Správa miestnej brány údajov v službe PowerAppsManage an on-premises data gateway in PowerApps

Nainštalujte si miestnu bránu údajov na rýchlejší a lepšie zabezpečený prenos údajov medzi aplikáciou s plátnom vytvorenou v službe PowerApps a zdrojom údajov, ktorý nie je v cloude, napríklad lokálnou databázou servera SQL alebo lokálnym SharePointom.Install an on-premises data gateway to transfer data quickly and securely between a canvas app that's built in PowerApps and a data source that isn't in the cloud, such as an on-premises SQL Server database or an on-premises SharePoint site. Zobrazte si všetky brány, pre ktoré máte povolenia správcu a spravujte ich povolenia a pripojenia.View all gateways for which you have administrative permissions, and manage permissions and connections for those gateways.

Pomocou brány sa môžete pripojiť k miestnym údajom prostredníctvom týchto pripojení:With a gateway, you can connect to on-premises data over these connections:

 • SharePointSharePoint
 • SQL ServerSQL Server
 • OracleOracle
 • InformixInformix
 • FilesystemFilesystem
 • DB2DB2

PredpokladyPrerequisites

 • Používateľské meno a heslo, pomocou ktorých ste sa zaregistrovali do služby PowerApps.The user name and password that you used to sign up for PowerApps.
 • Povolenia správcu pre bránu.Administrative permissions on a gateway. (Predvolene máte povolenia pre všetky brány, ktoré nainštalujete, a správca inej brány vám môže udeliť povolenia pre svoju bránu.)(You have these permissions by default for each gateway that you install, and an administrator of another gateway can grant you these permissions for that gateway.)
 • Licencia, ktorá podporuje prístup k miestnym údajom pomocou miestnej brány.A license that supports accessing on-premises data using an on-premises gateway. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie na stránke s cenami.For more information, see the “Connectivity” section of the pricing page.
 • Brány a miestne pripojenia sa dajú vytvárať a používať iba v predvolenom prostredí používateľa.Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

Inštalácia brányInstall a gateway

 1. Otvorte lokalitu powerapps.com a potom kliknite alebo ťuknite v ľavom navigačnom paneli na položku Brány.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways.

  Brány v ľavom navigačnom paneli

 2. Ak nemáte povolenia správcu pre príslušnú bránu, kliknite alebo ťuknite na možnosť Inštalovať bránu (alebo Nová brána v pravom hornom rohu) a potom postupujte podľa výziev v sprievodcovi, ktorý sa zobrazí.If you don't have administrative permissions for a gateway, click or tap Install a gateway now (or New Gateway in the upper-right corner), and then follow the prompts in the wizard that appears.

  Inštalácia brán

  Podrobnosti o tom, ako nainštalovať bránu, nájdete v časti Vysvetlenie miestnych brán údajov.For details about how to install a gateway, see Understand on-premises data gateways.

Zobrazenie a správa povolení pre brányView and manage gateway permissions

 1. Otvorte lokalitu powerapps.com, kliknite alebo ťuknite v ľavom navigačnom paneli na položku Brány a potom na požadovanú bránu.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways, and then click or tap a gateway.

 2. Pridajte do brány používateľa kliknutím alebo ťuknutím na položku Používatelia, určite používateľa alebo skupinu a potom úroveň povolení:Add a user to a gateway by clicking or tapping Users, specifying a user or group, and then specifying a permission level:

  • Môžete použiť: Používatelia, ktorí môžu vytvárať pripojenia v rámci brány na použitie v aplikáciách a postupoch, ale nie je možné zdieľať bránu.Can use: Users who can create connections on the gateway to use for apps and flows, but cannot share the gateway. Toto povolenie použite v prípade tých používateľov, ktorí budú aplikácie spúšťať, ale nie zdieľať.Use this permission for users who will run apps but not share them.
  • Používanie a zdieľanie: Používatelia, ktorí môžu vytvárať pripojenia v rámci brány na použitie v aplikáciách a postupoch a automaticky zdieľať bránu pri zdieľaní aplikácie.Can use + share: Users who can create a connection on the gateway to use for apps and flows, and automatically share the gateway when sharing an app. Toto povolenie použite v prípade tých používateľov, ktorí potrebujú zdieľať aplikácie s ďalšími používateľmi alebo s organizáciou.Use this permission for users who need to share apps with other users or with the organization.
  • Správca: Správcovia, ktorí majú úplnú kontrolu nad bránou, vrátane pridávania používateľov, nastavovania povolení, vytvárania pripojení k všetkým dostupným zdrojom údajov a odstraňovania brány.Admin: Administrators who have full control of the gateway, including adding users, setting permissions, creating connections to all available data sources, and deleting the gateway.

V prípade úrovní povolení Na používanie a Na používanie a zdieľanie vyberte zdroje údajov, ku ktorým sa môže používateľ pripojiť prostredníctvom danej brány.For Can use and Can use + share permission levels, select the data sources that the user can connect to over the gateway.

Zobrazenie a správa pripojení brányView and manage gateway connections

 1. Otvorte lokalitu powerapps.com, kliknite alebo ťuknite v ľavom navigačnom paneli na položku Brány a potom na požadovanú bránu.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways, and then click or tap a gateway.

 2. Kliknite alebo ťuknite na položku Pripojenia a potom na požadované pripojenie – môžete si prezrieť jeho podrobnosti, upraviť nastavenia alebo ho odstrániť.Click or tap Connections, and then click or tap a connection to view its details, edit the settings, or delete it.

 3. Ak chcete zdieľať pripojenie, kliknite alebo ťuknite na možnosť Zdieľať a potom pridajte alebo odstráňte používateľov.To share a connection, click or tap Share, and then add or remove users.

  Poznámka

  Môžete zdieľať iba niektoré typy pripojení, ako napríklad SQL Server.You can share only some types of connections, such as SQL Server. Ďalšie informácie nájdete v článku Zdieľanie zdrojov aplikácie.For more information, see Share app resources.

Ďalšie informácie o tom, ako spravovať pripojenia nájdete v časti Správa pripojení.For more information about how to manage a connection, see Manage your connections.

Riešenie problémov a rozšírená konfiguráciaTroubleshooting and Advanced Configuration

Ďalšie informácie o riešení problémov s bránami, prípadne s konfigurovaním služby brány pre sieť, nájdete v časti Vysvetlenie miestnych brán údajov.For more information on troubleshooting issues with gateways, or configuring the gateway service for your network, see Understand on-premises data gateways.

Ďalšie krokyNext steps