Formátovanie tabuľky v programe Excel a tipy pre pomenovanieFormat a table in Excel and naming tips

Formátovanie údajov do tabuľky v programe Excel je požiadavkom pre ich použitie v PowerApps.It is a prerequisite to format Excel data as a table to use in PowerApps. Keď budete postupovať podľa tohto návodu, naučíte sa formátovať tabuľku v programe Excel a získate pár tipov pre pomenovanie stĺpcov v programe Excel.By following this content, you'll learn how to format a table in Excel and some tips of naming Excel columns.

Postup formátovania tabuľky v programe ExcelHow to format a table in Excel

Údaje môžete previesť na tabuľku kliknutím na Formátovať ako tabuľku na karte Domov v programe Excel.You can convert your data to a table by clicking Format as Table in the Home tab of Excel.

Formátovanie tabuľky v programe Excel

Ďalším spôsobom, ako získať naformátovanú tabuľku, je ju vytvoriť z karty Vložiť.Another way to have a formatted table is to create as a table from the Insert tab.

Vloženie tabuľky v programe Excel

Ak chcete tabuľku jednoducho nájsť, prejdite na kartu Návrh v časti Nástroje tabuľky a tabuľku premenujte.To find your table easily, go to Design under Table Tools and rename your table. Je užitočné dať tabuľke zmysluplný názov, obzvlášť, ak máte v jednom súbore programu Excel viacero tabuliek.It is useful to give your table a meaningful name, especially when there are multiple tables in one Excel file.

Premenovanie tabuľky v programe Excel

Tipy pre pomenovanie v programe ExcelNaming tips in Excel

Skúste vo svojej tabuľke programu Excel pridať do stĺpca Image kľúčové slovo „image“.In your Excel table, try to add a keyword "image" to your image column. Keď túto tabuľku použijete v galérii s ovládacími prvkami obrázkov, vytvorí sa medzi stĺpcom Image a ovládacím prvkom Obrázok väzba.This will bind your image column with an image control while using this table in a gallery with image controls.

Spojenie tabuľky programu Excel s obrázkami

Ďalšie krokyNext steps

  • Vytvorte aplikáciu z Excelu v službe PowerApps založenú na tabuľke, ktorú ste zadali.Generate an app from Excel in PowerApps based on a table that you specify. Aplikácia bude mať predvolene tri obrazovky: jednu na prehľadávanie záznamov, druhú na zobrazovanie podrobností o jednotlivom zázname a tretiu na vytváranie alebo aktualizovanie záznamu.The app will have three screens by default: one each for browsing records, displaying details about a single record, and creating or updating a record.
  • Vytvorte aplikáciu úplne od začiatku pomocou tabuľky formátovanej v Exceli.Create an app from scratch using the table you format in Excel. Svoju aplikáciu môžete vytvoriť ručne a prispôsobiť na zobrazovanie, prehľadávanie alebo upravovanie údajov v tabuľke.You can manually create and customize your app to display, browse, or edit the data in your table.