Nastavenie upozornení na údaje pre tabuľu Power BISet up data alerts for the Power BI dashboard

Poznámka

Tento článok je súčasťou série kurzov o používaní služieb PowerApps, Microsoft Flow a Power BI s lokalitou SharePoint Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Aby ste získali ucelenú predstavu, ako aj príslušné súbory na stiahnutie, prečítajte si Úvod k sérii.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

V tejto úlohe pridáme v službe Power BI upozornenie, ktoré nás informuje, ak schválenie čakajúcich projektov trvá veľmi dlho, a postup, ktorý zareaguje, ak sa takáto výstraha objaví.In this task we'll add an alert in Power BI to let us know if pending projects are taking too long to approve, and a flow that responds when that alert occurs. Ďalšie informácie o upozorneniach nájdete v článku o upozorneniach na údaje v službe Power BI.For more information on alerts, see Data alerts in Power BI service.

Krok č. 1: Vytvoriť upozornenieStep 1: Create an alert

 1. V službe Power BI otvorte tabuľu, ktorú ste vytvorili v poslednej úlohe.In the Power BI service, open the dashboard you created in the last task.

 2. Na karte s číslom kliknite alebo ťuknite na tri bodky (. . .).On the card with the single number, click or tap the ellipsis (. . .).

  Karta maximálnym počtom dní na schválenie

 3. Kliknite alebo ťukniteClick or tap na ikona zvončeka..

  Ponuka dlaždice

 4. Na pravej table kliknite alebo ťuknite na možnosť Pridať pravidlo upozornenia.In the right pane, click or tap Add alert rule.

  Pridanie pravidla upozornenia

 5. Pozrite sa na možnosti, ktoré sú pre upozornenia k dispozícii, napríklad ako často by sa malo upozornenie spúšťať.Look at the options that are available for alerts, such as how frequently an alert should run. Ako prahovú hodnotu zadajte 25 a potom kliknite alebo ťuknite na položku Uložiť a zavrieť.Enter a value of 25 for Threshold, then click or tap Save and close.

  Nastavenie prahovej hodnoty upozornenia a uloženie

Aj keď je hodnota 56 nad prahovou hodnotou 25, upozornenie sa hneď teraz neaktivuje.The alert won't fire right now even though 56 is above the threshold of 25. Aktivuje sa po aktualizácii údajov. To uvidíme, až scenár prejdeme od začiatku do konca.It will fire when data is updated, which we'll see when we run through the scenario end-to-end.

Keď sa upozornenia aktivujú, služba Power BI odošle e-mail tvorcovi upozornenia. Ako odoslať ďalšie správy pomocou služby Microsoft Flow si ukážeme v ďalšom kroku.When the alerts fires, Power BI sends email to the creator of the alert, and we'll see how to send additional mail using Microsoft Flow, in the next step.

Krok č. 2: Vytvoriť postup, ktorý reaguje na upozorneniaStep 2: Create a flow that responds to the alert

 1. Prihláste sa na lokalite flow.microsoft.com, kliknite alebo ťuknite na položku Služby a potom na možnosť Power BI.Sign into flow.microsoft.com, click or tap Services, then Power BI.

  Power BI v službe Microsoft Flow

 2. Kliknite alebo ťuknite na možnosť Odoslanie e-mailu ľubovoľnému publiku pri spustení upozornenia na údaje v službe Power BI.Click or tap Send an e-mail to any audience when a Power BI data alert is triggered.

  Odoslanie e-mailu, keď sa spustí upozornenie na údaje v službe Power BI

 3. Kliknite alebo ťuknite na položku Použiť túto šablónu.Click or tap Use this template.

 4. Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa do programu Outlook a služby Power BI a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pokračovať.If you're not already signed in, sign into Outlook and Power BI, then click or tap Continue.

  Prihlásenie a pokračovanie

 5. V rozbaľovacom zozname ID upozornenia vyberte možnosť Upozornenie pre maximálny počet dní čakania na schválenie.In the Alert Id drop-down list, select Alert for Max days pending approval.

  Určenie upozornenia ako spúšťača

 6. Do poľa Komu zadajte platnú e-mailovú adresu.In the To box, enter a valid email address.

  Určenie adresáta e-mailu

 7. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Upraviť zobrazíte ďalšie polia, ktoré môžete aktualizovať.Click or tap Edit to see other fields that you can update.

  Úprava e-mailu upozornenia

 8. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na možnosť Vytvoriť postup a potom na možnosť Hotovo.At the top right of the screen, click Create flow, then Done.

  Tlačidlo Hotovo

Spustenie tohto postupu uvidíme, keď scenár prejdeme od začiatku do konca.We will see this flow run when we run through the scenario end-to-end. Teraz prejdeme k poslednej úlohe v tomto scenári – vloženie zostavy Power BI do služby SharePoint.Now we'll move on to the last task in this scenario - embedding a Power BI report into SharePoint.

Ďalšie krokyNext steps

Ďalším krokom v tejto sérii kurzov je vloženie zostavy projektu Power BI do služby SharePoint Online.The next step in this tutorial series is to embed the Power BI project report in SharePoint Online.