Uloženie a publikovanie aplikácie s plátnom v službe PowerAppsSave and publish a canvas app in PowerApps

Pri každom ukladaní zmien do aplikácie s plátnom ich automaticky publikujete len pre seba a všetkých, ktorí majú povolenia na úpravu tejto aplikácie.Whenever you save changes to a canvas app, you automatically publish them only for yourself and anyone else who has permissions to edit the app. Po dokončení zmien ich musíte explicitne publikovať, aby boli k dispozícii pre všetkých, s ktorými sa aplikácia zdieľa.When you finish making changes, you must explicitly publish them to make them available to everyone with whom the app is shared.

Informácie o tom, ako aplikáciu zdieľať, nájdete v téme Zdieľanie aplikácie.For information about how to share an app, see Share an app.

Uloženie zmien do aplikácieSave changes to an app

V aplikácii PowerApps Studio kliknite alebo ťuknite na položku Uložiť v ponuke Súbor (na ľavom okraji) a potom postupujte podľa jedného z týchto krokov:In PowerApps Studio, click or tap Save on the File menu (on the left edge), and then follow either of these steps:

 • Ak ste aplikáciu zatiaľ neuložili, pomenujte ju a potom kliknite alebo ťuknite na Uložiť.If you've never saved the app before, provide a name for it, and then click or tap Save.

  Uloženie novej aplikácie

 • Ak už aplikácia niekedy bola uložená, kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Uložiť.If the app has ever been saved, click or tap Save.

  Uloženie aktualizovanej aplikácie

PowerApps môže takisto aplikáciu pravidelne ukladať každé 2 minúty.PowerApps can also periodically save the app every 2 minutes. Ak ste aplikáciu už raz uložili, PowerApps bude naďalej pravidelne ukladať verziu aplikácie bez toho, aby používateľ stlačil alebo ťukol na akciu Uložiť.If you have saved the app once, PowerApps will continue to save a version of the app periodically without requiring the user to press or tap the Save action. Autori môžu nastavenie Automatické ukladanie povoliť alebo zakázať na karte Konto v ponuke Súbor.Authors can enable or disable the Auto save setting from the Account tab on the File menu.

Nastavenie automatického uloženia

Publikovanie aplikáciePublish an app

 1. V aplikácii PowerApps Studio kliknite alebo ťuknite na položku Uložiť v ponuke Súbor (na ľavom okraji) a potom kliknite alebo ťuknite na položku Publikovať túto verziu.In PowerApps Studio, click or tap Save on the File menu (on the left edge), and then click or tap Publish this version.

  Publikovanie aplikácie

 2. V dialógovom okne Publikovať ťuknite alebo kliknite na položku Publikovať túto verziu na publikovanie aplikácie pre všetkých používateľov, s ktorými je aplikácia zdieľaná.In the Publish dialog box, tap or click Publish this version to publish the app to all users with whom the app is shared.

  Kontrola publikovania

  Poznámka

  Pri každej publikácii aplikácie typu canvas sa aplikácia inovuje, aby sa spúšťala v najnovšej verzii služby PowerApps. Znamená to, že získa výhodu všetkých najnovších prvkov a inováciu výkonu, ktorú sme pridali od vášho posledného publikovania.Whenever you publish a canvas app, your app will be upgraded to run on the latest version of PowerApps – which means it will get the benefit of all the latest features and performance upgrades we’ve added since you last published. Ak ste aktualizáciu nepublikovali niekoľko mesiacov, pravdepodobne po súčasnom opätovnom publikovaní zaznamenáte okamžité zlepšenie výkonu.If you haven’t published an update in several months, you’ll likely see an immediate performance benefit from republishing now.

Určenie dynamickej verzieIdentify the live version

Na lokalite powerapps.com v ponuke Súbor (na ľavom okraji) kliknite alebo ťuknite na možnosť Aplikácie, kliknite alebo ťuknite na ikonu podrobnosti pre aplikáciu a potom kliknite alebo ťuknite na kartu Verzie .In powerapps.com, click or tap Apps on the File menu (on the left edge), click or tap the details icon for an app, and then click or tap the Versions tab.

Dynamická verzia je publikovaná pre každého, s kým sa aplikácia zdieľa.The Live version is published for everyone with whom the app is shared. Najnovšia verzia aplikácie je k dispozícii len pre tých, ktorí majú povolenia na jej úpravu.The most recent version of any app is available only to those who have edit permissions for it.

Publikovanie prostredníctvom portálu

Na publikovanie najnovšej verzie kliknite alebo ťuknite na položku Publikovať túto verziu a potom kliknite alebo ťuknite na položku Publikovať túto verziu v dialógovom okne Publikovať.To publish the most recent version, click or tap Publish this version, and then click or tap Publish this version in the Publish dialog box.

Ďalšie krokyNext steps