Funkcia Value v PowerAppsValue function in PowerApps

Prevedie textový reťazec na číslo.Converts a string of text to a number.

PopisDescription

Funkcia Value prevedie textový reťazec, ktorý obsahuje číselné znaky, na číselnú hodnotu.The Value function converts a string of text that contains number characters to a number value. Túto funkciu použite, keď potrebujete vykonať výpočty s číslami, ktoré používateľ zadal ako text.Use this function when you need to perform calculations on numbers that were entered as text by a user.

Rôzne jazyky interpretujú znaky , a .Different languages interpret , and . inak.differently. V predvolenom nastavení sa text interpretuje v jazyku aktuálneho používateľa.By default, the text is interpreted in the language of the current user. Jazyk, ktorý sa má použiť, môžete určiť pomocou značky jazyka s využitím rovnakých značiek jazyka, ktoré vracia funkcia Language.You can specify the language to use with a language tag, using the same language tags that are returned by the Language function.

Poznámky k formátu reťazca:Notes on the format of the string:

  • Pred reťazcom môže byť symbol meny pre aktuálny jazyk.The string may be prefixed with the currency symbol for the current language. Symbol meny sa ignoruje.The currency symbol is ignored. Symboly meny pre iné jazyky sa neignorujú.Currency symbols for other languages are not ignored.
  • Reťazec môže na konci obsahovať znak percenta (%), čo znamená, že ide o percentuálnu hodnotu.The string may be include a percent sign (%) at the end, indicating that it is a percentage. Číslo sa pred vrátením vydelí číslom 100.The number will be divided by 100 before being returned. Percentá a symboly mien nie je možné spájať.Percentages and currency symbols cannot be mixed.
  • Reťazec môže byť zapísaný v exponenciálnom zápise, kedy sa 12 x 103 vyjadruje ako „12e3“.The string may be in scientific notation, with 12 x 103 expressed as "12e3".

Ak číslo nie je v správnom formáte, funkcia Value vráti hodnotu blank (prázdne).If the number is not in a proper format, Value will return blank.

Na prevod hodnôt dátumu a času použite funkciu DateValue, TimeValue alebo DateTimeValue.To convert date and time values, use the DateValue, TimeValue, or DateTimeValue functions.

SyntaxSyntax

Value( String [; LanguageTag ] )Value( String [; LanguageTag ] )

  • String – povinné.String - Required. Reťazec, ktorý sa má previesť na číselnú hodnotu.String to convert to a numeric value.
  • LanguageTag – voliteľné.LanguageTag - Optional. Značka jazyka, v ktorom sa má analyzovať reťazec.The language tag in which to parse the string. Ak nie je uvedené, použije sa jazyk aktuálneho používateľa.If not specified, the language of the current user is used.

PríkladyExamples

Používateľ, ktorý spúšťa tieto vzorce, sa nachádza v Spojených štátoch a vybral si ako svoj jazyk angličtinu.The user running these formulas is located in the United States and has selected English as their language. Funkcia Language vráti „en-US“.The Language function is returning "en-US".

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Value( "123.456" )Value( "123.456" ) Použije sa predvolený jazyk „en-US“, ktorý používa bodku ako oddeľovač desatinných miest.The default language of "en-US" will be used, which uses a period as the decimal separator. 123.456123.456
Value( "123.456"; "es-ES" )Value( "123.456"; "es-ES" ) „es-ES“ je značka jazyka pre španielčinu v Španielsku."es-ES" is the language tag for Spanish in Spain. V Španielsku sa čiarkou oddeľujú tisíce.In Spain, a period is a thousands separator. 123456123456
Value( "123,456" )Value( "123,456" ) Použije sa predvolený jazyk „en-US“, ktorý používa čiarku ako oddeľovač tisícov.The default language of "en-US" will be used, which uses a comma as a thousands separator. 123456123456
Value( "123,456"; "es-ES" )Value( "123,456"; "es-ES" ) „es-ES“ je značka jazyka pre španielčinu v Španielsku."es-ES" is the language tag for Spanish in Spain. V Španielsku sa čiarkou oddeľujú desatinné miesta.In Spain, a comma is the decimal separator. 123.456123.456
Value( "12.34%" )Value( "12.34%" ) Znak percenta na konci reťazca označuje, že ide o percentuálnu hodnotu.The percentage sign at the end of the string indicates that this is a percentage. 0.12340.1234
Value( "$ 12.34" )Value( "$ 12.34" ) Symbol meny pre aktuálny jazyk sa ignoruje.The currency symbol for the current language is ignored. 12.3412.34
Value( "24e3" )Value( "24e3" ) Exponenciálny zápis pre 12 x 103.Scientific notation for 12 x 103. 2400024000