Transformácia formulárov programu InfoPath do služby PowerAppsTransform your InfoPath form to PowerApps

Ste tvorcom skvelých formulárov v aplikácii InfoPath, ktorý hľadá spôsob, ako ich priniesť na robustnejšiu platformu?Are you a builder of great things in InfoPath who's looking to learn how to deliver those great things on a more robust platform?

Kľúčové výhody služby PowerApps v porovnaní s aplikáciou InfoPathKey advantages of PowerApps over InfoPath

Ako väčšina skúsených používateľov programu InfoPath, aj vy už nejaký čas používate svoje jedinečné zručnosti na vytváranie úžasných formulárov.Like most InfoPath power users, you've been using your unique skill set to build awesome forms for a while. So svojimi formulármi ste veľmi spokojní, no zároveň viete, že majú svoje obmedzenia: "klasický" vzhľad, nie úplne vhodné prostredie pre mobilné zariadenia, neistota využiteľnosti v budúcnosti a pocit odrezania, keď sa potrebujete pripojiť k iným službám bez nutnosti písania kódu.You're very satisfied with your forms, but you also know their limitations: the "classic" feel, a less-than-ideal experience for mobile devices, the uncertainty of their future viability, and always being trapped in a box when it comes to connecting to other services without writing code.

Tím služby PowerApps už počul o týchto a mnohých ďalších problémoch.The PowerApps team has heard these and many other challenges. Tvrdo pracovali na tom, aby do nej začlenili lepšie používanie a umožnili vám vytvárať plátnové aplikácie a využiť svoje existujúce podnikateľské a technologické zručnosti.They've worked hard to incorporate a better experience and enable you to create canvas apps by leveraging your existing business and technology skills. Pomocou služby PowerApps môžete rýchlo vytvárať a nasadzovať vhodné firemné riešenia bez nutnosti písania kódu.By using PowerApps, you can quickly build and deploy the right business solutions without writing code.

Služba PowerApps umožňuje výkonnú budúcnosťPowerApps enable a powerful future
Služba PowerApps funguje na platforme SaaS (softvér ako služba), ktorá je navrhnutá na rýchle vytváranie mimoriadne funkčných aplikácií, ktoré môžete bez ďalšej práce nasadzovať na web, do služieb SharePoint, Dynamics 365, Teams a Power BI alebo na mobilné zariadenia.PowerApps is a Software as a Service (SaaS) platform that's designed to let you quickly build high-functioning apps that you can deploy to the web, SharePoint, Dynamics 365, Teams, Power BI, or a mobile device without any extra work. A keďže ich nasadenie vykonáte jednoduchým zaslaním adresy URL publikovanej aplikácie adresátovi, je rovnako jednoduchá aj ich aktualizácia.Because you can deploy them by just giving someone the URL to your published app, they're also just as easy to update.

Zdieľanie aplikáciíShare your apps
Skúšali ste niekedy vytvoriť aplikáciu a potom ju publikovať pre zariadenia so systémom Android alebo iOS?Have you ever tried to build an app and then publish it for iOS or Android devices? Je to zložité.It's complicated. Ak chcete nasadiť druhú aplikáciu alebo aktualizovať súčasnú aplikáciu, vaši používatelia budú musieť vykonať oveľa viac krokov.If you want to deploy a second app or update that existing one, your users must take a lot more steps. V službe PowerApps je to iné.Not with PowerApps. Používatelia si nainštalujú na zariadenia službu PowerApps Mobile a prihlásia sa.Your users install PowerApps Mobile on their devices and sign in. Okamžite majú k dispozícii všetky aplikácie s vysokou funkčnosťou, ktoré ste s nimi zdieľali.Voila, they have all of the highly functional apps that you have shared with them. Keď budete v budúcnosti tieto aplikácie aktualizovať alebo budete distribuovať nové aplikácie, zobrazia sa im v zariadení.In the future, when you update those apps or push new apps out to them, those apps will show up on your users' devices. Mobilné aplikácie bez problémov so správou zariadenia sú veľkou výhrou pre vás i pre firmu.Mobile apps without the pain of managing devices is a big win for you and your business.

Keď už hovoríme o mobilných zariadeniachSpeaking of mobile
Vďaka službe PowerApps môžete využiť funkcie mobilného zariadenia používateľa.With PowerApps, you can leverage the power of the user's mobile device. V rámci aplikácie máte prístup k snímaču zrýchlenia, fotoaparátu, kompasu, informáciám o pripojení a signálom polohy.You have access to acceleration, the camera, the compass, the connection information, and location signals: all from within your app. Otvára sa vám tak veľa možností, ako vytvárať aplikácie, ktoré pomôžu čo najrýchlejšie dokončiť prácu.This opens up a whole world of possibilities for building apps to get work done. Funkcia dotykového ovládania je v službe PowerApps samozrejmosťou pri vytváraní aplikácie už nemusíte písať žiadny kód navyše.Of course, touch functionality is just automatic in PowerApps: nothing extra to code when you build your app.

Nenechajte sa obmedzovaťGet out of the box
V aplikácii InfoPath za normálnych okolností pracujete s údajmi z jedného zdroja.With InfoPath, you normally work with data from one source. Ak ste však chceli aktualizovať iný zdroj (ako napríklad zoznam SharePointu v inej kolekcii lokalít) alebo sa pripojiť k externým službám, situácia sa skomplikovala.However, things got tricky if you wanted to update another source (such as a SharePoint list in another site collection) or connect to external services. Koncepty ako napríklad kód na pozadí vám nedávali v noci spávať.Concepts such as code behind kept you awake at night. Služba PowerApps je navrhnutá tak, aby vám umožňovala v jednej aplikácii pracovať s viacerými zdrojmi údajov a pripojeniami k službe.PowerApps is designed to allow you to work with multiple data sources and service connections in one app. V súčasnosti podporuje viac ako 200 konektory kombináciu lokálnych a cloudových údajov, vrátane služieb Microsoft Office 365 a služieb Azure, ako je napríklad Microsoft Flow a Dynamics 365.Currently, more than 200 connectors support a combination of on-premises and cloud data, including Microsoft Office 365 and Azure services such as Microsoft Flow and Dynamics 365. Môžete sa tiež pripojiť k veľkému množstvu služieb tretích strán, ako je napríklad Dropbox, Google, Salesforce, Slack a ďalšie populárne služby.You can also connect to a multitude of third-party services such as Dropbox, Google, Salesforce, Slack, and other popular targets.

Teraz môžete vytvárať riešenia nielen podľa toho, kde sa nachádzali pôvodné údaje, ale aj podľa toho, kde ich používatelia potrebujú.Now you can build solutions to scale where your users need to take you, not just where the original data lived.

PowerApps a SharePoint: spolu ešte lepšiePowerApps and SharePoint: even better together

Služba PowerApps je skvelým nástrojom na zlepšenie prostredia služby SharePoint, a to hneď dvomi spôsobmi.PowerApps is a great tool for making your SharePoint experience better in two ways. Môžete buď prispôsobiť formuláre zoznamu služby SharePoint, alebo na prácu s údajmi služby SharePoint vytvoriť samostatnú aplikáciu.You have the option to either customize the forms for a SharePoint list or to create a standalone app for working with SharePoint data.

Prispôsobenie formulára služby SharePoint je skvelé, ak chcete prispôsobiť ako používatelia pridávajú, zobrazujú alebo upravujú položky v zozname, ktoré používajú na každodennú prácu.Customizing a SharePoint form is great if you want to customize how users add, view, or edit items in a list that they use for their everyday work. Kliknutím na možnosť Prispôsobiť formuláre vytvoríte "formulárovú aplikáciu" s jednou obrazovkou, ktorá bude na základe kontextu meniť režimy (nový/upraviť/zobraziť).Clicking Customize Forms will create a single-screen "forms app" that will change modes (new/edit/view) based on context. Tieto aplikácie spravuje služba SharePoint a ich povolenia sú rovnaké ako povolenia zoznamu na úpravu/zobrazenie.SharePoint manages these apps; their permissions are the same as the list permissions for editing/viewing.

Vytvorenie aplikácie plátna PowerApps zo služby SharePoint vám umožní spustiť danú aplikáciu v mobilnom zariadení samostatne.Creating a PowerApps canvas app from SharePoint allows you to run the app by itself on a mobile device. Aplikáciu môžete tiež vložiť stránku v SharePointe.You can also embed the app in a SharePoint page. Kliknutím na ňu vytvoríte aplikáciu s tromi obrazovkami (Prehľadávať zoznam, Zobraziť podrobnosti a Vytvoriť alebo aktualizovať položku).Clicking this will create a three-screen app (browse list, view details, and create/update an item). Model povolení alebo zdieľania nie je v prípade týchto aplikácií viazaný na službu SharePoint, ale namiesto toho sa spravuje zo služby PowerApps.The permission/sharing model for these apps isn't tied to SharePoint but instead is managed from PowerApps.

Teraz, keď rozumiete rozdielu medzi týmito dvoma možnosťami, vám nasledujúca časť poskytne prehľad o používaní každej z nich.Now that you understand the difference between the two options, the following section will give you an overview of using each.

Formuláre služby SharePointSharePoint forms

Tímy služieb PowerApps a SharePoint spolupracovali na vytvorení scenára prispôsobenia, ktorý môžete so službou SharePoint použiť.The PowerApps and SharePoint teams have worked together to create a customization story for you to use with SharePoint. Ak ste ako väčšina vývojárov riešení aplikácie InfoPath, naučili ste aplikáciu InfoPath komunikovať so službou SharePoint.If you're like most InfoPath developers, you learned InfoPath to interact with SharePoint. Služba SharePoint je skvelá, ale predvolené formuláre sú bez nápadu a neumožňujú bez aplikácie InfoPath prispôsobenie ani prácu s obchodnou logikou.SharePoint is great, but the default forms are a bit pedestrian and don't allow for customization or business logic without InfoPath. To však platilo kedysi.Well, that was the old way.

Prispôsobenie formulára zoznamu je teraz v službe PowerApps predvolenou funkciouWith PowerApps you can now customize your list forms as native functionality. a jej používaním využívate aj plný potenciál služby PowerApps.And when you do so, you get the full power of PowerApps. Na nasledujúcej snímke obrazovky si môžete pozrieť príklad formulára PowerApps s vloženou zostavou Power BI.In the screenshot below, you can see an example of a PowerApps form with a Power BI report embedded. Vytvorenie celého riešenia netrvalo ani 15 minút.The entire solution was done in less than 15 minutes.

Integrácia so službou SharePoint

Ďalšou dôležitou funkciou služby PowerApps je možnosť jednoducho sa z rovnakého formulára pripojiť k ďalšej kolekcii lokality služby SharePoint alebo inému prostredia.Another important feature of PowerApps is the ability to easily connect to another SharePoint site collection or a different environment from the same form. Chceli by ste napríklad vytvoriť jeden formulár, ktorý zobrazuje a aktualizuje údaje zároveň zo služby SharePoint Online aj lokálneho prostredia služby SharePoint?For example, do you want to make one form that displays and updates data from your SharePoint Online and SharePoint on-premises environment at the same time? Žiadny problém.No problem. Ak nainštalujete lokálnu bránu údajov, riešenie bude v prevádzke o niekoľko minút a umožní vám prepojiť služby PowerApps, Power BI, Microsoft Flow a Azure Logic Apps s vašimi lokálnymi údajmi.If you install the on-premises data gateway, you are up and running in a few minutes, connecting PowerApps, Power BI, Microsoft Flow, and Azure Logic Apps with your on-premises data. Nevyžadujú sa žiadne zmeny pravidiel brány firewall.No changes to firewall rules are required. Túto aplikáciu môžete pripojiť aj pomocou toku Microsoft Flow a ešte viac zvýšiť úroveň používateľskej skúsenosti.You can go a step further by connecting this app with Microsoft Flow.

Samostatná aplikácia služby SharePointA standalone SharePoint app

Tento postup použite, ak nechcete len aktualizovať prostredie formulára zoznamu, ale chceli by ste vytvoriť plnohodnotnú samostatnú aplikáciu na základe údajov služby SharePoint.Use this technique if, instead of just updating the list-form experience, you want to build a full, standalone app based on your SharePoint data. Je to zároveň aj najlepší spôsob, ako sa začať učiť o plátne PowerApps a začať z veľkého množstva zdrojov údajov vytvárať budúce aplikácie.This is also the best way to get started, so you can start to learn how the PowerApps canvas works and build future apps from any of the multitudes of data sources.

Ak chcete začať, postupujte nasledovne:To get started, follow these steps:

 1. Otvorte zoznam služby SharePoint, z ktorého chcete vytvoriť aplikáciu.Open the SharePoint list from which you would like to build an app.
 2. Na paneli s ponukami vyberte položku PowerApps a potom vyberte položku Vytvoriť aplikáciu.On the menu bar, select PowerApps, and then select Create an app.
 3. Zadajte názov a potom vyberte položku Vytvoriť.Provide a name, and then select Create.

V službe PowerApps sa vytvorí aplikácia, ktorú môžete prispôsobiť.PowerApps will build you an app that you can customize.

Vo svojej prvej aplikácii začnite s jednoduchým vlastným zoznamom, ktorý obsahuje len niekoľko polí rôznych typov.Start with a simple custom list that contains just a couple of fields of different types for your first app. Umožní vám to vytvoriť slušný základ bez toho, aby ste sa cítili zahltení.This will let you build a solid foundation without being overwhelmed. Nerobte si starosti – o chvíľu z vás bude profesionál pripravený na komplexné aplikácie.Don't worry; you'll be a pro in no time and ready to tackle those complex apps. Ak potrebujete pomoc s vytvorením prvej aplikácie, pozrite si dokumentáciu alebo komunitné video.For help walking through this first app, check out this documentation or this community video. Nižšie uvedené príklady uvádzajú bežné úlohy v aplikácii InfoPath a návod, ako ich vykonať v službe PowerApps.The examples below will show common InfoPath tasks and how to do them in PowerApps. Základom každého z nich je jednoduchá aplikácia zoznamu služby SharePoint.Each of these builds on a simple SharePoint list app.

Ako sa to robí v službe PowerApps?How do you do that with PowerApps?

Teraz, keď už poznáte základné koncepty, prejdime ďalej.Now that you know the fundamental concepts, let's go further. Vytvorenie prvej aplikácie ste zvládli a táto časť vám pomôže použiť bežné koncepty aplikácie InfoPath v službe PowerApps.With your first app under your belt, this section will help you apply some of the common InfoPath concepts in PowerApps.

Skrytie/zobrazenie/zamknutie poľa na základe hodnotyHide/show/lock a field based on a value
Úspešné formuláre často používajú silnú obchodnú logiku napríklad zmenou stavu poľa na základe hodnoty alebo akcie.Successful forms often enforce strong business logic by, for example, changing the state of a field based on a value or an action. V službe PowerApps môžete nastaviť vlastnosť DisplayMode na možnosť Edit (Upraviť) alebo View (Zobraziť), aby ste určili, či používateľ môže dané pole zmeniť.With PowerApps, you can set the DisplayMode property of a control to Edit or View to specify whether a user can change the field. Môžete taktiež použiť jednoduchý vzorec If a vykonať to podmienene.You can also use a simple If formula to do so conditionally. Najprv vyberte kartu, ktorú chcete upraviť, a potom vyberte ikonu zámku.First, select the card that you want to edit, and then select the lock icon. Tento krok odomkne kartu, aby ste mohli zmeniť hodnotu.This step unlocks the card so that you can change the value.

Skrytie/zobrazenie/zamknutie kariet údajov

Na pravej table sa posuňte na vlastnosť DefaultMode, aby ste ju mohli upravovať.In the right-hand pane, scroll to the DefaultMode property so that you can edit it.

Výrazy príkazov If a Else

V tomto príklade použite vzorec If:In this example, use an If formula:

If(ThisItem.Color = "Blue", DisplayMode.View, DisplayMode.Edit)

Tento vzorec hovorí, že ak pole Farba aktuálnej položky je možnosť Modrá, pole Zviera je iba na čítanie.This formula says that, if the current item's Color field is Blue, the Animal field is read-only. V opačnom prípade je možné pole upravovať.Otherwise, the field is editable.

Ak chcete kartu skryť namiesto toho, aby bola iba na čítanie, vložte podobnú funkciu do vlastnosti Viditeľné priamo nad položkou DisplayMode.To hide the card instead of making it read-only, insert a similar function in the Visible property right above DisplayMode.

Môžete tiež nastaviť, že napríklad tlačidlo schválenia sa zobrazí iba ak e-mailová adresa používateľa je zhodná s e-mailovou adresou schvaľovateľa.You can also play with, for example, showing an approval button only if the user's email address matches the approver's email address. (Pomôcka: Použitie User(). E-mailom na prístup k e-mailovej adresy pre aktuálneho používateľa.) E-mailovú adresu schvaľovateľa môžete uložiť v položke YourDataCard a potom nastaviť vlastnosť tlačidla Viditeľné na tento vzorec:(Hint: Use User().Email to access the current user's email address.) So you could store the approver's email address in YourDataCard and then set the button's Visible property to this formula:

If( YourDataCard.Text = User().Email, true, false )

Podmienené formátovanieConditional formatting
Podobným spôsobom, pomocou ktorého ste vyššie skryli pole, môžete tiež poskytnúť používateľom vizuálnu spätnú väzbu.In a similar manner as above where you hid the field, you can also provide visual feedback to users. Mohli by ste napríklad načerveno zvýrazniť text, ak by zadaná hodnota nespadala do prijateľného rozsahu, alebo by ste mohli po dokončení nahrávania súboru zmeniť text a farbu tlačidla nahrávania.Maybe you want to highlight text in red if the entered value falls out of the acceptable range or change an upload button's text and color after the user uploads a file. Oba kroky môžete urobiť pomocou funkcie, ako napríklad funkcie If vo vlastnostiach, ako napríklad Farba alebo Viditeľné.You can do both by using a function, such as If, in properties such as Color or Visible.

Mohli by ste napríklad použiť funkciu If spolu s funkciou IsMatch, aby ste zmenili farbu textu e-mailového poľa na červenú, keď používateľ nezadá do vstupného poľa správne naformátovanú e-mailovú adresu.For example, you could use the If function paired with the IsMatch function to change the text color of the email field to red if the user doesn't enter a properly formatted email in the input box. Vykonáte to nastavením položky Farba a hodnoty TextInput1 (kde používateľ zadáva e-mailovú adresu) na tento vzorec:You would do this by setting the Color value of TextInput1 (where the user types in an email address) to this formula:

If( IsMatch(TextInput1.Text, Email), Black, Red )

Funkcia IsMatch podporuje množstvo preddefinovaných vzorov, ako sú napríklad e-mailové adresy, a takisto si môžete vytvoriť vlastné.IsMatch supports a plethora of predefined patterns, such as Email, or you can create your own. Ďalšie informácie o podmienenom formátovaní nájdete v tomto komunitnom videu.For more information about conditional formatting, check out this community video.

Implementácia zabezpečenia na základe rolImplementing role-based security
Prvou funkciou, ktorú je potrebné vziať do úvahy, je DataSourceInfo.The first function to consider is DataSourceInfo. Informácie, ktoré získate späť zo zdroja údajov, sa budú líšiť, často však môžete použiť tento vzorec, aby ste overili, či má používateľ prístup na úpravu údajov (nahraďte položku YourDataSource názvom vášho zdroja údajov):What information you get back from the data source will vary, but often you can use this formula to confirm whether the user has access to edit the data (replace YourDataSource with the name of your data source):

DataSourceInfo( YourDataSource, DataSourceInfo.EditPermission )

Keď bude mať používateľ prístup na úprave údajov, môžete pomocou tohto vzorca zobraziť iba formulár alebo tlačidlo.With this, you can show a form or button only if the user has access to edit. Ak si chcete pozrieť celý zoznam informácií, na ktoré sa môžete pomocou tejto funkcie pýtať, pozrite si dokumentáciu funkcie DataSourceInfo.Check out the DataSourceInfo documentation for the full list of information for which you can query in the function.

Ak chcete na správu prístupu k tlačidlám alebo formulárom aplikácie používať radšej skupiny služby Active Directory, bude to zložitejšie.You'll need to dig deeper if you want to use Active Directory groups to manage access to buttons or forms in your app. Na tento účel využijete flexibilitu služby PowerApps a pomocou rozhrania Microsoft Graph API vytvoríte vlastný konektor.To do this, you'll take advantage of the flexibility of PowerApps and create your own connector using the Microsoft Graph API. Ak to znie príliš zložito, postupujte podľa inštrukcií v tomto blogovom príspevku, kde sú uvedené podrobné pokyny.If that sounds daunting, you can follow this blog post for step-by-step guidance.

Odoslanie e-mailu z aplikácieSend an email from your app
E-mailovú správu zo služby PowerApps môžete odoslať rôznymi spôsobmi, ale najjednoduchšie je použiť konektor Office 365 Outlook.You can send an email message from PowerApps in many ways, but the easiest is to use the Office 365 Outlook Connector. Pomocou tohto konektora môžete z aplikácie odoslať správu vo vlastnom mene.With this connector, you can send a message as yourself from your app. Môžete tiež prijímať e-mailové správy a vykonávať ďalšie úlohy spojené s poštovou schránkou.You can also get email messages and other tasks that interact with your mailbox. K téme odosielania e-mailu existuje dokumentácia a komunitné video.There is documentation or this community video about sending email.

Zložitejšie správy (napríklad v rámci pracovného postupu schvaľovania v službe SharePoint) môžete odosielať pomocou toku Microsoft Flow a pripojiť aplikáciu k toku, ktorý vytvoríte.You can send more complex message (for example, as part of a SharePoint approval workflow) by using Microsoft Flow and connecting your app to the flow that you create. Po pripojení aplikácie k toku Microsoft Flow získate prístup k celému potenciálu modulu pracovných postupov, ktorý je rovnako ako služba PowerApps veľmi dobre prepojený s externými údajmi a službami.Once you connect your app to Microsoft Flow, you've opened up the full power of a workflow engine that, like PowerApps, is very well connected to external data and services. Ďalšie informácie o prepojení služieb PowerApps a Microsoft Flow nájdete v tejto dokumentácii.For more information about how to connect PowerApps and Microsoft Flow, check out this documentation.

Ak sa vám stále nepodarilo nájsť spôsob odoslania e-mailu, ktorý hľadáte, môžete využiť konektory služby PowerApps pre Benchmark Email, Gmail, MailChimp, Outlook.com, SendGrid alebo SMTP.If you still haven't found the email option you're looking for, you can also leverage the PowerApps connectors for Benchmark Email, Gmail, MailChimp, Outlook.com, SendGrid, or SMTP. Práve v možnostiach pripojenia spočíva výhoda služby PowerApps.Connectivity is the beauty of PowerApps.

Pracovné postupyWorkflows
Podnikové aplikácie a obchodná logika sa len ťažko zaobídu bez modulu pracovného postupu.It's hard to talk about business apps and business logic without a workflow engine. Dobrou správou je, že tím služby PowerApps sa nesnažil znova objaviť Ameriku a vytvoriť ďalší modul pracovného postupu.The good news is the PowerApps team didn't reinvent the wheel and give you another workflow engine. Namiesto toho vám ponúka robustný konektor k službe Microsoft Flow.Instead, they provide you with a robust connector to the Microsoft Flow service. Môžete automatizovať procesy a úlohy v rámci viac ako 200 rôznych služieb prostredníctvom ich jednoducho použiteľného modulu pracovného postupu.You can automate processes and tasks across more than 200 different services through their easy-to-use workflow engine. Ďalšie informácie o prepojení služieb PowerApps a Microsoft Flow nájdete v tejto dokumentácii.For more information about how to connect PowerApps and Microsoft Flow, check out this documentation.

Premenné v službe PowerAppsVariables with PowerApps
Pri zostavovaní riešení je prirodzené premýšľať nad zahrnutím premenných.When you build solutions, it's natural to think variables must be involved. PowerApps ponúka viaceré typy premenných, ale používajte ich iba ak je to nevyhnutné.PowerApps offers multiple types of variables, but use them only when necessary. Namiesto toho, aby ste získavali údaje, ukladali ich do premennej a potom na túto premennú odkazovali, skúste na tieto údaje odkázať priamo.Instead of thinking about getting data, storing it in a variable, and then referencing that variable, think about just referencing that data directly. Tento model môžete pochopiť lepšie, ak ho prirovnáte k Excelu.You can better understand this model if you compare it to Excel. V Exceli nie je funkcia Súčet premennou, ale súčtom ostatných polí.In Excel, Total isn't a variable; it's the sum of other fields. Ak teda chcete túto hodnotu použiť na inom mieste na hárku, vyberte bunku, v ktorej ste súčet vypočítali.So, if you want to use that value elsewhere on the sheet, you specify the cell in which you calculated the total. V tejto dokumentácii je všetko vysvetlené.The documentation has a great explanation of all of this. Otvorte svoju myseľ alternatívnym riešeniam.Be open to a different thought process.

Ak premennú stále potrebujete (v mnohých prípadoch to tak je), nasledujúca časť vám pomôže pochopiť ich rôzne možnosti.If you still need a variable (there are many cases that you do), this will help you understand the different options. Nezabúdajte, že v službe PowerApps premenné definovať nemusíte.Keep in mind that, with PowerApps, you don't have to define variables. Jednoducho použite funkciu na zadanie názvu a hodnoty, ktoré chcete uložiť, a premenná sa vytvorí.Just use a function to specify a name and a value to store, and your variable is created. Premenné, ktoré ste vytvorili, môžete zobraziť výberom položky Premenné na karte Zobrazenie. Premenné sa ukladajú do pamäte a ich hodnoty sa po zatvorení aplikácie stratia.You can view the variables you've created by selecting Variables on the View tab. Variables are held in memory, and their values are lost when you close the app. Môžete vytvoriť nasledujúce typy premenných:You can create these types of variables:

 • Globálne premenné sú asi prvé premenné, ktoré vám napadnú.Global variables are what you most commonly think of first. Použite funkciu Set, na zadanie hodnoty globálnej premennej, ktorá bude k dispozícii v celej aplikácii:Use the Set function to specify a value for a global variable and make it available throughout your app:

  Set( YourVariable, YourValue )

  V celej aplikácii potom môžete odkazovať na VašuHodnotu použitím jej názvu.Then you can reference YourVariable by name throughout your app.

 • Kontextové premenné sú k dispozícii iba na obrazovke, na ktorej boli definované.Context variables are available only on the screen where they're defined. Keď obrazovku opustíte, vynulujú sa.When you leave the screen, they're reset. Často sa používajú napríklad na ukladanie informácií odovzdaných z predchádzajúcej obrazovky alebo na sledovanie, či bol odoslaný formulár.They're often used, for example, to store information passed from a previous screen or to track if the form has been submitted. Na nastavenie kontextovej premennej použite funkciu UpdateContext, ako sa uvádza v tomto príklade:To set a context variable, use the UpdateContext function, as in this example:

  UpdateContext( { Submitted: "true" } )

  V tomto príklade je hodnota premennej s názvom Odoslané nastavená na hodnotu true.This example sets the value of a variable, named Submitted, to true. Tento vzorec môžete pridať k vlastnosti OnSelect tlačidla odoslania a sledovať, či sa informácie odoslali, a následne zmeniť všetky polia iba na čítanie.You might add this formula to the OnSelect property of a submit button to track that the information has been submitted and change all of the fields to read-only.

 • Kolekcie ukladajú tabuľky s informáciami, ktoré je možné aktualizovať jednotlivo.Collections store tables of information that can be updated individually. Pomocou funkcie Zbierať vytvoríte nákupný košík, keď napríklad používateľ označí rôzne položky služby SharePoint, ktoré chce odoslať.Use the Collect to create a shopping cart, for example, as the user tags various SharePoint items they want to send. Použitie tohto konceptu si môžete pozrieť v komunitnom videu.A community video shows that concept in action.

Kaskádové rozbaľovacie zoznamyCascading dropdowns
Kaskádové rozbaľovacie zoznamy sú veľmi užitočné, pretože môžete napríklad filtrovať voľby v jednom rozbaľovacom zozname na základe hodnoty vybranej v predchádzajúcom rozbaľovacom zozname.Cascading dropdowns are very useful because you can, for example, filter the choices in one dropdown based on the value selected in the previous dropdown. V službe PowerApps sa často vytvárajú z dôvodu dvoch zdrojov údajov v aplikácii.In PowerApps, these are often created by having two data sources in your app. Prvým zdrojom údajov sú údaje, ktoré zobrazujete alebo ktoré aktualizujete, a druhý zdroj údajov sa používa na ukladanie hodnôt na vytvorenie požadovaného kaskádového efektu.The first data source is the data you're viewing or updating, and the second data source stores the values to build the cascading effect. Táto grafika zobrazuje príklad druhého zdroja údajov s možnosťami voľby.This graphic shows an example of the second data source with the choice options.

Kaskádové rozbaľovacie zoznamy

V tomto príklade môžete pridať rozbaľovací zoznam s názvom ddSelectType a nastaviť jeho vlastnosť Položky na tento vzorec:In this example, you could add a dropdown named ddSelectType and set its Items property to this formula:

Distinct( Impacts, Title )

V rozbaľovacom zozname by sa zobrazovali iba položky Náklady, Vplyv programu a Plán.The dropdown would show only show Cost, Program Impact, and Schedule. Potom môžete pridať druhý rozbaľovací zoznam a nastaviť vlastnosť Položky na tento vzorec:Then you could add a second dropdown and set its Items property to this formula:

Filter( Impacts, ddSelectType.Selected.Value in SCategory )

A takto jednoducho by ste vytvorili kaskádové rozbaľovacie zoznamy.Just like that you have cascading dropdowns. Ďalšie informácie nájdete v príspevku od tímu služby PowerApps SharePoint: Kaskádové rozbaľovacie zoznamy v 4 jednoduchých krokoch!For more information, check out this post from the PowerApps team SharePoint: Cascading Dropdowns in 4 Easy Steps! alebo v tomto komunitnom videu.or this community video. Nerobte si starosti – rovnako jednoducho to zvládnete aj bez služby SharePoint.Don't worry: you can do it just as easily without SharePoint.

Nevytvárajte jednu superaplikáciuDon't build one super app
So službou PowerApps môžete navzájom volať jednotlivé aplikácie.With PowerApps, you can call one app from another. Takže namiesto obrovského formulára InfoPath, ktorý len ťažko drží pokope, môžete vytvoriť skupinu aplikácií, ktoré na seba navzájom volajú a dokonca si odovzdávajú údaje, čo ešte viac uľahčuje vývoj.So, instead of the mass InfoPath form you built that's held together with bubble gum, you can build a group of apps that call each other, and even pass data across, making development simpler.

Ďalšie krokyNext steps

So službou PowerApps a informáciami z tejto témy ste teraz pripravení vyraziť do sveta a začať ho postupne dobývať každou novou aplikáciou.With PowerApps and the information in this topic, you're now ready to go out into the world and start to conquer it one app at a time. Nižšie uvádzame niekoľko užitočných prepojení s pomocou, ako napríklad prepojenie na lokalitu komunity služby PowerApps, ktoré vám pomôžu na vašej ceste.As you continue on your journey, below are some handy links to help, such as the link to the PowerApps community site. Pripojte sa ku komunite ešte dnes a zlepšite svoje zručnosti oveľa rýchlejšie, než by ste to zvládli sami.Engage today with the community, and grow your skills much faster than you would on your own.

Referenčné informácie o vzorcoch – prehľadávanie predvolených funkcií je vždy skvelý spôsob, ako získať inšpiráciu.Formula reference - Always a great way to become inspired, just browsing some of the default functions.

Komunita služby PowerApps – pozrite si príklady, zapojte sa do diskusie s ostatnými, pýtajte sa, odpovedajte na otázky a pomôžte komunite služby PowerApps rásť.PowerApps community - See examples, engage with others, ask and answer questions, and help the PowerApps community grow.