Vysvetlenie formulárov plátnových aplikácií v službe Microsoft Power AppsUnderstand canvas-app forms in Microsoft Power Apps

Pridajte do plátnovej aplikácie tri typy ovládacích prvkov, aby používateľ mohol vyhľadať záznam, zobraziť jeho podrobnosti a upraviť alebo vytvoriť záznam:Add three types of controls to a canvas app so that the user can browse for a record, display details about that record, and edit or create a record:

AktivitaActivity Ovládací prvokControl Description (Popis)Description
Vyhľadanie záznamuBrowse for a record Ovládací prvok GalériaGallery control Umožňuje filtrovať, zoraďovať, vyhľadávať a prechádzať záznamy v zdroji údajov a vybrať konkrétny záznam.Filter, sort, search, and scroll through records in a data source, and select a specific record. Z každého záznamu zobrazí iba niekoľko polí, aby bolo možné prehliadnuť si niekoľko záznamov súčasne aj na malej obrazovke.Display only a few fields from each record to show several records at a time, even on a small screen.
Zobrazenie podrobností záznamuShow details of a record Ovládací prvok Formulár na zobrazenieDisplay form control Pre jeden záznam zobrazí mnoho alebo všetky polia v danom zázname.For a single record, display many or all fields in that record.
Úprava alebo vytvorenie záznamuEdit or create a record Ovládací prvok Formulár na úpravyEdit form control Umožňuje aktualizovať jedno alebo viacero polí v jednom zázname (prípadne vytvoriť záznam začínajúci sa predvolenými hodnotami) a tieto zmeny uložiť späť do podkladového zdroja údajov.Update one or more fields in a single record (or create a record starting with default values), and save those changes back to the underlying data source.

Každý ovládací prvok zobrazte na samostatnej obrazovke, aby sa dali ľahšie rozlíšiť:Put each control on a different screen to make them easier to distinguish:

Prehľadávanie, zobrazovanie a upravovanie záznamov na obrazovkách

Táto téma popisuje, ako môžete tieto ovládacie prvky skombinovať so vzorcami a vytvoriť tak ucelené používateľské prostredie.As this topic describes, combine these controls with formulas to create the overall user experience.

PožiadavkyPrerequisites

Preskúmanie vygenerovanej aplikácieExplore a generated app

Aplikácie Power Apps môžu automaticky generovať aplikáciu na základe zadaného zdroja údajov.Power Apps can automatically generate an app based on a data source that you specify. Každá aplikácia obsahuje tri obrazovky s ovládacími prvkami popísanými vyššie a vzorce, ktoré ich prepájajú.Each app contains three screens with the controls described earlier and formulas that connect them. Tieto aplikácie môžete používať tak, ako sú, prispôsobiť si ich na konkrétne účely alebo ich preskúmať, aby ste sa zoznámili s užitočnými konceptmi, ktoré platia aj pre vaše vlastné aplikácie.Run these apps "out of the box," customize them for your specific goals, or examine how they work so that you can learn useful concepts that apply to your own apps. V nasledujúcich častiach si priblížime obrazovky, ovládacie prvky a formuláre, ktoré riadia vygenerovanú aplikáciu.In the following sections, inspect the screens, controls, and formulas that drive a generated app.

Obrazovka na prehľadávanie záznamovBrowse screen

Ovládacie prvky obrazovky na prehľadávanie

Táto obrazovka obsahuje tieto kľúčové vzorce:This screen features these key formulas:

Ovládací prvokControl Podporované správanieSupported behavior VzorecFormula
BrowseGallery1BrowseGallery1 Zobrazí záznamy zo zdroja údajov Assets (Majetok).Display records from the Assets data source. Vlastnosť Items galérie je nastavená na vzorec, ktorý je založený na zdroji údajov Assets.The Items property of the gallery is set to a formula that's based on the Assets data source.
ImageNewItem1ImageNewItem1 Zobrazí obrazovku Edit and Create (Upraviť a vytvoriť), ktorej jednotlivé polia sú nastavené na predvolenú hodnotu, aby si používateľ mohol ľahko vytvoriť záznam.Display the Edit and Create screen with each field set to a default value, so that the user can easily create a record. Vlastnosť OnSelect obrázka je nastavená na tento vzorec:The OnSelect property of the image is set to this formula:
NewForm( EditForm1 );;
Navigate( EditScreen1; None )
NewForm( EditForm1 );;
Navigate( EditScreen1; None )
NextArrow1 (v galérii)NextArrow1 (in the gallery) Zobrazí obrazovku Details (Podrobnosti), ktorá umožňuje zobraziť mnoho alebo všetky polia aktuálne vybratého záznamu.Display the Details screen to view many or all fields of the currently selected record. Vlastnosť OnSelect šípky je nastavená na tento vzorec:The OnSelect property of the arrow is set to this formula:
Navigate( DetailScreen1; None )Navigate( DetailScreen1; None )

Hlavný ovládací prvok na tejto obrazovke, BrowseGallery1, prekrýva väčšinu plochy obrazovky.The primary control on this screen, BrowseGallery1, covers most of the area of the screen. Používateľ môže prechádzať galériu a vyhľadať konkrétny záznam a zobraziť tak ďalšie polia alebo záznam aktualizovať.The user can scroll through the gallery to find a specific record to display more fields or to update.

Vlastnosť Items galérie nastavte tak, aby sa v nej zobrazovali záznamy v zdroji údajov.Set the Items property of a gallery to show records from a data source in it. Vlastnosť nastavte napríklad na hodnotu Assets, aby sa zobrazili záznamy zo zdroja údajov s týmto názvom.For example, set that property to Assets to show records from a data source of that name.

Poznámka

Vo vygenerovanej aplikácii je vlastnosť Items štandardne nastavená na zložitejší vzorec, aby používateľ mohol triediť a hľadať záznamy.In a generated app, Items is set to a significantly more complicated formula by default so that the user can sort and search for records. Neskôr sa v tejto téme naučíte, ako takýto vzorec vytvoriť. Zatiaľ je jednoduchšia verzia dostačujúca.You'll learn how to build that formula later in this topic; the simpler version is enough for now.

Namiesto vyhľadania záznamu pre zobrazenie a úpravy môže používateľ záznam vytvoriť tak, že vyberie symbol plus (+) nad galériou.Instead of finding a record to display or edit, the user can create a record by selecting the "+" symbol above the gallery. Tento výsledok dosiahnete tak, že pridáte ovládací prvok Obrázok , zobrazíte v ňom symbol plus (+) a nastavíte jeho vlastnosť OnSelect na tento vzorec:Create this effect by adding an Image control, showing a "+" symbol in it, and setting its OnSelect property to this formula:
NewForm( EditForm1 );; Navigate( EditScreen1; None )NewForm( EditForm1 );; Navigate( EditScreen1; None )

Tento vzorec otvorí obrazovku Edit and Create, ktorá obsahuje ovládací prvok Formulár na úpravy s názvom EditForm1.This formula opens the Edit and Create screen, which features an Edit form control named EditForm1. Vzorec tiež prepne tento formulár do režimu New (Nový), v ktorom sa vo formulári zobrazujú predvolené hodnoty zo zdroja údajov, aby si používateľ mohol ľahko vytvoriť úplne nový záznam.The formula also switches that form into New mode, in which the form shows default values from the data source so that the user can easily create a record from scratch.

Ak sa chcete bližšie pozrieť na niektorý ovládací prvok zobrazený v časti BrowseGallery1, vyberte ho v prvej časti danej galérie, ktorá slúži ako šablóna pre všetky ostatné časti.To examine any control that appears in BrowseGallery1, select that control in the first section of that gallery, which serves as a template for all other sections. Vyberte napríklad prostredný ovládací prvok Označenie na ľavej strane:For example, select the middle Label control on the left edge:

Ovládacie prvky obrazovky na prehľadávanie

V tomto príklade je vlastnosť Text ovládacieho prvku nastavená na hodnotu ThisItem.AssignedTo, čo je pole v zdroji údajov Assets.In this example, the control's Text property is set to ThisItem.AssignedTo, which is a field in the Assets data source. Vlastnosť Text ostatných troch ovládacích prvkov Označenie v galérii je nastavená na podobné vzorce a každý ovládací prvok zobrazuje v zdroji údajov iné pole.The Text property of the other three Label controls in the gallery are set to similar formulas, and each control shows a different field in the data source.

Vyberte ovládací prvok Tvar (šípka) a skontrolujte, či je jeho vlastnosť OnSelect nastavená na tento vzorec:Select the Shape control (the arrow), and confirm that its OnSelect property is set to this formula:
Navigate( DetailScreen1; None )Navigate( DetailScreen1; None )

Ak používateľ vyhľadá záznam v časti BrowseGallery1, môže pomocou šípky pre daný záznam zobraziť o danom zázname ďalšie informácie na obrazovke DetailScreen1.If the user finds a record in BrowseGallery1, the user can select the arrow for that record to show more information about it in DetailScreen1. Výberom šípky používateľ zmení hodnotu vlastnosti Selected v časti BrowseGallery1.By selecting an arrow, the user changes the value of the Selected property of BrowseGallery1. V tejto aplikácii daná vlastnosť určuje, ktorý záznam sa zobrazí nielen na obrazovke DetailScreen1, ale tiež na obrazovke Edit and Create v prípade, že sa používateľ rozhodne záznam aktualizovať.In this app, that property determines which record appears in not only DetailScreen1 but also, if the user decides to update the record, the Edit and Create screen.

Obrazovka s podrobnosťamiDetail screen

Ovládacie prvky obrazovky s podrobnosťami

Táto obrazovka obsahuje tieto kľúčové vzorce:This screen features these key formulas:

Ovládací prvokControl Podporované správanieSupported behavior VzorecFormula
DetailForm1DetailForm1 Zobrazí záznam v zdroji údajov AssetsDisplays a record in the Assets data source Nastavte vlastnosť DataSource na hodnotu Assets.Set the DataSource property to Assets.
DetailForm1DetailForm1 Určuje, ktorý záznam sa má zobraziť.Determines which record to display. Vo vygenerovanej aplikácii zobrazí záznam, ktorý používateľ vybral v galérii.In a generated app, displays the record that the user selected in the gallery. Nastavte vlastnosť Item tohto ovládacieho prvku na túto hodnotu:Set the Item property of this control to this value:
BrowseGallery1.SelectedBrowseGallery1.Selected
Ovládacie prvky KartaCard controls V ovládacom prvku Formulár na zobrazenie zobrazí jedno pole v zázname.In a Display form control, displays a single field in a record. Nastavte vlastnosť DataField na názov poľa a uzavrite ho do dvojitých rovných úvodzoviek (napríklad "Name" ).Set the DataField property to the name of a field, enclosed in double quotation marks (for example, "Name").
ImageBackArrow1ImageBackArrow1 Keď používateľ vyberie tento ovládací prvok, otvorí sa obrazovka BrowseScreen1.When the user selects this control, opens BrowseScreen1. Nastavte vlastnosť OnSelect na tento vzorec:Set the OnSelect property to this formula:
Back()Back()
ImageDelete1ImageDelete1 Výberom tohto ovládacieho prvku používateľ odstráni záznam.When the user selects this control, deletes a record. Nastavte vlastnosť OnSelect na tento vzorec:Set the OnSelect property to this formula:
Remove( Assets; BrowseGallery1.Selected )Remove( Assets; BrowseGallery1.Selected )
ImageEdit1ImageEdit1 Výberom tohto ovládacieho prvku otvorí používateľ obrazovku Edit and Create pre aktuálny záznam.When the user selects this control, opens the Edit and Create screen to the current record. Nastavte vlastnosť OnSelect na tento vzorec:Set the OnSelect property to this formula:
Navigate( EditScreen1; None )Navigate( EditScreen1; None )

V hornej časti obrazovky sú vedľa položky DetailForm1 tri obrázky, ktoré slúžia ako tlačidlá a vykonávajú orchestráciu medzi troma obrazovkami aplikácie.At the top of the screen, three images sit outside of DetailForm1 and act as buttons, orchestrating between the three screens of the app.

Položka DetailForm1 je dominantou tejto obrazovky a zobrazuje záznam, ktorý používateľ vybral v galérii (pretože vlastnosť Item formulára je nastavená na hodnotu BrowseGallery1.Selected).DetailForm1 dominates this screen and displays the record that the user selected in the gallery (because the form's Item property is set to BrowseGallery1.Selected). Vlastnosť DataSource formulára tiež poskytuje metaúdaje o zdroji údajov, napríklad výstižný zobrazovaný názov jednotlivých polí.The DataSource property of the form also provides metadata about the data source, such as a user-friendly display name for each field.

Položka DetailForm1 obsahuje niekoľko ovládacích prvkov Karta .DetailForm1 contains several Card controls. Môžete buď vybrať samotný ovládací prvok Karta , alebo ovládací prvok, ktorý ho obsahuje, a zobraziť tak ďalšie informácie.You can select either the Card control itself or the control that it contains to discover additional information.

Karta s podrobnosťami a ovládacie prvky karty vybraté pri tvorbe

Vlastnosť DataField ovládacieho prvku Karta určuje, ktoré pole karta zobrazí.The DataField property of a Card control determines which field the card displays. V tomto prípade je vlastnosť nastavená na položku AssetID (ID majetku).In this case, that property is set to AssetID. Karta obsahuje ovládací prvok Označenie , pre ktorý je vlastnosť Text nastavená na možnosť Parent.Default.The card contains a Label control for which the Text property is set to Parent.Default. Tento ovládací prvok zobrazuje pre kartu hodnotu Default, ktorá je nastavená prostredníctvom vlastnosti DataField .This control shows the Default value for the card, which is set through the DataField property.

Vo vygenerovanej aplikácii sú ovládacie prvky Karta predvolene zamknuté.In a generated app, Card controls are locked by default. Keď je karta zamknutá, nemôžete upravovať niektoré vlastnosti, ako je DataField , a riadok vzorcov je pre tieto vlastnosti nedostupný.When a card is locked, you can't modify some properties, such as DataField, and the formula bar is unavailable for those properties. Toto obmedzenie pomáha zaistiť, že vaše prispôsobenie neovplyvní základnú funkčnosť vygenerovanej aplikácie.This restriction helps ensure that your customizations don't break the basic functionality of the generated app. Na table vpravo ale môžete zmeniť niektoré vlastnosti karty a jej ovládacích prvkov:However, you can change some properties of a card and its controls in the right-hand pane:

Obrazovka s podrobnosťami s otvorenou tablou s možnosťami

Na pravej table môžete vybrať, ktoré pole chcete zobraziť a v akom type ovládacieho prvku sa jednotlivé polia zobrazia.In the right-hand pane, you can select which fields to display and in which kind of control each field displays.

Obrazovka Upraviť/vytvoriťEdit/Create screen

Ovládacie prvky obrazovky na úpravy

Táto obrazovka obsahuje tieto kľúčové vzorce:This screen features these key formulas:

Ovládací prvokControl Podporované správanieSupported behavior VzorecFormula
EditForm1EditForm1 Zobrazí záznam v zdroji údajov Assets.Displays a record in the Assets data source. Nastavte vlastnosť DataSource na hodnotu Assets.Set the DataSource property to Assets.
EditForm1EditForm1 Určuje, ktorý záznam sa má zobraziť.Determines which record to display. Vo vygenerovanej aplikácii zobrazí záznam, ktorý používateľ vybral na obrazovke BrowseScreen1.In a generated app, displays the record that the user selected in BrowseScreen1. Nastavte vlastnosť Item na túto hodnotu:Set the Item property to this value:
BrowseGallery1.SelectedBrowseGallery1.Selected
Ovládacie prvky KartaCard controls V ovládacom prvku Formulár na úpravy poskytuje ovládacie prvky, aby používateľ mohol upraviť jedno alebo viacero polí v zázname.In a Edit form control, provides controls so that the user can edit one or more fields in a record. Nastavte vlastnosť DataField na názov poľa a uzavrite ho do dvojitých rovných úvodzoviek (napríklad "Name" ).Set the DataField property to the name of a field, enclosed in double quotation marks (for example, "Name").
ImageCancel1ImageCancel1 Pri výbere tohto ovládacieho prvku používateľ zahodí všetky aktuálne zmeny a otvorí obrazovku Details (Podrobnosti).When the user selects this control, discards any changes in progress, and opens the Details screen. Nastavte vlastnosť OnSelect na tento vzorec:Set the OnSelect property to this formula:
ResetForm( EditForm1 );; Back()ResetForm( EditForm1 );; Back()
ImageAccept1ImageAccept1 Pri výbere tohto ovládacieho prvku používateľ odošle zmeny do zdroja údajov.When the user selects this control, submits changes to the data source. Nastavte vlastnosť OnSelect na tento vzorec:Set the OnSelect property to this formula:
SubmitForm( EditForm1 )SubmitForm( EditForm1 )
EditForm1EditForm1 Ak zmeny sa prijmú, vráti sa zobrazenie na predchádzajúcu obrazovku.If changes are accepted, returns to the previous screen. Nastavte vlastnosť OnSuccess na tento vzorec:Set the OnSuccess property to this formula:
Back()Back()
EditForm1EditForm1 Ak sa zmeny neprijmú, zostane zobrazená aktuálna obrazovka, aby používateľ mohol opraviť všetky problémy a odoslať zmeny znova.If changes aren't accepted, remain on the current screen so that the user can fix any issues and try to submit again. Vlastnosť OnFailure ponechajte prázdnu.Leave the OnFailure property blank.
LblFormError1LblFormError1 Ak sa zmeny neprijmú, zobrazí sa chybové hlásenie.If changes aren't accepted, shows an error message. Nastavte vlastnosť Text na túto hodnotu:Set the Text property to this value:
EditForm1.ErrorEditForm1.Error

Rovnako ako v prípade obrazovky Details aj na obrazovke Edit and Create dominuje ovládací prvok formulára EditForm1.As in the Details screen, a form control, named EditForm1, dominates the Edit and Create screen. Okrem toho je vlastnosť Item ovládacieho prvku EditForm1 nastavená na hodnotu BrowseGallery1.Selected, aby sa vo formulári zobrazoval záznam, ktorý používateľ vybral na obrazovke BrowseScreen1.In addition, the Item property of EditForm1 is set to BrowseGallery1.Selected, so the form displays the record that the user selected in BrowseScreen1. Aj keď obrazovka Details zobrazuje jednotlivé polia ako iba na čítanie, môže používateľ aktualizovať hodnotu jedného alebo viacerých polí pomocou ovládacích prvkov v ovládacom prvku EditForm1.While the Details screen shows each field as read-only, the user can update the value of one or more fields by using the controls in EditForm1. Pomocou vlastnosti DataSource pristupuje k metaúdajom o tomto zdroji údajov, napríklad k výstižnému zobrazovanému názvu jednotlivých polí a umiestneniu na ukladanie zmien.It also uses the DataSource property to access metadata about this data source, such as the user-friendly display name for each field and the location where changes should be saved.

Pri výbere ikony X používateľ zruší aktualizáciu, funkcia ResetForm zahodí všetky neuložené zmeny a funkcia Back otvorí obrazovku Details.If the user selects the "X" icon to cancel an update, the ResetForm function discards any unsaved changes, and the Back function opens the Details screen. Obrazovka Details aj Edit and Create zobrazujú rovnaký záznam, dokým používateľ nevyberie na obrazovke BrowseScreen1 iný.Both the Details screen and the Edit and Create screen show the same record until the user selects a different one on BrowseScreen1. Polia v danom zázname zostanú nastavené na hodnoty, ktoré boli naposledy uložené; zmeny, ktoré používateľ vykonal a potom opustil, sa nijako neprejavia.The fields in that record remain set to the values that were most recently saved, not any changes that the user made and then abandoned.

Ak používateľ zmení jednu alebo viacero hodnôt vo formulári a potom vyberie ikonu začiarknutia, funkcia SubmitForm odošle vykonané zmeny do zdroja údajov.If the user changes one or more values in the form and then selects the "checkmark" icon, the SubmitForm function sends the user's changes to the data source.

 • Ak sa zmeny úspešne uložia, spustí sa vzorec OnSuccess formulára a funkcia Back() otvorí obrazovku podrobností, na ktorej sa zobrazí aktualizovaný záznam.If the changes are successfully saved, the form's OnSuccess formula runs, and the Back() function opens the detail screen to show the updated record.
 • Ak sa zmeny úspešne neuložia, spustí sa vzorec OnFailure formulára, ale nič sa nezmení, pretože je prázdny.If the changes aren't successfully saved, the form's OnFailure formula runs, but it doesn't change anything because it's blank. Obrazovka Edit and Create zostane otvorená, aby používateľ mohol zrušiť zmeny alebo opraviť chybu.The Edit and Create screen remains open so that the user can either cancel the changes or fix the error. LblFormError1 zobrazí výstižné chybové hlásenie, na ktoré je vlastnosť Error formulára nastavená.LblFormError1 shows a user-friendly error message, to which the form's Error property is set.

Rovnako ako ovládací prvok Formulár na zobrazenie aj ovládací prvok Formulár na úpravy obsahuje ovládacie prvky Karta , ktoré obsahujú ďalšie ovládacie prvky zobrazujúce rôzne polia v zázname:As with a Display form control, an Edit form control contains Card controls, which contain other controls that show different fields in a record:

Výber karty Upraviť a ovládacích prvkov karty pri tvorbe

Karta vybratá v predchádzajúcom obrázok zobrazuje pole AssetID a obsahuje ovládací prvok Vstup textu , aby používateľ mohol upraviť hodnotu daného poľa.In the previous image, the selected card shows the AssetID field and contains a Text input control so that the user can edit the value of that field. (Na rozdiel od toho obrazovka podrobností zobrazuje rovnaké pole v ovládacom prvku označenie , ktoré je iba na čítanie.) Ovládací prvok zadávania textupredvolenú vlastnosť, ktorá je nastavená na možnosť Parent. default.(In contrast, the detail screen shows the same field in a Label control, which is read-only.) The Text input control has a Default property, which is set to Parent.Default. Ak používateľ záznam vytváral a neupravoval, tento ovládací prvok zobrazí počiatočnú hodnotu, ktorú používateľ môže pri novom zázname zmeniť.If the user were creating a record instead of editing one, that control would show an initial value that the user can change for the new record.

Na table vpravo môžete jednotlivé karty zobraziť alebo skryť, zmeniť ich poradie alebo ich nakonfigurovať tak, aby zobrazovali polia v rôznych typoch ovládacích prvkov.In the right-hand pane, you can show or hide each card, rearrange them, or configure them to show fields in different types of controls.

Obrazovka Upraviť s otvorenou tablou s možnosťami

Vytvorenie úplne novej aplikácieBuild an app from scratch

Pochopením toho, ako Power Apps vygeneruje aplikáciu, môžete vytvoriť sami, ktoré používajú tie isté stavebné bloky a vzorce popísané vyššie v tejto téme.By understanding how Power Apps generates an app, you can build one yourself that uses the same building blocks and formulas discussed earlier in this topic.

Identifikácia testovacích údajovIdentify test data

Ak chcete túto tému využiť na maximum, začnite s zdrojom údajov, s ktorým môžete experimentovať.To get the most from this topic, start with a data source with which you can experiment. Mal by obsahovať testovacie údaje, ktoré môžete bez obáv čítať a aktualizovať.It should contain test data that you can read and update without concern.

Poznámka

Ak používate zoznam služby SharePoint alebo tabuľku programu Excel, ktorá obsahuje názvy stĺpcov s medzerami ako zdroj údajov, Power Apps nahradí medzery pomocou "_x0020_" .If you use a SharePoint list or an Excel table that contains column names with spaces as your data source, Power Apps will replace the spaces with "_x0020_". Napríklad "názov stĺpca" v SharePointe alebo Exceli sa v aplikácii Power Apps zobrazí ako "Column_x0020_Name" , keď sa zobrazí v rozložení údajov alebo sa použije vo vzorci.For example, "Column Name" in SharePoint or Excel will appear as "Column_x0020_Name" in Power Apps when displayed in the data layout or used in a formula.

Na to, aby ste v zvyšnej časti tejto témy mohli postupovať úplne rovnako, vytvorte sharepointový zoznam s názvom Ice Cream, ktorý obsahuje tieto údaje:To follow the rest of this topic exactly, create a SharePoint list named "Ice Cream" that contains this data:

Sharepointový zoznam s názvom Ice cream

 • Vytvorte aplikáciu úplne od začiatku pre telefóny a pripojte ju k zdroju údajov.Create an app from blank, for phones, and connect it to your data source.

  Poznámka

  Aplikácie pre tablety sú veľmi podobné, ale z dôvodu maximálneho využitia miesta na väčšej obrazovke môžete chcieť použiť iné rozloženie obrazovky.Tablet apps are very similar, but you may want a different screen layout to make the most of the extra screen space.

  Príklady vo zvyšnej časti tejto témy vychádzajú zo zdroja údajov s názvom Ice Cream.The examples in the rest of the topic are based on a data source named Ice Cream.

Prehľadávanie záznamovBrowse records

Vyhľadajte záznam v galérii na obrazovke prehľadávania a rýchlo tak zistite potrebné informácie.Get a quick piece of information from a record by finding it in a gallery on a browse screen.

 1. Pridajte zvislú galériu a zmeňte jej rozloženie iba na Title.Add a Vertical gallery, and change the layout to Title only.

  Galéria pripojená k zdroju údajov Ice Cream

 2. Nastavte vlastnosť Items galérie na Ice Cream.Set the gallery's Items property to Ice Cream.

 3. Nastavte vlastnosť Text prvého označenia v galérii na hodnotu ThisItem.Title, ak nie je nastavená na inú hodnotu.Set the Text property of the first label in the gallery to ThisItem.Title if it's set to something else.

  Označenie teraz pre každý záznam zobrazuje hodnotu v poli Title.The label now shows the value in the Title field for each record.

  Galéria pripojená k zdroju údajov Ice Cream

 4. Zmeňte veľkosť galérie tak, aby vyplňovala obrazovku, a nastavte jej vlastnosť TemplateSize na hodnotu 60.Resize the gallery to fill the screen, and set its TemplateSize property to 60.

  Obrazovka vyzerá podobne ako v tomto príklade, ktorý zobrazuje všetky záznamy v zdroji údajov:The screen resembles this example, which shows all records in the data source:

  Galéria pripojená k zdroju údajov Ice Cream

Zobrazenie podrobnostíView details

Ak sa v galérii nezobrazujú požadované informácie, vyberte pri zázname šípku a otvorte obrazovku podrobností.If the gallery doesn't show the information that you want, select the arrow for a record to open the details screen. Ovládací prvok Formulár na zobrazenie na tejto obrazovke zobrazuje pre vybratý záznam ďalšie (možno aj všetky) polia.A Display form control on that screen shows more, possibly all, fields for the record that you selected.

Ovládací prvok Formulár na zobrazenie používa na zobrazenie záznamu dve vlastnosti:The Display form control uses two properties to display the record:

 • Vlastnosť DataSource .DataSource property. Názov zdroja údajov, v ktorom sa záznam nachádza.The name of the data source that holds the record. Táto vlastnosť naplní panel vpravo s poľami a určuje zobrazovaný názov a údajový typ (reťazec, číslo, dátum atď.) jednotlivých polí.This property populates the right-hand panel with fields and determines the display name and data type (string, number, date, etc.) of each field.
 • Vlastnosť Item .Item property. Záznam, ktorý sa má zobraziť.The record to display. Táto vlastnosť je často spojená s vlastnosťou Selected ovládacieho prvku Galéria , aby používateľ mohol vybrať záznam v ovládacom prvku Galéria a potom prejsť k podrobnostiam daného záznamu.This property is often connected to the Selected property of the Gallery control so that the user can select a record in the Gallery control and then drill into that record.

Keď je vlastnosť DataSource nastavená, môžete v paneli vpravo pridávať a odstraňovať polia a meniť spôsob ich zobrazenia.When the DataSource property is set, you can add and remove fields through the right-hand pane and change how they're displayed.

Na tejto obrazovke používatelia nemôžu úmyselne ani náhodne zmeniť žiadnu hodnotu záznamu.On this screen, users can't intentionally or accidentally change any values of the record. Ovládací prvok Formulár na zobrazenie je iba na čítanie, takže záznam sa nezmení.The Display form control is a read-only control, so it won't modify a record.

Pridanie ovládacieho prvku Formulár na zobrazenie :To add a Display form control:

 1. Pridajte obrazovku a potom na ňu pridajte ovládací prvok Formulár na zobrazenie .Add a screen, and then add a Display form control to it
 2. Nastavte vlastnosť DataSource ovládacieho prvku formulára na Ice Cream.Set the DataSource property of the form control to 'Ice Cream'.

Na pravej table môžete vybrať polia, ktoré sa majú zobraziť na obrazovke, a typ karty, ktorý sa má zobraziť pre jednotlivé polia.In the right-hand pane, you can select the fields to display on your screen and which type of card to display for each field. Pri vykonávaní zmien na pravej table sa vlastnosť DataField pri jednotlivých ovládacích prvkoch Karta nastaví na pole, s ktorým používateľ pracuje.As you make changes in the right-hand pane, the DataField property on each Card control is set to the field that the user will interact with. Obrazovka by mala pripomínať tento príklad:Your screen should resemble this example:

Formulár na zobrazenie pre zdroj údajov Ice Cream

Nakoniec musíte prepojiť ovládací prvok Formulár na zobrazenie s ovládacím prvkom Galéria , aby sme sa mohli pozrieť na podrobnosti konkrétneho záznamu.Finally, we need to connect the Display form control to the Gallery control so that we can look at details for a specific record. Hneď ako dokončíme nastavenie vlastnosti Item , zobrazí sa v našom formulári prvý záznam z galérie.As soon as we complete setting the Item property, the first record from the gallery will appear in our form.

 • Nastavte vlastnosť Item ovládacieho prvku Formulár na zobrazenie na hodnotu Gallery1.Selected.Set the Item property of the Display form control to Gallery1.Selected.

  Vo formulári sa zobrazia podrobnosti vybratej položky.The details for the selected item appear in the form.

  Formulár na zobrazenie pre zdroj údajov Ice Cream pripojený k ovládaciemu prvku Galéria

Výborne.Great! Teraz svoju pozornosť obrátime na navigáciu: ako používateľ otvorí obrazovku podrobností z obrazovky galérie a obrazovku galérie z obrazovky podrobností.We now turn to navigation: how a user opens the details screen from the gallery screen and opens the gallery screen from the details screen.

 • Na obrazovku pridajte ovládací prvok Tlačidlo , nastavte jeho vlastnosť Text na hodnotu Back a nastavte jeho vlastnosť OnSelect na hodnotu Back() .Add a Button control to the screen, set its Text property to show Back, and set its OnSelect property to Back().

  Keď používateľ skončí s prehliadaním podrobností, vráti ho tento vzorec späť do galérie.This formula returns the user back to the gallery when they finish viewing details.

  Formulár na zobrazenie pre zdroj údajov Ice Cream s tlačidlom Späť

Teraz sa vráťme k ovládaciemu prvku Galéria a pridajme na obrazovku podrobností nejakú navigáciu.Now, let's return to the Gallery control and add some navigation to our detail screen.

 1. Prepnite na prvú obrazovku, ktorá je hostiteľom nášho ovládacieho prvku Galéria , a vyberte šípku v prvej položke v galérii.Switch to the first screen, which is hosting our Gallery control, and select the arrow in the first item in the gallery.

 2. Vlastnosť OnSelect tvaru nastavte na tento vzorec:Set the OnSelect property of the shape to this formula:
  Navigate( Screen2; None )Navigate( Screen2; None )

  Formulár na zobrazenie pre zdroj údajov Ice Cream s tlačidlom Späť

 3. Stlačte kláves F5 a potom výberom šípky v galérii zobrazte podrobnosti položky.Press F5, and then select an arrow in the gallery to show the details for an item.

 4. Výberom tlačidla Back sa vráťte do galérie produktov a potom stlačte kláves Esc.Select the Back button to return to the gallery of products, and then press Esc.

Úpravy podrobnostíEditing details

Nakoniec musíme ešte zmeniť obsah záznamu, čo používatelia budú robiť v ovládacom prvku Formulár na úpravy .Finally, our last core activity is changing the contents of a record, which users accomplish in an Edit form control.

Ovládací prvok Formulár na úpravy používa dve vlastnosti na zobrazenie a úpravu záznamu:The Edit form control uses two properties to display and edit the record:

 • Vlastnosť DataSource .DataSource property. Názov zdroja údajov, v ktorom sa záznam nachádza.The name of the data source that holds the record. Rovnako ako v prípade ovládacieho prvku Formulár na zobrazenie aj táto vlastnosť naplní panel vpravo s poľami a určuje zobrazovaný názov a údajový typ (reťazec, číslo, dátum atď.) jednotlivých polí.Just as with the Display form control, this property populates the right-hand panel with fields and determines the display name and data type (string, number, date, etc.) for each field. Táto vlastnosť tiež určuje, či je hodnota jednotlivých polí platná pred odoslaním do podkladového zdroja údajov.This property also determines whether each field's value is valid before submitting it to the underlying data source.
 • Vlastnosť Item .Item property. Záznam, ktorý sa má upraviť. Často býva spojený s vlastnosťou Selected ovládacieho prvku Galéria .The record to edit, which is often connected to the Selected property of the Gallery control. To vám umožní vybrať záznam v ovládacom prvku Galéria , zobraziť ho na obrazovke podrobností a upraviť ho na obrazovke Edit and Create.That way, you can select a record in the Gallery control, show it in the details screen, and edit it in the Edit and Create screen.

Pridanie ovládacieho prvku Formulár na úpravy :To add an Edit form control:

 1. Pridajte obrazovku, pridajte ovládací prvok Formulár na úpravy a potom nastavte vlastnosť DataSource formulára na hodnotu Ice Cream.Add a screen, add an Edit form control, and then set the form's DataSource property to 'Ice Cream'.
 2. Vlastnosť Item nastavte na položku Gallery1.Selected.Set the Item property to Gallery1.Selected.

Teraz môžete vybrať polia, ktoré sa majú zobraziť na vašej obrazovke.You can now select the fields to display on your screen. Môžete tiež vybrať typ karty, ktorá sa bude zobrazovať pre jednotlivé polia.You can also select which type of card to display for each field. Pri vykonávaní zmien na pravej table sa vlastnosť DataField pri jednotlivých ovládacích prvkoch Karta nastaví na pole, s ktorým používateľ pracuje.As you make changes in the right-hand pane, the DataField property on each Card control is set to the field your user will interact with. Obrazovka by mala pripomínať tento príklad:Your screen should resemble this example:

Formulár na zobrazenie pre zdroj údajov Ice Cream

Tieto dve vlastnosti sú rovnaké ako vlastnosti pri ovládacom prvku Formulár na zobrazenie .These two properties are the same as the properties on the Display form control. Pomocou iba týchto dvoch vlastností môžeme zobraziť tiež podrobnosti záznamu.And with these alone, we can display the details of a record.

Ovládací prvok Formulár na úpravy ponúka navyše funkciu SubmitForm , ktorá umožňuje zapísať zmeny do zdroja údajov.The Edit form control goes further by offering the SubmitForm function to write back changes to the data source. Ak chcete uložiť zmeny používateľa, použite túto funkciu s ovládacím prvkom Tlačidlo alebo Obrázok.You use this with a button or image control to save a user's changes.

 • Pridajte ovládací prvok Tlačidlo , nastavte jeho vlastnosť Text na hodnotu Save a nastavte jeho vlastnosť OnSelect na tento vzorec:Add a Button control, set its Text property to show Save, and set its OnSelect property to this formula:
  SubmitForm( Form1 )SubmitForm( Form1 )

Formulár na úpravy pre zdroj údajov Ice Cream

Pridanie navigácie na prechod na obrazovku a odchod z nej:To add navigation to and from this screen:

 1. Pridajte ďalší ovládací prvok Tlačidlo , nastavte jeho vlastnosť Text na hodnotu Cancel a nastavte jeho vlastnosť OnSelect na tento vzorec:Add another Button control, set its Text property to show Cancel, and set its OnSelect property to this formula:
  ResetForm( Form1 );; Back()ResetForm( Form1 );; Back()

  Tento vzorec zahodí všetky neuložené úpravy a otvorí predchádzajúcu obrazovku.This formula discards any unsaved edits and opens the previous screen.

  Formulár na zobrazenie pre zdroj údajov Ice Cream

 2. Nastavte vlastnosť OnSuccess formulára na hodnotu Back() .Set the OnSuccess property of the form to Back().

  Keď sa aktualizácie úspešne uložia, automaticky sa otvorí predchádzajúca obrazovka (v tomto prípade obrazovka podrobností).When updates are successfully saved, the previous screen (in this case, the details screen) opens automatically.

  Formulár na úpravy s pridaným pravidlom OnSuccess

 3. Na obrazovku Display pridajte tlačidlo, nastavte jeho vlastnosť Text na hodnotu Edit a nastavte jeho vlastnosť OnSelect na tento vzorec:On the Display screen, add a button, set its Text property to show Edit, and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate( Screen3; None )Navigate( Screen3; None )

  Formulár na zobrazenie s pridaným tlačidlom Upraviť

Vytvorili ste základnú aplikáciu s troma obrazovkami na zobrazovanie a zadávanie údajov.You've built a basic app with three screens for viewing and entering data. Ak ju chcete vyskúšať, zobrazte obrazovku galérie a potom stlačte kláves F5 (alebo v ľavom hornom rohu obrazovky vyberte šípku dopredu tlačidla na zobrazenie ukážky).To try it out, show the gallery screen, and then press F5 (or select the forward arrow "Preview" button near the upper-left corner of the screen). Ružové body označujú, kam používateľ v jednotlivých krokoch klikol alebo ťukol na obrazovku.The pink dot indicates where the user clicks or taps the screen at each step.

Vyskúšanie aplikácie Ice Cream

Vytvorenie záznamuCreate a record

Pri aktualizácii aj vytváraní záznamov používateľ pracuje s rovnakým formulárom Edit.The user interacts with the same Edit form to both update and create records. Ak chce používateľ vytvoriť záznam, funkcia NewForm prepne formulár do režimu New.When the user wants to create a record, the NewForm function switches the form to New mode.

Keď je formulár v režime New, jednotlivé polia sa nastavia na predvolenú hodnotu zdroja údajov.When the form is in New mode, the value of each field is set to the defaults of the data source. Záznam, ktorý sa poskytuje vlastnosti Item formulára, sa ignoruje.The record that's provided to the form's Item property is ignored.

Keď chce používateľ nový záznam uložiť, spustí sa funkcia SubmitForm .When the user is ready to save the new record, SubmitForm runs. Po úspešnom odoslaní sa formulár prepne späť do režimu EditMode.After the form is successfully submitted, the form is switched back to EditMode.

Na prvú obrazovku pridáte tlačidlo New:On the first screen, you'll add a New button:

 1. Na obrazovku s galériou pridajte ovládací prvok Tlačidlo .On the screen with the gallery, add a Button control.

 2. Vlastnosť Text tlačidla nastavte na hodnotu New a jeho vlastnosť OnSelect na tento vzorec:Set the button's Text property to New and its OnSelect property to this formula:
  NewForm( Form1 );; Navigate( Screen3; None )NewForm( Form1 );; Navigate( Screen3; None )

  Tento vzorec prepne ovládací prvok Formulár na úpravy na obrazovke Screen3 do režimu New a otvorí danú obrazovku, aby používateľ mohol formulár vyplniť.This formula switches the Edit form control on Screen3 to New mode and opens that screen so that the user can fill it in.

Formulár na zobrazenie s pridaným tlačidlom Upraviť

Keď sa otvorí obrazovka Edit and Create, je formulár prázdny a používateľ môže pridať položku.When the Edit and Create screen opens, the form is empty, ready for the user to add an item. Keď používateľ vyberie tlačidlo Save, funkcia SubmitForm skontroluje, či sa záznam vytvoril, a nie aktualizoval.When the user selects the Save button, the SubmitForm function ensures that a record is created instead of being updated. Keď používateľ vyberie tlačidlo Cancel, funkcia ResetForm prepne formulár späť do režimu Edit a funkcia Back otvorí obrazovku na prehľadávanie galérie.If the user selects the Cancel button, the ResetForm function switches the form back to Edit mode, and the Back function opens the screen for browsing the gallery.

Odstránenie záznamuDelete a record

 1. Na obrazovku Display pridajte tlačidlo a nastavte jeho vlastnosť Text na hodnotu Delete.On the Display screen, add a button, and set its Text property to show Delete..

 2. Vlastnosť tlačidla OnSelect nastavte na tento vzorec:Set the button's OnSelect property to this formula:
  Remove( 'Ice Cream'; Gallery1.Selected );; Back()Remove( 'Ice Cream'; Gallery1.Selected );; Back()

  Formulár na zobrazenie s pridaným tlačidlom Upraviť

Spracovanie chýbHandling errors

V tejto aplikácii dôjde k chybe, keď hodnota poľa nie je platná, povinné pole je prázdne, odpojíte sa od siete alebo v prípade, že nastane nejaký iný problém.In this app, an error occurs when the value of a field is not valid, a required field is blank, you're disconnected from the network, or any number of other problems pop up.

Ak funkcia SubmitForm z akéhokoľvek dôvodu zlyhá, vlastnosť Error ovládacie prvku Formulár na úpravy obsahuje chybové hlásenie, ktoré sa zobrazí používateľovi.If SubmitForm fails for any reason, the Error property of the Edit form control contains an error message to show the user. Pomocou týchto informácií by mal používateľ byť schopný opraviť problém a znova zmenu odoslať. Môže tiež aktualizáciu zrušiť.With this information, the user should be able to correct the issue and resubmit the change, or they can cancel the update.

 1. Na obrazovku Edit and Create pridajte ovládací prvok Označenie a presuňte ho hneď pod tlačidlo Save.On the Edit and Create screen, add a Label control, and move it just below the Save button. Keď používateľ vyberie tento ovládací prvok, aby uložil zmeny, budú všetky chyby ľahko viditeľné.Any error will be easy to see after the user selects this control to save changes.

 2. Nastavte vlastnosť Text ovládacieho prvku Označenie na hodnotu Form1.Error.Set the Text property of the Label control to show Form1.Error.

  Formulár na zobrazenie s pridaným tlačidlom Upraviť

V aplikácii, ktorú Power Apps generuje z údajov, je vlastnosť autoheight tohto ovládacieho prvku nastavená na hodnotu True , aby sa nespotrebovaný priestor, ak sa nevyskytne žiadna chyba.In an app that Power Apps generates from data, the AutoHeight property on this control is set to true so that no space is consumed if no error occurs. Vlastnosti Height a Y ovládacieho prvku Formulár na úpravy sa tiež dynamicky prispôsobia tak, aby sa ovládací prvok mohol zväčšiť, keď dôjde k chybe.The Height and Y properties of the Edit form control are also adjusted dynamically to account for this control growing when an error occurs. Ďalšie podrobnosti získate, keď z existujúcich údajov vygenerujete aplikáciu a pozriete sa bližšie na tieto vlastnosti.For more details, generate an app from existing data, and inspect these properties. Keď nedôjde k žiadnej chybe, je tento ovládací prvok veľmi krátky. Ak ho budete chcieť vybrať, budete možno musieť otvoriť zobrazenie Advanced (dostupné na karte View).The text-box control for errors is very short when no error has occurred, you may need to open the Advanced view (available on the View tab) to select this control.

Aplikácie z formulára na úpravu údajov s vybratým ovládacím prvkom textu chyby

Aplikácie z formulára na úpravu údajov s vybratým ovládacím prvkom formulára

Obnovenie údajovRefresh data

Zdroj údajov sa obnovuje pri každom otvorení aplikácie, ale používateľ môže chcieť záznamy v galérii obnoviť bez toho, aby aplikáciu zavrel.The data source is refreshed whenever the user opens the app, but the user might want to refresh the records in the gallery without closing the app. Pridajte tlačidlo Refresh (Obnoviť), aby ho používateľ mohol vybrať a aktualizovať údaje ručne:Add a Refresh button so that the user can select it to manually refresh the data:

 1. Na obrazovke s ovládacím prvkom Galéria pridajte ovládací prvok Tlačidlo a nastavte jeho vlastnosť Text na hodnotu Refresh.On the screen with the Gallery control, add a Button control and set its Text property to show Refresh.

 2. Nastavte vlastnosť OnSelect tohto ovládacieho prvku na tento vzorec:Set the OnSelect property of this control to this formula:
  Refresh( 'Ice Cream' )Refresh( 'Ice Cream' )

  Obnovenie zdroja údajov

V aplikácii, v ktorej sú aplikácie Power Apps generované z údajov, sme zanedbávali diskusiu o dvoch ovládacích prvkoch v hornej časti obrazovky prehľadávania.In the app that Power Apps generated from data, we neglected to discuss two controls at the top of the Browse screen. Pomocou týchto dvoch ovládacích prvkov môže používateľ vyhľadať jeden alebo viac záznamov, zoradiť zoznam záznamov vzostupne alebo zostupne, prípadne urobiť oboje.By using these controls, the user can search for one or more records, sort the list of records in ascending or descending order, or both.

Ovládacie prvky zoradenia a hľadania na obrazovke prehľadávania

Keď používateľ vyberie tlačidlo na zoradenie, poradie zoradenia galérie sa otočí.When the user selects the sort button, the sort order of the gallery reverses. Na dosiahnutie tohto správania použijeme kontextovú premennú, ktorá bude sledovať smer, v ktorom je galéria zoradená.To create this behavior, we use a context variable to track the direction in which the gallery is sorted. Keď používateľ vyberie tlačidlo, premenná sa aktualizuje a smer sa otočí.When the user selects the button, the variable is updated, and the direction reverses. Vlastnosť OnSelect tlačidla na zoradenie je nastavená na tento vzorec: UpdateContext( {SortDescending1: !SortDescending1} )The OnSelect property of the sort button is set to this formula: UpdateContext( {SortDescending1: !SortDescending1} )

Funkcia UpdateContext vytvorí kontextovú premennú SortDescending1, ak ešte neexistuje.The UpdateContext function creates the SortDescending1 context variable if it doesn't already exist. Funkcia prečíta hodnotu premennej a nastaví ju na logický protiklad pomocou operátora !The function will read the value of the variable and set it to the logical opposite by using the ! .operator. Ak je hodnota true, zmení sa na false.If the value is true, it becomes false. Ak je hodnota false, zmení sa na true.If the value is false, it becomes true.

Vzorec pre vlastnosť Items ovládacieho prvku Galéria používa túto kontextovú premennú spolu s textom v ovládacom prvku TextSearchBox1:The formula for the Items property of the Gallery control uses this context variable, along with the text in the TextSearchBox1 control:

Sort( 
  If( IsBlank(TextSearchBox1.Text);
    Assets;
    Filter( Assets; TextSearchBox1.Text in Text(ApproverEmail) ) 
  );
  ApproverEmail;
  If(SortDescending1; Descending; Ascending) 
)

Pozrime sa na to podrobnejšie:Let's break this down:

 • Na povrchu máme funkciu Sort , ktorá má tri argumenty: tabuľku, pole, podľa ktorého sa má zoradiť, a smer zoradenia.On the outside, we have the Sort function, which takes three arguments: a table, a field on which to sort, and the direction in which to sort.

  • Smer zoradenia sa určuje z kontextovej premennej, ktorá sa prepne, keď používateľ vyberie ovládací prvok ImageSortUpDown1.The sort direction is taken from the context variable that toggles when the user selects the ImageSortUpDown1 control. Hodnota true/false sa preloží na konštanty Descending (Zostupne) a Ascending (Vzostupne).The true/false value is translated to the constants Descending and Ascending.
  • Pole, podľa ktorého sa má zoradiť, je pevne nastavené na hodnotu ApproverEmail.The field to sort on is fixed to ApproverEmail. Ak zmeníte pole, ktoré sa v galérii nachádza, budete musieť zmeniť aj tento argument.If you change the fields that appear in the gallery, you'll need to change this argument too.
 • Vnútri máme funkciu Filter , ktorá vezme tabuľku ako argument a výraz na vyhodnotenie každého záznamu.On the inside, we have the Filter function, which takes a table as an argument and an expression to evaluate for each record.

  • Tabuľka je nespracovaný zdroj údajov Assets, ktorý predstavuje počiatočný bod pred filtrovaním alebo zoradením.The table is the raw Assets data source, which is the starting point before filtering or sorting.
  • Výraz vyhľadá inštanciu reťazca v ovládacom prvku TextSearchBox1 v rámci poľa ApproverEmail.The expression searches for an instance of the string in TextSearchBox1 within the ApproverEmail field. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade budete musieť tento argument aktualizovať, ak zmeníte polia zobrazené v galérii.Again, if you change the fields that appear in the gallery, you'll also need to update this argument.
  • Ak je ovládací prvok TextSearchBox1 prázdny, používateľ chce zobraziť všetky záznamy a funkcia Filter sa vynechá.If TextSearchBox1 is empty, the user wants to show all records, and the Filter function is bypassed.

Toto je iba jeden príklad. Môžete si vytvoriť vlastný vzorec pre vlastnosť Items podľa potrieb aplikácie tak, že skombinujete funkcie Filter , Sort a ďalšie funkcie a operátory dokopy.This is but one example; you can craft your own formula for the Items property, depending on the needs of your app, by composing Filter, Sort, and other functions and operators together.

Návrh obrazovkyScreen design

Doposiaľ sme sa nezaoberali inými spôsobmi distribúcie ovládacích prvkov na obrazovkách.So far, we haven't discussed other ways to distribute controls across screens. Možností je totiž príliš veľa a najlepší výber závisí od toho, čo vaša aplikácia konkrétne potrebuje.That's because you have many options, and the best selection depends on your specific app's needs.

Vzhľadom na to, že miesto na obrazovke telefónnu je obmedzené, budete zrejme chcieť na prehľadávanie, zobrazenie, úpravy a vytváranie využívať rôzne obrazovky.Because real estate on phone screens is so limited, you probably want to browse, display, and edit/create on different screens. V tejto téme funkcie Navigate a Back otvárajú jednotlivé obrazovky.In this topic, the Navigate and Back functions open each screen.

Na tablete môžete na prehľadávanie, zobrazenie a úpravy alebo vytváranie využiť dve, alebo dokonca iba jednu obrazovku.On a tablet, you can browse, display, and edit/create on two or even one screen. V takom prípade nebudete funkcie Navigate a Back potrebovať.For the latter, no Navigate or Back function would be required.

Ak používateľ pracuje na jednej obrazovke, musíte pamätať na to, že nemôže zmeniť výber v Galérii a prípadne môže prísť o úpravy v ovládacom prvku Formulár na úpravy .If the user is working on the same screen, you need to be careful that the user can't change the selection in the Gallery and potentially lose edits in the Edit form control. Ak chcete používateľovi zabrániť v tom, aby vybral iný záznam pri zmene na iný záznam, ktorý ešte nie je uložený, nastavte vlastnosť Disabled galérie na tento vzorec:To keep the user from selecting a different record when changes to another record haven't been saved yet, set the Disabled property of the gallery to this formula:
EditForm.UnsavedEditForm.Unsaved