Formátovanie tabuľky v programe Excel a tipy pre pomenovanieFormat a table in Excel and naming tips

V PowerApps môžete vytvoriť aplikácie s plátnom na základe údajov programu Excel iba vtedy, ak sú formátované ako tabuľka.In PowerApps, you can create a canvas app based on Excel data only if it's formatted as a table. Keď budete postupovať podľa tohto návodu, naučíte sa formátovať tabuľku v programe Excel a získate pár tipov pre pomenovanie stĺpcov v programe Excel.By following this content, you'll learn how to format a table in Excel and some tips of naming Excel columns.

Postup formátovania tabuľky v programe ExcelHow to format a table in Excel

Údaje môžete previesť na tabuľku výberom možnosti Formátovať ako tabuľku na karte Domov v programe Excel.You can convert your data to a table by selecting Format as Table in the Home tab of Excel.

Formátovanie tabuľky v programe Excel

Tabuľku si môžete vytvoriť aj tak, že vyberiete možnosť Tabuľka na karte Vložiť.You can also create a table by selecting Table on the Insert tab.

Vloženie tabuľky v programe Excel

Ak chcete tabuľku jednoducho nájsť, prejdite na kartu Návrh v časti Nástroje tabuľky a tabuľku premenujte.To find your table easily, go to Design under Table Tools, and rename your table. Je užitočné dať tabuľke zmysluplný názov, obzvlášť, ak ten istý excelový súbor obsahuje viac ako jednu tabuľku.It's useful to give your table a meaningful name, especially when the same Excel file contains more than one table.

Premenovanie tabuľky v programe Excel

Tipy pre pomenovanie v programe ExcelNaming tips in Excel

Ak stĺpec v tabuľke obsahuje obrázky, zahrňte do názvu tohto stĺpca slovo „image“.If a column in your table contains images, include "image" in the name of that column. Týmto kľúčovým slovom sa tento stĺpec naviaže k ovládaciemu prvku obrázka v galérii.This keyword will bind that column to an image control in a gallery.

Spojenie tabuľky programu Excel s obrázkami

Ďalšie krokyNext steps

  • Vytvorte aplikáciu z Excelu v službe PowerApps založenú na tabuľke, ktorú ste zadali.Generate an app from Excel in PowerApps based on a table that you specify. Aplikácia bude mať predvolene tri obrazovky: jednu na prehľadávanie záznamov, druhú na zobrazovanie podrobností o jednotlivom zázname a tretiu na vytváranie alebo aktualizovanie záznamu.The app will have three screens by default: one each for browsing records, displaying details about a single record, and creating or updating a record.
  • Vytvorte aplikáciu úplne od začiatku pomocou tabuľky formátovanej v Exceli.Create an app from scratch using the table you format in Excel. Svoju aplikáciu môžete vytvoriť ručne a prispôsobiť na zobrazovanie, prehľadávanie alebo upravovanie údajov v tabuľke.You can manually create and customize your app to display, browse, or edit the data in your table.