Generovanie aplikácie s plátnom na spracovanie požiadaviek projektuGenerate a canvas app to handle project requests

Poznámka

Tento článok je súčasťou série kurzov o používaní služieb PowerApps, Microsoft Flow a Power BI s lokalitou SharePoint Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Aby ste získali ucelenú predstavu, ako aj príslušné súbory na stiahnutie, prečítajte si Úvod k sérii.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Teraz, keď sú sharepointové zoznamy na mieste, môžeme vytvoriť a prispôsobiť našu prvú aplikáciu.Now that the SharePoint lists are in place, we can build and customize our first app. Aplikácia PowerApps je integrovaná so službou SharePoint, takže je jednoduché vygenerovať základnú aplikáciu s tromi obrazovkami priamo zo zoznamu.PowerApps is integrated with SharePoint, so it's easy to generate a basic three screen app directly from a list. Táto aplikácia umožňuje zobraziť súhrn a podrobné informácie pre každú položku zoznamu, aktualizovať existujúce položky zoznamu a vytvárať nové položky zoznamu.This app allows you to view summary and detailed information for each list item, update existing list items, and create new list items. Ak vytvoríte aplikáciu priamo zo zoznamu, aplikácia sa zobrazí ako zobrazenie pre tento zoznam.If you create an app directly from a list, the app appears as a view for that list. Túto aplikáciu môžete spustiť v prehliadači i na mobilnom telefóne.You can then run that app in a browser, as well as on a mobile phone.

Tip

Balík na stiahnutie pre tento scenár obsahuje hotovú verziu tejto aplikácie: project-requests-app.msapp.The download package for this scenario includes a finished version of this app: project-requests-app.msapp.

Krok 1: Vygenerovanie aplikácie zo sharepointového zoznamuStep 1: Generate an app from a SharePoint list

 1. V zozname Project Requests, ktorý ste vytvorili, kliknite alebo ťuknite na položku PowerApps a potom na možnosť Vytvoriť aplikáciu.In the Project Requests list you created, click or tap PowerApps, then Create an app.

  Vytvorenie aplikácie

 2. Pomenujte aplikáciu, napríklad Aplikácia Project Requests, potom kliknite alebo ťuknite na položku Vytvoriť.Give the app a name, like "Project Requests app", then click or tap Create. Keď bude aplikácia pripravená, otvorí sa v službe PowerApps Studio.When the app is ready, it opens in PowerApps Studio.

  Zadanie názvu aplikácie

Krok 2: Kontrola aplikácie v službe PowerApps StudioStep 2: Review the app in PowerApps Studio

 1. V službe PowerApps Studio sa v predvolenom nastavení nachádza v ľavom navigačnom paneli hierarchické zobrazenie obrazoviek a ovládacích prvkov v aplikácii.In PowerApps Studio, the left navigation bar by default shows a hierarchical view of the screens and controls in the app.

  PowerApps Studio s hierarchickým zobrazením

 2. Kliknutím alebo ťuknutím na ikonu miniatúry prepnete zobrazenie.Click or tap the thumbnail icon to switch views.

  Selektor zobrazení v službe PowerApps Studio

 3. Kliknutím alebo ťuknutím na každú obrazovku ju zobrazíte v strednej table.Click or tap each screen to view it in the middle pane. Sú tu tri obrazovky:There are three screens:

  (a).(a). Obrazovka prehľadávania, kde môžete prehľadávať, zoraďovať a filtrovať údaje získané zo zoznamu.The browse screen, where you browse, sort, and filter the data pulled in from the list.

  (b).(b). Obrazovka podrobností, kde môžete zobraziť viac podrobností o položke.The details screen, where you view more detail about an item.

  (c).(c). Obrazovka úprav a vytvárania, kde sa dá upraviť existujúca položka alebo vytvoriť nová.The edit/create screen, where you edit an existing item or create a new one.

  PowerApps Studio so zobrazením miniatúr

Krok 3: Prispôsobenie obrazovky prehľadávania aplikácieStep 3: Customize the app's browse screen

 1. Kliknite alebo ťuknite na obrazovku prehľadávania.Click or tap the browse screen.

  Táto obrazovka má rozloženie obsahujúce galériu s položkami zoznamu a ďalšie ovládacie prvky, napríklad panel Hľadať a tlačidlo Zoradiť.This screen has a layout that contains a gallery to show list items, as well as other controls, like a search bar and sort button.

 2. Kliknutím alebo ťuknutím na ľubovolný záznam okrem prvého vyberte galériu BrowseGallery1.Select the BrowseGallery1 gallery by clicking or tapping any record except the first one.

  Galéria prehľadávania

 3. V pravej table pod položkou Vlastnosti kliknite alebo ťuknite na možnosť Project Requests.In the right pane, under Properties, click or tap Project Requests.

 4. Aktualizujte polia tak, aby sa zhodovali s týmto zoznamom:Update the fields to match the following list:

  • RequestDateRequestDate

  • RequestorRequestor

  • TitleTitle

   Polia galérie

 5. S vybratou položkou BrowseGallery1 vyberte vlastnosť Items.With BrowseGallery1 still selected, select the Items property.

  Vlastnosť Items

 6. Zmeňte vzorec na SortByColumns(Filter('Project Requests', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).Change the formula to SortByColumns(Filter('Project Requests', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).

  Riadok vzorcov

  Ten vám umožní zoraďovať a vyhľadávať podľa poľa Title namiesto predvoleného postupu zvoleného službou PowerApps.This allows you to sort and search by the Title field, instead of the default that PowerApps picked. Ďalšie informácie nájdete v časti Podrobný rozbor vzorca.See Formula deep-dive for more information.

 7. Kliknite alebo ťuknite na položku Súbor a potom na Uložiť.Click or tap File, then Save. Kliknite alebo ťuknite na ikonu Späť do aplikácie, čím sa vrátite späť do aplikácie.Click or tap Back to app icon to go back to the app.

Krok 4: Kontrola obrazovky podrobností a obrazovky úprav aplikácieStep 4: Review the app's details screen and edit screen

 1. Kliknite alebo ťuknite na obrazovku podrobností.Click or tap the details screen.

  Táto obrazovka má iné rozloženie, ktoré obsahuje formulár na zobrazenie zobrazujúci podrobnosti o položke vybratej v galérii.This screen has a different layout that contains a display form to show the details for an item selected in the gallery. Obsahuje ovládacie prvky na úpravu a odstraňovanie položiek a na prechod späť na obrazovku prehľadávania.It has controls to edit and delete items, and to go back to the browse screen.

  Formulár na zobrazenie s podrobnosťami

 2. Kliknite alebo ťuknite na obrazovku úprav.Click or tap the edit screen.

  Táto obrazovka obsahuje Formulár na úpravy slúžiaci na úpravu vybratej položky alebo vytvorenie novej (ak sem prejdete priamo z obrazovky prehľadávania).This screen contains an edit form to edit the selected item, or create a new one (if you come here directly from the browse screen). Má ovládací prvok na ukladanie alebo zahadzovanie zmien.It has controls to save or discard changes.

  Formulár na úpravy

Krok 5: Spustenie aplikácie zo zoznamuStep 5: Run the app from the list

 1. V zozname Project Requests kliknite alebo ťuknite na možnosť Všetky položky a potom na položku Aplikácia Project Requests.In the Project Requests list, click or tap All Items, then Project Requests app.

  Zobrazenie aplikácie Project Requests

 2. Kliknite na tlačidlo Otvoriť, ktoré otvorí aplikáciu na novej karte prehliadača.Click Open, which opens the app in a new browser tab.

  Otvorenie aplikácie Project Requests

 3. V aplikácii kliknite alebo ťuknite naIn the app, click or tap ikonu Prejsť na podrobnosti pre prvú položku v galérii prehľadávania.for the first item in the browse gallery.

  Prvá položka v galérii

 4. Kliknite alebo ťuknite naClick or tap ikonu ceruzky na úpravy, aby ste upravili položku.to edit the item.

 5. Aktualizujte pole Description – zmeňte posledné slova „skupina“ na „tím“ a potom kliknite alebo ťuknite na ikonu znaku začiarknutiaUpdate the Description field – change the last word from "group" to "team," then click or tap Check mark icon

  Aktualizácia poľa Description

 6. Zatvorte kartu prehliadača.Close the browser tab.

 7. Vráťte sa do zoznamu Project Requests, kliknite alebo ťuknite na položku Aplikácia Project Requests a potom na možnosť Všetky položky.Go back to the Project Requests list, click or tap Project Requests app, then All Items.

  Zobrazenie všetkých položiek

 8. Skontrolujte zmenu, ktorú ste urobili z aplikácie.Verify the change you made from the app.

  Kontrola vašej úpravy

Toto je dosť jednoduchá aplikácia a my sme urobili iba niekoľko základných vlastných úprav, ale vidíte že je možné rýchlo vytvoriť niečo zaujímavé.This is a pretty simple app, and we only made a few basic customizations, but you can see it's possible to quickly build something interesting. O chvíľu pristúpime k ďalšej úlohe, ale, ak chcete, prezrite si aplikáciu trochu dôkladnejšie, aby ste videli, ako ovládacie prvky a vzorce spolupracujú a podieľajú sa na správaní aplikácie.We're going to move on to the next task, but look around the app a little more if you want, and see how the controls and formulas work together to drive app behavior.

Podrobný rozbor vzorcaFormula deep-dive

Táto časť je nepovinná, ale pomôže vám pochopiť, ako vzorce fungujú.This section is optional, but it will help you understand more about how formulas work. V kroku 3 tejto úlohy sme upravili vzorec pre vlastnosť Items položky BrowseGallery1.In step 3 of this task, we modified the formula for the Items property of BrowseGallery1. Konkrétne sme zmenili zoraďovanie a vyhľadávanie tak, aby používalo pole Title namiesto poľa, ktoré zvolí služba PowerApps.Specifically, we changed the sort and search to use the Title field, instead of the field that PowerApps picked. Tu je upravený vzorec:Here's the modified formula:

SortByColumns ( Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text ) ), "Title", If ( SortDescending1, Descending, Ascending ) )SortByColumns ( Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text ) ), "Title", If ( SortDescending1, Descending, Ascending ) )

Čo ale tento vzorec robí?But what does this formula do? Určuje zdroj údajov, ktorý sa zobrazí v galérii, filtruje údaje na základe akéhokoľvek textu zadaného do poľa vyhľadávania a zoraďuje výsledky podľa tlačidla na zoraďovanie v aplikácii.It determines the source of data that appears in the gallery, filters the data based on any text entered in the search box, and sorts the results based on the sort button in the app. Vzorec používa funkcie.The formula uses functions to do its work. Funkcie vezmú parametre (t. j. vstup), vykonajú operáciu (napríklad filtrovanie) a vrátia hodnotu (t. j. výstup):Functions take parameters (i.e. input), perform an operation (like filtering), and return a value (i.e. output):

 • Funkcia SortByColumns zoradí tabuľku podľa jedného alebo viacerých stĺpcov.The SortByColumns function sorts a table based on one or more columns.
 • FunkciaFilter vyhľadá záznamy v tabuľke vyhovujúce vzorcu, ktorý ste zadali.The Filter function finds the records in a table that satisfy a formula that you specify.
 • FunkciaStartsWith testuje, či jeden textový reťazec začína iným textovým reťazcom.The StartsWith function tests whether one text string begins with another.
 • FunkciaIf vráti jednu hodnotu, ak je podmienka pravdivá, a inú hodnotu, ak je rovnaká podmienka nepravdivá.The If function returns one value if a condition is true, and returns another value if the same condition is false.

Keď tieto funkcie skombinujete spolu v jednom vzorci, stane sa toto:When you put the functions together in the formula, here's what happens:

 1. Keď zadáte text do vyhľadávacieho poľa, funkcia StartsWith ho porovná so začiatkom každého reťazca v stĺpci Title v zozname.If you enter text in the search box, the StartsWith function compares that text to the start of each string in the Title column of the list.

  StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )

  Ak napríklad zadáte do vyhľadávacieho poľa „de“, uvidíte štyri výsledky vrátane položiek, ktoré začínajú na „Desktop“ a „Device“.For example, if you enter "de" in the search box, you see four results, including items that start with "Desktop" and "Device." Neuvidíte žiadne položky „Mobile devices“, pretože tie nezačínajú na „de“.You won't see all the "Mobile devices" items because those don't start with "de."

 2. Funkcia Filter vráti riadky z tabuľky Project Requests.The Filter function returns rows from the Project Requests table. Ak vo vyhľadávacom poli nie je žiaden text na porovnanie, funkcia Filter vráti všetky riadky.If there is no text in the search box to compare, Filter returns all rows.

  Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )

 3. Funkcia If zistí, či je premenná SortDescending1 nastavená na hodnotu true alebo false (v aplikácii to nastaví tlačidlo Zoradiť).The If function looks at whether the variable SortDescending1 is set to true or false (the sort button in the app sets it). Funkcia potom vráti hodnotu z Descending (Zostupne) alebo Ascending (Vzostupne).The function then returns a value of Descending or Ascending.

  If ( SortDescending1, Descending, Ascending )If ( SortDescending1, Descending, Ascending )

 4. Teraz môže funkcia SortByColumns zoradiť galériu.Now the SortByColumns function can sort the gallery. V tomto prípade ju zoradí podľa poľa Title, ale môže to byť aj iné pole ako to, podľa ktorého vyhľadávate.In this case, it sorts based on the Title field, but this can be a different field than the one you search on.

Ak ste s nami vydržali až potiaľto, dúfame, že máte lepšiu predstavu o tom, ako tento vzorec funguje a tiež o tom, ako môžete kombinovať funkcie a ostatné prvky tak, aby sa aplikácia správala podľa vašich predstáv.If you stuck with us up to this point, we hope you have a better sense of how this formula works, and how you can combine functions and other elements to drive the behavior your apps require. Ďalšie informácie nájdete v časti Referenčné informácie o vzorcoch pre službu PowerApps.For more information, see Formula reference for PowerApps.

Ďalšie krokyNext steps

Ďalším krokom v tejto sérii kurzov je Vytvorenie postupu na spravovanie schvaľovania projektov.The next step in this tutorial series is to Create a flow to manage project approvals.