Kompletný scenár integrácie SharePoint Online od začiatku do koncaWalk end-to-end through the completed SharePoint Online integration scenario

Poznámka

Tento článok je súčasťou série kurzov o používaní PowerApps, Microsoft Flow a Power BI so službou SharePoint Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Aby ste získali ucelenú predstavu, ako aj príslušné súbory na stiahnutie, prečítajte si Úvod k sérii.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Táto séria kurzov sa zaoberá veľkým množstvom tém, od tvorby aplikácií s plátnom a tokov spracovania, až po vytváranie zostáv a ich vkladanie do SharePointu.We have covered a huge amount of ground in this series of tutorials, from building canvas apps and flows, to creating reports and embedding them in SharePoint. Veríme, že ste sa veľa naučili a získali predstavu o tom, ako tieto technológie používať, aby ste aj sami mohli integrovať aplikácie, toky spracovania a zostavy do SharePointu podľa svojich vlastných potrieb.We hope you've learned a lot and have enough exposure to how these technologies integrate, so that you can integrate canvas apps, flows, and reports into SharePoint based on your own needs. Kým skončíme, chceme si s vami prejsť celý scenár od začiatku do konca a pozrieť sa, ako všetky časti spolu pracujú.Before we finish, we want to walk through the scenario end-to-end and see how all the parts work together.

Krok č. 1: Pridanie projektu do zoznamu Project RequestsStep 1: Add a project to the Project Requests list

 1. V zozname Project Requests kliknite alebo ťuknite na možnosť Všetky položky a potom na položku Aplikácia Project Requests.In the Project Requests list, click or tap All Items, then Project Requests app.

  Zobrazenie aplikácie Project Requests

 2. Kliknite na možnosť Otvoriť, ktorá otvorí aplikáciu na novej karte prehliadača.Click Open, which opens the app in a new browser tab.

  Otvorenie aplikácie Project Requests

 3. V aplikácii kliknite alebo ťuknite naIn the app, click or tap Pridať ikonu položky a vytvorte novú položku.to create a new item.

 4. Vyplňte formulár nasledujúcimi hodnotami:Fill out the form with the following values:

  • Title = Mobile devices for design teamTitle = "Mobile devices for design team"

  • Approved = PendingApproved = "Pending"

  • Description = The design team will now use Contoso-supplied devicesDescription = "The design team will now use Contoso-supplied devices"

  • EstimatedDays = 30EstimatedDays = "30"

  • ProjectType = New hardwareProjectType = "New hardware"

  • RequestDate = 03/01/2017RequestDate = "03/01/2017"

  • Requestor = Emily BraunRequestor = "Emily Braun"

   Formulár úprav Project Requests

 5. Kliknite alebo ťuknite naClick or tap ikonu znaku začiarknutiaa potom zatvorte kartu prehliadača., then close the browser tab.

 6. Vráťte sa do zoznamu Project Requests, kliknite alebo ťuknite na Aplikácia Project Requests a potom na Všetky položky.Go back to the Project Requests list, click or tap Project Requests app, then All Items.

  Zobrazenie všetkých položiek

 7. Overte novú položku v zozname.Verify the new entry in the list.

  Sharepointový zoznam s novou položkou

Krok č. 2: Schválenie projektuStep 2: Approve the project

 1. Po pridaní položky v 1. kroku by mal tok spravovania fungovať a odoslať schvaľovací e-mail.When you add the item in Step 1, the flow should run and send out an approval mail. Skontrolujte doručenú poštu v e-mailovom konte schvaľovateľa.Check the inbox of the approver's email account.

  e-mail so Žiadosťou o schválenie

 2. Kliknite na tlačidlo Schváliť.Click Approve. Tok spustí iný proces a vy dostanete priamo v e-maile podobnú spätnú väzbu ako je táto.The flow runs another process, and you get feedback like the following directly in the email.

  Akcia dokončená

 3. Skontrolujte doručenú poštu v e-mailovom konte žiadateľa, v ktorej by ste mali vidieť schvaľovací e-mail.Check the inbox of the requestor's email account, and you should see an approval email.

  Schvaľovací e-mail žiadateľovi

 4. Overte aktualizovanú položku v zozname.Verify the updated entry in the list.

  Sharepointový zoznam s aktualizovanou položkou

Krok č. 3: Priradenie manažéra do projektuStep 3: Assign a manager to the project

 1. Poďme sa najprv pozrieť na zoznam Project Details v službe SharePoint.First, let's look at the Project Details list in SharePoint. Nový projekt má v stĺpci PMAssigned hodnotu Unassigned.The new project has a value of Unassigned in the PMAssigned column.

  Nepriradená položka na sharepointovom zozname

 2. Na lokalite SharePoint kliknite alebo ťuknite v ľavej navigačnej časti na položku Aplikácia Project Management.In the SharePoint site, in the left navigation, click or tap Project Management app.

 3. Na prvej obrazovke kliknite alebo ťuknite na položku Priradiť manažéra.On the first screen, click or tap Assign Manager.

  Priradiť manažéra projektu

 4. Na obrazovke Priradiť manažéra vidíte dva nepriradené projekty zo zoznamu.On the Assign Manager screen, you see the two unassigned projects from the list. Vyberte projekt Mobile devices for design team.Select the Mobile devices for design team project.

  Vybraný nepriradený projekt v aplikácii

 5. Do zadávania textu Manažér zadajte Joni Sherman a potom kliknite na tlačidlo OK.In the Manager text input, enter "Joni Sherman", then click OK.

  Táto zmena sa aplikuje na zoznam a galéria sa obnoví, takže zostane zobrazený iba jeden zostávajúci nepriradený projekt.The change is applied to the list, and the gallery refreshes so only the remaining unassigned project is displayed.

  Manažér priradený k projektu

 6. Zavrite aplikáciu a vráťte sa späť k sharepointovému zoznamu.Close the app, and go back to the SharePoint list. Uvidíte, že položka projektu je teraz aktualizovaná a zobrazuje meno projektového manažéra.You'll see that the project entry is now updated with the project manager name.

  Priradená položka na sharepointovom zozname

Krok č. 4: Pridanie časových odhadov pre projektStep 4: Add time estimates for the project

 1. Kliknutím alebo ťuknutím na ikonu Ikona späť sa vráťte späť na prvú obrazovku a potom kliknite alebo ťuknite na Aktualizovať podrobnosti.Click or tap Back icon to go back to the first screen, then click or tap Update Details.

  Aktualizovať podrobnosti projektu

 2. Na obrazovke Zobraziť projekty zadajte do vyhľadávacieho poľa slovo Mobile.On the View Projects screen, enter "Mobile" in the search box.

  Vyhľadávanie v aplikácii

 3. Kliknite na ikonu šípky v položke Mobile devices for design team.Click Details arrow icon for the Mobile devices for design team item.

  Vyberte projekt, ktorý sa má aktualizovať

 4. Na obrazovke Aktualizovať podrobnosti nastavte nasledujúce hodnoty:On the Update Details screen, set the following values:

  • Pole Status = Not startedThe Status field = "Not started"

  • Pole ProjectedStartDate = 3/6/2017The ProjectedStartDate field = "3/6/2017"

  • Pole ProjectedEndDate = "3/24/2017"The ProjectedEndDate field = "3/24/2017"

  • Pole ProjectedDays = 15The ProjectedDays field = "15"

   Aktualizujte podrobnosti projektu

 5. Kliknite alebo ťuknite naClick or tap Ikona znaku začiarknutia a aplikujte túto zmenu na sharepointový zoznam.to apply the change to the SharePoint list.

 6. Zavrite aplikáciu a vráťte sa späť k zoznamu.Close the app, and go back to the list. Uvidíte, že položka projektu je teraz aktualizovaná a zobrazuje zmeny kalendárnych údajov a dní.You'll see that the project entry is now updated with the date and day changes.

  Aktualizované podrobnosti na sharepointovom zozname

Krok č. 5: Kontrola údajov zostavy pre existujúce projektyStep 5: Review report data for existing projects

 1. V službe SharePoint Online kliknite alebo ťuknite na položku Obsah lokality a potom na Stránky lokality.In SharePoint Online, click or tap Site contents, then Site Pages.

 2. Otvorte stránku Project Analysis, ktorú sme vytvorili predtým.Open the Project Analysis page that we created earlier.

  Správa o analýze vloženého projektu

 3. Skontrolujte vizualizáciu odchýlky.Review the variance visualization.

  Graf zobrazujúci odchýlku

  Ako sme už uviedli, keď sme vytvorili túto vizualizáciu, pre projekty, ktoré viedol Irvin Sayers, je oproti Joni Shermanovej oveľa viac odchýlok.As we noted when we created this visualization, there is a lot more variance for projects that were run by Irvin Sayers versus Joni Sherman.

 4. Pozrite sa na vizualizáciu a uvidíte, že veľká časť odchýlok pochádza z dvoch projektov, ktoré trvali oveľa dlhšie, ako sa plánovalo.Drill into the visualization, and you see that much of the variance comes from two projects that took a lot longer than projected.

  Graf zobrazujúci podrobnosti o odchýlke

 5. Prezrite si tabuľku, ktorá zobrazuje, ako dlho trvá cesta od schválenia projektu po počiatočný dátum.Review the table that shows how long it takes for projects to go from approval to projected start date.

  Tabuľka zobrazujúca rozdiely v počiatočných dátumoch

  Ako sme už uviedli, keď sme vytvorili túto vizualizáciu, projektom, ku ktorým je pridelený Irvin Sayers potrvá dlhšie, kým začnú, pričom dvom projektom to potrvá oveľa dlhšie ako ostatným.As we noted when we created this visualization, the projects that Irvin Sayers is assigned to take longer to start, with two projects taking much longer than the rest.

Krok 6: Odpovedať na čakajúcich projektovStep 6: Respond to pending project delays

 1. V službe Power BI kliknite alebo ťuknite na množinu údajov project-analysis a potom kliknite alebo ťuknite na OBNOVIŤ IHNEĎ.In the Power BI service, click or tap the project-analysis dataset, then click or tap REFRESH NOW. Obnovenie spustí upozornenie, ktoré sme nastavili pre čakajúce projekty.The refresh triggers the alert we set up for pending projects.

  Obnoviť množinu údajov ihneď

 2. Po dokončení obnovenia zobrazí Centrum oznámení v pravej hornej časti ikonu nového oznámenia.After the refresh is complete, the Notification Center at top right shows a new notification icon.

  Centrum oznámení služby Power BI

  To môže trvať dlhší čas, takže ak to neuvidíte hneď, skúste to znovu.This can take some time, so check back if you don't see it right away.

 3. Otvorte si Centrum oznámení a pozrite si podrobnosti o aktivovanom upozornení.Open the Notification Center to see the details of the alert that fired.

  Oznámenie o upozornení na údaje

 4. Skontrolujte doručenú poštu osoby, ktorá upozornenie vytvorila (v našom prípade Megan Bowen).Check the inbox for the person who created the alert (Megan Bowen in our case).

  E-mail o upozornení zo služby Power BI

 5. Skontrolujte doručenú poštu osoby, ktorú ste pridali v toku údajov o upozorneniach (v našom prípade Allan DeYoung).Check the inbox for the person you added in the data alerts flow (Allan DeYoung in our case).

  E-mail o upozornení zo služby Microsoft Flow

 6. Teraz, keď máte informácie o čakajúcich projektoch, môžete sa vrátiť späť a schváliť ktorýkoľvek z projektov, ktoré čakajú na vašu pozornosť.Now that you have information on pending projects, you can go back and approve any that have been waiting for your attention.

Týmto končí náš kompletný sprievodca a séria kurzov.That brings us to the conclusion of our end-to-end walkthrough and this series of tutorials. Odporúčame vám ďalej pokračovať na nasledujúcich lokalitách:We encourage you to continue your journey at the following sites:

Dajte nám vo vašich komentároch vedieť, či máte nejaké pripomienky k týmto sériám, návrhy na pridanie alebo nápady na dodatočný obsah, ktorý by vám uľahčil prácu s technológiami, ktoré spolu prebrali.Let us know in the comments if you have any feedback on this series, suggestions for additions, or ideas for additional content that will help you work with the technologies that we covered.