Funkcia Validate v službe PowerAppsValidate function in PowerApps

Funkcia Validate kontroluje, či je hodnota jedného stĺpca alebo celého záznamu platná pre zdroj údajov.The Validate function checks whether the value of a single column or a complete record is valid for a data source.

PopisDescription

Skôr, ako používateľ odošle zmenu údajov, môžete poskytnúť okamžitú spätnú väzbu týkajúcu sa jej platnosti a zlepšiť tým prácu ostatných používateľov.Before a user submits a data change, you can provide immediate feedback on the validity of that submission, resulting in a better user experience.

Zdroje údajov dokážu poskytnúť informácie o tom, aké sú platné hodnoty v rámci záznamov.Data sources can provide information on what constitutes valid values within a record. Tieto informácie môžu obsahovať veľa obmedzení, napríklad:This information can include many constraints, such as these examples:

  • či stĺpec vyžaduje hodnotu,whether a column requires a value
  • aký dlhý môže byť reťazec textu,how long a string of text can be
  • aké vysoké a nízke môže byť číslo,how high and low a number can be
  • aký skorý a neskorý môže byť dátum.how early and late a date can be

Funkcia Validate pomocou týchto informácií určuje, či je hodnota platná, a ak nie je, vráti príslušné chybové hlásenie.The Validate function uses this information to determine whether a value is valid and to return an appropriate error message if not. Pomocou funkcie DataSourceInfo môžete zobraziť tie informácie, ktoré funkcia Validate používa.You can use the DataSourceInfo function to view the same information that Validate uses.

Zdroje údajov sa líšia v tom, koľko overovacích informácií poskytujú, vrátane možnosti, že neposkytujú vôbec žiadne.Data sources vary in how much validation information they provide, including not providing any at all. Funkcia Validate dokáže overiť hodnoty iba na základe týchto informácií.Validate can only verify values based on this information. Dokonca aj keď funkcia Validate nenájde žiaden problém, nemusí byť zmena údajov úspešná.Even if Validate doesn't find a problem, applying the data change may still fail. Informácie o zlyhaní môžete získať prostredníctvom funkcie Errors.You can use the Errors function to obtain information about the failure.

Ak funkcia Validate nájde problém, vráti chybové hlásenie, ktoré môžete zobraziť používateľovi aplikácie.If Validate finds a problem, the function returns an error message that you can show to the user of the app. Ak sú všetky hodnoty platné, funkcia Validate vráti prázdnu hodnotu.If all values are valid, Validate returns blank. Pri práci s kolekciou, ktorá nemá žiadne overovacie informácie, sú hodnoty vždy platné.When you work with a collection that has no validation information, values are always valid.

SyntaxSyntax

Validate( DataSource; Column; Value )Validate( DataSource; Column; Value )

  • DataSource – povinné.DataSource – Required. Zdroj údajov slúžiaci na overenie platnosti.The data source to validate with.
  • Column – povinné.Column – Required. Stĺpec, ktorý sa má overiť.The column to validate.
  • Value – povinné.Value – Required. Hodnota vybratého stĺpca, ktorá sa má overiť.The value for the selected column to be validated.

Validate( DataSource; OriginalRecord; Updates )Validate( DataSource; OriginalRecord; Updates )

  • DataSource – povinné.DataSource – Required. Zdroj údajov slúžiaci na overenie platnosti.The data source to validate with.
  • OriginalRecord - povinné.OriginalRecord - Required. Záznam, ktorého aktualizácie sa majú overiť.The record to which updates are to be validated.
  • Aktualizácie - povinné.Updates - Required. Zmeny, ktoré sa majú aplikovať na pôvodný záznam.The changes to apply to the original record.

PríkladyExamples

V týchto príkladoch musia byť hodnoty v stĺpci Percentage zdroja údajov Scores medzi 0 a 100 (vrátane).For these examples, values in the Percentage column of the Scores data source must be between 0 and 100, inclusive. Ak údaje prejdú overením, funkcia vráti prázdnu hodnotu.If the data passes validation, the function returns blank. V opačnom prípade vráti funkcia chybové hlásenie.Otherwise, the function returns an error message.

Overenie jedného stĺpcaValidate with a single column

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Validate( Scores; Percentage; 10 )Validate( Scores; Percentage; 10 ) Skontroluje, či je hodnota 10 platnou hodnotou pre stĺpec Percentage v zdroji údajov Scores.Checks whether 10 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. prázdna hodnotablank
Validate( Scores; Percentage; 120 )Validate( Scores; Percentage; 120 ) Skontroluje, či je hodnota 120 platnou hodnotou pre stĺpec Percentage v zdroji údajov Scores.Checks whether 120 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. Hodnoty musia byť v rozsahu od 0 do 100."Values must be between 0 and 100."

Overenie úplného záznamuValidate with a complete record

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Validate( Scores; EditRecord; Gallery.Updates )Validate( Scores; EditRecord; Gallery.Updates ) Skontroluje, či sú hodnoty vo všetkých stĺpcoch platnými hodnotami pre zdroj údajov Scores.Checks whether values in all columns are valid for the Scores data source. V tomto príklade hodnota v stĺpci Percentage je 10.In this example, the value in the Percentage column is 10. prázdna hodnotablank
Validate( Scores; EditRecord; Gallery.Updates )Validate( Scores; EditRecord; Gallery.Updates ) Skontroluje, či sú hodnoty vo všetkých stĺpcoch platnými hodnotami pre zdroj údajov Scores.Checks whether values in all columns are valid for the Scores data source. V tomto prípade hodnota v stĺpci Percentage je 120.In this example, the value in the Percentage column is 120. Hodnoty musia byť v rozsahu od 0 do 100."Values must be between 0 and 100."