Vytvorenie zostavy Power BI pre analýzu projektovCreate a Power BI report to analyze projects

Poznámka

Tento článok je súčasťou série kurzov o používaní služieb PowerApps, Microsoft Flow a Power BI s lokalitou SharePoint Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Aby ste získali ucelenú predstavu, ako aj príslušné súbory na stiahnutie, prečítajte si Úvod k sérii.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Pri plnení tejto úlohy vytvoríme zostavu Power BI založenú na dvoch sharepointových zoznamoch.In this task, we'll create a Power BI report based on the two SharePoint lists. Údaje týchto zoznamov prenesieme do aplikácie Power BI Desktop a trochu ich vyčistíme, vykonáme základné modelovanie údajov a vytvoríme sadu vizualizácií, ktoré nám niečo o týchto údajoch prezradia.We'll bring the list data into Power BI Desktop and clean it up a little, do some basic data modeling, and create a set of visuals that tell us something about the data.

Tip

Balík na stiahnutie pre tento scenár obsahuje hotovú verziu tejto zostavy: project-analysis.pbix.The download package for this scenario includes a finished version of this report: project-analysis.pbix.

Rýchly prehľad aplikácie Power BI DesktopQuick review of Power BI Desktop

Než sa začneme zaoberať vytváraním zostavy, zoznámime sa s aplikáciou Power BI Desktop.Before we dive into report creation, let's review Power BI Desktop. Ide o výkonný nástroj s množstvom funkcií, preto sa zameriame na prehľad oblastí, ktoré použijete pri plnení tejto úlohy.This is a powerful tool, with a lot of features, so we will focus on an overview of the areas that you will use in this task. Existujú tri hlavné pracovné oblasti alebo zobrazenia v Power BI Desktop: Zostava zobrazenie, údajov zobrazenie, a vzťahy zobrazenia.There are three main work areas or views in Power BI Desktop: Report view, Data view, and Relationships view. Aplikácia Power BI Desktop taktiež obsahuje Editor dotazov, ktorý sa otvára v samostatnom okne.Power BI Desktop also includes Query Editor, which opens in a separate window.

Nasledujúca obrazovka znázorňuje tri ikony zobrazenia na ľavej strane aplikácie Power BI Desktop: Zostava, údajov, a vzťahy, zhora nadol.The following screen shows the three view icons along the left of Power BI Desktop: Report, Data, and Relationships, from top to bottom. Žltom panel pozdĺž ľavej strany označuje aktuálne zobrazenie. V tomto prípade to je zobrazenie Zostava.The yellow bar along the left indicates the current view; in this case, Report view is displayed. Zobrazenie zmeníte výberom niektorej z týchto troch ikon.Change views by selecting any of those three icons.

Zobrazenia aplikácie Power BI Desktop

Zobrazenie Zostava má päť hlavných oblastí:The Report view has five main areas:

 1. Pás s nástrojmi, ktorý zobrazuje bežné úlohy súvisiace so zostavami a vizualizácie.The ribbon, which displays common tasks associated with reports and visualizations.
 2. Zobrazenie Zostava, alebo plátno, kde sa vytvárajú a zoraďujú vizualizácie.The Report view, or canvas, where visualizations are created and arranged.
 3. Oblasť s kartami stránok pozdĺž dolného okraja, ktorá umožňuje vybrať alebo pridať stránku zostavy.The Pages tab area along the bottom, which lets you select or add a report page.
 4. Tabla Vizualizácie, kde môžete meniť vizualizácie, prispôsobiť farby alebo osi, používať filtre, presúvať polia a ďalšie.The Visualizations pane, where you change visualizations, customize colors or axes, apply filters, drag fields, and more.
 5. Tabla Polia, z ktorej môžete presúvať prvky dotazu a filtre do zobrazenia Zostava alebo do oblasti Filtre tably Vizualizácia.The Fields pane, where query elements and filters can be dragged onto the Report view, or dragged to the Filters area of the Visualizations pane.

Karty, zobrazenia a tably aplikácie Power BI Desktop

Zobrazenie Údaje má tri hlavné oblasti:The Data view has three main areas:

 1. Pás s nástrojmi, na ktorom je nižšie vybratá karta Modelovanie.The ribbon, which has the Modeling tab selected below. Na tejto karte môžete vytvárať vypočítané tabuľky a stĺpce a vykonať ďalšie zmeny dátového modelu.On this tab, you create calculated tables and columns, and make other changes to the data model.
 2. Prostredná tabla, v ktorej sa zobrazujú údaje vybratej tabuľky.The center pane, which shows data for the selected table.
 3. Tabla Polia, v ktorej určujete, ako sa v zostavách zobrazujú polia.The Fields pane, where you control how fields are displayed in your reports.

Zobrazenie údajov v aplikácii Power BI Desktop

Pri plnení tejto úlohy nebudeme používať zobrazenie Vzťahy, môžete si ho však prezrieť neskôr, keď do aplikácie Power BI Desktop prenesieme údaje zoznamu.We don't use the Relationships view in this task, but you can check it out later after we bring the list data into Power BI Desktop.

V Editore dotazov vytvárate dotazy a transformujete údaje a následne takto spresnený dátový model načítate do aplikácie Power BI Desktop.In Query Editor, you build queries and transform data, then load that refined data model into Power BI Desktop. Editor dotazov má štyri hlavné oblasti:Query Editor has four main areas:

 1. Pás s nástrojmi s rôznymi možnosťami tvarovania a transformácie prenášaných údajov.The ribbon, which has many options for shaping and transforming the data that you bring in.
 2. Ľavá tabla zo zoznamom dotazov, ktoré môžete vybrať, zobraziť a tvarovať.The left pane, where queries are listed and available for selection, viewing, and shaping.
 3. Prostredná tabla, kde môžete zobraziť a tvarovať údaje vybratého dotazu.The center pane, where data from the selected query is displayed and available for shaping.
 4. Okno Nastavenia dotazu so zoznamom vlastností dotazu a použitými krokmi transformácie dát.The Query Settings window, which lists the query's properties and data transform steps that have been applied.

Editor dotazov v Power BI Desktop

Krok č. 1: Získať údaje do Power BI DesktopStep 1: Get data into Power BI Desktop

V tomto kroku sa najskôr pripojíme k dvom zoznamom.In this step, we'll first connect to the two lists. Potom tieto údaje vyčistíme odobratím stĺpcov, ktoré pre analýzu údajov nepotrebujeme.Then we'll clean up the data by removing columns we don't need for our data analysis. Kvôli správnej funkcii výpočtov tiež zmeníme typ údajov niektorých zostávajúcich stĺpcov.We'll also change the data types on some of the remaining columns so that calculations work properly. Ďalšie informácie o načítaní a čistení údajov v aplikácii Power BI Desktop nájdete v časti Získavanie údajov v rámci interaktívneho vyučovacieho programu.For more information on getting and cleaning data in Power BI Desktop, see the Getting Data section in our Guided Learning course.

Pripojenie k sharepointovým zoznamomConnect to SharePoint lists

 1. Prejdite do aplikácie Power BI Desktop a na karte Domov kliknite alebo ťuknite na možnosť Získať údaje a následne Viac…In Power BI Desktop, on the Home tab, click or tap Get Data, then More…

  Získanie údajov

 2. V dialógovom okne Získanie údajov kliknite alebo ťuknite na položku Zoznam SharePoint Online a potom na Pripojiť.In the Get Data dialog box, click or tap SharePoint Online List, then Connect.

  Pripojenie k sharepointovému zoznamu

 3. Zadajte adresu URL lokality SharePoint a potom kliknite alebo ťuknite na položku OK.Enter the URL for your SharePoint site, then click or tap OK.

  Adresa URL sharepointového zoznamu

 4. Ak sa zobrazí nasledujúce dialógové okno, skontrolujte, či ste sa prihlásili pomocou správnych poverení. Potom kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Pripojiť.If you get the following dialog box, make sure you're signed in with the right credentials, then click or tap Connect.

  Poverenia sharepointového zoznamu

 5. Vyberte položky Project Details a Project Requests a potom kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Upraviť.Select Project Details and Project Requests, then click or tap Edit.

  Výber sharepointových zoznamov

  Tieto zoznamy sa teraz zobrazujú ako tabuľky v Editore dotazov.The lists are now displayed as tables in Query Editor.

  Tabuľky v Editore dotazov

Odstránenie nepotrebných stĺpcov z tabuľkyRemove unnecessary columns from the tables

 1. Kliknite alebo ťuknite v ľavej navigačnej table na položku Project Details.In the left navigation pane, click or tap Project Details.

 2. V strednej table vyberte stĺpec FileSystemObjectType a potom kliknite alebo ťuknite na položku Odstrániť stĺpce.In the middle pane, select the FileSystemObjectType column, then click or tap Remove Columns.

  Odstránenie stĺpcov

 3. Odstráňte dva stĺpce za Id stĺpca: ServerRedirectedEmbedURL a ContentTypeId.Remove the two columns after the Id column: ServerRedirectedEmbedURL and ContentTypeId.

  Tip

  Na výber oboch stĺpcov použite klávesu Shift a potom kliknite alebo ťuknite na položku Odstrániť stĺpce.Use the Shift key to select both columns, then click or tap Remove Columns.

 4. Odstráňte všetky stĺpce napravo od stĺpca PMAssigned (celkovo 22 stĺpcov).Remove all columns to the right of the PMAssigned column (a total of 22 columns). Tabuľka by sa mala zhodovať s nasledujúcim obrázkom:The table should match the following image:

  Tabuľka Project Details v Editore dotazov

 5. Opakujte teraz postup, ktorý ste práve vykonali, pre Project Requests: odstráňte stĺpce FileSystemObjectType, ServerRedirectedEmbedURL, ContentTypeId a všetky stĺpce napravo od stĺpca Approved (celkovo 22 stĺpcov).Repeat the process you just went through, now for Project Requests: remove FileSystemObjectType, ServerRedirectedEmbedURL, ContentTypeId, and all columns to the right of the Approved column (a total of 22 columns). Tabuľka by sa mala zhodovať s nasledujúcim obrázkom:The table should match the following image:

   Tabuľka Project Requests v Editore dotazovProject Requests table in Query Editor

Zmena typu údajov pre stĺpce tabuľky Project DetailsChange the data type on Project Details columns

 1. Vyberte ProjectedDays stĺpec, kliknite alebo ťuknite na položku typ údajov: Všetky, potom celé číslo.Select the ProjectedDays column, click or tap Data Type: Any, then Whole Number.

  Zmena typu údajov na celé číslo

 2. Zopakujte predchádzajúci krok pre stĺpec ActualDays.Repeat the previous step for the ActualDays column.

 3. Vyberte ApprovedDate stĺpec, kliknite alebo ťuknite na položku typ údajov: Všetky, potom dátum.Select the ApprovedDate column, click or tap Data Type: Any, then Date.

   Zmena typu údajov na dátumChange data type to date

 4. Zopakujte predchádzajúci krok pre stĺpce ProjectedStartDate a ProjectedEndDate.Repeat the previous step for the ProjectedStartDate and ProjectedEndDate columns.

Zmena typu údajov pre stĺpce tabuľky Project RequestsChange the data type on Project Requests columns

 1. Vyberte EstimatedDays stĺpec, kliknite alebo ťuknite na položku typ údajov: Všetky, potom celé číslo.Select the EstimatedDays column, click or tap Data Type: Any, then Whole Number.

 2. Vyberte RequestDate stĺpec, kliknite alebo ťuknite na položku typ údajov: Všetky, potom dátum.Select the RequestDate column, click or tap Data Type: Any, then Date.

Použitie a uloženie zmienApply and save changes

 1. Kliknutím na možnosť Zavrieť a použiť na karte Domov zavriete Editor dotazov a vrátite sa späť do hlavného okna aplikácie Power BI Desktop.On the Home tab, click Close and Apply to close Query Editor and go back to the main Power BI Desktop window.

  Zatvorenie a použitie zmien

 2. Kliknite alebo ťuknite na položku Súbor, potom na možnosť Uložiť a uložte súbor s názvom project-analysis.pbix.Click or tap File, then Save, and save with the name project-analysis.pbix.

Krok č. 2: Vylepšenie dátového modeluStep 2: Improve the data model

Teraz, keď sme údaje zo sharepointových zoznamov načítali do aplikácie Power BI Desktop, budeme pokračovať modelovaním údajov.Now that we have the data from our SharePoint lists pulled into Power BI Desktop, we'll move on to data modeling. Modelovanie údajov môže byť časovo náročný proces, v stručnosti vám však ukážeme niekoľko zaujímavých vecí, ktoré vám pomôžu získať z údajov týchto zoznamov v aplikácii Power BI Desktop viac poznatkov:Data modeling can be a time-consuming process, but we'll briefly show you some interesting things you can do to get more out of the list data in Power BI Desktop:

 • Zmena spôsobu, akým navzájom tieto dve tabuľky súvisiaChange how the two tables are related to each other
 • Pridanie tabuľky dátumov kvôli výpočtom na základe pracovných dníAdd a date table so we can make calculations based on weekdays
 • Pridanie vypočítaných stĺpcov pre výpočet časových rozpätí medzi míľnikmi projektuAdd calculated columns to calculate timespans between project milestones
 • Pridanie mier na výpočet odchýlky medzi plánovanými a skutočnými dňami projektuAdd measures to calculate variance in projected versus actual days for a project

Po dokončení týchto krokov môžeme vytvoriť vizualizácie, ktoré využijú vylepšenia nášho modelu.After these steps are complete, we can build visualizations that take advantage of the improvements to our model. Ďalšie informácie o modelovaní údajov v aplikácii Power BI Desktop nájdete v časti Modelovanie v rámci interaktívneho vyučovacieho programu.For more information on modeling data in Power BI Desktop, see the Modeling section in our Guided Learning course.

Zmena vzťahov medzi tabuľkamiChange table relationships

Pri načítaní zoznamov do aplikácie Power BI Desktop sa medzi nimi vytvoril vzťah na základe stĺpca Id v oboch tabuľkách.When Power BI Desktop brought the lists in, it created a relationship between them based on the Id column in both tables. Tento vzťah by v skutočnosti mal byť medzi stĺpcom Id v tabuľke Project Requests a stĺpcom RequestId v tabuľke Project Details.The relationship should actually be between the Id column in the Project Requests table, and the RequestId column in the Project Details table. Poďme to opraviť:Let's fix that:

 1. Kliknite alebo ťuknite na ikonu zobrazenia Údaje.Click or tap the Data view icon.

  Zobrazenie Údaje

 2. Na karte Modelovanie kliknite alebo ťuknite na položku Spravovať vzťahy.On the Modeling tab, click or tap Manage Relationships. Na tejto karte v zobrazení Údaje zostaneme počas všetkých krokov modelovania údajov.We'll stay on this tab in the Data view for all the data modeling steps.

  Správa vzťahov

 3. Skontrolujte, či je vybratý existujúci vzťah, kliknite alebo ťuknite na položku Odstrániť a ďalším kliknutím alebo ťuknutím na Odstrániť to potvrďte.Make sure the existing relationship is selected, click or tap Delete, then Delete again to confirm.

  Odstránenie vzťahu

 4. Kliknite na tlačidlo Nový a vytvorte iný vzťah.Click New to create a different relationship.

 5. V dialógovom okne Vytvorenie vzťahu postupujte takto:In the Create Relationship dialog box:

  1. Ako prvú tabuľku vyberte Project Requests a stĺpec Id.For the first table, select Project Requests, and the Id column.

  2. Ako druhú tabuľku vyberte Project Details a stĺpec RequestId.For the second table, select Project Details, and the RequestId column.

  3. Obrazovka by mala vyzerať ako na nasledujúcom obrázku.The screen should look like the following image. Keď budete pripravení, kliknite alebo ťuknite na položku OK a potom na Zavrieť.When you're ready, click or tap OK, then Close.

   Vytvorenie vzťahu

Pridanie tabuľky dátumov na uľahčenie výpočtov založených na dátumochAdd a date table to make date-based calculations easier

 1. Kliknite alebo ťuknite na položku Nová tabuľka.Click or tap New Table.

  Nová tabuľka

 2. Do riadka vzorcov zadajte nasledujúci vzorec: Dates = CALENDARAUTO().Enter this formula into the formula bar: Dates = CALENDARAUTO().

  Riadok vzorcov so vzorcom Dates = CALENDARAUTO()

  Tento vzorec vytvorí tabuľku s názvom Dates a jedným stĺpcom dátumu.This formula creates a table called Dates with a single date column. Táto tabuľka obsahuje všetky dátumy z druhej tabuľky a pri pridaní ďalších dátumov (napr. pri aktualizácii údajov) sa automaticky aktualizuje.The table covers all dates from your other table, and it updates automatically if additional dates are added (i.e. if data is refreshed).

  Tento a ostatné vzorce v tejto časti využívajú jazyk vzorcov DAX (Data Analysis Expressions) určený pre službu Power BI a iné technológie.This formula and the other ones in this section use Data Analysis Expressions (DAX), a formula language for Power BI and other technologies. Ďalšie informácie nájdete v téme Základy jazyka DAX v aplikácii Power BI Desktop.For more information, see DAX basics in Power BI Desktop.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvorte tabuľku Dates.Press Enter to create the Dates table.

  Tabuľka Dates

Pridanie vypočítavaného stĺpca do tabuľky DatesAdd a calculated column to the Dates table

 1. Kým ste stále v tabuľke dátumov, kliknite alebo ťuknite na položku Nový stĺpec.While still on the date table, click or tap New Column.

  Nový stĺpec

 2. Do riadka vzorcov zadajte nasledujúci vzorec: IsWeekDay = SWITCH(WEEKDAY(Dates[Date]); 1;0;7;0;1).Enter this formula into the formula bar: IsWeekDay = SWITCH(WEEKDAY(Dates[Date]); 1;0;7;0;1).

  Tento vzorec určuje, či dátum v stĺpci Date pripadá na pracovný deň.This formula determines whether a date in the Date column is a weekday. Ak áno, bude mať stĺpec IsWeekDay hodnotu 1, v opačnom prípade bude mať hodnotu 0.If the date is a weekday, the IsWeekDay column gets a value of 1; otherwise it gets a value of 0.

 3. Stlačením klávesu Enter pridajte stĺpec IsWeekDay do tabuľky Dates.Press Enter to add the IsWeekDay column to the Dates table.

  Pridanie stĺpca IsWeekDay

Pridanie vypočítavaného stĺpca do tabuľky Project DetailsAdd a calculated column to the Project Details table

 1. V pravej table kliknite alebo ťuknite na tabuľku Project Details a potom na položku Nový stĺpec.In the right pane, click or tap the Project Details table, then New Column.

  Nový stĺpec

 2. Do riadka vzorcov zadajte nasledujúci vzorec:Enter this formula into the formula bar:

  ApprovedStartDiff = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]),
    DATESBETWEEN(Dates[Date],
     'Project Details'[ApprovedDate],
     'Project Details'[ProjectedStartDate]
   )
  )
  

  Tento vzorec vypočíta rozdiel medzi časom, kedy bol projekt schválený a kedy sa má podľa plánu začať.This formula calculates the difference in days between when a project was approved and when it is projected to start. Používa stĺpec IsWeekday z tabuľky Dates, takže počíta iba pracovné dni.It uses the IsWeekday column from the Dates table, so it counts only weekdays.

 3. Stlačením klávesu Enter pridajte stĺpec ApprovedStartDiff do tabuľky Project Details.Press Enter to add the ApprovedStartDiff column to the Project Details table.

  Pridanie stĺpca ApprovedStartDiff

Pridanie vypočítavaného stĺpca do tabuľky Project RequestsAdd a calculated column to the Project Requests table

 1. V pravej table kliknite alebo ťuknite na tabuľku Project Requests a potom na položku Nový stĺpec.In the right pane, click or tap the Project Requests table, then New Column.

  Nový stĺpec

 2. Do riadka vzorcov zadajte nasledujúci vzorec:Enter this formula into the formula bar:

  RequestDateAge = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]),
    DATESBETWEEN(Dates[Date],
     'Project Requests'[RequestDate],
     NOW()
    )
  )
  

  Tento vzorec vypočíta rozdiel medzi časom, kedy bola podaná žiadosť o projekt, a dnešným dátumom (NOW()).This formula calculates the difference in days between when a project was requested and today's date (NOW()). Tento vzorec počíta opäť iba pracovné dni.Again, the formula counts only weekdays. Tento stĺpec sa používa na vyhľadanie projektu, ktorý najdlhšie čaká na schválenie.This column is used to look for the project that has been pending the longest.

 3. Stlačením klávesu Enter pridajte stĺpec RequestDateAge do tabuľky Project Requests.Press Enter to add the RequestDateAge column to the Project Requests table.

  Pridanie stĺpca RequestDateAge

Pridanie mierky do tabuľky Project DetailsAdd a measure to the Project Details table

 1. V pravej table kliknite alebo ťuknite na tabuľku Project Details a potom na položku Nová mierka.In the right pane, click or tap the Project Details table, then New Measure.

  Nová mierka

 2. Do riadka vzorcov zadajte nasledujúci vzorec:Enter this formula into the formula bar:

  VarProjectedActual = DIVIDE(
    SUM('Project Details'[ActualDays]) - SUM('Project Details'[ProjectedDays]),
    SUM('Project Details'[ProjectedDays])
  )
  

  Tento vzorec vypočíta odchýlku medzi skutočnými a plánovanými dňami projektu.This formula calculates the variance between actual and projected days for a project. Tento údaj nepridáme ako vypočítaný stĺpec, ale ako mierku, aby sa vracali správne výsledky bez ohľadu na to, ako sú údaje v zostave filtrované alebo agregované.We add this as a measure, rather than a calculated column, so it returns the correct results regardless of how the data is filtered or aggregated in a report.

 3. Stlačením klávesu Enter pridajte mierku VarProjectedActual do tabuľky Project Details.Press Enter to add the VarProjectedActual measure to the Project Details table.

  Pridanie mierky VarProjectedActual

Pridanie mierky do tabuľky Project RequestsAdd a measure to the Project Requests table

 1. V pravej table kliknite alebo ťuknite na tabuľku Project Requests a potom na položku Nová mierka.In the right pane, click or tap the Project Requests table, then New Measure.

  Nová mierka

 2. Do riadka vzorcov zadajte nasledujúci vzorec:Enter this formula into the formula bar:

  MaxDaysPending = MAXX(
    FILTER('Project Requests', 'Project Requests'[Approved]="Pending"),
    'Project Requests'[RequestDateAge]
  )
  

  Tento vzorec nájde na základe predtým definovaného vypočítavaného stĺpca projekt, ktorý najdlhšie čaká na schválenie.This formula finds the project that has been pending the longest, based on the calculated column we defined earlier.

 3. Stlačením klávesu Enter pridajte mierku MaxDaysPending do tabuľky Project Requests.Press Enter to add the MaxDaysPending measure to the Project Requests table.

  Pridanie mierky MaxDaysPending

Krok č. 3: Vytvorenie vizualizácií v zostaveStep 3: Create report visualizations

Práve sme sa dostali na krok, na ktorý si mnohí spomenú, keď uvažujú o analýze údajov: vytvorenie vizualizácií, ktoré nám pomôžu v údajoch nájsť vzory.Now we're at the step that many people think of when they think of data analysis: creating visualizations so we can find patterns in our data. V tomto kroku vytvoríme štyri vizualizácie:In this step, we'll create four visualizations:

 • Stĺpcový graf, ktorý znázorňuje porovnanie plánovaných a skutočných dní projektovA column chart that shows projected days versus actual days on projects
 • Stĺpcový graf, ktorý zobrazuje odchýlku pre jednotlivé projektyA column chart that shows the variance for each project
 • Kartu zobrazujúcu projekt, ktorý najdlhšie čaká na schválenieA card that shows the project that has been pending the longest
 • Tabuľku, ktorá ukazuje čas medzi dátumom schválenia a začatím projektuA table that shows the time between project approval and projected start date

Po vytvorení týchto vizualizácií v zostave aplikácie Power BI Desktop publikujeme tieto údaje a zostavy do služby Power BI, aby sme mohli vytvoriť a zdieľať tabule.After we've created these report visualizations in Power BI Desktop, we'll publish the data and reports to the Power BI service, so we can create and share dashboards. Ďalšie informácie o vytváraní zostáv v aplikácii Power BI Desktop nájdete v časti Vizualizácie v rámci interaktívneho vyučovacieho programu.For more information on creating reports in Power BI Desktop, see the Visualizations section in our Guided Learning course.

Vytvorenie pruhového grafu zobrazujúceho porovnanie plánu a skutočnostiCreate a bar chart to show projected versus actual

 1. Kliknite alebo ťuknite na ikonu zobrazenia Zostava.Click or tap the Report view icon. V tomto zobrazení zostaneme po zbytok času, ktorý strávime v aplikácii Power BI Desktop.We'll stay in this view for the rest of our time in Power BI Desktop.

  Zobrazenie Zostava

 2. V table Vizualizácie na pravej strane kliknite alebo ťuknite na položku Skupinový stĺpcový graf.In the Visualizations pane on the right, click or tap Clustered column chart.

  Vizualizácie – skupinový stĺpcový graf

 3. Presuňte položky PMAssigned a Title z tabuľky Project Details v table Polia do oblasti Os v table Vizualizácie.Drag PMAssigned and Title from Project Details in the Fields pane to Axis in the Visualizations pane.

  Os v table Vizualizácie

 4. Presuňte položky ActualDays a ProjectedDays z tabuľky Project Details v table Polia do oblasti Hodnota v table Vizualizácie.Drag ActualDays and ProjectedDays from Project Details in the Fields pane to Value in the Visualizations pane.

  Hodnota v table Vizualizácie

 5. Vizualizácia by mala vyzerať ako na nasledujúcom obrázku.The visualization should now look like the following image.

  Položky ProjectedDays a ActualDays podľa PMAssigned

 6. Presuňte položku Status z tabuľky Project Details v table Polia do oblasti Filtre v table Vizualizácie a začiarknite políčko Completed.Drag Status from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select the Completed check box.

  Filtrovanie podľa stĺpca Status

  Graf je teraz vyfiltrovaný tak, aby zobrazoval iba dokončené projekty, čo dáva zmysel, pretože porovnávame plánované a skutočné dni.The chart is now filtered to show only completed projects, which makes sense because we are comparing projected days to actual days.

 7. Kliknutím na šipky v ľavom hornom rohu grafu sa môžete pohybovať hore a dole v hierarchii projektových manažérov a projektov.Click the arrows in the upper left corner of the chart to move up and down the hierarchy of project managers and projects. Na nasledujúcom obrázku vidíte, ako to vyzerá, keď prejdete na detaily projektov.In the following image, you see what the drill down into projects looks like.

  Stĺpcový graf pri prechode na detaily

Vytvorenie pruhového grafu zobrazujúceho odchýlku od plánuCreate a bar chart to show variance from projected

 1. Kliknite alebo ťuknite na plátno mimo práve vytvorenú vizualizáciu.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.

 2. V table Vizualizácie na pravej strane kliknite alebo ťuknite na položku Skupinový stĺpcový graf.In the Visualizations pane on the right, click or tap Clustered column chart.

  Vizualizácie – skupinový stĺpcový graf

 3. Presuňte položky PMAssigned a Title z tabuľky Project Details v table Polia do oblasti Os v table Vizualizácie.Drag PMAssigned and Title from Project Details in the Fields pane to Axis in the Visualizations pane.

  Os v table Vizualizácie

 4. Presuňte položku VarProjectedActual z tabuľky Project Details v table Fields do oblasti Hodnota v table Vizualizácie.Drag VarProjectedActual from Project Details in the Fields pane to Value in the Visualizations pane.

  Hodnota v table Vizualizácie

 5. Presuňte položku Status z tabuľky Project Details v table Polia do oblasti Filtre v table Vizualizácie a začiarknite políčko Completed.Drag Status from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select the Completed check box.

  Filtrovanie podľa stĺpca Status

  Vizualizácia by mala vyzerať ako na nasledujúcom obrázku.The visualization should now look like the following image.

  VarProjectedActual podľa PMAssigned

  Z tohto grafu je vidieť, o koľko väčšiu odchýlku majú projekty vedené Irvinom Sayersom oproti projektom Joni Shermanovej.You can see from this chart how much more variability there is for projects that were run by Irvin Sayers versus Joni Sherman. Keď prejdete na detaily, uvidíte odchýlku podľa projektu a zistíte, či bolo plánovaných dní viac alebo menej než skutočných dňov.Drill in to see the variability by project, and whether the days projected was more or less than the actual days.

  VarProjectedActual podľa Title

 6. Predtým, ako vytvoríme ďalšie vizualizácie, upravte umiestnenie a veľkosť vytvorených vizualizácií tak, aby sa vošli vedľa seba.Before we create more visualizations, move and resize the ones you already created, so they fit side-by-side.

  Umiestnenie grafov vedľa seba

Vytvorenie karty zobrazujúcej projekt, ktorý najdlhšie čaká na schválenieCreate a card that shows the longest pending project

 1. Kliknite alebo ťuknite na plátno mimo práve vytvorenú vizualizáciu.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.

 2. V table Vizualizácie na pravej strane kliknite alebo ťuknite na položku Karta.In the Visualizations pane on the right, click or tap Card.

  Vizualizácie – karta

 3. Presuňte položku MaxDaysPending z tabuľky Project Requests v table Polia do oblasti Polia v table Vizualizácie.Drag MaxDaysPending from Project Requests in the Fields pane to Fields in the Visualizations pane.

  Polia v table Vizualizácie

 4. Kliknite alebo ťuknite na položku Formát (maliarsky valček) a nastavte Orámovanie na Zapnuté.Click or tap Format (paint roller), then set Border to On.

  Kopírovať formát – orámovanie

 5. Nastavte Názov na Zapnuté a pridajte text „Maximálny počet dní čakania na schválenie“.Set Title to On, then add the title "Max days pending approval".

  Pridanie názvu

  Vizualizácia by mala vyzerať ako na nasledujúcom obrázku.The visualization should now look like the following image.

   Maximálny počet dní čakania na schválenieMax days pending approval

  Po publikovaní tejto zostavy použijeme túto dlaždicu na aktiváciu upozornenia, keď maximálna hodnota čakajúceho projektu dosiahne určitú prahovú hodnotu.After we publish this report, we'll use this tile to trigger an alert if the maximum value for a pending project reaches a certain threshold.

Vytvorenie tabuľky, ktorá ukazuje čas medzi dátumom schválenia a začatím projektuCreate a table that shows the time between project approval and projected start date

 1. Kliknite alebo ťuknite na plátno mimo práve vytvorenú vizualizáciu.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.

 2. V table Vizualizácie na pravej strane kliknite alebo ťuknite na položku Tabuľka.In the Visualizations pane on the right, click or tap Table.

  Vizualizácie – tabuľka

 3. Presuňte položky PMAssigned, Title a ApprovedStartDiff z tabuľky Project Details v table Polia do oblasti Hodnoty v table Vizualizácie.Drag PMAssigned, Title, and ApprovedStartDiff from Project Details in the Fields pane to Values in the Visualizations pane.

  Hodnoty v table Vizualizácie

 4. Presuňte položku ProjectedStartDate z tabuľky Project Details v table Polia do oblasti Filtre v table Vizualizácie a vyberte všetky dátumy okrem (Prázdne).Drag ProjectedStartDate from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select all dates except for (Blank).

  Filtrovanie podľa ProjectedStartDate

 5. Zmeňte veľkosť stĺpcov tabuľky tak, aby sa zobrazili všetky údaje, a vykonajte zoradenie podľa ApprovedStartDiff zostupne.Resize the columns of the table so you can see all the data, and sort by ApprovedStartDiff, descending. Vizualizácia by mala vyzerať ako na nasledujúcom obrázku.The visualization should now look like the following image.

  Tabuľka s hodnotami ApprovedStartDiff

 6. V oblasti Hodnoty kliknite alebo ťuknite na šípku nadol pri ApprovedStartDiff a potom kliknite alebo ťuknite na položku Priemer.In the Values area, click or tap the down arrow for ApprovedStartDiff, then click or tap Average. Teraz vidíme priemerné trvanie medzi schválením projektu a plánovaným dátumom začatia.Now we can see the average duration between project approval and projected start date.

  Výpočet priemeru

 7. Znova kliknite alebo ťuknite na šípku nadol pri ApprovedStartDiff, kliknite alebo ťuknite na položku Podmienené formátovanie a potom kliknite alebo ťuknite na položku Farebné škály pozadia.Click or tap the down arrow for ApprovedStartDiff again, click or tap Conditional formatting, then click or tap Background color scales.

  Podmienené formátovanie

 8. Nastavte farby pre polia Minimum a Maximum, ako je to znázornené nižšie, a potom kliknite alebo ťuknite na OK.Set colors for the Minimum and Maximum fields as shown below, then click or tap OK.

  Možnosti podmieneného formátovania

  Vizualizácia by mala vyzerať ako na nasledujúcom obrázku.The visualization should now look like the following image.

  Dokončené podmienené formátovanie

  Ako vidíte, projekty vedené Irvinom Sayersom majú tendenciu začínať pomerne neskoro od schválenia.As you can see, projects that Irvin Sayers runs tend to start a lot later after approval. Stálo by za to preskúmať, či je príčinou priradený manažér, alebo iné faktory.There could be factors other than the assigned manager, but this would be worth looking into.

Tým sme sa dostali na koniec oddielu venovaného zostavám. V tejto chvíli by ste mali mať hotovú zostavu vychádzajúcu z údajov importovaných zo služby SharePoint, vyčistenú a vymodelovanú v aplikácii Power BI Desktop.That brings us to the end of the report section, and you should now have a complete report based on data imported from SharePoint and cleaned up and modeled in Power BI Desktop. Ak išlo všetko podľa plánu, mala by vaša zostava vyzerať ako na následujúcom obrázku.If everything went according to plan, your report should look like the following image.

Dokončená zostava

Ďalšie krokyNext steps

Ďalším krokom v tejto sérii kurzov je publikovanie zostavy projektu služby Power BI a vytvorenie tabule.The next step in this tutorial series is to publish the Power BI project report and create a dashboard.