Signály Acceleration, App, Compass, Connection a Location v službe PowerAppsAcceleration, App, Compass, Connection, and Location signals in PowerApps

Vracia informácie o prostredí aplikácie, napríklad o geografickej polohe používateľa alebo o tom, ktorá obrazovka sa zobrazuje.Returns information about the app's environment, such as where the user is located in the world and which screen is displayed.

Popis a syntaxDescription and syntax

Všetky signály vracajú záznam informácií.All signals return a record of information. Tieto informácie môžete používať a ukladať v podobe záznamu alebo môžete extrahovať jednotlivé vlastnosti pomocou .You can use and store this information as a record, or you can extract individual properties by using the . operátor.operator.

Signál AccelerationAcceleration

Signál Acceleration vracia zrýchlenie zariadenia v trojrozmernom priestore vzhľadom na obrazovku zariadenia.The Acceleration signal returns the device's acceleration in three dimensions relative to the device's screen. Zrýchlenie sa meria v jednotkách g (9.81 m/s2 alebo 32,2 ft/s2). Je to zrýchlenie telies na Zemi a jej povrchu vznikajúce v dôsledku gravitácie.Acceleration is measured in g units of 9.81 m/second2 or 32.2 ft/second2 (the acceleration that the Earth imparts to objects at its surface due to gravity).

Vlastnosť signáluSignal Property PopisDescription
Acceleration.XAcceleration.X Vpravo a vľavo.Right and left. Vpravo je kladné číslo.Right is a positive number.
Acceleration.YAcceleration.Y Dopredu a dozadu.Forward and back. Dopredu je kladné číslo.Forward is a positive number.
Acceleration.ZAcceleration.Z Nahor a nadol.Up and down. Nahor je kladné číslo.Up is a positive number.

Signál AppApp

Signál App vracia signál o spustenej aplikácii.The App signal returns information about the running app.

Vlastnosť signáluSignal Property PopisDescription
App.ActiveScreenApp.ActiveScreen Zobrazená obrazovka.Screen that's displayed. Vráti objekt obrazovky, ktorý môžete použiť na odkazovanie na vlastnosti obrazovky alebo na porovnanie s inou obrazovkou za účelom zistenia toho, ktorá obrazovka sa zobrazuje.Returns a screen object, which you can use to reference properties of the screen or compare to another screen to determine which screen is displayed. Zobrazovanú obrazovku môžete zmeniť pomocou funkcie Back alebo Navigate.By using the Back or Navigate function, you can change the displayed screen.

Signál CompassCompass

Signál Compass vracia kurz daný kompasom pre hornú časť obrazovky.The Compass signal returns the compass heading of the top of the screen. Tento kurz je založený na magnetickom severe.The heading is based on magnetic north.

Vlastnosť signáluSignal Property PopisDescription
Compass.HeadingCompass.Heading Kurz v stupňoch.Heading in degrees. Vracia číslo od 0 do 360 a 0 je sever.Returns a number 0 to 360, and 0 is north.

Signál ConnectionConnection

Signál Connection vracia informácie o sieťovom pripojení.The Connection signal returns the information about the network connection. V prípade pripojenia účtovaného podľa objemu údajov môžete mať záujem obmedziť množstvo odosielaných a prijímaných údajov v sieti.When on a metered connection, you may want to limit how much data you send or receive over the network.

Vlastnosť signáluSignal Property PopisDescription
Connection.ConnectedConnection.Connected Vracia logickú hodnotu true alebo false vyjadrujúcu, či je zariadenie pripojené k sieti.Returns a Boolean true or false value that indicates whether the device is connected to a network.
Connection.MeteredConnection.Metered Vracia logickú hodnotu true alebo false vyjadrujúcu, či je pripojenie účtované podľa objemu údajov.Returns a Boolean true or false value that indicates whether the connection is metered.

Signál LocationLocation

Signál Location vracia polohu zariadenia na základe systému GPS a iných informácií o zariadení ako je napríklad komunikácia s vysielačom a IP adresa.The Location signal returns the location of the device based on the Global Positioning System (GPS) and other device information, such as cell-tower communications and IP address.

Pri prvom prístupe k informáciám o polohe môže zariadenie používateľa požiadať, aby povolil prístup k týmto informáciám.When a user accesses the location information for the first time, the device may prompt that user to allow access to this information.

Tým, ako sa poloha mení, závislosti na nej sa neustále prepočítavajú, čím sa spotrebúva energia batérie zariadenia.As the location changes, dependencies on the location will continuously recalculate, which will consume power from the device's battery. Ak chcete životnosť batérie šetriť, použite na zapnutie a vypnutie aktualizácií informácií o polohe funkcie Enable a Disable.To conserve battery life, you can use the Enable and Disable functions to turn location updates on and off. Signál Location sa automaticky vypne vtedy, keď zobrazovaná obrazovka nie je závislá od informácií o polohe.Location is automatically turned off if the displayed screen doesn't depend on location information.

Vlastnosť signáluSignal Property PopisDescription
Location.AltitudeLocation.Altitude Vracia číslo vyjadrujúce nadmorskú výšku v stopách.Returns a number that indicates the altitude, measured in feet, above sea level.
Location.LatitudeLocation.Latitude Vracia číslo od -90 do 90 vyjadrujúce zemepisnú šírku meranú v stupňoch od rovníka.Returns a number, from -90 to 90, that indicates the latitude, as measured in degrees from the equator. Kladné číslo vyjadruje polohu na sever od rovníka.A positive number indicates a location that's north of the equator.
Location.LongitudeLocation.Longitude Vracia číslo od 0 do 180 vyjadrujúce zemepisnú dĺžku meranú v stupňoch od na západ od Greenwicha v Anglicku.Returns a number, from 0 to 180, that indicates the longitude, as measured in degrees west from Greenwich, England.

PríkladyExamples

V Safeco Field v meste Seattle (štát Washington) hodí bejzbalový nadhadzovač z nadhadzovcej méty telefón chytačovi na domácej méte.From the pitcher's mound at Safeco Field in Seattle, Washington, a baseball pitcher throws a phone to a catcher at home plate. Telefón je vodorovne so zemou, horná časť obrazovky smeruje k chytačovi a nadhadzovač nedal pri vrhu telefónu žiadnu rotáciu.The phone is lying flat with respect to the ground, the top of the screen is pointed at the catcher, and the pitcher adds no spin. Telefón je pripojený do služby mobilnej siete účtovanej podľa objemu údajov, ale nemá WiFi.At this location, the phone has cellular network service that's metered but no WiFi. Zobrazuje sa obrazovka PlayBall.The PlayBall screen is displayed.

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Location.LatitudeLocation.Latitude Vracia hodnotu zemepisnej šírky aktuálneho umiestnenia.Returns the latitude of the current location. Safeco Field sa nachádza na súradniciach mapy 47.591 N, 122.333 W.Safeco Field is located at map coordinates 47.591 N, 122.333 W. 47.59147.591

Zemepisná šírka sa bude pri pohybe loptičky medzi nadhadzovačom a chytačom neustále meniť.The latitude will change continuously as the ball moves between the pitcher and the catcher.
Location.LongitudeLocation.Longitude Vracia hodnotu zemepisnej dĺžky aktuálneho umiestnenia.Returns the longitude of the current location. 122.333122.333

Zemepisná dĺžka sa bude pri pohybe loptičky medzi nadhadzovačom a chytačom neustále meniť.The longitude will change continuously as the ball moves between the pitcher and the catcher.
LocationLocation Vracia hodnotu zemepisnej šírky a dĺžky aktuálneho umiestnenia ako záznam.Returns the latitude and longitude of the current location, as a record. { Zemepisná šírka: 47.591, Zemepisná dĺžka: 122.333 }{ Latitude: 47.591, Longitude: 122.333 }
Compass.HeadingCompass.Heading Vracia hodnotu kurzu daného kompasom pre hornú časť obrazovky.Returns the compass heading of the top of the screen. Domáca méta je v Safeco Field umiestnená približne juhozápadným smerom od méty nadhadzovača.At Safeco Field, home plate is roughly southwest from the pitcher's mound. 230.25230.25
Acceleration.XAcceleration.X Vracia hodnotu zrýchlenia zariadenia zo strany na stranu.Returns the acceleration of the device side to side. S ohľadom na hornú časť obrazovky vrhá nadhadzovač telefón priamo vpred, takže žiadne zrýchlenie zo strany na stranu nevzniká.The pitcher is throwing the phone straight ahead with respect to the screen's top, so the device isn't accelerating side to side. 00
Acceleration.YAcceleration.Y Vracia hodnotu zrýchlenia zariadenia z prednej časti po zadnú časť.Returns the acceleration of the device front to back. Nadhadzovač dáva zariadeniu veľké počiatočné zrýchlenie, z 0 na 90 míľ za hodinu (132 stôp za sekundu) zrýchli za pol sekundy.The pitcher initially gives the device a large acceleration when throwing the device, going from 0 to 90 miles per hour (132 feet per second) in half a second. Keď je zariadenie vo vzduchu, ďalej už nezrýchľuje (neberieme do úvahy trenie vzduchu).After the device is in the air, ignoring air friction, the device doesn't accelerate further. Zariadenie spomalí, keď ho chytač chytí a zastaví.The device decelerates when the catcher catches it, bringing it to a stop. 8.2 - keď nadhadzovač zariadenie vrhne.8.2, while the pitcher throws the device.

0 - keď je zariadenie vo vzduchu.0, while the device is in the air.

-8.2 - keď chytač zariadenie chytí.-8.2, as the catcher catches the device.
Acceleration.ZAcceleration.Z Vracia hodnotu zrýchlenia zariadenia z vrchnej časti po spodnú.Returns the acceleration of the device top to bottom. Keď je zariadenie vo vzduchu, pôsobí naň gravitácia.While in the air, the device experiences the effects of gravity. 0 - kým nadhadzovač zariadenie vrhne.0, before the pitcher throws the device.

1 - keď je zariadenie vo vzduchu.1, while the device is in the air.

0 - po chytení zariadenia chytačom.0, after the catcher catches the device.
AccelerationAcceleration Vracia zrýchlenie ako záznam.Returns the acceleration as a record. { X: 0, Y: 264, Z: 0 } pri vrhaní zariadenia nadhadzovačom.{ X: 0, Y: 264, Z: 0 } as the pitcher throws the device.
Connection.ConnectedConnection.Connected Vracia logickú hodnotu vyjadrujúcu, či je zariadenie pripojené k sietiReturns a Boolean value that indicates whether the device is connected to a network truetrue
Connection.MeteredConnection.Metered Vracia logickú hodnotu vyjadrujúcu, či je pripojenie účtované podľa objemu údajovReturns a Boolean value that indicates whether the connection is metered truetrue
App.ActiveScreen = PlayBallApp.ActiveScreen = PlayBall Vracia logickú hodnotu vyjadrujúcu, či je zobrazená obrazovka PlayBall.Returns a Boolean value that indicates whether PlayBall is displayed. truetrue
App.ActiveScreen.FillApp.ActiveScreen.Fill Vracia farbu pozadia zobrazenej obrazovky.Returns the background color for the displayed screen. Color.GreenColor.Green