Generovanie plátnovej aplikácie z Excelu v službe PowerAppsGenerate a canvas app from Excel in PowerApps

V tejto téme automaticky vygenerujete svoju prvú plátnovú aplikáciu v službe PowerApps pomocou údajov z excelovej tabuľky.In this topic, you'll automatically generate your first canvas app in PowerApps using data from an Excel table. Vyberte súbor programu Excel, vygenerujte aplikáciu a potom túto aplikáciu spustite.You'll select an Excel file, generate an app, and then run the app that you generate. Každá generovaná aplikácia obsahuje obrazovky na vyhľadávanie záznamov, zobrazovanie ich podrobností a vytváranie alebo aktualizovanie záznamov.Every generated app includes screens to browse records, show record details, and create or update records. Vygenerovaním aplikácie môžete pomocou excelových údajov rýchlo vytvoriť fungujúcu aplikáciu, ktorú si potom prispôsobíte tak, aby lepšie vyhovovala vašim potrebám.By generating an app, you can quickly get a working app using Excel data, and then you can customize the app to better suit your needs.

Excelový súbor sa musí nachádzať na konte cloudového ukladacieho priestoru, ako je napríklad OneDrive, Dropbox alebo Disk Google.The Excel file must be in a cloud-storage account, such as OneDrive, Google Drive, or Dropbox. Táto téma využíva OneDrive for Business.This topic uses OneDrive for Business.

Ak nevlastníte licenciu pre PowerApps, môžete sa zdarma zaregistrovať.If you don't have a license for PowerApps, you can sign up for free.

PredpokladyPrerequisites

Ak chcete sledovať túto tému, stiahnite si v Exceli súbor s názvom Flooring Estimates a uložte ho do svojho konta cloudového ukladacieho priestoru.To follow this topic exactly, download the Flooring Estimates file in Excel, and save it in your cloud storage account.

Dôležité

Môžete použiť svoj vlastný excelový súbor, no údaje musia byť formátované ako tabuľka.You can use your own Excel file, but the data must be formatted as a table. Ďalšie informácie nájdete v téme Formátovanie tabuľky.For more information, see Format a table.

Generovanie aplikácieGenerate the app

 1. Prihláste sa do služby PowerApps.Sign in to PowerApps.

 2. V časti Vytvoriť vlastnú aplikáciu ukážte na položku Začnite s údajmi a potom vyberte možnosť Vytvoriť túto aplikáciu.Under Make your own app, hover over Start from data, and then select Make this app.

  Možnosť na vytvorenie aplikácie

 3. V časti Vytvoriť aplikáciu z vašich údajov kliknite alebo ťuknite na položku Rozloženie pre telefóny a dostanete sa ku vášmu kontu cloudového úložiska.Under Start with your data, click or tap Phone layout on the tile for your cloud-storage account.

  Možnosť na vytvorenie aplikácie

 4. Ak sa zobrazí výzva, kliknite alebo ťuknite na položku Pripojiť a zadajte svoje poverenia pre dané konto.If prompted, click or tap Connect, and provide your credentials for that account.

 5. V časti Vybrať súbor programu Excel prejdite na súbor FlooringEstimates.xlsx, a potom naň kliknite alebo ťuknite.Under Choose an Excel file, browse to FlooringEstimates.xlsx, and then click or tap it.

 6. V časti Vybrať tabuľku kliknite alebo ťuknite na súbor FlooringEstimates a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pripojiť.Under Choose a table, click or tap FlooringEstimates, and then click or tap Connect.

  Možnosť na vytvorenie aplikácie

Spustenie aplikácieRun the app

 1. Stlačením tlačidla F5 otvoríte Ukážku (prípadne kliknite alebo ťuknite na ikonu prehrávania v pravom hornom rohu).Open Preview by pressing F5 (or by clicking or tapping the play icon near the upper-right corner).

  Otvorenie ukážky

 2. Prepnutie na spôsob zoradenia kliknutím alebo ťuknutím na ikonu Zoradiť v pravom hornom rohu.Toggle the sort order by clicking or tapping the sort icon near the upper-right corner.

  Ikona Zoradiť

 3. Zoznam môžete filtrovať zadaním jedného alebo viacerých znakov do panelu hľadania.Filter the list by typing or pasting one or more characters in the search box.

 4. Kliknutím alebo ťuknutím na ikonu plus pridajte záznam, pridajte požadované údaje a uložte zmeny kliknutím alebo ťuknutím na ikonu začiarknutia.Click or tap the plus icon to add a record, add whatever data you want, and then click or tap the checkmark icon to save your changes.

 5. Zobrazte záznam kliknutím alebo ťuknutím na nasledujúcu šípku. Kliknutím alebo ťuknutím na ikonu ceruzky môžete záznam upravovať a aktualizovať niektoré jeho polia, pričom zmeny uložíte kliknutím alebo ťuknutím na zaškrtávacie políčko.Click or tap the next arrow for the record that you added, click or tap the pencil icon to edit the record, update one or more fields, and then click or tap the checkmark icon to save your changes.

 6. Zobrazte záznam kliknutím alebo ťuknutím na nasledujúcu šípku. Kliknutím alebo ťuknutím na ikonu ceruzky môžete záznam upravovať a aktualizovať niektoré jeho polia, pričom zmeny zahodíte kliknutím alebo ťuknutím na ikonu Zrušiť.Click or tap the next arrow for the record that you added, click or tap the pencil icon to edit the record, update one or more fields, and then click or tap the cancel icon to discard your changes.

 7. Zobrazte záznam kliknutím alebo ťuknutím na nasledujúcu šípku, a odstráňte ho ťuknutím alebo kliknutím na ikonu koša.Click or tap the next arrow for the record that you added, and then click or tap the trash icon to delete that record.

Ďalšie krokyNext steps

Môžete si prispôsobiť predvolenú obrazovku prehľadávania, aby lepšie vyhovovala vašim potrebám.Customize the default browse screen to better suit your needs. Môžete napríklad zoradiť a filtrovať zoznam podľa názvu produktu, nie kategórie.For example, you can sort and filter the list by product name, not category.