Zobrazenie údajov v čiarovom, koláčovom alebo pruhovom grafe v službe PowerAppsShow data in a line, pie, or bar chart in PowerApps

Použite na zobrazenie svojich údajov v plátnovej aplikácii čiarové, koláčové alebo pruhové grafy.Use line charts, pie charts, and bar charts to display your data in a canvas app. Keď pracujete s grafmi, štruktúrovanie údajov, ktoré importujete, by malo byť založené na týchto kritériách:When you work with charts, the data that you import should be structured based on these criteria:

 • Každý rad by mal byť v prvom riadku.Each series should be in the first row.
 • Označenia by mali byť v stĺpci úplne naľavo.Labels should be in the leftmost column.

Vaše údaje by mali vyzerať napríklad takto:For example, your data should look similar to the following:

Tieto grafy môžete vytvárať a používať v službe PowerApps.You can create and use these charts within PowerApps. Poďme na to.Let's get started.

PredpokladyPrerequisites

Import vzorových údajovImport the sample data

V týchto krokoch importujeme vzorové údaje do kolekcie s názvom ProductRevenue.In these steps, we import the sample data into a collection, named ProductRevenue.

 1. Na karte Vložiť vyberte možnosť Ovládacie prvky a potom položku Importovať:On the Insert tab, select Controls, and then select Import:

 2. Nastavte vlastnosť OnSelect ovládacieho prvku na nasledujúcu funkciu:Set the control's OnSelect property to the following function:

  Collect(ProductRevenue; Import1.Data)

 3. Stlačením klávesu F5 otvorte režim ukážky a vyberte tlačidlo Importovať údaje.Press F5 to open Preview mode, and then select the Import Data button.

 4. V dialógovom okne Otvoriť vyberte súbor ChartData.zip, vyberte Otvoriť a potom stlačte kláves Esc.In the Open dialog box, select ChartData.zip, select Open, and then press Esc.

 5. V ponuke Súbor vyberte možnosť Kolekcie.On the File menu, select Collections.

  Kolekcia ProductRevenue je zaradená s údajmi grafu ktoré ste importovali:The ProductRevenue collection is listed with the chart data you imported:

  Poznámka

  Ovládací prvok importu sa používa na import údajov excelového typu a vytvorenie kolekcie.The import control is used to import Excel-like data and create the collection. Tento ovládací prvok importuje údaje pri vytváraní a zobrazení ukážky aplikácie.The import control imports data when you are creating your app, and previewing your app. Pri publikovaní aplikácie ovládací prvok importu v súčasnosti údaje nenaimportuje.Currently, the import control does not import data when you publish your app.

 6. Stlačením klávesu Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.Press Esc to return to the default workspace.

Pridanie koláčového grafuAdd a pie chart

 1. Na karte Vložiť vyberte položku Grafy a potom možnosť Koláčový graf.On the Insert tab, select Charts, and then select Pie Chart.

 2. Presuňte koláčový graf pod tlačidlo Importovať údaje.Move the pie chart under the Import data button.

 3. V ovládacom prvku koláčového grafu vyberte stred koláčového grafu:In the pie-chart control, select the middle of the pie chart:

 4. Vlastnosť Items koláčového grafu nastavte na tento výraz: ProductRevenue.Revenue2014Set the Items property of the pie chart to this expression: ProductRevenue.Revenue2014

  Koláčový graf zobrazuje údaje o výnosoch od roku 2014.The pie chart shows the revenue data from 2014.

Pridanie pruhového grafu na zobrazenie údajovAdd a bar chart to display your data

Teraz použijeme kolekciu ProductRevenue v pruhovom grafe:Now, let's use this ProductRevenue collection in a bar chart:

 1. Na karte Domov pridajte obrazovku.On the Home tab, add a screen.]

 2. Na karte Vložiť vyberte položku Grafy a potom možnosť Stĺpcový graf.On the Insert tab, select Charts, and then select Column Chart.

 3. Vyberte stred stĺpcového grafu.Select the middle of the column chart. Nastavte vlastnosť Items stĺpcového grafu na ProductRevenue:Set the Items property of the column chart to ProductRevenue:

  Stĺpcový graf zobrazuje údaje o výnosoch od roku 2012:The column chart shows the revenue data from 2012:

 4. V stĺpcovom grafe vyberte stredný štvorec:In the column chart, select the center square:

 5. Na karteGraf vyberte položku Počet radov a do riadku vzorcov zadajte číslo 3:On the Chart tab, select Number of Series, and then enter 3 in the formula bar:

  Stĺpcový graf zobrazuje údaje o výnosoch pre jednotlivé produkty za obdobie troch rokov:The column chart shows revenue data for each product over three years: