Vlastné konektory pre plátnové aplikácieCustom connectors for canvas apps

Bez písania kódu môžete vytvárať pracovné postupy a plátnové aplikácie s využitím služieb Azure Logic Apps, Microsoft Flow, a PowerApps.Without writing any code, you can build workflows and canvas apps with Azure Logic Apps, Microsoft Flow, and PowerApps. Na uľahčenie integrácie vašich údajov a obchodných procesov ponúkajú tieto služby viac ako 180 konektorov, a to pre služby a produkty spoločnosti Microsoft, ako aj pre ďalšie služby, ako napríklad GitHub, Salesforce alebo Twitter.To help you integrate your data and business processes, these services offer 180+ connectors - for Microsoft services and products, as well as other services, such as GitHub, Salesforce, and Twitter.

Niekedy však možno chcete volať rozhranie API, služby a systémy, ktoré nie sú k dispozícii vo forme vopred pripravených konektorov.Sometimes though, you might want to call APIs, services, and systems that aren't available as pre-built connectors. Ak chcete podporovať scenáre, ktoré vám budú viac šité na mieru, môžete vytvoriť vlastné konektory, ktoré budú mať svoje vlastné spúšťacie procedúry a akcie.To support more tailored scenarios, you can build custom connectors with their own triggers and actions. Na webe s dokumentáciou ku konektorom ponúkame celý súbor základných a pokročilých kurzov, ktoré sa týkajú vlastných konektorov.We have a complete set of basic and advanced tutorials for custom connectors on the Connectors documentation site. Odporúčame vám začať od prehľadu vlastných konektorov, ale môžete tiež prejsť priamo na nasledujúce témy, ktoré obsahujú podrobné informácie o príslušnej oblasti:We recommend that you start with the custom connector overview, but you can also go straight to the following topics for details on a specific area: