Vytvorenie plátnovej aplikácie úplne od začiatku na základe excelových údajovCreate an canvas app from scratch based on Excel data

Vytvorte si vlastnú plátnovú aplikáciu úplne od začiatku na základe excelových údajov, ktoré sú naformátované ako tabuľka, a potom (ak chcete), pridajte údaje z iných zdrojov.Create your own canvas app from scratch based on Excel data, formatted as a table, and then add data from other sources if you want. Podľa tohto kurzu vytvoríte aplikáciu s dvoma obrazovkami.By following this tutorial, you'll create an app that contains two screens. Na prvej obrazovke môžu používatelia prehľadávať množinu záznamov.On one screen, users can browse through a set of records. Na druhej obrazovke môžu používatelia vytvoriť záznam, aktualizovať jedno alebo viacero polí záznamu alebo celý záznam odstrániť.On the other screen, users can create a record, update one or more fields in a record, or delete an entire record. Tento prístup je časovo oveľa náročnejší ako automatické generovanie aplikácie, ale skúsení tvorcovia aplikácií vďaka nemu môžu vytvoriť tú najlepšiu aplikáciu zodpovedajúcu ich potrebám.This approach takes more time than generating an app automatically does, but experienced app makers can use it to build the best app for their needs.

PredpokladyPrerequisites

Ak chcete postupovať presne podľa krokov v tomto kurze, najskôr vytvorte excelový súbor z týchto ukážkových údajov.To follow the steps in this tutorial exactly, first create an Excel file using this sample data.

 1. Tieto údaje skopírujte a vložte ich do excelového súboru.Copy this data, and then paste it into an Excel file.

  StartDayStartDay StartTimeStartTime VolunteerVolunteer BackupBackup
  SaturdaySaturday 10am-noon10am-noon VasquezVasquez KumashiroKumashiro
  SaturdaySaturday noon-2pmnoon-2pm IceIce SinghalSinghal
  SaturdaySaturday 2pm-4-pm2pm-4-pm MykMyk MuellerMueller
  SundaySunday 10am-noon10am-noon LiLi AdamsAdams
  SundaySunday 10am-noon10am-noon SinghSingh MorganMorgan
  SundaySunday 10am-noon10am-noon BatyeBatye NguyenNguyen
 2. Údaje naformátujte ako tabuľku s názvom Schedule, aby služba PowerApps mohla informácie analyzovať.Format that data as a table, named Schedule, so that PowerApps can parse the information.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Formátovanie tabuľky v Exceli.For more information, see Format a table in Excel.

 3. Súbor uložte pod názvom eventsignup.xls, zatvorte ho a potom ho nahrajte do konta cloudového úložiska, ako je napríklad OneDrive.Save the file under the name eventsignup.xls, close it, and then upload it to a cloud-storage account, such as OneDrive.

Dôležité

Môžete použiť vlastný excelový súbor a použiť tento kurz iba na získanie všeobecného prehľadu.You can use your own Excel file and review this tutorial for general concepts only. Údaje v excelovom súbore je však potrebné naformátovať ako tabuľku.However, the data in the Excel file must be formatted as a table. Ďalšie informácie nájdete v téme Formátovanie tabuľky v Exceli.For more information, see Format a table in Excel.

Otvorenie prázdnej aplikácieOpen a blank app

 1. Prihláste sa do služby PowerApps.Sign in to PowerApps.

  Úplne novú aplikáciu môžete navrhnúť pre telefóny alebo iné zariadenia (napríklad tablety).You can design an app from scratch for phones or for other devices (such as tablets). Táto téma sa zameriava na návrh aplikácie pre telefóny.This topic focuses on designing an app for phones.

 2. V časti Vytvoriť vlastnú aplikáciu ukážte na dlaždicu Začnite úplne od začiatku pre plátnové aplikácie, vyberte ikonu telefónu a potom vyberte položku Vytvoriť túto aplikáciu.Under Make your own app, hover over the Start from blank tile for canvas apps, select the phone icon, and then select Make this app.

  Dlaždica prázdnej aplikácie

  Aplikácia PowerApps Studio vytvorí prázdnu aplikáciu pre telefóny.PowerApps Studio creates a blank app for phones.

 3. Ak sa zobrazí dialógové okno Vitajte v aplikácii PowerApps Studio, vyberte možnosť Preskočiť.If the Welcome to PowerApps Studio dialog box opens, select Skip.

Pripojenie k údajomConnect to data

 1. V strede obrazovky vyberte možnosť pripojenia k údajom.In the middle of the screen, select connect to data.

 2. Ak sa zobrazí tabla Údaje, vyberte na nej pripojenie svojho konta cloudového úložiska.In the Data pane, select the connection for your cloud-storage account if it appears. Ak sa nezobrazí, podľa nasledujúcich krokov pridajte pripojenie:Otherwise, follow these steps to add a connection:

  1. Vyberte položku Nové pripojenie, vyberte dlaždicu požadovaného konta cloudového úložiska a potom vyberte položku Vytvoriť.Select New connection, select the tile for your cloud-storage account, and then select Create.
  2. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje poverenia k danému kontu.If prompted, provide your credentials for that account.
 3. Do časti Vybrať súbor programu Excel zadajte alebo vložte prvé písmená súboru eventsignup, čím sa zoznam vyfiltruje, a potom vyberte nahraný súbor.Under Choose an Excel file, type or paste the first letters of eventsignup to filter the list, and then select the file that you uploaded.

 4. V časti Vybrať tabuľku začiarknite políčko Schedule a potom vyberte položku Pripojiť.Under Choose a table, select the checkbox for Schedule, and then select Connect.

Vytvorenie obrazovky zobrazeniaCreate the view screen

 1. Na karte Domov otvorte zoznam typov obrazoviek kliknutím na šípku nadol vedľa položku Nová obrazovka a potom vyberte položku Obrazovka so zoznamom.On the Home tab, select the down-arrow next to New screen to open a list of screen types, and then select List screen.

  Pridanie obrazovky so zoznamom

  Pridá sa obrazovka s niekoľkými predvolenými ovládacími prvkami, ako je napríklad vyhľadávacie pole a ovládací prvok Galéria.A screen is added with several default controls, such as a search box and a Gallery control. Galéria vypĺňa celú obrazovku pod vyhľadávacím poľom.The gallery covers the entire screen under the search box.

 2. Kliknutím alebo ťuknutím do stredu galérie ju vyberte.Select the gallery by clicking or tapping near its center.

  Galéria bude ohraničená oblasťou výberu s rukoväťami.A selection box with handles surrounds the gallery.

  Pridanie obrazovky so zoznamom

 3. Výberom možnosti CustomGallerySample na pravej table otvorte tablu Údaje.In the right-hand pane, select CustomGallerySample to open the Data pane.

  Otvorenie tably Údaje

 4. V časti Zdroj údajov otvorte zoznam zdrojov údajov pre aplikáciu výberom šípky nadol a potom vyberte položku Schedule.Under Data source, select the down arrow to open the list of data sources for the app, and then select Schedule.

  Výber zdroja údajov

 5. V časti Rozloženie otvorte výberom šípky nadol zoznam rozložení a potom vyberte položku Nadpis, podnadpis a telo.Under Layout, select the down arrow to open the list of layouts, and then select Title, subtitle, and body.

  Vybrať rozloženie

 6. V časti Názov2 zmeňte zobrazený stĺpec z Backup (Záloha) na Volunteer (Dobrovoľník).Under Title2, change the column shown from Backup to Volunteer.

  Zmena stĺpca v označení

 7. Výberom ikony na zatvorenie v pravom hornom rohu zatvorte tablu Údaje.Close the Data pane by selecting the close icon in the upper-right corner.

  Galéria zobrazí meno každého dobrovoľníka s dňom a časom jeho zmeny.The gallery shows the name of each volunteer and the day and time of that volunteer's shift.

  Nezoradené údaje z tabuľky Schedule v galérii

 8. Vyberte galériu a skontrolujte, či zoznam vlastností zobrazuje vlastnosť Items.Select the gallery, and confirm that the property list shows Items.

  Hodnota tejto vlastnosti by mala byť Schedule.As the formula bar shows, the value of that property is Schedule.

  Nezoradené údaje z tabuľky Schedule v galérii

 9. Skopírujte nasledujúci vzorec a vložte ho do riadka vzorcov, aby ste zmenili hodnotu vlastnosti Items:Change the value of the Items property by copying this formula and pasting it into the formula bar:

  SortByColumns(Search(Schedule, TextSearchBox1.Text, "Volunteer"), "Volunteer", If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))SortByColumns(Search(Schedule, TextSearchBox1.Text, "Volunteer"), "Volunteer", If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

  Galéria zobrazí údaje v abecednom poradí podľa mena dobrovoľníka.The gallery shows data in alphabetical order by volunteer name.

  Zoradené údaje z tabuľky Schedule v galérii

  Používatelia môžu galériu zoradiť a filtrovať podľa mena dobrovoľníka na základe funkcií vzorca SortByColumns a Search.Users can sort and filter the gallery by volunteer name based on the SortByColumns and Search functions in that formula.

  • Ak používateľ zadá do vyhľadávacieho poľa aspoň jedno písmeno, galéria zobrazí iba záznamy, ktorých pole Volunteer obsahuje text zadaný používateľom.If a user types at least one letter in the search box, the gallery shows only those records for which the Volunteer field contains the text that the user typed.

  • Ak používateľ vyberie tlačidlo na zoradenie, galéria zobrazí záznamy poľa Volunteer vo vzostupnom alebo zostupnom poradí (podľa toho, koľkokrát používateľ tlačidlo vyberie).If a user selects the sort button, the gallery shows the records in ascending or descending order (depending on how many times the user selects the button) based on the Volunteer field.

   Ďalšie informácie o týchto a ďalších funkciách nájdete v článku Referenčné informácie k vzorcom.For more information about these and other functions, see the formula reference.

 10. Zadajte do vyhľadávacieho poľa písmeno i, kliknutím alebo ťuknutím vyberte tlačidlo na zoradenie a potom ho vyberte ešte raz (alebo viackrát, ale vždy v nepárnom počte).Type an i in the search box, select the sort button by clicking or tapping it, and then select it one more time (or an odd number of additional times).

  Galéria zobrazí tieto výsledky.The gallery shows these results.

  Zoradenie a filtrovanie galérie

 11. Odstráňte všetok text z vyhľadávacieho poľa.Clear all text from the search box.

 12. V hornej časti obrazovky vyberte ovládací prvok Označenie a potom zmeňte [Title] na View records.At the top of the screen, select the Label control, and then replace [Title] with View records.

  Zmena záhlavia okna

Vytvorenie obrazovky pre zmenyCreate the change screen

 1. Na karte Domov vyberte vedľa možnosti Nová obrazovka šípku nadol a potom vyberte položku Obrazovka s formulárom.On the Home tab, select the down arrow next to New screen, and then select Form screen.

  Pridanie obrazovky s formulárom

 2. Na obrazovke, ktorú ste práve pridali, otvorte tablu Údaje výberom možnosti Pripojiť k údajom a potom nastavte zdroj údajov na Schedule.In the screen that you just added, select Connect to data to open the Data pane, and then set the data source to Schedule.

 3. V časti Polia začiarknite všetky políčka, aby sa vo formulári zobrazili všetky polia.Under Fields, select all the checkboxes to show all the fields in the form.

  Zobrazenie polí

 4. Presuňte pole Volunteer nahor, aby sa zobrazovalo v hornej časti zoznamu polí.Drag the Volunteer field up so it appears at the top of the list of fields.

  Zmena usporiadania polí

 5. Vyberte formulár a zadajte alebo prilepte nasledujúci výraz do riadka vzorcov vlastnosti Item:Select the form, and set its Item property to this expression by typing or pasting it in the formula bar:
  BrowseGallery1.SelectedBrowseGallery1.Selected

 6. V hornej časti obrazovky vyberte ovládací prvok Označenie a potom zmeňte [Title] na Change records.At the top of the screen, select the Label control, and then replace [Title] with Change records.

  Zmena záhlavia okna

Odstránenie a premenovanie obrazoviekDelete and rename screens

 1. Na ľavom navigačnom paneli vyberte pri obrazovke Screen1 tri bodky (...) a potom vyberte položku Odstrániť.In the left navigation bar, select the ellipsis (...) for Screen1, and then select Delete.

  Odstránenie obrazovky

 2. Pri obrazovke Screen2 vyberte tri bodky (...), vyberte položku Premenovať a potom zadajte alebo prilepte názov ViewScreen.Select the ellipsis (...) for Screen2, select Rename, and then type or paste ViewScreen.

 3. Pri obrazovke Screen3 vyberte tri bodky (...), vyberte položku Premenovať a potom zadajte alebo prilepte názov ChangeScreen.Select the ellipsis (...) for Screen3, select Rename, and then type or paste ChangeScreen.

Konfigurácia ikon na obrazovke zobrazeniaConfigure icons on the view screen

 1. V hornej časti obrazovky ViewScreen vyberte ikonu kruhovej šípky.Near the top of the ViewScreen, select the circular-arrow icon.

  Pridanie záznamu

 2. Vo vlastnosti OnSelect tejto ikony nastavte nasledujúci vzorec:Set the OnSelect property for that icon to this formula:
  Refresh(Schedule)Refresh(Schedule)

  Keď používateľ vyberie túto ikonu, údaje z poľa Schedule sa aktualizujú z excelového súboru.When the user selects this icon, the data from Schedule is refreshed from the Excel file.

  Ďalšie informácie o tejto a ďalších funkciách nájdete v referenčných informáciách ku vzorcom.For more information about this and other functions, see the formula reference.

 3. V pravom hornom rohu obrazovky ViewScreen vyberte ikonu so znamienkom plus.In the upper-right corner of the ViewScreen, select the plus icon.

  Pridanie záznamu

 4. Vo vlastnosti OnSelect tejto ikony nastavte nasledujúci vzorec:Set the OnSelect property for that icon to this formula:
  NewForm(EditForm1);Navigate(ChangeScreen,ScreenTransition.None)NewForm(EditForm1);Navigate(ChangeScreen,ScreenTransition.None)

  Keď používateľ vyberie túto ikonu, zobrazí sa obrazovka ChangeScreen, na ktorej budú všetky polia prázdne, takže používateľ môže jednoduchšie vytvoriť záznam.When the user selects this icon, ChangeScreen appears with each field empty, so that the user can create a record more easily.

 5. Pri prvom zázname v galérii vyberte šípku doprava.Select the right-pointing arrow for the first record in the gallery.

  Výber šípky

 6. Vlastnosť OnSelect tejto šípky nastavte na nasledujúci vzorec:Set the OnSelect property for the arrow to this formula:
  EditForm(EditForm1); Navigate(ChangeScreen, ScreenTransition.None)EditForm(EditForm1); Navigate(ChangeScreen, ScreenTransition.None)

  Keď používateľ vyberie túto ikonu, zobrazí sa obrazovka ChangeScreen, na ktorej bude každé pole zobrazovať údaje vybraného záznamu, takže používateľ môže daný záznam jednoduchšie upraviť alebo odstrániť.When the user selects this icon, ChangeScreen appears with each field showing the data for the selected record, so that the user can edit or delete the record more easily.

Konfigurácia ikon na obrazovke pre zmenyConfigure icons on the change screen

 1. Na obrazovke ChangeScreen vyberte v ľavom hornom rohu ikonu „x“.On ChangeScreen, select the "x" icon in the upper-left corner.

  Ikona Zrušiť

 2. Vo vlastnosti OnSelect tejto ikony nastavte nasledujúci vzorec:Set the OnSelect property for that icon to this formula:
  ResetForm(EditForm1);Navigate(ViewScreen, ScreenTransition.None)ResetForm(EditForm1);Navigate(ViewScreen, ScreenTransition.None)

  Keď používateľ vyberie túto ikonu, všetky zmeny vykonané na tejto obrazovke sa zrušia a otvorí sa obrazovka zobrazenia.When the user selects this icon, any changes that the user made in this screen are discarded, and the view screen opens.

 3. V pravom hornom rohu vyberte ikonu začiarknutia.In the upper-right corner, select the checkmark icon.

  Ikona v tvare značky začiarknutia

 4. Vlastnosť OnSelect symbolu začiarknutia nastavte na nasledujúci vzorec:Set the OnSelect property for the checkmark to this formula:
  SubmitForm(EditForm1); Navigate(ViewScreen, ScreenTransition.None)SubmitForm(EditForm1); Navigate(ViewScreen, ScreenTransition.None)

  Keď používateľ vyberie túto ikonu, všetky zmeny vykonané na tejto obrazovke sa uložia a otvorí sa obrazovka zobrazenia.When the user selects this icon, any changes that the user made is this screen are saved, and the view screen opens.

 5. Na karte Vložiť vyberte položku Ikony a potom vyberte ikonu Kôš.On the Insert tab, select Icons, and then select the Trash icon.

 6. Nastavte vlastnosť Color novej ikony na White a presuňte ju vedľa ikony začiarknutia.Set the new icon's Color property to White, and move the new icon so it appears next to the checkmark icon.

  Ikona koša

 7. Vlastnosť OnSelect ikony koša nastavte na nasledujúci vzorec:Set the OnSelect property for the trash icon to this formula:
  Remove(Schedule, BrowseGallery1.Selected); Navigate(ViewScreen, ScreenTransition.None)Remove(Schedule, BrowseGallery1.Selected); Navigate(ViewScreen, ScreenTransition.None)

  Keď používateľ vyberie túto ikonu, vybraný záznam sa odstráni zo zdroja údajov a otvorí sa obrazovka zobrazenia.When the user selects this icon, the selected record is deleted from the data source, and the view screen opens.

Otestovanie aplikácieTest the app

 1. Vyberte obrazovku ViewScreen a stlačením klávesu F5 otvorte režim ukážky (alebo ho vyberte ikonou Ukážka v pravom hornom rohu).Select the ViewScreen, and then open Preview by pressing F5 (or selecting the Preview icon near the upper-right corner).

  Otvorenie režimu ukážky

 2. Pridajte záznam.Add a record.

 3. Aktualizujte pridaný záznam a potom uložte zmeny.Update the record that you added, and then save the changes.

 4. Aktualizujte pridaný záznam a potom zrušte zmeny.Update the record that you added, and then cancel the changes.

 5. Odstráňte pridaný záznam.Delete the record that you added.

 6. Stlačením klávesu Esc zatvorte režim ukážky (alebo ho zatvorte výberom ikony na zatvorenie v pravom hornom rohu).Close Preview mode by pressing Esc (or by selecting the close icon in the upper-right corner).

Ďalšie krokyNext steps

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + S uložte aplikáciu v cloude, aby ste ju mohli spustiť v iných zariadeniach.Press Ctrl-S to save your app in the cloud so that you can run it from other devices.
 • Zdieľajte aplikáciu, aby ju mohli spustiť ostatní.Share the app so that other people can run it.
 • Získajte viac informácií o funkciách, ako je napríklad funkcia Patch, ktorú môžete použiť na správu údajov bez vytvárania štandardného formulára.Learn more about functions such as Patch, which you can use to manage data without creating a standard form.
 • Prepojte aplikáciu s riešením, aby ste ju napríklad mohli nasadiť v inom prostredí alebo publikovať v službe AppSource.Link this app to a solution so that you can, for example, deploy it to a different environment or publish it on AppSource.