Operátory v službe PowerAppsOperators in PowerApps

Niektoré z týchto operátorov sú závislé od jazyka autora.Some of these operators are dependent on the language of the author. Ďalšie informácie nájdete v článku Globálne aplikácie.See Global apps for more information.

SymbolSymbol TypType SyntaxSyntax PopisDescription
.. Výber vlastnostíProperty Selector Slider1.Value
Color.Red
Acceleration.X
Slider1.Value
Color.Red
Acceleration.X
Extrahuje vlastnosť z tabuľky, ovládacieho prvku,signálu alebo enumerácie.Extracts a property from a table, control, signal, or enumeration. Môžete použiť !For backwards compatibility, ! na zaistenie spätnej kompatibility.may also be used.
.,
[závislý na jazyku][language dependent]
Oddeľovač desatinných miestDecimal separator 1.231.23 Oddeľovač medzi celou a zlomkovou časťou čísla.Separator between whole and fractional parts of a number. Znak závisí od jazyka.The character depends on the language.
( )( ) ZátvorkyParentheses Filter (T, A < 10)Filter(T; A < 10)

(1 + 2) * 3(1 + 2) * 3
Vynucuje prednosti a zoskupuje čiastkové výrazy do väčších výrazovEnforces precedence order, and groups sub-expressions in a larger expression
+ Aritmetické operátoryArithmetic operators 1 + 21 + 2 SčítanieAddition
-   2 – 12 - 1 Odčítanie a znamienkoSubtraction and sign
*   2 * 32 * 3 NásobenieMultiplication
/   2 / 32 / 3 Delenie (pozri aj funkciu Mod)Division (also see the Mod function)
^   2 ^ 32 ^ 3 Umocňovanie, zodpovedá funkcii PowerExponentiation, equivalent to the Power function
%   20%20% Percento (zodpovedá "* 1/100")Percentage (equivalent to "* 1/100")
= Operátory porovnávaniaComparison operators Cena = 100Price = 100 Rovná saEqual to
>   Cena > 100Price > 100 Väčší akoGreater than
>=   Cena >= 100Price >= 100 Väčší ako alebo rovnýGreater than or equal to
<   Cena < 100Price < 100 Menší akoLess than
<=   Cena <= 100Price <= 100 Menší ako alebo rovnýLess than or equal to
<>   Cena <> 100Price <> 100 Nerovná saNot equal to
& Operátor spájania reťazcovString concatenation operator "hello" & " " & "world""hello" & " " & "world" Zobrazí viacero reťazcov tak, aby vyzerali súvisloMakes multiple strings appear continuous
&& alebo And&& or And Logické operátoryLogical operators Cena < 100 && Slider1.Value = 20Price < 100 && Slider1.Value = 20
alebo Cena < 100 And Slider1.Value = 20or Price < 100 And Slider1.Value = 20
Logická konjunkcia, zodpovedá funkcii AndLogical conjunction, equivalent to the And function
|| alebo Or|| or Or   Cena < 100 || Slider1.Value = 20 alebo Cena < 100 Or Slider1.Value = 20Price < 100 || Slider1.Value = 20 or Price < 100 Or Slider1.Value = 20 Logická disjunkcia, zodpovedá funkcii OrLogical disjunction, equivalent to the Or function
!! alebo Notor Not   !(Cena < 100) alebo Not (Cena < 100)!(Price < 100) or Not (Price < 100) Logická negácia, zodpovedá funkcii NotLogical negation, equivalent to the Not function
exactinexactin Operátory členstvaMembership operators Gallery1.Selected exactin SavedItemsGallery1.Selected exactin SavedItems Patrí do kolekcie alebo tabuľkyBelonging to a collection or a table
exactinexactin   "Word" exactin “Ak chcete vytvoriť wordový dokument, otvorte Microsoft Word...”"Windows" exactin “To display windows in the Windows operating system...” Test podreťazcov (rozlišovanie veľkých a malých písmen)Substring test (case-sensitive)
inin   Gallery1.Selected in SavedItemsGallery1.Selected in SavedItems Patrí do kolekcie alebo tabuľkyBelonging to a collection or a table
inin   "Pole" in "Pole Názov vyplníte kliknutím na pole Názov organizácie...""The" in "The keyboard and the monitor..." Test podreťazcov (bez rozlišovania veľkých a malých písmen)Substring test (case-insensitive)
@ Operátor rozlišovaniaDisambiguation operator MyTable[@fieldname]MyTable[@fieldname] Rozlišovanie políField disambiguation
@   [@MyVariable][@MyVariable] Rozlišovanie globálnej mnohoznačnostiGlobal disambiguation
,;
[závislý na jazyku][language dependent]
Oddeľovač zoznamovList separator If( X < 10; "Nízka"; "Dobrá" )If( X < 10; "Low"; "Good" )
{ X: 12; Y: 32 }{ X: 12; Y: 32 }
[ 1; 2; 3 ][ 1; 2; 3 ]
Oddeľuje:Separates: Tento znak závisí od jazyka.This character depends on the language.
;;;
[závislý na jazyku][language dependent]
Reťazenie vzorcovFormula chaining Collect(T; A);; Navigate(S1; "")Collect(T; A);; Navigate(S1; "") Vyvolania funkcií môžete oddeliť vo vlastnostiach správania.Separate invocations of functions in behavior properties. Operátor reťazenia závisí od jazyka.The chaining operator depends on the language.
ParentParent Operátor nadradeniaParent operator Parent.FillParent.Fill Prístup k vlastnostiam kontajnera ovládacieho prvkuAccess to properties of a control container
ThisItemThisItem Operátor ThisItemThisItem operator ThisItem.FirstNameThisItem.FirstName Prístup k poliam ovládacieho prvku Galéria alebo FormulárAccess to fields of a Gallery or form control

Operátory in a exactinin and exactin operators

Operátory in a exactin môžete použiť na vyhľadanie reťazca v zdroji údajov, napríklad v kolekcii alebo v importovanej tabuľke.You can use the in and exactin operators to find a string in a data source, such as a collection or an imported table. Operátor in identifikuje zhody bez ohľadu na veľké a malé písmená a operátor exactin identifikuje iba také zhody, v ktorých sa zhoduje aj písanie veľkých začiatočných písmen.The in operator identifies matches regardless of case, and the exactin operator identifies matches only if they're capitalized the same way. Tu je príklad:Here's an example:

 1. Vytvorte alebo naimportujte kolekciu s názvom Inventory a zobrazte ju v galérii podľa popisu v prvom postupe v článku o zobrazení obrázkov a textov v galérii.Create or import a collection named Inventory, and show it in a gallery, as the first procedure in Show images and text in a gallery describes.

 2. Nastavte vlastnosť Items galérie na tento vzorec:Set the Items property of the gallery to this formula:
  Filter(Inventory; "E" in ProductName)Filter(Inventory; "E" in ProductName)

  Galéria zobrazí všetky produkty okrem produktu Callisto, pretože názov tohto produktu je jediný, ktorý neobsahuje vami zadané písmeno.The gallery shows all products except Callisto because the name of that product is the only one that doesn't contain the letter you specified.

 3. Zmeňte vlastnosť Items galérie na tento vzorec:Change the Items property of the gallery to this formula:
  Filter(Inventory; "E" exactin ProductName)Filter(Inventory; "E" exactin ProductName)

  Galéria zobrazí iba produkt Europa, pretože je jediný, ktorého názov obsahuje vami zadané písmeno veľké E.The gallery shows only Europa because only its name contains the letter that you specified in the case that you specified.

Operátor ThisItemThisItem operator

Údaje v ovládacích prvkoch Galéria, Formulár na úpravy alebo Formulár na zobrazenie môžete zobraziť tak, že im vytvoríte väzbu na tabuľku alebo kolekciu.You can show data in Gallery, Edit form, or Display form controls by binding it to a table or a collection. Tieto ovládacie prvky sú kontajnerom pre ďalšie karty a ovládacie prvky.These controls are a container for other cards and controls. Každá karta alebo ovládací prvok v kontajneri môže pristupovať k viazaným údajom prostredníctvom operátora ThisItem.Each card or control within the container can access the bound data through the ThisItem operator.

Operátor ThisItem môžete použiť na určenie stĺpca údajov jednotlivých kariet a ovládacích prvkov nachádzajúcich sa vo vonkajšom ovládacom prvku.You use the ThisItem operator to specify the column of data that each card or control within the outer control. Napríklad operátor v galérii produktov na zobrazenie obrázkov a textu v galérii určil, že ovládací prvok obrázka zobrazil dizajn produktu. Horné označenie zobrazilo názov produktu a dolné označenie zobrazilo počet jednotiek na sklade.For example, that operator in the product gallery for Show images and text in a gallery specified that the image control showed the product design, the upper label showed the product name, and the lower label showed the number of units in stock.

V prípade vnorených galérií odkazuje operátor ThisItem na položky v najvnútornejšej galérii.For nested galleries, ThisItem refers to the innermost gallery's items. Za predpokladu, že polia riadkov vo vnútornej a vonkajšej galérii nie sú vo vzájomnom konflikte, môžete priamo použiť nekvalifikované názvy polí (stĺpcov).Assuming the row fields in the inner and outer galleries don't conflict, you can also use the unqualified field (column) names directly. Tento prístup umožňuje, aby pravidlá vo vnútornej galérii odkazovali na položky vo vonkajšej galérii.This approach enables rules in an inner gallery to refer to an outer gallery's items.

Operátor ParentParent operator

Niektoré ovládacie prvky hosťujú iné ovládacie prvky.Some controls host other controls. Napríklad ovládacie prvky Obrazovka, Galéria, Karta, Formulár na úpravy a Formulár na zobrazenie sú kontajnery pre iné ovládacie prvky.For example, Screen, Gallery, Card, Edit form, and Display form controls are all containers for controls. Hosťujúci ovládací prvok nazývame „nadradený“ vo vzťahu k ovládacím prvkom, ktoré obsahuje.We call the hosting control the "parent" of the controls within.

Kdekoľvek v aplikácii PowerApps môžeme odkazovať na ľubovolný ovládací prvok aplikácie prostredníctvom jeho názvu.Any control in PowerApps can be referenced by name from anywhere within the app. Screen1 môže byť názov obrazovky vo vašej aplikácii.Screen1 may be the name of a screen in your app. Ak chcete načítať farbu pozadia tejto obrazovky, môžete použiť Screen1.Fill.To retrieve the background color of this screen, you can use Screen1.Fill.

Ovládacie prvky tejto obrazovky majú aj ďalšiu možnosť.Controls on this screen have another option. Môžu použiť relatívny odkaz: Parent.Fill.They can use a relative reference: Parent.Fill. Operátor Parent odkazuje na ovládací prvok, ktorý hosťuje tento ovládací prvok a sprístupňuje všetky jeho vlastnosti.The Parent operator refers to the control that hosts this control, making available all of its properties. Použitie operátora Parent je užitočné, pretože nezávisí od názvu ovládacieho prvku.Using Parent is helpful because it doesn't depend on the name of the control. Ovládací prvok kontajnera môžete kopírovať a vkladať bez toho, aby ste museli prispôsobovať akékoľvek odkazy v kontajneri.You can copy and paste a container control without needing to adjust any references within the container. Tento operátor tiež uľahčuje čítanie vzťahov medzi podriadenými a nadradenými ovládacími prvkami vo vzorcoch.This operator also makes the relationship between child and parent controls clearer when reading formulas.

Operátor rozlišovaniaDisambiguation operator

Niektoré funkcie vytvárajú pri spracovávaní jednotlivých záznamov rozsahy záznamov na prístup do polí tabuľky. Ide napríklad o funkcie Filter, AddColumns a Sum.Some functions create record scopes for accessing the fields of table while processing each record, such as Filter, AddColumns, and Sum. Názvy polí pridané prostredníctvom rozsahu záznamov prepíšu rovnaké názvy z iného miesta v aplikácii.Field names added with the record scope override the same names from elsewhere in the app. Ak sa tak stane, môžete stále pristupovať k hodnotám mimo rozsahu záznamov prostredníctvom operátora rozlišovania @ :When this happens, you can still access values from outside the record scope with the @ disambiguation operator:

 • Na prístup k hodnotám z vnorených rozsahov záznamov použite operátor @ s názvom spracovávanej tabuľky a nasledovný vzor:To access values from nested record scopes, use the @ operator with the name of the table being operated upon using this pattern:
  Table [@ FieldName ]Table[@FieldName]
 • Na prístup ku globálnym hodnotám, ako sú napríklad zdroje údajov, kolekcie a kontextové premenné, použite vzor [@ ObjectName ] (bez označenia tabuľky).To access global values, such as data sources, collections, and context variables, use the pattern [@ObjectName] (without a table designation).

Ďalšie informácie a príklady nájdete v rozsahu záznamov.For more information and examples, see record scopes.