Princípy údajových kariet v službe PowerAppsUnderstand data cards in PowerApps

Ovládacie prvky karty sú stavebnými prvkami ovládacích prvkov Formulár na úpravy a Formulár na zobrazenie v plátnových aplikáciách.Card controls are the building blocks of the Edit form and Display form controls in canvas apps. Formulár predstavuje celý záznam a jednotlivé karty predstavujú jedno pole daného záznamu.The form represents the entire record, and each card represents a single field of that record.

Po výbere ovládacieho prvku formulára v návrhárskom pracovnom priestore môžete pracovať s kartami najľahšie na pravej table.You can interact with cards most easily in the right-hand pane after you select a form control in the design workspace. Na tejto table môžete vybrať polia, ktoré chcete zobraziť, ako jednotlivé polia zobraziť a v akom poradí.In that pane, you can choose which fields to show, how to show each field, and in what order to show them. Tento príklad uvádza ovládací prvok Formulár úprav v aplikácii zostavenej zo zoznamu SharePoint s názvom Položky.This example shows an Edit form control in an app built from a SharePoint list that's named Assets.

Prvá obrazovka

Ak chcete začať s kartami, pozrite si, ako pridať formulár a vysvetlenie údajových formulárov.To get started with cards, see add a form and understand data forms. Zvyšok tejto témy podrobnejšie opisuje, ako fungujú karty, ako ich prispôsobiť alebo dokonca vytvoriť vlastné.The remainder of this topic goes into more detail about how cards work and how you can customize or even create your own.

Preddefinované kartyPredefined cards

PowerApps poskytuje preddefinovanú skupinu kariet pre reťazce, čísla a iné typy údajov.PowerApps offers a predefined set of cards for strings, numbers, and other data types. Na pravej table sa zobrazujú ďalšie dostupné alternatívy, takže môžete zmeniť kartu používanú v poli:In the right-hand pane, you can see the variations available and change the card used for a field:

V tomto príklade je vybraná karta pre text v jednom riadku, ale text webovej adresy je dlhší než jeden riadok.In this example, a single-line text card is selected, but the URL's text is longer than can be shown on a single line. Zmeňme ju teda na kartu pre text vo viacerých riadkoch, aby mali používatelia viac priestoru na úpravy:Let's change this to a multi-line text card to give our users more room to edit:

Viacero polí z tohto zdroja údajov sa nezobrazuje, môžete ich však zobraziť alebo skryť začiarknutím príslušného políčka.Several fields of this data source aren't being shown, but you can show or hide a field by selecting its checkbox. V tomto príklade je uvedené, ako zobraziť pole SecurityCode.This example illustrates how to show the SecurityCode field.

Prispôsobenie kartyCustomize a card

Karty obsahujú ďalšie ovládacie prvky.Cards comprise other controls. V ovládacom prvku Formulár úprav zadá používateľ údaje do štandardného ovládacieho prvku Textový vstup , ktorý pridáte z karty Vložiť.In an Edit form control, the user enters data in a standard Text input control that you add from the Insert tab.

Prejdime si príklad toho, ako zmeniť vzhľad karty úpravou jej ovládacích prvkov.Let's walk through an example of how to change a card's appearance by manipulating controls in it.

  1. Najprv prejdime na kartu, ktorú sme vložili ako poslednú pre pole SecurityCode.First, let's return to the card that we inserted most recently, for the SecurityCode field. Kliknutím alebo ťuknutím kartu vyberte:Select this card by clicking or tapping it once:

  2. Vyberte ovládací prvok Textový vstup v karte kliknutím alebo ťuknutím na tento ovládací prvok vstupu.Select the Text input control inside the card by clicking or tapping the input control itself.

  3. Presuňte tento ovládací prvok v rámci karty tak, že presuniete pole výberu a veľkosť ovládacieho prvku zmeníte posúvaním úchytov na okraji poľa výberu:Move this control within the card by dragging the selection box, and resize the control by dragging the handles along the edge of the selection box:

Môžete zmeniť veľkosť, presunúť, a vykonať ďalšie úpravy ovládacích prvkov v rámci karty, ale ak ju chcete odstrániť, musíte ju najprv odomknúť.You can resize, move, and make other modifications to controls within a card, but you can't delete it without unlocking it first.

Odomknutie kartyUnlock a card

Okrem toho, že obsahujú ovládacie prvky, karty sú tiež ovládacími prvkami s vlastnosťami a vzorcami rovnakými ako všetky ostatné ovládacie prvky.In addition to containing controls, cards themselves are controls that have properties and formulas just like any other control. Keď budete chcieť zobraziť pole vo formulári, na pravej table sa automaticky vytvorí karta a vygenerujú sa potrebné vzorce.When you choose to display a field on a form, the right-hand pane automatically creates the card for you and generates the needed formulas. Tieto vzorce uvidíte na karte Rozšírené pravej tably:We can see these formulas in the Advanced tab of the right-hand pane:

Okamžite uvidíte jednu z najdôležitejších vlastní danej karty: vlastnosť DataField .We immediately see one of the most important properties of the card: the DataField property. Táto vlastnosť označuje, ktoré pole zdroja údajov sa používateľovi zobrazí a ktoré môže upraviť v tejto karte.This property indicates which field of the data source the user sees and can edit in this card.

Na karte Rozšírené označuje banner v hornej časti, že vlastnosti tejto karty sú uzamknuté.On the Advanced tab, the banner at the top indicates that the properties of this card are locked. Ikona zámky sa tiež zobrazuje vedľa vlastnosti DataField , DisplayName a Required .A lock icon also appears next to the DataField, DisplayName, and Required properties. Na pravej table sa vytvoril tieto vzorce a zámka zabráni náhodným zmenám týchto vlastností.The right-hand pane created these formulas, and the lock prevents accidental changes to these properties.

Kliknite alebo ťuknite na banner v hornej časti, čím kartu odomknete, aby ste mohli upraviť tieto vlastnosti:Click or tap the banner at the top to unlock the card so that you can modify these properties:

Poďme upraviť vlastnosť DisplayName tak, aby sme pridali medzeru medzi Položka a ID.Let's modify the DisplayName to put a space between Asset and ID. Uskutočňovaním zmeny upravujeme, čo bolo pre nás vygenerované.By making this change, we're altering what was generated for us. Na pravej table má táto karta iné označenie:In the right-hand pane, this card has a different label:

Prevzali sme kontrolu nad touto kartou a môžeme ju ďalej upravovať podľa svojich potrieb.We've now taken control over this card and can modify it further to fit our need. Ale sme stratili možnosť zmeniť kartu z jedného vyjadrenia na iné (napríklad jednoriadkový text na viacriadkový text) tak, ako sme to urobili predtým.But we've lost the ability to change the card from one representation to another (for example, single-line text to multi-line text) as we did before. Zmenili sme preddefinovanú kartu na vlastnú kartu, ktorú teraz ovládame.We've transformed the predefined card into a "custom card" that we now control.

Dôležité

Po odomknutí kartu nemôžete znova zamknúť.You can't relock a card if you unlock it. Ak ju chcete znova uzamknúť, odstráňte ju a znova ju vložte do pravej tably.To get a card back to a locked state, remove it, and reinsert it in the right-hand pane.

Môžete zmeniť vzhľad a správanie odomknutej karty rôznymi spôsobmi, ako napríklad pridaním a odstránením ovládacích prvkov v nej.You can change the appearance and behavior of an unlocked card in a variety of ways, such as adding and deleting controls within it. Môžete napríklad pridať hviezdicový tvar z ponuky Ikony na karte Vložiť.For example, you can add a star shape from the Icons menu on the Insert tab.

Hviezdička je teraz súčasťou karty a bude k nej priradená natrvalo, napríklad aj vtedy, keď zmeníte poradie kariet v rámci formulára.The star is now a part of the card and will travel with it if, for example, you reorder the cards within the form.

Ďalší príklad: odomknite kartu ImageURL a potom do nej pridajte ovládací prvok Obrázok z karty Vložiť:As another example, unlock the ImageURL card, and then add an Image control to it from the Insert tab:

V riadku vzorcov nastavte vlastnosť Obrázok tohto ovládacieho prvku na TextBox.Text, pričom TextBox je názov ovládacieho prvku Vstup textu, ktorý obsahuje príslušnú URL adresu:In the formula bar, set the Image property of this control to TextBox.Text, where TextBox is the name of the Text input control that holds the URL:

Teraz vidíme obrázky a môžeme upravovať ich URL adresy.And now we can see the images and edit their URLs. Všimnite si, že sme mohli použiť Parent.Default ako vlastnosť Obrázok, ale po zmene webovej adresy používateľom by sa neaktualizovala.Note that we could have used Parent.Default as the Image property, but it wouldn't have updated if the user changed the URL.

To isté môžete urobiť na druhej obrazovke tejto aplikácie, kde si pomocou ovládacieho prvku Formulár zobrazenia zobrazíme podrobnosti o zázname.We can do the same thing on the second screen of this app, where we use a Display form control to display the details of a record. V tomto prípade budeme chcieť skryť štítok (nastavte vlastnosť Visible štítka, nie kartu, na možnosť false), pretože nebude upravovať webovú adresu na obrazovke:In this case, we may want to hide the label (set the Visible property of the label, not the card, to false) because the user won't edit the URL on that screen:

Interakcia s formuláromInteract with a form

Po odomknutí môžete zmeniť, ako karta interaguje s formulárom, ktorý ju obsahuje.After you unlock a card, you can change how it interacts with the form that contains it.

Nižšie uvádzame niekoľko pokynov, ako by mali ovládacie prvky fungovať v súvislosti s kartou a ako by karty mali fungovať v súvislosti s formulárom.Below are some guidelines for how controls should work with their card and how the cards should work with the form. Toto sú iba približné pokyny.These are only guidelines. Podobne ako v prípade ostatných ovládacích prvkov v službe PowerApps môžete vytvárať vzorce, ktoré odkazujú na akékoľvek ďalšie ovládacie prvky v službe PowerApps, a to platí aj pre karty a ovládacie prvky v kartách.As with any control in PowerApps, you can create formulas that reference any other control in PowerApps, and that's no less true for cards and controls within cards. Dajte zelenú kreativite: aplikácie môžete vytvoriť mnohými spôsobmi.Be creative: you can create an app in many ways.

Vlastnosť DataFieldDataField property

Najdôležitejšia vlastnosť na karte je DataField .The most important property on the card is the DataField property. Táto vlastnosť podporuje overenie, aké pole sa aktualizuje a ďalšie aspekty karty.This property drives validation, what field is updated, and other aspects of the card.

Prichádzajúce informácieInformation flowing in

Ako kontajner sprístupňuje formulár vlastnosť ThisItem pre všetky karty, ktoré obsahuje.As a container, the form makes ThisItem available to all cards within it. Tento záznam obsahuje všetky polia pre aktuálny požadovaný záznam.This record contains all of the fields for the current record of interest.

Vlastnosť Default jednotlivých kariet by ste mali nastaviť na ThisItem.FieldName.The Default property of every card should be set to ThisItem.FieldName. Za určitých okolností môžete túto hodnotu upraviť z hľadiska prichádzajúcich údajov.Under certain circumstances, you might want to transform this value on the way in. Môžete napríklad naformátovať reťazec alebo preložiť hodnotu z jedného jazyka do iného.For example, you might want to format a string or translate the value from one language to another.

Každý ovládací prvok v rámci karty by mal odkazovať na Parent.Default, aby získal hodnotu poľa.Each control within the card should reference Parent.Default to get at the field's value. Táto stratégia poskytuje určitú úroveň izolácie karty, takže vlastnosť Default karty sa môže zmeniť bez toho, aby došlo k zmene interných vzorcov karty.This strategy provides a level of encapsulation for the card so that the card's Default property can change without changing the internal formulas of the card.

Predvolene sa vlastnosti DefaultValue a Required prevezmú z metadát zdroja údajov na základe vlastnosti DataField .By default, DefaultValue and Required properties are taken from the data source's metadata based on the DataField property. Tieto vzorce môžete prepísať vlastnou logikou – integrovaním metadát zdroja údajov pomocou funkcie DataSourceInfo .You can override these formulas with your own logic, integrating the data source's metadata by using the DataSourceInfo function.

Odchádzajúce informácieInformation flowing out

Keď používateľ upraví záznam pomocou ovládacích prvkov v kartách, funkcia SubmitForm uloží príslušné zmeny do zdroja údajov.After the user modifies a record by using controls in the cards, the SubmitForm function saves those changes to the data source. Po spustení danej funkcie ovládací prvok formulára prečíta hodnoty vlastností DataField jednotlivých kariet, aby zistil, ktoré pole treba zmeniť.When that function runs, the form control reads the values of each card's DataField property to know what field to change.

Ovládací prvok formulára aj prečíta hodnotu vlastnosti Update jednotlivých kariet.The form control also reads the value of each card's Update property. Táto hodnota sa uloží v zdroji údajov pre toto pole.This value will be stored in the data source for this field. Toto je miesto, kde môžete použiť ďalšiu transformáciu, napríklad na zvrátenie transformácie použitej vo vzorci Default príslušnej karty.This is the place to apply another transform, perhaps to reverse the transform that was applied in the card's Default formula.

Vlastnosť Valid pochádza z metadát zdroja údajov na základe vlastnosti DataField .The Valid property is driven from the metadata of the data source, based on the DataField property. Je tiež založená na vlastnosti Required a závisí aj od toho, či je uvedená hodnota vo vlastnosti Update .It's also based on the Required property and whether the Update property contains a value. Ak hodnota vlastnosti Update nie je platná, vlastnosť Error zobrazí popisné chybové hlásenie.If the value on the Update property isn't valid, the Error property provides a user-friendly error message.

Ak je vlastníctvo DataField karty prázdne, karta je iba kontajnerom ovládacích prvkov.If the DataField property of a card is blank, the card is just a container of controls. Vlastnosti Valid a Update sa nezapájajú, keď sa formulár odosiela.Its Valid and Update properties don't participate when the form is submitted.

Rozbor príkladuDissecting an example

Pozrime sa na ovládacie prvky, ktoré tvoria základnú kartu zadávania údajov.Let's look at the controls that make up a basic data-entry card. Medzera medzi ovládacími prvkami sa zvýšila, aby sa zobrazovali prehľadnejšie:The space between controls has been increased to show each more clearly:

V tomto grafickom prvku boli ovládacie prvky v rámci údajovej karty označené ako:In this graphic, the controls within the data card have been labeled:

Táto karta funguje pomocou štyroch ovládacích prvkov:Four controls make this card work:

NázovName TypType PopisDescription
TextRequiredStarTextRequiredStar Ovládací prvok OznačenieLabel control Zobrazí sa hviezdička, ktorá sa vo formulároch na zadávanie údajov bežne používa na označenie povinného poľa.Displays a star, which is commonly used on data-entry forms to indicate that a field is required.
TextFieldDisplayNameTextFieldDisplayName Ovládací prvok OznačenieLabel control Zobrazuje používateľsky prívetivý názov tohto poľa.Displays the user-friendly name of this field. Tento názov sa môže líšiť od toho, ktorý je uvedený v schéme zdroja údajov.This name can differ from what is in the data source's schema.
InputTextInputText Ovládací prvok Vstup textuInput text control Zobrazuje počiatočnú hodnotu poľa a používateľovi umožňuje túto hodnotu zmeniť.Displays the initial value of the field and allows the user to change that value.
TextErrorMessageTextErrorMessage Ovládací prvok OznačenieLabel control Zobrazuje popisné chybové hlásenie, ak sa vyskytne problém s overením.Displays a user-friendly error message to the user if a problem occurs with validation. Ak je to potrebné, zaistí, že pole obsahuje hodnotu.Also ensures that the field has a value if one is required.

Na vyplnenie týchto ovládacích prvkov údajmi musia byť ich vlastnosti založené na vlastnostiach príslušnej karty prostredníctvom týchto kľúčových vzorcov.To populate these controls with data, their properties can be driven from the properties of the card, through these key formulas. Všimnite si, že žiadny z týchto vzorcov neodkazuje na konkrétne pole.Note that none of these formulas refers to a specific field. Namiesto toho všetky informácie pochádzajú z karty.Instead, all information comes from the card.

Vlastnosť ovládacieho prvkuControl property VzorecFormula PopisDescription
TextRequiredStar.VisibleTextRequiredStar.Visible Parent.RequiredParent.Required Hviezdička sa zobrazí iba v prípade, že pole je povinné.The star appears only if the field is required. Povinné je vzorec, ktorý je založený na vašich predvoľbách alebo na metadátach zdroja údajov.Required is a formula that's driven by you or the metadata of the data source.
TextFieldDisplayName.TextTextFieldDisplayName.Text Parent.DisplayNameParent.DisplayName Ovládací prvok textového poľa zobrazuje popisný názov, ktorý ste poskytli vy alebo metadáta príslušného zdroja údajov a ktorý sa nastavuje vo vlastnosti DisplayName príslušnej karty.The text-box control shows the user-friendly name, which you or the data source's metadata provides, and which is set on the card's DisplayName property.
InputText.DefaultInputText.Default Parent.DefaultParent.Default Ovládací prvok zadávania textu spočiatku zobrazuje hodnotu poľa zo zdroja údajov tak, ako udáva predvolená hodnota karty.The text-input control initially shows the value of the field from the data source, as provided by the card's default value.
TextErrorMessage.TextTextErrorMessage.Text Parent.ErrorParent.Error Ak sa vyskytne problém overenia, vlastnosť Error karty poskytne chybové hlásenie.If a validation problem occurs, the card's Error property provides an appropriate error message.

Poznámka

Vlastnosť Parent. Error je vlastnosť iba na výstup, ktorú nie je možné nastaviť pomocou vzorca.The Parent.Error property is an output-only property that you can't set by using a formula. Táto vlastnosť sa preto nezobrazí v zozname vlastností v ľavom hornom rohu alebo vo vlastnostiach alebo v rozšírených kartách v blízkosti pravého okraja.Therefore, this property won't appear in list of properties near the upper-left corner or in the Properties or Advanced tabs near the right edge. Ak píšete vzorec, ktorý by mohol odkazovať na vlastnosť, v riadku vzorcov sa táto vlastnosť navrhne.The formula bar suggests this property if you're writing a formula that could reference the property.

Na načítanie informácií z týchto ovládacích prvkov a ich uloženie späť do zdroja údajov máme nasledujúce kľúčové vzorce:To pull information out of these controls and push it back into the data source, we have the following key formulas:

Názov ovládacieho prvkuControl name VzorecFormula PopisDescription
DataCard.DataFieldDataCard.DataField "ApproverEmail""ApproverEmail" Názov poľa, ktoré používateľ môže zobraziť a upraviť v tejto karte.The name of the field that the user can display and edit in this card.
DataCard.UpdateDataCard.Update InputText.TextInputText.Text Hodnota na overenie a uloženie späť do zdroja údajov, keď sa spustí SubmitForm .The value to validate and push back into the data source when SubmitForm runs.