Správa lokálnej brány údajov v Power AppsManage an on-premises data gateway in Power Apps

Nainštalujte lokálnu bránu údajov, aby ste mohli rýchlo a bezpečne prenášať údaje medzi aplikáciou plátna, ktorá je postavená v aplikácii Power Apps a zdrojom údajov, ktorý nie je v cloude, napríklad lokálna SQL Server databáza alebo lokálna lokalita SharePoint.Install an on-premises data gateway to transfer data quickly and securely between a canvas app that's built in Power Apps and a data source that isn't in the cloud, such as an on-premises SQL Server database or an on-premises SharePoint site. Zobrazte si všetky brány, pre ktoré máte povolenia správcu a spravujte ich povolenia a pripojenia.View all gateways for which you have administrative permissions, and manage permissions and connections for those gateways.

Pomocou brány sa môžete pripojiť k miestnym údajom prostredníctvom týchto pripojení:With a gateway, you can connect to on-premises data over these connections:

 • SharePointSharePoint
 • SQL ServerSQL Server
 • OracleOracle
 • InformixInformix
 • FilesystemFilesystem
 • DB2DB2

PožiadavkyPrerequisites

 • Meno používateľa a heslo, ktoré ste použili na registráciu do služby Power Apps.The user name and password that you used to sign up for Power Apps.
 • Povolenia správcu pre bránu.Administrative permissions on a gateway. (Predvolene máte povolenia pre všetky brány, ktoré nainštalujete, a správca inej brány vám môže udeliť povolenia pre svoju bránu.)(You have these permissions by default for each gateway that you install, and an administrator of another gateway can grant you these permissions for that gateway.)
 • Licencia, ktorá podporuje prístup k miestnym údajom pomocou miestnej brány.A license that supports accessing on-premises data using an on-premises gateway. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie na stránke s cenami.For more information, see the “Connectivity” section of the pricing page.
 • Brány a lokálne pripojenia sa dajú vytvárať a používať iba v predvolenom prostredí používateľa.Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

Inštalácia brányInstall a gateway

Ak chcete nainštalovať bránu, postupujte podľa krokov v časti Inštalácia lokálnej brány údajov.To install a gateway, follow the steps in Install an on-premises data gateway. Nainštalujte bránu v štandardnom režime, pretože Lokálna brána údajov (osobný režim) je k dispozícii iba pre službu Power BI.Install the gateway in standard mode because the on-premises data gateway (personal mode) is available only for Power BI.

Zobrazenie a správa povolení pre brányView and manage gateway permissions

 1. Otvorte lokalitu powerapps.com, kliknite alebo ťuknite v ľavom navigačnom paneli na položku Brány a potom na požadovanú bránu.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways, and then click or tap a gateway.

 2. Pridajte do brány používateľa kliknutím alebo ťuknutím na položku Používatelia, určite používateľa alebo skupinu a potom úroveň povolení:Add a user to a gateway by clicking or tapping Users, specifying a user or group, and then specifying a permission level:

  • Na používanie: používatelia, ktorí môžu vytvárať pripojenia v rámci brány na použitie v aplikáciách a postupoch, ale ktorí príslušnú bránu nemôžu zdieľať.Can use: Users who can create connections on the gateway to use for apps and flows, but cannot share the gateway. Toto povolenie použite v prípade tých používateľov, ktorí budú aplikácie spúšťať, ale nie zdieľať.Use this permission for users who will run apps but not share them.
  • Na používanie a zdieľanie: používatelia, ktorí môžu vytvárať pripojenia v rámci brány na použitie v aplikáciách a postupoch a automaticky zdieľať bránu pri zdieľaní aplikácie.Can use + share: Users who can create a connection on the gateway to use for apps and flows, and automatically share the gateway when sharing an app. Toto povolenie použite v prípade tých používateľov, ktorí potrebujú zdieľať aplikácie s ďalšími používateľmi alebo s organizáciou.Use this permission for users who need to share apps with other users or with the organization.
  • Správca: správcovia, ktorí majú úplnú kontrolu nad bránou (vrátane pridávania používateľov, nastavovania povolení, vytvárania pripojení k všetkým dostupným zdrojom údajov a odstraňovania brány).Admin: Administrators who have full control of the gateway, including adding users, setting permissions, creating connections to all available data sources, and deleting the gateway.

V prípade úrovní povolení Na používanie a Na používanie a zdieľanie vyberte zdroje údajov, ku ktorým sa môže používateľ pripojiť prostredníctvom danej brány.For Can use and Can use + share permission levels, select the data sources that the user can connect to over the gateway.

Zobrazenie a správa pripojení brányView and manage gateway connections

 1. Otvorte lokalitu powerapps.com, kliknite alebo ťuknite v ľavom navigačnom paneli na položku Brány a potom na požadovanú bránu.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways, and then click or tap a gateway.

 2. Kliknite alebo ťuknite na položku Pripojenia a potom na požadované pripojenie – môžete si prezrieť jeho podrobnosti, upraviť nastavenia alebo ho odstrániť.Click or tap Connections, and then click or tap a connection to view its details, edit the settings, or delete it.

 3. Ak chcete zdieľať pripojenie, kliknite alebo ťuknite na možnosť Zdieľať a potom pridajte alebo odstráňte používateľov.To share a connection, click or tap Share, and then add or remove users.

  Poznámka

  Môžete zdieľať iba niektoré typy pripojení, ako napríklad SQL Server.You can share only some types of connections, such as SQL Server. Ďalšie informácie nájdete v článku Zdieľanie zdrojov aplikácie.For more information, see Share app resources.

Ďalšie informácie o tom, ako spravovať pripojenia nájdete v časti Správa pripojení.For more information about how to manage a connection, see Manage your connections.

Riešenie problémov a rozšírená konfiguráciaTroubleshooting and Advanced Configuration

Ďalšie informácie o riešení problémov s bránami nájdete v téme Riešenie problémov s lokálnou bránou údajov.For more information about troubleshooting issues with gateways, see Troubleshoot the on-premises data gateway. Ďalšie informácie o konfigurácii nájdete v téme Používanie lokálnej aplikácie brány údajov.For more information about configuration, see Use the on-premises data gateway app.

Ďalšie krokyNext steps