Čo je nové v službe PowerAppsWhat's new in PowerApps

Dôležité

Predstavujeme poznámky k vydaniuAnnouncing the release notes
Zaujímajú vás nadchádzajúce a nedávno vydané funkcie služby PowerApps?Wondering about upcoming and recently released capabilities in PowerApps?
Pozrite si poznámky k vydaniu.View the release notes. Obsahujú všetky podrobnosti, ktoré môžete použiť na plánovanie.We've captured all the details, end to end, top to bottom, which you can use for planning.

Informácie o známych obmedzeniach nájdete v časti Bežné problémy a ich riešenia.For information about known limitations, see Common issues and resolutions.

Poznámka

Vydané verzie sa distribuujú niekoľko dní.Releases are rolled out over several days. Nové alebo aktualizované funkcie sa nemusia zobraziť hneď.New or updated functionality may not appear immediately.

30. májaMay 30

 1. Ovládací prvok Editor formátovaného textu (experimentálny) – umožňuje koncovým používateľom formátovať text v oblasti na úpravu so zobrazením WYSIWYG.Rich-text editor control (experimental) - allows end users to format text inside a WYSIWYG editing area.

21. májaMay 21

 1. Používatelia aplikácií môžu importovať a exportovať údaje z Excelu alebo súborov CSV uložených lokálne pomocou funkcií Získať údaje z Excelu a Exportovať údaje, ktoré sú teraz k dispozícii v inovovanom prostredí služby Common Data Service (CDS) for Apps.Allow app users to import and export data from Excel or CSV files stored locally by using the Get Data from Excel file and Export Data features now available for upgraded Common Data Service (CDS) for Apps environments.
 2. Používatelia aplikácií môžu otvárať entity v Exceli, a vytvárať, aktualizovať a odstraňovať údaje uložené v službe CDS for Apps pomocou doplnku Excelu pre službu PowerApps.Allow app users to open entities in Excel to create, update, and delete data stored within CDS for Apps by using the Excel add-in for PowerApps.
 3. Vytváranie a publikovanie zostáv Power BI pomocou aplikácie Power BI Desktop pripojenej k službe CDS for Apps.Create and publish Power BI reports by using Power BI Desktop connected to CDS for Apps.

23. aprílaApril 23

 • Sťahovanie príloh v Internet Exploreri z vlastných formulárov zoznamov služby SharePoint.Download attachments in Internet Explorer within SharePoint custom list forms.

9. aprílaApril 9

 • Ovládacie prvky na vystrihnutie (Ctrl + X), kopírovanie (Ctrl + C) a prilepenie (Ctrl + V) —vrátane štýlov, vzorcov a vlastností ovládacích prvkov— v aplikáciách vo webovom prehliadači.Cut (Ctrl+X), copy (Ctrl+C), and paste (Ctrl+V) controls—including the controls' styles, formulas, and properties—across apps in a web browser.

21. marcaMarch 21

 1. Vytváranie aplikácií riadených modelom, ktoré sa v službe Common Data Service for Apps zostavujú na základe modelu údajov a štruktúry základných podnikových údajov a procesov a modelujú formuláre, zobrazenia a ďalšie komponenty.Create model-driven apps, which start with your data model and build up from the shape of your core business data and processes in Common Data Service for Apps to model forms, views, and other components. Aplikácie riadené modelom automaticky generujú skvelé používateľské rozhranie, ktoré reaguje vo všetkých zariadeniach.Model-driven apps automatically generate great UI that is responsive across devices.
 2. Vytvorenie databázy v prostredí s najnovšou verziou služby CDS for Apps.Create a database on the latest version of CDS for Apps in an environment.
 3. Služba CDS for Apps teraz zahŕňa a umožňuje:CDS for Apps now includes:
  • Ďalšie typy údajov podporujú zložitejšie definície entít a poskytujú lepšie prostredie na prácu.Additional data types support more complex entity definitions and provide richer experiences. (Vzťahuje sa na aplikácie plátna a aplikácie riadené modelom.)(Applies to canvas and model-driven apps.)
  • Vytváranie a prispôsobenie entít v službe CDS for Apps priamo na lokalite PowerApps.Create and customize entities in CDS for Apps right from the PowerApps site. Súčasťou aktualizovaného prostredia je vyšší výkon, prehľadnejšie používateľské rozhranie a užitočné funkcie, ako je napríklad vložené vytváranie množín možností.The refreshed experience includes improved performance, a more user-friendly UI, and helpful features such as in-line creation of option sets. (Vzťahuje sa na aplikácie plátna a aplikácie riadené modelom.)(Applies to canvas and model-driven apps.)
  • Vytváranie podnikových pravidiel na strane servera na overovanie údajov zadaných do služby CDS for Apps.Create server-side business rules for validating data entered into CDS for Apps. (Vzťahuje sa na aplikácie plátna a aplikácie riadené modelom.)(Applies to canvas and model-driven apps.)
  • Vytváranie vypočítaných a súhrnných polí v entitách služby CDS for Apps priamo na lokalite PowerApps.Create calculated and rollup fields in CDS for Apps entities directly from the PowerApps site. (Vzťahuje sa na aplikácie plátna a aplikácie riadené modelom.)(Applies to canvas and model-driven apps.)
  • Vývojári môžu použiť súpravu SDK (Software Development Kit) služby CDS for Apps na prispôsobenie služby CDS for Apps pomocou kódu.Developers can use the CDS for Apps Software Development Kit (SDK) to create code-based customizations for CDS for Apps.
  • Pokročilí používatelia môžu získať prístup k údajom uloženým v službe CDS for Apps prostredníctvom nového rozhrania OData Web API.Advanced users can access data stored in CDS for Apps through a new OData Web API.
  • Import údajov do služby CDS for Apps pomocou doplnku Power Query.Import data into CDS for Apps with Power Query. Doplnok Power Query na webe môžete použiť na priame importovanie údajov do služby CDS for Apps z viacerých zdrojov.Use Power Query on the web to directly import data to CDS for Apps from multiple sources

5. marcaMarch 5

 1. Pridávanie príloh k zoznamom služby SharePoint (a ich odstraňovanie).Add (and delete) attachments to SharePoint lists.
 2. Otváranie externých PDF súborov vo webovom prehliadačiOpen external PDF files in a web browser. (experimentálna funkcia).(Experimental feature)

12. februáraFeb. 12

 • Ovládanie hlasitosti pri prehrávaní vloženého videa a audia je teraz vložené.The volume control for embedded video and audio playback is now inline. Ak chcú používatelia prehrávanie stíšiť, musia teraz namiesto kliknutia alebo ťuknutia na tlačidlo znížiť hlasitosť pomocou ovládača hlasitosti.To mute playback, instead of clicking or tapping a button, users must now use the volume control to lower the volume.

7. februáraFeb. 7

 1. Boli odstránené vlastnosti priblíženia, jasu a kontrastu z ovládacích prvkov Fotoaparát a Skener čiarových kódov.Removed the Zoom, Brightness, and Contrast properties from the Camera and Barcode scanner controls.
 2. Bol opravený problém, pre ktorý tlačidlá Vymazať na ovládacích prvkoch Vstup textu obmedzovali pridelené miesto pre vstup používateľa.Fixed the issue where Clear buttons on Text input controls limit the space alloted for user input. V dôsledku tejto opravy je vlastnosť Vymazať ovládacieho prvku Vstup textu podporovaná len vo webových prehliadačoch Microsoft Edge (v najnovšej verzii) a Internet Explorer 11.As a result of this fix, the Clear property of a Text input control is supported only in Microsoft Edge (latest version) and Internet Explorer 11 web browsers.
 3. Bolo vylepšené zjednodušenie ovládania v rámci ovládacích prvkov pre multimédiá.Added accessibility enhancements to multimedia controls.

31. januáraJan. 31

 1. Do ovládacích prvkov Video boli pridané titulky.Add closed captions to Video controls.
 2. Vylepšilo sa spracovanie chýb v ovládacích prvkoch Zobrazovač PDF súborov.Improved error handling in PDF Viewer controls.

18. januáraJan. 18

 1. PowerApps pre iOS a Android teraz podporuje integráciu s aplikáciou Microsoft Authenticator.PowerApps for iOS and Android now supports integration with Microsoft Authenticator.
 2. Vo formulároch rozbaľovacie pole nahrádza ovládací prvok vyhľadávania v službe SharePoint a v nástroji PowerApps Studio je v predvolenom nastavení vybraná nová šablóna karty údajov pre vyhľadávacie polia s jednou možnosťou výberu.A combo box replaces the SharePoint lookup control in forms and a new data card template for single-select lookup fields is selected by default in PowerApps Studio.
 3. V rozšírenom režime čítania sa v rozbaľovacom poli nachádzajú všetky položky v dlhom zozname.Within a combo box, see all items in a long list with enhanced Read mode.
 4. Limit veľkosti lokálneho ukladacieho priestoru záznamov je možné v nedelegovateľných dotazoch nastaviť až na maximálny počet 2 000 záznamovControl the size of the local record limit store up to a maximum of 2000 records in non-delegable queries. (experimentálna funkcia).(Experimental feature)

5. januáraJan. 5