Princípy vzorcov správania pre plátnové aplikácie v službe PowerAppsUnderstand behavior formulas for canvas apps in PowerApps

Väčšina vzorcov vypočíta hodnotu.Most formulas calculate a value. V tabuľke programu Excel prebieha prepočítanie automaticky pri zmene hodnoty.Like an Excel spreadsheet, recalculation happens automatically as values change. Napríklad budete chcieť zobraziť hodnotu v ovládacom prvku Označenie červenou, ak bude menšia ako nula, a v ostatných prípadoch čiernou.For example, you might want to show the value in a Label control in red if the value is less than zero or in black otherwise. Takže môžete nastaviť vlastnosť Color na tento vzorec:So you can set the Color property of that control to this formula:

If( Value(TextBox1.Text) >= 0; Color.Black; Color.Red )If( Value(TextBox1.Text) >= 0; Color.Black; Color.Red )

Čo v tomto kontexte znamená, keď používateľ vyberie ovládací prvok Tlačidlo?In this context, what does it mean when the user selects a Button control? Nezmenila sa žiadna hodnota, takže nič nové sa nemusí vypočítať.No value has changed, so there is nothing new to calculate. Program Excel nemá žiadny ekvivalent k ovládaciemu prvku Tlačidlo.Excel has no equivalent to a Button control.

Výberom ovládacieho prvku Tlačidlo užívateľ spustí postupnosť akcií, resp. správaní, ktorá zmenia stav aplikácie:By selecting a Button control, the user initiates a sequence of actions, or behaviors, that will change the state of the app:

Tieto funkcie nemožno automaticky prepočítať, pretože zmenia stav aplikácie.Because these functions change the state of the app, they can't be automatically recalculated. Môžete ich použiť vo vzorcoch pre vlastnosti OnSelect, OnVisible, OnHidden a iné vlastnosti On..., ktoré sa nazývajú vzorce správania.You can use them in the formulas for the OnSelect, OnVisible, OnHidden, and other On... properties, which are called behavior formulas.

Viac ako jedna akciaMore than one action

Pre vytvorenie zoznamu akcií, ktorá sa majú vykonať, použite bodkočiarky.Use semicolons to create a list of actions to perform. Môžete napríklad chcieť aktualizovať kontextovú premennú a potom sa vrátiť na prechádzajúcu obrazovku:For example, you might want to update a context variable and then return to the previous screen:

  • UpdateContext ({x: 1});; Back()UpdateContext( { x: 1 } );; Back()

Akcie sa vykonávajú v poradí, v ktorom sa nachádzajú vo vzorci.Actions are performed in the order in which they appear in the formula. Ďalšia funkcia sa spustí až po vykonaní aktuálnej funkcie.The next function won't start until the current function has completed. Ak nastane chyba, nasledujúca funkcia sa nemusí spustiť.If an error occurs, subsequent functions might not start.