázdny.If an argument would result in an undefined value, the result is blank. Toto sa môže stať, napríklad pri použití inverzných funkcií s argumentmi, ktoré sú mimo rozsah.This can happen, for example, when using inverse functions with arguments that are out of range.

SyntaxSyntax

Primárne funkciePrimary Functions

Cos( Radians )Cos( Radians )
Cot( Radians )Cot( Radians )
Sin( Radians )Sin( Radians )
Tan( Radians )Tan( Radians )

  • Radians – Povinné.Radians - Required. Uhol, s ktorým sa má urobiť výpočet.Angle to operate on.

Cos( SingleColumnTable )Cos( SingleColumnTable )
Cot( SingleColumnTable )Cot( SingleColumnTable )
Sin( SingleColumnTable )Sin( SingleColumnTable )
Tan( SingleColumnTable )Tan( SingleColumnTable )

  • SingleColumnTable – povinné.SingleColumnTable - Required. Tabuľka s jedným stĺpcom obsahujúca uhly, ktoré sa majú používať.A single-column table of angles to operate on.

Inverzné funkcieInverse Functions

Acos( Number )Acos( Number )
Acot( Number )Acot( Number )
Asin( Number )Asin( Number )
Atan( Number )Atan( Number )

  • Number – povinné.Number - Required. Číslo, s ktorým sa má urobiť výpočet.Number to operate on.

Acos( SingleColumnTable )Acos( SingleColumnTable )
Acot( SingleColumnTable )Acot( SingleColumnTable )
Asin( SingleColumnTable )Asin( SingleColumnTable )
Atan( SingleColumnTable )Atan( SingleColumnTable )

  • SingleColumnTable – povinné.SingleColumnTable - Required. Tabuľka s jedným stĺpcom obsahujúca čísla, ktoré sa majú používať.A single-column table of numbers to operate on.

Atan2( X, Y )Atan2( X, Y )

  • X – Povinné.X - Required. Súradnice osi X.X-axis coordinate.
  • Y – Povinné.Y - Required. Súradnice osi Y.Y-axis coordinate.

Pomocné funkcieHelper Functions

Degrees( Radians )Degrees( Radians )

  • Radians – Povinné.Radians - Required. Uhol v radiánoch, ktorý sa má konvertovať.Angle in radians to convert to degrees.

Pi()Pi()

Radians( Degrees )Radians( Degrees )

  • Degrees – Povinné.Degrees - Required. Uhol v stupňoch, ktorý sa má konvertovať na radiány.Angle in degrees to convert to radians.

PríkladyExamples

Jediné čísloSingle number

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Cos( 1.047197 )Cos( 1.047197 ) Vráti kosínus v hodnote 1,047197 radiánoch alebo 60 stupňov.Returns the cosine of 1.047197 radians or 60 degrees. 0,50.5
Cot( Pi()/4 )Cot( Pi()/4 ) Vráti kotangens v hodnote 0,785398... radiánov alebo 45 stupňov.Returns the cotangent of 0.785398... radians or 45 degrees. 11
Sin( Pi()/2 )Sin( Pi()/2 ) Vráti sínus v hodnote 1,570796... radiánov alebo o 90 stupňov.Returns the sine of 1.570796... radians or 90 degrees. 11
Tan( Radians(60) )Tan( Radians(60) ) Vráti tangens v hodnote 1,047197... radiánov alebo 60 stupňov.Returns the tangent of 1.047197... radians or 60 degrees. 1,732050...1.732050...
Acos( 0.5 )Acos( 0.5 ) Vráti hodnotu arkuskosínusu 0,5, v radiánoch.Returns the arccosine of 0.5, in radians. 1,047197...1.047197...
Acot( 1 )Acot( 1 ) Vráti arkustangens čísla 1, v radiánoch.Returns the arccotangent of 1, in radians. 0,785398...0.785398...
Asin( 1 )Asin( 1 ) Vráti arkussínus čísla 1 v radiánoch.Returns the arcsine of 1, in radians. 1,570796...1.570796...
Atan( 1.732050 )Atan( 1.732050 ) Vráti hodnotu arkustangensu 1,732050, v radiánoch.Returns the arctangent of 1.732050, in radians. 1,047197...1.047197...
Atan2( 5, 3 )Atan2( 5, 3 ) Vráti hodnotu arkustangensu uhla z osi x riadku, ktorý obsahuje začiatok (0,0) a súradnicu (5,3), čo je približne 31 stupňov.Returns the arctangent of the angle from the x-axis of the line that contains the origin (0,0) and the coordinate (5,3), which is approximately 31 degrees. 0,540419...0.540419...
Atan2( 4, 4 )Atan2( 4, 4 ) Vráti hodnotu arkustangensu uhla z osi x riadku, ktorý obsahuje začiatok (0,0) a súradnicu (4,4), čo je presne π/4 radiánov alebo 45 stupňov.Returns the arctangent of the angle from the x-axis of the line that contains the origin (0,0) and the coordinate (4,4), which is exactly π/4 radians or 45 degrees. 0,785398...0.785398...
Degrees( 1,047197 )Degrees( 1.047197 ) Vráti ekvivalentný počet stupňov pre 1,047197 radiány.Returns the equivalent number of degrees for 1.047197 radians. 6060
Pi()Pi() Vráti transcendentálne čísloπ.Returns the transcendental number π. 3,141592...3.141592...
Radians( 15 )Radians( 15 ) Vráti ekvivalentný počet radiánov pre 15 stupňov.Returns the equivalent number of radians for 15 degrees. 0,261799...0.261799...

Tabuľka s jedným stĺpcomSingle-column table

V príkladoch v tejto časti sa používajú zdroj údajov s názvom ValueTable, ktorý obsahuje nasledujúce údaje.The examples in this section use a data source that's named ValueTable and that contains the following data. Posledný záznam v tabuľke je π/2 radiánov alebo 90 stupňov.The last record in the table is π/2 radians or 90 degrees.

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Cos( ValueTable )Cos( ValueTable ) Vráti kosínus každého čísla v tabuľke.Returns the cosine of each number in the table.
Cot( ValueTable )Cot( ValueTable ) Vráti kotangens každého čísla v tabuľke.Returns the cotangent of each number in the table.
Sin( ValueTable )Sin( ValueTable ) Vráti sínus každého čísla v tabuľke.Returns the sine of each number in the table.
Tan( ValueTable )Tan( ValueTable ) Vráti tangens každého čísla v tabuľke.Returns the tangent of each number in the table.
Acos( ValueTable )Acos( ValueTable ) Vráti arkuskosínus každého čísla v tabuľke.Returns the arccosine of each number in the table.
Acot( ValueTable )Acot( ValueTable ) Vráti arkustangens každého čísla v tabuľke.Returns the arccotangent of each number in the table.
Asin( ValueTable )Asin( ValueTable ) Vráti arkussínus každého čísla v tabuľke.Returns the arcsine of each number in the table.
Atan( ValueTable )Atan( ValueTable ) Vráti arkustangens každého čísla v tabuľke.Returns the arctangent of each number in the table.
Degrees( ValueTable )Degrees( ValueTable ) Vráti ekvivalentný počet stupňov pre každé číslo v tabuľke za predpokladu, že uhly sú uvádzané v radiánoch.Returns the equivalent number of degrees for each number in the table, assumed to be angles in radians.
Radians( ValueTable )Radians( ValueTable ) Vráti ekvivalentný počet radiánov pre každé číslo v tabuľke za predpokladu, že uhly sú uvádzané v stupňoch.Returns the equivalent number of radians for each number in the table, assumed to be angles in degrees.