Transformácia formulárov programu InfoPath do služby PowerAppsTransform your InfoPath form to PowerApps

Ste tvorcom skvelých formulárov v aplikácii InfoPath, ktorý hľadá spôsob, ako ich priniesť na robustnejšiu platformu?Are you a builder of great things in InfoPath who is looking to learn how to deliver those great things on a more robust platform?

Kľúčové výhody služby PowerApps v porovnaní s aplikáciou InfoPathKey advantages of PowerApps over InfoPath

Ako väčšina skúsených používateľov programu InfoPath, aj vy už nejaký čas používate svoje jedinečné zručnosti na vytváranie úžasných formulárov.Like most InfoPath Power Users, you've been using your unique skill set to build awesome forms for a while. So svojimi formulármi ste veľmi spokojní, no zároveň viete, že majú svoje obmedzenia: "klasický" vzhľad, nie úplne vhodné prostredie pre mobilné zariadenia, neistota využiteľnosti v budúcnosti a pocit odrezania, keď sa potrebujete pripojiť k iným službám bez nutnosti písania kódu.You're very satisfied with your forms, but you also know their limitations: the "classic" feel, a less-than-ideal experience for mobile devices, the uncertainty of their future viability, and always being trapped in a box when it comes to connecting to other services without writing code.

Tím služby PowerApps už počul o týchto a mnohých ďalších problémoch.The PowerApps team has heard these and many other challenges. Tvrdo pracovali na tom, aby do nej začlenili lepšie používanie a umožnili vám vytvárať plátnové aplikácie a využiť svoje existujúce podnikateľské a technologické zručnosti.They've worked hard to incorporate a better experience and enable you to create canvas apps by leveraging your existing business and technology skills. Pomocou služby PowerApps môžete rýchlo vytvárať a nasadzovať vhodné firemné riešenia bez nutnosti písania kódu.By using PowerApps, you can quickly build and deploy the right business solutions without writing code.

Služba PowerApps umožňuje výkonnú budúcnosťPowerApps enable a powerful future
Služba PowerApps funguje na platforme SaaS (softvér ako služba), ktorá je navrhnutá na rýchle vytváranie mimoriadne funkčných aplikácií, ktoré môžete bez ďalšej práce nasadzovať na web, do služieb SharePoint, Dynamics 365, Teams a Power BI alebo na mobilné zariadenia.PowerApps is a Software as a Service (SaaS) platform that is designed to let you quickly build high functioning apps that you can deploy to the web, to SharePoint, Dynamics 365, Teams, Power BI or to a mobile device without any extra work. A keďže je ich nasadenie jednoduché (stačí niekomu poslať adresu URL publikovanej aplikácie), je rovnako jednoduchá aj ich aktualizácia.And because they are so easy to deploy (just give someone the URL to your published app), they are also just as easy to update.

Zdieľanie aplikáciíShare your apps
Skúšali ste niekedy vytvoriť aplikáciu a potom ju publikovať do obchodu Google Play alebo Apple App Store?Have you ever tried to build an App and then get it published to the Google or Apple app store? Je to zložité.It is complicated. Ďalším problémom je, že ak chcete nasadiť druhú aplikáciu alebo aktualizáciu existujúcej aplikácie, musia vaši používatelia podstúpiť ešte viac krokov.An additional challenge is if you want to deploy a second app or update that existing one there are a lot more steps for your users to take. V prípade služby PowerApps to neplatí.Not PowerApps. Používatelia si nainštalujú z niektorého obchodu s aplikáciami Microsoft PowerApps, potom sa prihlásia pomocou svojho používateľského mena a hesla konta Microsoft a okamžite získajú prístup ku všetkým mimoriadne funkčným aplikáciám, ktoré ste s nimi zdieľali.Your users install the Microsoft PowerApps app from their app store, then they log in using their Microsoft Account username and password, and voila they have all of the highly functional apps that you have shared with them. Keď budete v budúcnosti tieto aplikácie aktualizovať alebo budete distribuovať nové aplikácie, zobrazia sa im v zariadení.In the future, when you update those apps or push out new apps to them, they will show up on their device. Mobilné aplikácie bez problémov so správou zariadenia sú veľkou výhrou pre vás i pre firmu.Mobile apps without the device management pain is a big win for you and the business.

Keď už hovoríme o mobilných zariadeniachSpeaking of mobile
Vďaka službe PowerApps môžete využiť funkcie mobilného zariadenia používateľa.With PowerApps you can leverage the power of the user's mobile device. V rámci aplikácie máte prístup k snímaču zrýchlenia, fotoaparátu, kompasu, informáciám o pripojení a signálom polohy.You have access to acceleration, the camera, the compass, the connection information, and location signals all from within your app. Otvára sa vám tak veľa možností, ako vytvárať aplikácie, ktoré pomôžu čo najrýchlejšie dokončiť prácu.This opens up a whole world of possibilities for building apps to get work done. Funkcia dotykového ovládania je v službe PowerApps samozrejmosťou pri vytváraní aplikácie už nemusíte písať žiadny kód navyše.And of course, touch functionality is just automatic in PowerApps, nothing extra to code when building your app.

Nenechajte sa obmedzovaťGet out of the box
V aplikácii InfoPath bolo bežné pracovať s údajmi z jedného zdroja údajov.With InfoPath the norm was to work with data from one data source. Ak ste však chceli vykonávať aktualizácie niekde inde (napríklad v zozname služby SharePoint v inej kolekcii lokality) alebo ste sa chceli pripojiť k externým službám, bolo to zložité a kódovanie takýchto postupov vám nedalo spať.However, if you wanted to make updates somewhere else (like a SharePoint list in another site collection) or connect to external services things got tricky and concepts like code behind kept you awake at night. V službe PowerApps je to iné.Not with PowerApps. Služba PowerApps je navrhnutá tak, aby vám umožňovala v jednej aplikácii pracovať s viacerými zdrojmi údajov a pripojeniami k službe.It is designed to allow you to work with multiple data sources and service connections in one app. V súčasnosti existuje viac ako 150 konektorov, ktoré podporujú kombináciu lokálnych a cloudových údajov – Microsoft Office 365, služby Azure, ako napríklad Flow a Dynamics 365, a veľké množstvo služieb tretích strán, medzi ktoré patria obľúbené služby ako Dropbox, Google, Salesforce a Slack.Currently, there are more than 150 connectors that support a combination of on-premises and cloud data, Microsoft Office 365 and Azure services like Flow and Dynamics 365, and a multitude of third-party services including popular targets like Dropbox, Google, Salesforce, and Slack. Teraz môžete vytvárať riešenia nielen podľa toho, kde sa nachádzali pôvodné údaje, ale aj podľa toho, kde ich používatelia potrebujú.Now you can build solutions to scale where your users need to take you, not just where the original data lived.

PowerApps a SharePoint: spolu ešte lepšiePowerApps and SharePoint: even better together

Služba PowerApps je skvelým nástrojom na zlepšenie prostredia služby SharePoint, a to hneď dvomi spôsobmi.PowerApps is a great tool for making your SharePoint experience better in two ways. Môžete buď prispôsobiť formuláre zoznamu služby SharePoint, alebo na prácu s údajmi služby SharePoint vytvoriť samostatnú aplikáciu.You have the option to either customize the forms for a SharePoint list or to create a standalone app for working with SharePoint data.

Prispôsobenie zoznamu služby SharePoint je užitočné, ak budú vaši používatelia tento zoznam používať na každodennú prácu, ale chcete prispôsobiť, ako môžu pridávať/zobrazovať/upravovať položky v zozname služby SharePoint.Customizing a SharePoint form is great if your users will be using the list for their everyday work, but you want to customize how they add/view/edit items in the SharePoint list. Kliknutím na možnosť Prispôsobiť formuláre vytvoríte "formulárovú aplikáciu" s jednou obrazovkou, ktorá bude na základe kontextu meniť režimy (nový/upraviť/zobraziť).Clicking Customize Forms will create a single screen "forms app" that will change modes (new/edit/view) based on context. Tieto aplikácie spravuje služba SharePoint a ich povolenia sú rovnaké ako povolenia zoznamu na úpravu/zobrazenie.These apps are managed by SharePoint; their permissions are the same as the list permissions for editing/viewing.

Vytvorenie plátnovej aplikácie v PowerApps zo služby SharePoint vám umožní spustiť danú aplikáciu v mobilnom zariadení samostatne.Creating a PowerApps canvas app from SharePoint allows you to run the app by itself on a mobile device. Môžete ju tiež vložiť na stránku služby SharePoint.It can also be embedded in a SharePoint page. Kliknutím na ňu vytvoríte aplikáciu s tromi obrazovkami (zobrazenie zoznamu, nový formulár/upraviť formulár, zobraziť formulár).Clicking this will create a 3-screen app (list view, new/edit form, view form). Model povolení alebo zdieľania nie je v prípade týchto aplikácií viazaný na službu SharePoint, ale namiesto toho sa spravuje zo služby PowerApps.The permission/sharing model for these apps is not tied to SharePoint but instead is managed from PowerApps.

Teraz, keď rozumiete rozdielu medzi týmito dvoma možnosťami, vám nasledujúca časť poskytne prehľad o používaní každej z nich.Now that you understand the difference between the two options the following section will give you an overview of using each.

Formuláre služby SharePointSharePoint forms

Tím služby PowerApps a tím služby SharePoint spolupracovali na vytvorení nového scenára prispôsobenia, ktorý môžete so službou SharePoint použiť.The PowerApps team and the SharePoint team have worked together to create a new customization story for you to use with SharePoint. Ak ste ako väčšina vývojárov riešení aplikácie InfoPath, naučili ste aplikáciu InfoPath komunikovať so službou SharePoint.If you are like most InfoPath developers, you learned InfoPath to interact with SharePoint. Služba SharePoint je síce skvelá, ale predvolené formuláre sú bez nápadu a neumožňujú bez aplikácie InfoPath prispôsobenie ani prácu s obchodnou logikou.While SharePoint is great, the default forms are a bit pedestrian and don't allow for customization or business logic without InfoPath. To však platilo kedysi.Well, that was the old way.

Prispôsobenie formulára zoznamu je teraz v službe PowerApps predvolenou funkciouWith PowerApps you can now customize your list forms as native functionality. a jej používaním využívate aj plný potenciál služby PowerApps.And when you do so, you get the full power of PowerApps. Na nasledujúcej snímke obrazovky si môžete pozrieť príklad formulára PowerApps s vloženou zostavou Power BI.In the screenshot below, you can see an example of a PowerApps form with a Power BI report embedded. Vytvorenie celého riešenia netrvalo ani 15 minút.The entire solution was done in less than 15 minutes.

Integrácia so službou SharePoint

Ďalšou dôležitou funkciou služby PowerApps je možnosť jednoducho sa z rovnakého formulára pripojiť k ďalšej kolekcii lokality služby SharePoint alebo inému prostredia.Another important feature of PowerApps is the ability to easily connect to another SharePoint site collection or a different environment from the same form. Chceli by ste napríklad vytvoriť jeden formulár, ktorý zobrazuje a aktualizuje údaje zároveň zo služby SharePoint Online aj lokálneho prostredia služby SharePoint?For example, do you want to make one form that displays and updates data from your SharePoint Online and SharePoint on-premises environment at the same time? Žiadny problém.No problem. Nainštalujte lokálnu bránu údajov a o niekoľko minút bude riešenie v prevádzke a umožní vám prepojiť služby PowerApps, Power BI, Microsoft Flow a Azure Logic Apps s vašimi lokálnymi údajmi.Install the on-premises data gateway, and in minutes you are up and running connecting PowerApps, Power BI, Microsoft Flow, and Azure Logic Apps with your on-premises data. Zmeny v pravidlách brány firewall nie sú potrebné.No firewall rule changes required. Ďalšiu úroveň funkčnosti môžete získať pripojením danej aplikácie k službe Microsoft Flow.Another level of functionality can be utilized by connecting this app with Microsoft Flow.

Samostatná aplikácia služby SharePointA standalone SharePoint app

Ak nechcete len aktualizovať prostredie formulára zoznamu, ale chceli by ste vytvoriť plnohodnotnú samostatnú aplikáciu na základe údajov služby SharePoint, použite tento postup.If instead of just updating the list form experience you want to build a full, standalone app based on your SharePoint data then use this technique. Je to zároveň aj najlepší spôsob, ako sa začať učiť o plátne PowerApps a začať z veľkého množstva zdrojov údajov vytvárať budúce aplikácie.This is also the best way to get started, so you can begin to learn the PowerApps canvas and build future apps from any of the multitudes of data sources.

Začnite tým, že prejdete na zoznam služby SharePoint, s ktorým chcete pracovať, a:To get started go to the SharePoint list you would like to interact with and:

  1. Na paneli ponúk kliknite na položku PowerApps.Click PowerApps from the menu bar
  2. Vyberte položku Vytvoriť aplikáciu.Select Create an app
  3. Zadajte názov.Provide a name.
  4. Kliknite na položku Vytvoriť.Click Create

Služba PowerApps vytvorí predvolenú aplikáciu, ktorú môžete prispôsobiť.PowerApps will then build you a default app that you can then customize.

Začnite jednoducho.Start simple. Vo svojej prvej aplikácii použite jednoduchý vlastný zoznam len s niekoľkými poľami rôznych typov.Use a simple custom list with just a couple of fields of different types for your first app. Umožní vám to vytvoriť slušný základ bez toho, aby ste sa cítili zahltení.This will let you build a solid foundation without being overwhelmed. Nerobte si starosti – o chvíľu z vás bude profesionál pripravený na komplexné aplikácie.Don't worry; you will be a pro in no time and ready to tackle those complex apps. Ak potrebujete pomoc s vytvorením prvej aplikácie, pozrite si dokumentáciu alebo komunitné video.For help walking through this first app check out this documentation or this community video. Nižšie uvedené príklady uvádzajú bežné úlohy v aplikácii InfoPath a návod, ako ich vykonať v službe PowerApps.The examples below will show common InfoPath tasks and how to do them in PowerApps. Základom každého z nich je jednoduchá aplikácia zoznamu služby SharePoint.Each of these builds upon a simple SharePoint list app.

Ako sa to robí v službe PowerAppsHow do you do that with PowerApps

Teraz, keď už poznáte základné koncepty, postúpme ďalej.Now that you know the fundamental concepts let's go further. Vytvorenie prvej aplikácie ste zvládli a nasledujúce časti vám pomôžu použiť bežné koncepty aplikácie InfoPath v službe PowerApps.With your first app under your belt, the following section will help you apply some of the common InfoPath concepts in PowerApps.

Skrytie/zobrazenie/zamknutie poľa na základe hodnotyHide/Show/Lock a field based on a value
Jedným z najbežnejších spôsobov, ako vytvoriť funkčný formulár, je mať silnú obchodnú logiku a vedieť ju vynútiť.One of the most common ways to make a successful form is to have strong business logic and be able to enforce that logic. Jednou možnosťou, ako to dosiahnuť, je zmeniť stav poľa na základe hodnoty alebo akcie.One way this is done is by changing the state of a field based on a value or an action. V službe PowerApps môžete vybrať ovládací prvok a nastaviť vlastnosť DisplayMode na možnosť Edit (Upraviť) alebo View (Zobraziť), aby ste určili, či používateľ môže dané pole zmeniť.With PowerApps you can select your control and set the DisplayMode to Edit or View to specify whether a user can change the field. Druhou možnosťou je použiť jednoduchý vzorec If a vykonať to podmienene.A second method you can use is a simple If formula to do so conditionally. Najskôr vyberte popis, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na ikonu zámku, aby ste kartu odomkli a mohli jej hodnotu zmeniť.First, select the label you want to edit and click the lock icon to unlock the card allowing you to change the value.

Skrytie/zobrazenie/zamknutie kariet údajov

Teraz prejdite do dolnej časti karty vpravo a upravte vlastnosť DefaultMode.Now scroll to the bottom of the card on the right and edit the DefaultMode property.

Výrazy príkazov If a Else

V tomto príklade použite príkaz If –In this example use an If statement. If(ThisItem.Color = "Blue"; DisplayMode.View; DisplayMode.Edit) – ktorý hovorí, že ak je farba poľa aktuálnej položky modrá, pole je určené len na čítanie, a ak nie, pole je možné upravovať.If(ThisItem.Color = "Blue", DisplayMode.View, DisplayMode.Edit) This statement says if the current items Color field is Blue then the animal field is read-only, if not then the field is editable.

Ak kartu nechcete vôbec zobrazovať, môžete vložiť podobnú funkciu do poľa Visible priamo nad poľom DisplayMode.If you wanted to not display the card at all, then you could insert a similar function in the Visible field right above DisplayMode.

Ďalšou vecou, s ktorou by ste mohli experimentovať, je skrytie tlačidla schválenia, aby sa zobrazilo, len ak e-mailová adresa používateľa zodpovedá e-mailovej adrese schvaľovateľa.Other things to play with here would be hiding an approval button so that it only displays if the user's email address matches the approver's email address. Pomôcka: Prístup k e-mailovej adrese používateľa získate pomocou príkazu User().Email.Hint: User().Email is how to access the current user's email address. Hodnota tlačidla Visible by teda mohla byť If(YourDataCard.Text = User().Email; true; false), kde YourDataCard je karta, na ktorej je uložená e-mailová adresa schvaľovateľa.So you could make the button Visible value If(YourDataCard.Text = User().Email, true, false) where YourDataCard is the card where you are storing the Approver's email address.

Podmienené formátovanieConditional formatting
Podobným spôsobom, pomocou ktorého ste vyššie skryli pole, môžete tiež poskytnúť používateľom vizuálnu spätnú väzbu.In a similar manner as above where you hid the field, you can also provide visual feedback to users. Mohli by ste napríklad načerveno zvýrazniť text, ak by zadaná hodnota nespadala do prijateľného rozsahu, alebo by ste mohli po dokončení nahrávania súboru odstrániť text a farbu tlačidla nahrávania.Maybe you want to highlight text in red if the entered value falls out of the acceptable range or change the upload buttons text and color to delete after the upload a file. To všetko sa robí pomocou rôznych funkcií, ako je napríklad funkcia If, v poliach vlastností Color alebo Visible.This is all done by using functions, such as If, in property fields like color or visible.

Mohli by ste napríklad použiť funkciu If spolu s funkciou IsMatch, aby ste zmenili farbu textu e-mailového poľa na červenú, keď používateľ nezadá do vstupného poľa správne naformátovanú e-mailovú adresu.For example, you could use the If function paired with the IsMatch function to change the text color of the email field to red if the user did not enter a properly formatted email in the input box. Vykonali by ste to nastavením hodnoty Color poľa TextInput1 na If(IsMatch(TextInput1.Text; Email); Black, Red), kde TextInput1 je pole, do ktorého používateľ zadáva e-mailovú adresu.You would do this by setting the Color value of TextInput1 to If(IsMatch(TextInput1.Text, Email), Black, Red) where TextInput1 is the field where the user types in an email address. Funkcia IsMatch podporuje množstvo preddefinovaných vzorov, ako sú napríklad e-mailové adresy, a takisto si môžete vytvoriť vlastné.IsMatch supports a plethora of predefined patterns like Email or the ability to create your own. Ďalšie informácie o podmienenom formátovaní nájdete v tomto komunitnom videu.For more information on conditional formatting check out this community video.

Implementácia zabezpečenia na základe rolImplementing role-based security
Prvou funkciou, ktorú je potrebné vziať do úvahy, je DataSourceInfo.The first function to consider is DataSourceInfo. Informácie, ktoré získate späť zo zdroja údajov, sa budú líšiť v závislosti od konkrétneho zdroja údajov, často však môžete použiť vzorec DataSourceInfo(VášZdrojÚdajov; DataSourceInfo.EditPermission), aby ste overili, či má používateľ prístup na úpravu údajov.What information you get back from the data source will vary by the data source, but often you can use DataSourceInfo(YourDataSource, DataSourceInfo.EditPermission) to check if the user has access to edit the data. Časť VášZdrojÚdajov nahraďte názvom vášho zdroja údajov.Replace YourDataSource with the name of your data source. Keď bude mať používateľ prístup na úprave údajov, môžete pomocou tohto vzorca zobraziť iba formulár alebo tlačidlo.With this, you can only show a form or button if the user has access to edit. Ak si chcete pozrieť celý zoznam informácií, na ktoré sa môžete pomocou tejto funkcie pýtať, pozrite si dokumentáciu funkcie DataSourceInfo.Check out the DataSourceInfo documentation for the full list of information you can query for in the function.

Ak chcete na správu prístupu k tlačidlám alebo formulárom aplikácie používať radšej skupiny služby Active Directory, bude to zložitejšie.If instead, you want to use Active Directory groups to manage access to buttons or forms in your app then you will need to go deeper. Na tento účel využijete flexibilitu služby PowerApps a pomocou rozhrania Microsoft Graph API vytvoríte vlastný konektor.To do this, you will take advantage of the flexibility of PowerApps and create your own connector using the Microsoft Graph API. Na prvý pohľad sa to môže zdať zložité, ale pripravili sme pre vás podrobnú dokumentáciu, ktorá vás celým postupom prevedie.And while that sounds daunting, there is step-by-step documentation available to guide you.

Odoslanie e-mailu z aplikácieSend an email from your app
Existuje mnoho spôsobov, ako zo služby PowerApps odoslať e-mail.There are many ways to send an email from PowerApps. Najjednoduchším z nich je použitie konektora Office 365 Outlook.The easiest way is to use the Office 365 Outlook Connector. Pomocou tohto konektora môžete z aplikácie odoslať e-mail vo vlastnom mene.With this connector, you can send an email as yourself from your app. Môžete tiež prijímať e-mailové správy a vykonávať ďalšie úlohy spojené s poštovou schránkou.You can also get email messages and other tasks that interact with your mailbox. K tejto téme existuje dokumentácia a komunitné video.There is documentation or this community video on sending your email.

Ak potrebujete odoslať zložitejší e-mail, napríklad vytvorením reťazca schválenia v rámci schvaľovacieho pracovného postupu služby SharePoint, budete musieť vytvoriť tok Microsoft Flow a pripojiť k nemu svoju aplikáciu.If you need to send a more complex email, maybe by creating a SharePoint approval workflow approval chain for example, then creating a Microsoft Flow and connecting your app to it is your answer. Po pripojení aplikácie k toku Microsoft Flow získate prístup k celému potenciálu modulu pracovných postupov, ktorý je rovnako ako služba PowerApps veľmi dobre prepojený s externými údajmi a službami.Once you connect your app to Microsoft Flow, you have opened up the full power of a workflow engine that like PowerApps is very well connected to external data and services. Ďalšie informácie o prepojení služieb PowerApps a Microsoft Flow nájdete v tejto dokumentácii.For more information on connecting PowerApps and Microsoft Flow check out this documentation.

A ak sa vám stále nepodarilo nájsť spôsob odoslania e-mailu, ktorý hľadáte, môžete využiť konektory služby PowerApps pre Benchmark Email, Gmail, MailChimp, Outlook.com, SendGrid alebo SMTP.And if you still haven't found the email option you are looking for you can also leverage the PowerApps connectors for Benchmark Email, Gmail, MailChimp, Outlook.com, SendGrid, or SMTP. Práve v možnostiach pripojenia spočíva výhoda služby PowerApps.That is the beauty of PowerApps, connectivity.

Pracovné postupyWorkflows
Podnikové aplikácie a obchodná logika sa len ťažko zaobídu bez modulu pracovného postupu.Hard to talk about business apps and business logic without a workflow engine. Dobrou správou je, že tím služby PowerApps sa nesnažil znova objaviť Ameriku a vytvoriť ďalší modul pracovného postupu.The good news is the PowerApps team didn't reinvent the wheel and give you another workflow engine. Namiesto toho vám ponúka robustný konektor k službe Microsoft Flow.Instead, they provide you with a robust connector to the Microsoft Flow service. Teraz môžete automatizovať procesy a úlohy v rámci viac ako 200 rôznych služieb prostredníctvom ich jednoducho použiteľného modulu pracovného postupu.Now you can automate processes and tasks across more than 200 different services through their easy to use workflow engine. Ďalšie informácie o prepojení služieb PowerApps a Microsoft Flow nájdete v tejto dokumentácii.For more information on connecting PowerApps and Microsoft Flow, check out this documentation.

Premenné v službe PowerAppsVariables with PowerApps
Pri zostavovaní riešení je prirodzené premýšľať nad zahrnutím premenných.When building solutions, it is natural to think variables must be involved. Hoci služba PowerApps ponúka tri druhy premenných, mali by ste ich používať, iba keď musíte.While PowerApps offers three types of variables, you only want to use them when you have to. Namiesto toho, aby ste získavali údaje, ukladali ich do premennej a potom na túto premennú odkazovali, skúste na tieto údaje odkázať priamo.Instead of thinking about getting data, storing it in a variable, and the referencing that variable think about just referencing that data directly. Najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je Excel.The best way to equate it is Excel. V Exceli nie je funkcia Súčet premennou, ale súčtom ostatných polí.In Excel, Total isn't a variable it is the sum of other fields. Ak teda chcete túto hodnotu použiť na inom mieste na hárku, vyberte pole, v ktorom ste súčet vypočítali.So, if you want to use that value elsewhere on the sheet, you specify the field you calculated the total in. V tejto dokumentácii si môžete k tomuto všetkému prečítať vysvetlenie.The documentation has a great explanation of all of this you can read. Otvorte svoju myseľ alternatívnym riešeniam.Be open to a different thought process.

Ak premenné stále potrebujete (v mnohých prípadoch to tak je), nasledujúca časť vám pomôže pochopiť ich rôzne možnosti.If you still need variables (there are many cases that you do), this will help you understand the different options. Nezabúdajte, že v službe PowerApps premenné definovať nemusíte.Keep in mind with PowerApps you don't have to define variables. Jednoducho použite jednu z funkcií na zadanie názvu a hodnoty, ktoré chcete uložiť, a premenná sa vytvorí.Just use one of the functions to specify a name and a value to store, and your variable is created. Takto vytvorené premenné môžete zobraziť kliknutím na položku Zobraziť na paneli s ponukami a výberom možnosti Premenné.You can view the variables you have created by clicking View in the menu bar and selecting Variables. Premenné sa ukladajú do pamäte a ich hodnoty sa po zatvorení aplikácie stratia.Variables are held in memory, and their values are lost when you close the app. Tri typy premenných sú nasledovné:The three types of variable are as follows:

  • Globálne premenné sú asi prvé premenné, ktoré vám napadnú.Global variables are what you most commonly think of first. Môžete s nimi použiť funkciu Set, aby ste zadali hodnotu premennej, ktorá bude k dispozícii v celej aplikácii.Here you can use the Set function to specify a value for the variable and then it is available throughout your app. Príkladom použitia tejto funkcie je Set(VašaPremmenná; VašaHodnota).An example of how you use the function is Set(YourVariable, YourValue). V celej aplikácii potom môžete odkazovať na VašuHodnotu použitím jej názvu.Then you can reference YourVariable by name throughout your app.
  • Kontextové premenné sú premenné, ktoré sú k dispozícii iba na obrazovke, na ktorej boli definované.Context variables are variables that are only available on the screen where they are defined. Keď obrazovku opustíte, vynulujú sa.When you leave the screen, they are reset. Často sa používajú na ukladanie informácií odovzdaných z predchádzajúcej obrazovky alebo na sledovanie, či bol odoslaný formulár.They are often used to store information passed from a previous screen or to track if the form has been submitted for example. Bežné použitie funkcie UpdateContext je UpdateContext( { Submitted: "true" } ). Tento príklad by nastavil premennú Submitted na hodnotu true.Common use of UpdatedContext is UpdateContext( { Submitted: "true" } ) This would set the Submitted variable to true. Túto časť tlačidla na odoslanie by ste mohli na stránke nastaviť na sledovanie, či bola informácia odoslaná, a následne zmeniť všetky polia iba na čítanie.You might make this part of the submit button on the page to track that the information has been submitted and change all of the fields to read-only. Poznámka: Použite „:“. Kolekcie sa používajú na ukladanie tabuliek s informáciami, ktoré je možné aktualizovať jednotlivo.Note: You use ":" Collections are used to store tables of information that can be updated individually. Začnite získaním informácií o funkcii Collect.Look at Collect to get started. Príkladom použitia môže byť vytvorenie nákupného košíka, keď používateľ označuje rôzne položky v službe SharePoint, ktoré chce odoslať.An example of use might be creating a shopping cart as the user tags various SharePoint items they want to send. Použitie tohto konceptu si môžete pozrieť v komunitnom videu.There is a community video that shows that concept in action.

Kaskádové rozbaľovacie zoznamyCascading dropdowns
Kaskádové rozbaľovacie zoznamy sú veľmi užitočné.Cascading dropdowns are very useful. Umožňujú vám filtrovať voľby v jednom rozbaľovacom zozname na základe hodnoty vybranej v predchádzajúcom rozbaľovacom zozname.They allow you to filter the choices in one dropdown based on the value selected in the previous dropdown. V službe PowerApps sa často vytvárajú z dôvodu dvoch zdrojov údajov v aplikácii.In PowerApps, these are often created by having two data sources in your app. Prvým zdrojom údajov sú údaje, s ktorými pracujete alebo ktoré aktualizujete, a druhý zdroj údajov sa používa na ukladanie hodnôt na vytvorenie požadovaného kaskádového efektu.The first data source is the data you are working with or updating and the second data source is used to store the values to build the cascading effect you want. Nižšie je príklad druhého zdroja údajov s možnosťami voľby.Below is an example of the second data source with the choice options.

Kaskádové rozbaľovacie zoznamy

Teraz by ste vytvorili prvý ovládací prvok rozbaľovacieho zoznamu a pre vlastnosť Items by ste použili vzorec Distinct(Impacts; Title), aby v rozbaľovacom zozname zobrazil iba položky Cost (Cena), Program Impact (Dopad programu) a Schedule (Plán).Now you would create your first dropdown control, and for the Items property, you would use the formula Distinct(Impacts, Title) to only show Cost, Program Impact, and Schedule in the dropdown. Potom by ste pridali druhý rozbaľovací zoznam a nastavili vlastnosť Items na Filter(Impacts; ddSelectType.Selected.Value in SCategory), kde ddSelectType je názov prvého rozbaľovacieho zoznamu.Then you would add a second dropdown and set the Items property to Filter(Impacts,ddSelectType.Selected.Value in SCategory) where ddSelectType is the name of the first dropdown box. A takto jednoducho by ste vytvorili kaskádové rozbaľovacie zoznamy.Just like that you have cascading dropdowns. Ďalšie informácie nájdete v príspevku od tímu služby PowerApps na tému kaskádových rozbaľovacích zoznamov v službe SharePoint v štyroch jednoduchých krokochFor more information check out this post from the PowerApps team SharePoint: Cascading Dropdowns in 4 Easy Steps! alebo v tomto komunitnom videu. A nerobte si starosti – rovnako jednoducho to zvládnete aj bez služby SharePoint.or this community video and don't worry, you can do it just as easy without SharePoint.

Nevytvárajte jednu superaplikáciuDon't build one super app
V službe PowerApps môžete navzájom volať jednotlivé aplikácie, takže namiesto obrovského formulára programu InfoPath, ktorý len ťažko drží pokope, môžete vytvoriť skupinu aplikácií, ktoré na seba navzájom volajú a dokonca si odovzdávajú údaje, čo ešte viac uľahčuje vývoj.With PowerApps you can call one app from another, so instead of the mass InfoPath form you built that is held together with bubble gum you can build a group of apps that call each other, and even pass data across, making development simpler.

Ďalšie krokyNext steps

S vyššie uvedenými informáciami ste teraz pripravení vyraziť do sveta a začať ho postupne dobývať každou novou aplikáciou PowerApps.With the information above you are now ready to go out into the world and start conquering it one PowerApps app at a time. Nižšie sme vám na cestu pripravili niekoľko užitočných prepojení.As you continue on your journey, below are some handy links to help. Jedným z nich je prepojenie na lokalitu komunity služby PowerApps.One of which is a link to the PowerApps community site. Pripojte sa ku komunite ešte dnes a zlepšite svoje zručnosti oveľa rýchlejšie, než by ste to zvládli sami.Engage today with the community and grow your skills much faster than you would on your own.

Referenčné informácie o vzorcoch – prehľadávanie predvolených funkcií je vždy skvelý spôsob, ako získať inšpiráciu.Formula reference - Always a great way to become inspired, just browsing some of the default functions.

Komunita služby PowerApps – pozrite si príklady, zapojte sa do diskusie s ostatnými, pýtajte sa, odpovedajte na otázky a pomôžte komunite služby PowerApps rásť.PowerApps community - See examples, engage with others, ask and answer questions and help the PowerApps community grow.