Čo je nové v službe PowerAppsWhat's new in PowerApps

Dôležité

Predstavujeme poznámky k vydaniuAnnouncing the release notes

Zaujímajú vás nadchádzajúce a nedávno vydané funkcie služby PowerApps?Wondering about upcoming and recently released capabilities in PowerApps? Pozrite si poznámky k vydaniu.View the release notes. Obsahujú všetky podrobnosti, ktoré môžete použiť na plánovanie.We've captured all the details, end to end, top to bottom, which you can use for planning.

Informácie o známych obmedzeniach nájdete v časti Bežné problémy a ich riešenia.For information about known limitations, see Common issues and resolutions.

Poznámka

Vydané verzie sa distribuujú niekoľko dní.Releases are rolled out over several days. Nové alebo aktualizované funkcie sa nemusia zobraziť hneď.New or updated functionality may not appear immediately.

20. augustAugust 20

 • Vytvorenie hodnoty GUID alebo konvertovanie reťazca na hodnotu GUID použitím Funkcie GUID v aplikácii s plátnom.In a canvas app, use the GUID function to create a GUID value or to convert a string to a GUID value.

30. júlJuly 30

16. júlJuly 16

 1. Ľahšia konfigurácia zabezpečenia pre službu Common Data Service for Apps.Easier to configure security for Common Data Service for Apps.
 2. Vylepšené stromové zobrazenie (blog) pre aplikácie s plátnom v PowerApps Studio.Improved Tree view (blog) for canvas apps in PowerApps Studio.

9. júlJuly 9

 1. Identifikácia chýb a problémov so zjednodušením ovládania pomocou programu Kontrola aplikácií (blog) v aplikáciách s plátnom.Identify mistakes and accessibility issues in canvas apps with AppChecker (blog).
 2. Rýchlejšie spustenie aplikácií s plátnom vďaka funkcii Concurrent.Start canvas apps faster with the Concurrent function.

18. júnJune 18

11. júnJune 11

 1. Importovanie a exportovanie údajov zo služby Common Data Service for Apps a ich otváranie v programe Excel (blog).Import and export data from Common Data Services for Apps, and open that data in Excel (blog).
 2. Zobrazovanie bannerových správ v aplikáciách plátna pomocou Upozorňovacej funkcie.Notify function shows banner messages in canvas apps.

4. júnJune 4

 1. Vloženie aplikácie ako webovej časti SharePointu (blog).Embed an app as a SharePoint webpart (blog).
 2. Určenie vlastnej veľkosti pre tabletovú aplikáciu s plátnom (blog).Specify a custom size for a tablet canvas app (blog).
 3. Pridanie komentárov k vzorcom (blog) v aplikáciách s plátnom.Add comments to formulas (blog) in canvas apps.
 4. Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcov.PowerShell cmdlets for administrators.
 5. Umožnenie koncovým používateľom formátovať text v oblasti úprav v zobrazení WYSIWYG pomocou Ovládacieho prvku editoru formátu RTF (experimentálneho).Rich-text editor control (experimental) - allows end users to format text inside a WYSIWYG editing area of a canvas app.

21. májaMay 21

 1. Používatelia aplikácií môžu importovať a exportovať údaje z Excelu alebo súborov CSV uložených lokálne pomocou funkcií Získať údaje z Excelu a Exportovať údaje, ktoré sú teraz k dispozícii v inovovanom prostredí služby Common Data Service (CDS) for Apps.Allow app users to import and export data from Excel or CSV files stored locally by using the Get Data from Excel file and Export Data features now available for upgraded Common Data Service (CDS) for Apps environments.
 2. Používatelia aplikácií môžu otvárať entity v Exceli, a vytvárať, aktualizovať a odstraňovať údaje uložené v službe CDS for Apps pomocou doplnku Excelu pre službu PowerApps.Allow app users to open entities in Excel to create, update, and delete data stored within CDS for Apps by using the Excel add-in for PowerApps.
 3. Vytváranie a publikovanie zostáv Power BI pomocou aplikácie Power BI Desktop pripojenej k službe CDS for Apps.Create and publish Power BI reports by using Power BI Desktop connected to CDS for Apps.

23. aprílaApril 23

 • Sťahovanie príloh v Internet Exploreri z vlastných formulárov zoznamov služby SharePoint.Download attachments in Internet Explorer within SharePoint custom list forms.

9. aprílaApril 9

 • Ovládacie prvky na vystrihnutie (Ctrl + X), kopírovanie (Ctrl + C) a prilepenie (Ctrl + V) —vrátane štýlov, vzorcov a vlastností ovládacích prvkov— v aplikáciách vo webovom prehliadači.Cut (Ctrl+X), copy (Ctrl+C), and paste (Ctrl+V) controls—including the controls' styles, formulas, and properties—across apps in a web browser.

21. marcaMarch 21

 1. Vytváranie aplikácií riadených modelom, ktoré sa v službe Common Data Service for Apps zostavujú na základe modelu údajov a štruktúry základných podnikových údajov a procesov a modelujú formuláre, zobrazenia a ďalšie komponenty.Create model-driven apps, which start with your data model and build up from the shape of your core business data and processes in Common Data Service for Apps to model forms, views, and other components. Aplikácie riadené modelom automaticky generujú skvelé používateľské rozhranie, ktoré reaguje vo všetkých zariadeniach.Model-driven apps automatically generate great UI that is responsive across devices.

 2. Vytvorenie databázy v prostredí s najnovšou verziou služby CDS for Apps.Create a database on the latest version of CDS for Apps in an environment.

 3. Služba CDS for Apps teraz zahŕňa a umožňuje:CDS for Apps now includes:

  • Ďalšie typy údajov podporujú zložitejšie definície entít a poskytujú lepšie prostredie na prácu.Additional data types support more complex entity definitions and provide richer experiences. (Vzťahuje sa na aplikácie s plátnom a aplikácie riadené modelom.)\(Applies to canvas and model-driven apps.)\

  • Vytváranie a prispôsobenie entít v službe CDS for Apps priamo na lokalite PowerApps.Create and customize entities in CDS for Apps right from the PowerApps site. Súčasťou aktualizovaného prostredia je vyšší výkon, prehľadnejšie používateľské rozhranie a užitočné funkcie, ako je napríklad vložené vytváranie množín možností.The refreshed experience includes improved performance, a more user-friendly UI, and helpful features such as in-line creation of option sets. (Vzťahuje sa na aplikácie plátna a aplikácie riadené modelom.)(Applies to canvas and model-driven apps.)

  • Vytváranie podnikových pravidiel na strane servera na overovanie údajov zadaných do služby CDS for Apps.Create server-side business rules for validating data entered into CDS for Apps. (Vzťahuje sa na aplikácie plátna a aplikácie riadené modelom.)(Applies to canvas and model-driven apps.)

  • Vytváranie vypočítaných a súhrnných polí v entitách služby CDS for Apps priamo na lokalite PowerApps.Create calculated and rollup fields in CDS for Apps entities directly from the PowerApps site. (Vzťahuje sa na aplikácie plátna a aplikácie riadené modelom.)(Applies to canvas and model-driven apps.)

  • Vývojári môžu použiť súpravu SDK (Software Development Kit) služby CDS for Apps na prispôsobenie služby CDS for Apps pomocou kódu.Developers can use the CDS for Apps Software Development Kit (SDK) to create code-based customizations for CDS for Apps.

  • Pokročilí používatelia môžu získať prístup k údajom uloženým v službe CDS for Apps prostredníctvom nového rozhrania OData Web API.Advanced users can access data stored in CDS for Apps through a new OData Web API.

  • Import údajov do služby CDS for Apps pomocou doplnku Power Query.Import data into CDS for Apps with Power Query. Doplnok Power Query na webe môžete použiť na priame importovanie údajov do služby CDS for Apps z viacerých zdrojov.Use Power Query on the web to directly import data to CDS for Apps from multiple sources

5. marcaMarch 5

 1. Pridávanie príloh k zoznamom služby SharePoint (a ich odstraňovanie).Add (and delete) attachments to SharePoint lists.
 2. Otváranie externých PDF súborov vo webovom prehliadačiOpen external PDF files in a web browser. (experimentálna funkcia).(Experimental feature)