Zoznámenie s powerapps.comIntroduction to powerapps.com

Tím služby PowerApps opäť predstavuje lokalitu powerapps.com, ktorá predstavuje nový domov pre tvorcov aplikácií.The PowerApps team is re-introducing powerapps.com as the new home for app creators. Lokalitu sme nanovo navrhli ako hlavnú lokalitu pre tvorcov, ktorý tu môžu na jednom mieste jednoducho začať s vytváraním aplikácií, používaním databázy Microsoft Common Data Service a spravovaním aplikácií.We've re-designed the page as the primary site for creators to easily get started on creating apps, use the Microsoft Common Data Service, and manage their apps all in one location. V tomto článku vám predstavíme:In this article, I will walk you through the following:

 • Hlavičkuthe header
 • Domovskú stránkuthe homepage
 • Stránku Aplikáciethe Apps page

Keď sa zaregistrujete a po prvýkrát prihlásite na lokalitu powerapps.com, všimnite si novú hlavičku lokality.When you sign up and first sign in to powerapps.com, you will notice the site's new header. Blízko ľavého okraja hlavičky je tlačidlo balíka Office.Near the left edge of the header is the Office waffle. Tu môžete rýchlo pristupovať k ostatným produktom Office, ako napríklad PowerPoint, OneNote a Word, ako aj Microsoft Flow a Dynamics 365.This is a quick place for you to access all other Office products such as PowerPoint, OneNote, and Word, as well as Microsoft Flow and Dynamics 365.

Tlačidlo Office v hlavičke

Pri pravom okraji hlavičky je rozbaľovací zoznam prostredia, kde môžete rýchlo prepínať medzi prostrediami.Near the right edge of the header, you'll first see an environment dropdown, where you can quickly switch between environments. Predvolene je pravdepodobne vybraté Predvolené prostredie.Default environment is likely selected by default. Získať ďalšie informácie o prostrediach.Learn more about environments.

Prostredie v hlavičke

Vedľa rozbaľovacieho zoznamu prostredia je ikona Stiahnuť.Next to the environment dropdown, you will see a download icon. Keď kliknete alebo ťuknete na túto ikonu, zobrazí sa dialógové okno s prepojeniami na stiahnutie aplikácie PowerApps Mobile (pre zariadenia so systémom iOS alebo Android).Click or tap this icon to display a dialog box with links to download PowerApps Mobile (for iOS or Android devices).

Sťahovanie v hlavičke

Vedľa ikony Stiahnuť je ikona ozubeného kolieska s nastaveniami.Next to the download icon, you will see a gear icon for settings. Ak kliknete alebo ťuknete na túto ikonu, zobrazia sa prepojenia na pripojenia, brány a centrum spravovania.Click or tap this icon to display links for connections, gateways, and the admin center.

Nastavenia v hlavičke

Vedľa nastavení je ikona s otáznikom, ktorá spúšťa Pomocníka.Next to settings, you will see a question-mark icon for help. Ak kliknete alebo ťuknete na túto ikonu, zobrazia sa prepojenia na interaktívne učenie sa, dokumentáciu, podporu, komunitu, blogy, právne informácie a ochranu osobných údajov.Click or tap this icon to display links to Guided learning, Documentation, Support, Community, Blogs, Legal and Privacy.

Pomocník v hlavičke

Domovská stránkaHomepage

Po prihlásení na lokalitu powerapps.com sa predvolene dostanete na domovskú stránku.After you sign in to powerapps.com, you'll land on the homepage by default. Usporiadanie domovskej stránky sme zmenili, aby ste sa mohli rýchlo pustiť do práce, či už vytvárate aplikácie alebo chcete preskúmať databázu Common Data Service.We have changed the layout of this homepage to help you get started quickly, whether you're creating apps or want to explore the Common Data Service.

Ak ste sa už v minulosti prihlásili do služby PowerApps a spustili alebo vytvorili ste nejaké aplikácie, prvá časť domovskej lokality bude obsahovať zoznam Naposledy upravené aplikácie.If you've signed in to PowerApps before and run or created some apps, the first section you will see on your homepage is a list of Recent apps. Sú zoradené podľa dátumu, kedy boli naposledy otvorené.They are sorted by the date on which they were most recently opened.

Naposledy upravené aplikácie

Pri pravom hornom rohu, je šípka s označením Aplikácie, ktorá je priamo prepojená na stránku Aplikácie, kde môžete zobraziť všetky svoje aplikácie.Near the upper-right corner, an arrow is labeled Apps and links to the Apps page directly so you can see all of your apps.

Ak ste sa ešte nikdy neprihlásili, nevytvorili alebo nespustili ste aplikáciu, časť Naposledy upravené aplikácie sa nezobrazí.If you've never signed in, created an app, or run an app before, you won't see the Recent apps section. Namiesto toho sa zobrazí nápis Vytvorenie aplikácie.Instead you'll see the banner Create an app.

Vytvorenie aplikácie

Kliknutím alebo ťuknutím na položku Začíname v rámci tohto nápisu zobrazíte možnosti vytvorenia aplikácie pomocou aplikácie PowerApps Studio.Click or tap Get started on this banner to display options for creating an app using PowerApps Studio.

Modálne dialógové okno Vytvorenie aplikácie

Vedľa položky Začíname nájdete prepojenia na naše videokurzy o tom, ako rýchlo vytvoriť aplikáciu z údajov (v SharePointe alebo v službe PowerApps) a potom túto aplikáciu zdieľať.Next to Get started, you can find links to our tutorial videos on how to quickly create an app from data (in either SharePoint or PowerApps) and then share the app. Šípka s prepojením Ďalšie informácie odkazuje na tému o vytvorení aplikácie z existujúcich údajov.The Learn more arrow link will take you to a topic about how to create an app from existing data.

Pod nápisom Vytvorenie aplikácie je nápis Použitie databázy Microsoft Common Data Service.Below the Create an app banner is the Use the Microsoft Common Data Service banner.

Microsoft Common Data Service

V databáze Common Data Service sa zobrazí tlačidlo, ktoré závisí od vašej licencie alebo povolenia.Under Common Data Service, a different button will appear, depending on your license or permission.

 • Ak sa zobrazí tlačidlo Spustiť skúšobnú verziu, nemáte licenciu PowerApps P2, ktorú vyžaduje databáza Common Data Service.If the Start trial button appears, you don't have a PowerApps P2 license, which the Common Data Service requires. Kliknutím alebo ťuknutím na toto tlačidlo sa otvorí stránka, kde sa môžete bezplatne zaregistrovať na 90-dňovú skúšobnú verziu tejto licencie.Click or tap this button to open the page where you can sign up for a free, 90-day trial of this license. Ďalšie informácie o licenciách služby PowerApps.Learn more about PowerApps licenses.

 • Ak sa zobrazí tlačidlo Začíname, nachádzate sa v prostredí, ktoré nemá databázu Common Data Service alebo k nej nemáte prístup.If the Get started button appears, you're in an environment that doesn't have a Common Data Service database or you don't have access to it. Kliknutím alebo ťuknutím na toto tlačidlo vytvoríte okamžite prostredie a databázu, takže budete môcť začať používať databázu Common Data Service pre aplikácie.Click or tap this button to create an environment and database at once, so you can start to use Common Data Services for your apps. Získať ďalšie informácie o vytváraní prostredí.Learn more about creating environments.

  Vytvorenie prostredia a databázy

  Ak nechcete vytvoriť prostredie, môžete prejsť do prostredia, ku ktorému máte prístup.If you don't want to create an environment, you can always switch to an environment to which you have access.

 • Ak sa zobrazí tlačidlo Vytvoriť databázu, nachádzate sa v prostredí, ktoré nemá databázu Common Data Service alebo máte povolenie na jej vytvorenie.If the Create database button appears, you're in an environment that doesn't have a Common Data Service database but you have permission to create one.

  Vytvorenie databázy

  Kliknutím alebo ťuknutím na toto tlačidlo sa zriadi databáza pre toto prostredie.Clicking or tapping this button will provision a database for this environment.

  Vytvorenie databázy

 • Ak sa zobrazí tlačidlo Prehľadávať entity, nachádzate sa v prostredí, ktoré má už zriadenú databázu Common Data Service a máte k nej prístup.If the Browse entities button appears, you're in an environment that has a Common Data Service database provisioned already and you have access to it. Kliknutím alebo ťuknutím na toto tlačidlo otvoríte stránku Entity.Click or tap that button to open the Entities page.

  Vytvorenie databázy

Pod nápisom Použitie databázy Microsoft Common Data Service uvidíte množinu vzorových aplikácií a pripojené vzorové aplikácie, ktoré sme vytvorili pre vás.Below the Use the Microsoft Common Data Service banner, you'll see a set of sample apps and connected sample apps that we created for you to use.

 • Vzorové aplikácie – vzorové aplikácie boli navrhnuté pre rôzne obchodné scenáre v telefóne alebo tablete.Sample apps - Sample apps were built for different business scenarios in either phone or tablet layout. Kliknutím na aplikáciu zobrazíte opis činnosti aplikácie, rozloženie, na ktorom je aplikácia vytvorená, a jej možnosti, ako napríklad tlačidlá fotoaparátu, GPS alebo rádia.You can click an app to quickly view a description of what the app does, what layout the app was built for, and what capabilities the app showcases such as camera, GPS, or radio buttons. Je to rýchly spôsob, ako môžu noví používatelia spoznať možnosti služby PowerApps. Na vytvorenie identickej aplikácie v aplikácii PowerApps Studio môžete použiť šablónu.It's a quick way for new users to learn capabilities of PowerApps, and you can use a template to create an identical app in PowerApps Studio.

  Ukážkové aplikácie

 • Pripojené ukážkové aplikácie – tieto aplikácie sa pripájajú k vašim údajom prostredníctvom údajového pripojenia, ako napríklad prostredníctvom služieb Office 365, Salesforcu, Trella a Wunderlistu.Connected sample apps - These apps connect to your data via a data connection such as Office 365, Salesforce, Trello, and Wunderlist. Táto množina aplikácií je iná, ako množina vzorových aplikácií vyššie.This set of apps is different from the sample apps above. Keď kliknete alebo ťuknete na pripojenú vzorovú aplikáciu, zriadite novú inštanciu aplikácie (predstavte si to ako šablónu).When you click or tap a connected sample app, you actually provision a new instance of the app (think of it as a template). Zobrazí sa výzva na zadanie poverení na prístup k vašim údajom.It will prompt you to enter your credentials to connect to your data. Šikovné na pripojenej ukážkovej aplikácii je to, že inštancia sa zriadi okamžite, môžete ju otvoriť v službe PowerApps Studio a dozvedieť sa viac o tom, ako bola príslušná aplikácia vytvorená.The beautiful thing about a connected sample app is that an instance is provisioned for you right here, and you can open it in PowerApps Studio to learn how the corresponding app was built. Nevýhodou je, že vytváranie môže trvať pomerne dlho (až minútu).The downside is that it can take pretty long (up to a minute) to create. Takže buďte trpezliví a keď kliknete alebo ťuknete na pripojenú ukážkovú aplikáciu, nechajte prehliadač otvorený.So please be patient and let the browser open when you click or tap a connected sample app.

  Pripojené ukážkové aplikácie

Stránka Nové aplikácieNew Apps page

Na stránku Aplikácie môžete prejsť z ľavý navigačný panel v lokalite powerapps.com.You can access the Apps page via the left navigation bar on powerapps.com.

Ľavý navigačný panel

Stránka Aplikácie v minulosti umožňovala prepínať medzi zobrazením dlaždíc a zobrazením zoznamu.The Apps page previously allowed you to switch between tile view and list view. Po 26. októbri 2016 už podporuje len zobrazenie zoznamu.After October 26, 2016, it supports only list view.

Zobrazenie zoznamu na stránke Aplikácie

Všimnite si, že zobrazenie zoznamu zobrazuje iba aplikácie vo vybratom prostredí.Please note that the list view shows only apps in the selected environment. Ak chcete zobraziť aplikácie v inom prostredí, prejdite do daného prostredia pomocou prepínača prostredí umiestneného v hlavičke.To view apps in a different environment, switch to it by using the environment switcher in the header. Získať ďalšie informácie o prepínaní medzi prostrediami.Learn more about switching environments.

NovinkyWhat's new?

 • Kliknutím alebo ťuknutím na aplikáciu sa teraz daná aplikácia otvorí na novej karte v aplikácii PowerApps Studio.Clicking or tapping an app now opens it in PowerApps Studio in a new tab.

 • Predvolene stránka Aplikácie zobrazuje všetky aplikácie, ktoré máte povolenie upravovať.By default, the Apps page shows all apps that you have permission to edit. Ak chcete zobraziť položku Všetky aplikácie (vrátane aplikácií, ktoré môžete len používať), vyberte filter Všetky aplikácie.To view All apps (including apps you can only use), select the All apps filter.

  Filter aplikácií

Ďalšie možnosti:We also have:

 • Aplikácie, ktoré môžem použiť obsahuje zoznam všetkých aplikácií, ktoré boli s vami zdieľané na základe používateľského povolenia (môžete aplikácie iba spúšťať).Apps I can use, which lists all apps that have been shared with you with User permission (can only run the app). Všimnite si, že tieto aplikácie môžete tiež získať v systéme Dynamics 365.Please note that you can also acquire these apps in Dynamics 365.
 • Aplikácie, ktoré vlastním obsahuje zoznam všetkých aplikácií, ktorých ste autorom.Apps I own, which lists all apps you have authored.
 • Aplikácie, ku ktorým prispievam obsahuje zoznam všetkých aplikácií, ktoré boli s vami zdieľané na základe prispievateľského povolenia.Apps I contribute to, which lists all apps that have been shared with you with Contributor permission.
 • Ukážkové aplikácie obsahujú zoznam všetkých ukážkových aplikácií (nepripojené ukážkové aplikácie).Sample apps, which lists all sample apps (not connected sample apps).

Ak kliknete alebo ťuknete na informačný kruh, otvorí sa stránka s podrobnosťami aplikácie.If you click or tap the information circle, the app details page opens.

Podrobnosti aplikácií

Ak kliknete na tri bodky v aplikácii, zobrazia sa možnosti ako Prehrať, Upraviť, Zdieľať a Podrobnosti.If you click the ellipsis for an app, options such as Play, Edit, Share, and Details appear.

Možnosti aplikácie

Toto sú hlavné novinky na lokalite powerapps.com, ktorá je určená pre tvorcov aplikácií.That is mainly what's new on powerapps.com, which is geared toward app makers. Dúfame, že to bolo pre vás užitočné.We hope this is helpful to you. Napíšte nám o tom, čo sa vám páči a čo by ste ešte na lokalite chceli mať.Please leave comments on what you like so far and would like to see. Tešíme sa na pripomienky.We'd love to hear your feedback!