Zmena názvu a ikony pre aplikáciu s plátnom v službe PowerAppsChange app name and icon for a canvas app in PowerApps

Prispôsobte si aplikáciu s plátnom tak, že zmeníte jej názov a ikonu.Customize a canvas app by changing its name and icon.

PredpokladyPrerequisites

 1. Vytvorte aplikáciu alebo vyberte jednu na úpravy.Create an app, or open one for editing.

 2. V ponuke Súbor kliknite alebo ťuknite na položku Nastavenia aplikácie.On the File menu, click or tap App settings.

Premenovanie aplikácieRename an app

V časti Názov aplikácie kliknite alebo ťuknite na možnosť Premenovať túto aplikáciu a potom zadajte iný názov.Under App name, click or tap Rename this app, and then type a different name.

Zatvorenie aplikácie

Zmena dlaždice aplikácieChange an app tile

Postupujte podľa jedného alebo viacerých týchto krokov:Follow one or more of these steps:

 • Kliknite alebo ťuknite na inú farbu pozadia v zozname možností.Click or tap a different background color from the list of options.

  Výber farby dlaždice

 • Kliknite alebo ťuknite na ikonu v zozname predvolených ikon.Click or tap an icon from the list of default icons.

  Výber ikony dlaždice

 • Kliknite alebo ťuknite na možnosť Prehľadať súbor, kliknite alebo ťuknite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť Otvoriť.Click or tap Browse file, click or tap the image that you want to use, and then click or tap Open.

  Poznámka

  Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite ikonu v tvare štvorca.For best results, use a square-shaped icon.

Ďalší krokNext step

V ponuke Súbor kliknite alebo ťuknite na možnosť Uložiť, čím aplikáciu znova zverejníte spolu s novými nastaveniami.On the File menu, click or tap Save to republish your app with the new settings.

Ďalšie zdrojeMore resources