Zverejnenie zostavy projektu Power BI a vytvorenie tabulePublish the Power BI project report and create a dashboard

Poznámka

Tento článok je súčasťou série kurzov o používaní služieb PowerApps, Microsoft Flow a Power BI so službou SharePoint Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Prečítajte si úvod k sérii, aby ste získali ucelenú predstavu, ako aj príslušné súbory na stiahnutie.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

V tejto úlohe zverejníme množinu údajov a zostavu do služby Power BI. Potom vytvoríme tabuľu na základe tejto zostavy.In this task, we'll publish our dataset and report to the Power BI service; then we'll create a dashboard based on the report. Vo väčšine prípadov obsahuje zostava veľké množstvo vizualizácií a v tabuli sa používa iba podmnožina.In many cases a report has a large number of visualizations and only a subset are used in a dashboard. V našom prípade pridáme do zostavy všetky štyri vizualizácie.In our case, we'll add all four visualizations to the dashboard.

Krok č. 1: Publikovať množinu údajov a zostavyStep 1: Publish the dataset and report

 1. Prejdite do služby Power BI Desktop a na karte Domov kliknite alebo ťuknite na možnosť Zverejniť.In Power BI Desktop, on the Home tab, click or tap Publish.

  Zverejnenie množiny údajov a zostavy

 2. Ak ste sa ešte neprihlásili do služby Power BI, zadajte účet a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť Prihlásiť sa.If you're not already signed in to the Power BI service, enter an account, then click or tap Sign in.

  Prihlásenie do účtu

 3. Zadajte heslo a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť Prihlásiť sa.Enter a password, then click or tap Sign in.

  Zadanie hesla účtu

 4. Vyberte cieľové umiestnenie pre zostavu a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť Vybrať.Choose a destination for the report, then click or tap Select. Odporúčame zverejniť do pracovného priestoru skupiny na zjednodušenie prístupu k zostave v lokalite SharePoint.We recommend publishing to a group workspace to simplify access to the report in SharePoint. V tomto prípade zverejňujeme do pracovného priestoru skupiny správy projektov.In this case, we are publishing to the Project Management group workspace. Ďalšie informácie nájdete v časti Spolupráca v pracovnom priestore aplikácie Power BI.For more information, see Collaborate in your Power BI app workspace.

  Cieľový pracovný priestor

 5. Po dokončení zverejnenia kliknite alebo ťuknite na možnosť Otvoriť „project-analysis.pbx“ v službe Power BI.After publishing completes, click or tap Open 'project-analysis.pbx' in Power BI.

  Úspešne zverejnenie

 6. Služba Power BI načíta zostavu v prehliadači.The Power BI service loads the report in a browser. Ak ľavá navigačná tabla nie je rozbalená, kliknite alebo ťuknite na ponuku v pravom hornom rohu (a), čím ju rozbalíte.If the left navigation pane isn't expanded, click or tap the menu at the top left (a) to expand it.

  Zostava v službe Power BI

  Môžete si všimnúť, že pri zverejňovaní aplikácia Power BI Desktop nahrala množinu údajov (d) a zostavu (c).You can see that when we published, Power BI Desktop uploaded a dataset (d) and a report (c). Tabule vytvárate v službe, nie v aplikácii Power BI Desktop. Tento pracovný priestor zatiaľ nemá žiadne tabule (b).You create dashboards in the service, not Power BI Desktop, and this workspace doesn't have any dashboards yet (b). Jednu čoskoro vytvoríme.We'll create one shortly.

Krok č. 2: Nakonfigurujte poverenia na obnovenieStep 2: Configure credentials for refresh

 1. V službe kliknite alebo ťuknite na ikonu ozubeného kolieska v pravom hornom rohu a potom na položku Nastavenia.In the service, click or tap Gear icon in the top right corner, then click or tap Settings.

 2. Kliknite alebo ťuknite na položku Množiny údajov a potom na project-analysis.Click or tap Datasets, then project-analysis.

  množina údajov project-analysis

 3. Rozbaľte poverenia zdroja údajov a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť Upraviť poverenia.Expand Data source credentials, then click or tap Edit credentials.

  Úprava poverení zdroja údajov

 4. Vyberte spôsob overenia OAuth2 a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť Prihlásiť sa.Select OAuth2 for Authentication method, then click or tap Sign in.

  Prihlásenie do služby SharePoint

 5. Vyberte účet alebo sa prihláste do takého, ktorý má povolenia pre požadované sharepointové zoznamy.Select or sign in to an account that has permissions for the SharePoint lists.

  Prihlásený používateľ do balíka Office 365

  Po dokončení procesu dostanete v službe nasledujúcu správu.When the process completes, you'll get the following message in the service.

  Zdroj údajov bol aktualizovaný

Krok č. 3: Vytvorenie tabuleStep 3: Create a dashboard

 1. Ak sa chcete vrátiť na zostavu, v časti ZOSTAVY kliknite alebo ťuknite na položku project-analysis.To get back to your report, under REPORTS click or tap project-analysis.

 2. Kliknite alebo ťuknite na graf v pravom hornom roku a potom kliknite alebo ťuknite naClick or tap the chart on the upper left, then click or tap ikonu pripnutia..

  Pripnutie grafu

 3. Zadajte názov tabule, ku ktorej sa chcete pripnúť, a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pripnúť.Enter a name for the dashboard you want to pin to, then click or tap Pin.

  Pripnutie grafu k novej tabuli

 4. Kliknite alebo ťuknite na graf v pravom hornom roku a potom kliknite alebo ťuknite naClick or tap the chart on the upper right, then click or tap tap ikonu pripnutia..

  Pripnutie grafu

 5. Vyberte existujúcu tabuľu a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pripnúť.Select the existing dashboard, then click or tap Pin.

  Pripnutie grafu k existujúcej tabuli

 6. Zopakujte proces pripnutia v prípade ostatných dvoch vizuálov.Repeat the pinning process for the other two visuals.

 7. Kliknite alebo ťuknite v ľavej navigačnej table na názov tabule.In the left navigation pane, click or tap the dashboard name.

  Nová tabuľa v navigácii na lokalite

 8. Skontrolujte tabuľu.Review the dashboard. Ak kliknete na dlaždicu, vrátite sa na príslušnú zostavu.If you click on a tile, you will go back to the report.

  Dokončená tabuľa

Tým sa končí zhrnutie akcií, ktoré môžete v službe Power BI vykonať.That wraps up most of the work in Power BI. Ak ste prvýkrát vytvárali zostavy a tabule, gratulujeme!If that was your first experience creating reports and dashboards, congratulations! Ak už ste profesionál, dúfame, že sa vám cez jednotlivé kroky prechádzalo rýchlo.If you're already a pro, we hope you could move through it quickly. Teraz pridáme upozorňovanie, ktoré pomôže zaistiť, aby sme vždy vedeli, keď tabuľa vyžaduje našu pozornosť.Now we will add alerting to make sure we know if the dashboard needs our attention.

Ďalšie krokyNext steps

Ďalším krokom v tejto sérii kurzov je nastaviť upozornenia na údaje pre zostavu projektu Power BI.The next step in this tutorial series is to set up data alerts for the Power BI project report.