Funkcia User v službe PowerAppsUser function in PowerApps

Vráti informácie o aktuálnom používateľovi.Returns information about the current user.

PopisDescription

Funkcia User vráti záznam informácií o aktuálnom používateľovi:The User function returns a record of information about the current user:

VlastnosťProperty PopisDescription
User().EmailUser().Email E-mailová adresa aktuálneho používateľa.Email address of the current user.
User().FullNameUser().FullName Celé meno aktuálneho používateľa vrátane mena a priezviska.Full name of the current user, including first and last names.
User().ImageUser().Image Obrázok aktuálneho používateľa.Image of the current user. Bude to URL adresa obrázka v tvare "blob:identifikátor".This will be an image URL of the form "blob:identifier". Nastavte vlastnosť Image ovládacieho prvku Obrázok na túto hodnotu a zobrazte obrázok v aplikácii.Set the Image property of the Image control to this value to display the image in the app.

Poznámka

Vrátené informácie sa týkajú aktuálneho používateľa služby PowerApps.The information returned is for the current PowerApps user. Budú sa zhodovať s informáciami konta zobrazenými v prehrávačoch a štúdiu služby PowerApps a budú sa dať vyhľadať v prostredí mimo akejkoľvek vytvorenej aplikácie.It will match the "Account" information that is displayed in the PowerApps players and studio, which can be found outside of any authored apps. Nemusia sa zhodovať s informáciami aktuálneho používateľa v službe Office 365 alebo iných službách.This may not match the current user's information in Office 365 or other services.

SyntaxSyntax

User()User()

PríkladyExamples

Nasledujúce informácie sú o aktuálnom používateľovi služby PowerApps:The current PowerApps user has the following information:

  • Meno a priezvisko: John DoeFull Name: "John Doe"
  • E-mailová adresa: "john.doe@contoso.com"Email address: "john.doe@contoso.com"
  • Obrázok: Image:
VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
User()User() Záznam všetkých informácií o aktuálnom používateľovi služby PowerApps.Record of all information for the current PowerApps user. { FullName: "John Doe", Email: "john.doe@contoso.com", Image: "blob:1234...5678" }{ FullName: "John Doe", Email: "john.doe@contoso.com", Image: "blob:1234...5678" }
User().EmailUser().Email E-mailová adresa aktuálneho používateľa služby PowerApps.The email address of the current PowerApps user. "john.doe@contoso.com""john.doe@contoso.com"
User().FullNameUser().FullName Celé meno aktuálneho používateľa služby PowerApps.The full name of the current PowerApps user. "John Doe""John Doe"
User().ImageUser().Image URL adresa obrázka aktuálneho používateľa služby PowerApps.The image URL for the current PowerApps user. Nastavte vlastnosť Image ovládacieho prvku Image na túto hodnotu a zobrazte obrázok v aplikácii.Set the Image property of the Image control to this value to display the image in the app. "blob:1234...5678""blob:1234...5678"

S ImageControl.Image:With ImageControl.Image: