Nastavenie zoznamov na integráciu Sharepointu Online so službami PowerApps, Microsoft Flow a Power BISet up lists for SharePoint Online integration with PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI

Poznámka

Tento článok je súčasťou série kurzov o používaní služieb PowerApps, Microsoft Flow a Power BI so SharePointom Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Aby ste získali ucelenú predstavu, ako aj príslušné súbory na stiahnutie, prečítajte si Úvod k sérii.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

SharePoint obsahuje obrovské množstvo funkcií na zdieľanie a spoluprácu, ale sa zameriame na funkciu pre tento scenár: Zoznamy SharePoint.SharePoint has a ton of features for sharing and collaboration, but we will focus on one feature for this scenario: SharePoint lists. Zoznam je vlastne kolekcia údajov, ktorú môžete zdieľať s členmi tímu a ďalšími používateľmi lokality.A list is just a collection of data that you can share with team members and other site users. Najprv sa pozrieme na zoznamy, ktoré budeme používať v tomto scenári, a potom si ich môžete vytvoriť na vlastnej lokalite Sharepointu Online.We'll review the lists used for this scenario, then you can create them in your own SharePoint Online site.

Krok č. 1: Princíp zoznamovStep 1: Understand the lists

Prvý zoznam je Project Requests (Žiadosti o projekty), kam žiadateľ o projekt zadá žiadosť.The first list is Project Requests, where a project requestor adds a request. Schvaľovateľ projektu potom žiadosť skontroluje a buď ju schváli, alebo zamietne.The project approver then reviews the request and approves or rejects it.

Stĺpec zoznamuList Column Typ údajovData Type PoznámkyNotes
Title (Názov)Title Jeden riadok textuSingle line of text Predvolený stĺpec, slúži ako názov projektuDefault column, used for project name
Description (Popis)Description Jeden riadok textuSingle line of text
ProjectType (Typ projektu)ProjectType Jeden riadok textuSingle line of text Hodnoty: nový hardvér, inovovaný hardvér, nový softvér, inovovaný softvérValues: new hardware, upgraded hardware, new software, upgraded software
RequestDate (Dátum žiadosti)RequestDate DátumDate
Requestor (Žiadateľ)Requestor Jeden riadok textuSingle line of text
EstimatedDays (Odhadovaný počet dní)EstimatedDays ČísloNumber Umožňuje porovnať odhad žiadateľa s odhadom projektového manažéra a skutočnosťouEnables comparison of requestor estimate to project manager estimate to actual
Approved (Schválené)Approved Jeden riadok textuSingle line of text Hodnoty: nevybavené, áno, nieValues: pending, yes, no

Poznámka

Použijeme tiež stĺpec ID, ktorý SharePoint vygeneruje a v predvolenom nastavení skryje.We also use the ID column, which is generated by SharePoint and hidden by default. Z dôvodu zjednodušenia používame základné typy údajov, ale skutočná aplikácia môže v stĺpci Requestor používať zložitejšie typy, napríklad osobu alebo skupinu.We use basic data types for simplicity, but a real app might use more complex types, like Person or Group for the Requestor column. Informácie o typoch údajoch, ktoré služba PowerApps podporuje, nájdete v téme Pripojenie k SharePointu zo služby Microsoft PowerApps.For information on data types supported by PowerApps, see Connect from Microsoft PowerApps to SharePoint.

Druhý zoznam je Project Details (Podrobnosti projektu), ktorý sleduje podrobnosti pri všetkých schválených projektoch, napríklad to, ktorý projektový manažér má projekt pridelený.The second list is Project Details, which tracks details for all approved projects, like which project manager is assigned.

Stĺpec zoznamuList Column Typ údajovData Type PoznámkyNotes
Title (Názov)Title Jeden riadok textuSingle line of text Predvolený stĺpec, slúži ako názov projektuDefault column, used for project name
RequestID (ID žiadosti)RequestID ČísloNumber Zodpovedá hodnote v stĺpci ID v zozname Project RequestsMatches the value in the Project Requests list ID column
ApprovedDate (Dátum schválenia)ApprovedDate DátumDate
Status (Stav)Status Jeden riadok textuSingle line of text Hodnoty: nezačaté, prebieha, dokončenéValues: not started, in progress, completed
ProjectedStartDate (Predpokladaný dátum začiatku)ProjectedStartDate DátumDate Odhad projektového manažéra, kedy sa projekt začneWhen the project manager estimates that the project will start
ProjectedEndDate (Predpokladaný dátum ukončenia)ProjectedEndDate DátumDate Odhad projektového manažéra, kedy sa projekt skončíWhen the project manager estimates that the project will end
ProjectedDays (Predpokladaný počet dní)ProjectedDays ČísloNumber Pracovné dni; obvykle sa vypočítajú, ale nie v tomto scenáriWorking days; would typically be calculated, but isn't in this scenario
ActualDays (Skutočný počet dní)ActualDays ČísloNumber Pre dokončené projektyFor completed projects
PMAssigned (Pridelený projektový manažér)PMAssigned Jeden riadok textuSingle line of text Projektový manažérProject manager

Krok č. 2: Vytvorenie a kontrola zoznamovStep 2: Create and review the lists

V ďalšom kroku scenára vytvoríte dva sharepointové zoznamy a naplníte ich vzorovými údajmi.To continue with the scenario, you need to create the two SharePoint lists and populate them with sample data. Postupom vytvorenia zoznamu a skopírovania vzorových údajov vás názorne prevedieme.We'll show you how to do this by creating the list and pasting sample data into it. Uistite sa, že používate excelové súbory z balíka na stiahnutie.Make sure you have the Excel files from the download package.

Poznámka

V tomto kroku použite Internet Explorer.Use Internet Explorer for this step.

Vytvorenie zoznamovCreate the lists

 1. V aplikácii Internet Explorer kliknite alebo ťuknite na lokalite SharePointu na položku Nové a potom na možnosť Zoznam.In Internet Explorer, in your SharePoint site, click or tap New, then List.

  Vytvorenie nového sharepointového zoznamu

 2. Zadajte názov Project Requests a kliknite alebo ťuknite na položku Vytvoriť.Enter the name "Project Requests", then click or tap Create.

  Zadanie názvu pre nový zoznam

  Vytvorí sa zoznam Project Requests s predvoleným poľom Title.The Project Requests list is created, with the default Title field.

  Zoznam Project Requests

Pridanie stĺpcov do zoznamuAdd columns to the list

 1. Kliknite alebo ťuknite na ikonu novej položky a potom na možnosť Jeden riadok textu.Click or tap New item icon, then Single line of text.

  Pridanie poľa s jedným riadkom textu

 2. Zadajte názov Description a kliknite alebo ťuknite na položku Uložiť.Enter the name "Description", then click or tap Save.

 3. Zopakujte kroky 1.Repeat steps 1. a 2.and 2. aj pre ďalšie stĺpce v zozname:for the other columns in the list:

  1. Jeden riadok textu > ProjectTypeSingle line of text > "ProjectType"
  2. Dátum > RequestDateDate > "RequestDate"
  3. Jeden riadok textu > RequestorSingle line of text > "Requestor"
  4. Číslo > EstimatedDaysNumber > "EstimatedDays"
  5. Jeden riadok textu > ApprovedSingle line of text > "Approved"

Kopírovanie údajov do zoznamuCopy data into the list

 1. Kliknite alebo ťuknite na položku Rýchle úpravy.Click or tap Quick edit.

  Rýchle úpravy zoznamu

 2. Vyberte bunky v mriežke.Select the cells in the grid.

  Zoznam so všetkými stĺpcami

 3. Otvorte zošit project-requests.xlsx a vyberte všetky údaje (bez nadpisov).Open the project-requests.xlsx workbook and select all the data (not the headings).

  Excelová tabuľka Project Requests

 4. Skopírujte údaje a vložte ich do mriežky v Sharepointe a potom kliknite alebo ťuknite na položku Hotovo.Copy the data and paste it into the grid in SharePoint, then click or tap Done.

  Vyplnený zoznam s údajmi

 5. Zopakujte postup vytvorenia zoznamu a skopírovania údajov pre zoznam Project Details, ale použite zošiť project-details.xlsx.Repeat the list creation and copy process for the "Project Details" list, using the project-details.xlsx workbook. Nájdete v tabuľke Project Details v kroku č. 1: Princíp zoznamov stĺpec názvy a typy údajov.Refer to the Project Details table in Step 1: Understand the lists for the column names and data types.

Krok č. 3: Aktualizácia pripojenia k vzorovým údajom – voliteľnéStep 3: Update connections to samples - optional

Ako sme už uviedli v úvode k tejto sérii kurzov, do balíka na stiahnutie sme pridali dve ukážkové aplikácie a jednu zostavu.As noted in the introduction to this tutorial series, we included two sample apps and a report in the download package. Tento scenár môžete dokončiť bez použitia ukážok, ale ak ich chcete použiť, musíte aktualizovať pripojenia k sharepointovým zoznamom.You can complete this scenario without using these samples, but if you want to use the samples, you need to update the connections to the SharePoint lists. Je potrebné ich aktualizovať, aby ako zdroj údajov používali vaše zoznamy, a nie naše.You update them so that they use your lists as a data source, rather than ours.

Aktualizácia pripojení pre ukážkové aplikácieUpdate connections for the sample apps

 1. V nástroji PowerApps Studio kliknite alebo ťuknite na položku Otvoriť na ľavej table.In PowerApps Studio, click or tap Open in the left pane.

 2. Kliknite alebo ťuknite na položku Prehľadávať a potom otvorte súbor project-management-app.msapp, ktorý ste stiahli.Click or tap Browse, then open the project-management-app.msapp file that you downloaded.

 3. Kliknite alebo ťuknite na položku Povoliť, aby služba PowerApps mohla použiť SharePoint.Click or tap Allow, so that PowerApps can use SharePoint.

 4. Na karte Zobrazenie na páse s nástrojmi kliknite alebo ťuknite na položku Zdroje údajov.On the ribbon, on the View tab, click or tap Data sources.

  Zdroje údajov služby PowerApps

 5. Na paneli Údaje kliknite alebo ťuknite na tri body(. . .) vedľa položky Project Details a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť Odstrániť.In the Data panel, click or tap the ellipsis (. . .) next to Project Details, then click or tap Remove.

  Odstránenie zdroja údajov Project Details

 6. Kliknite alebo ťuknite na položku Pridať zdroj údajov.Click or tap Add Data Source.

  Pridanie zdroja údajov

 7. Ukážeme vám dva spôsoby, ako sa pripojiť k zoznamu, v závislosti od toho, či sa v službe PowerApps nadviazalo pripojenie k SharePointu:We'll show you two ways to connect to the list, depending on whether PowerApps already established a SharePoint connection for you:

  • Ak sa vám pripojenie k SharePointu už zobrazuje, kliknite alebo ťuknite na toto pripojenie.If you see a SharePoint connection already, click or tap that connection.

   Existujúce pripojenie

  • Ak sa vám pripojenie k SharePointu nezobrazuje, kliknite alebo ťuknite na položku Nové pripojenie.If you don't see a SharePoint connection, click or tap New connection.

   Nové pripojenie

   Potom kliknite alebo ťuknite na položku SharePoint a kliknite alebo ťuknite na možnosť Vytvoriť.Then click or tap SharePoint, and click or tap Create.

   Pripojenie k SharePointu

 8. Zadajte adresu URL lokality SharePoint Online so zoznamami, ktoré ste vytvorili, a potom kliknite alebo ťuknite na položku Prejsť.Enter the URL for the SharePoint Online site that contains the lists you created, then click or tap Go.

  Adresa URL SharePointu

 9. Vyberte zoznam Project Details a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť Pripojiť.Select the Project Details list, then click or tap Connect.

  Zoznam Project Details

  Na paneli Údaje sa teraz zobrazuje pripojenie, ktoré ste vytvorili.The Data panel now shows the connection that you created.

  Zdroje údajov

 10. Kliknite alebo ťuknite na tri bodky (. . .) vedľa položky Project Details a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť Obnoviť.Click or tap the ellipsis (. . .) next to Project Details, then click or tap Refresh.

  Obnovenie zdroja údajov Project Details

 11. Kliknutím naClick ikonu spustenia aplikácie v pravom hornom rohu spusťte aplikáciu a skontrolujte, či pripojenie funguje tak, ako má.in the upper right corner to run the app, and make sure the connection works properly.

 12. Kliknite alebo ťuknite na položku Súbor a potom uložte aplikáciu do cloudu.Click or tap File, then save the app to the cloud.

 13. Zopakujte kroky v tejto časti aj pre súbor project-requests-app.msapp a použite zoznam Project Requests.Repeat the steps in this section for project-requests-app.msapp, using the Project Requests list.

Aktualizácia pripojení pre vzorovú zostavuUpdate connections for the sample report

 1. V aplikácii Power BI Desktop otvorte súbor project-analysis.pbix.Open project-analysis.pbix in Power BI Desktop.

 2. Na páse s nástrojmi na karte Domov kliknite alebo ťuknite na možnosť Upraviť dotazy a potom na položku Nastavenia zdroja údajov.On the ribbon, on the Home tab, click or tap Edit queries, then Data source settings.

  Úprava dotazov

 3. Kliknite alebo ťuknite na položku Zmeniť zdroj.Click or tap Change Source.

  Nastavenia zdroja údajov

 4. Zadajte adresu URL lokality SharePoint Online a potom kliknite alebo ťuknite na položky OK a Zavrieť.Enter the URL for your SharePoint Online site, then click or tap OK, then Close.

  Adresa URL sharepointového zoznamu

 5. Aplikácia Power BI Desktop zobrazí pod pásom s nástrojmi banner, aby ste mohli použiť zmeny a preniesť údaje z nového zdroja.Power BI Desktop displays a banner under the ribbon, so you can apply changes and bring in data from the new source. Kliknite alebo ťuknite na položku Použiť zmeny.Click or tap Apply Changes.

  Použitie zmien dotazu

 6. Prihláste sa pomocou konta Microsoft (konto, ktoré používate na prístup k SharePointu Online) a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pripojiť.Sign in with a Microsoft account (the account you use to access SharePoint Online), then click or tap Connect.

  Pripojenie k SharePointu Online

Ďalšie krokyNext steps

Ďalším krokom v tejto sérii kurzov je vygenerovanie aplikácie na spravovanie žiadostí o projekty.The next step in this tutorial series is to generate an app to handle project requests.