Vytvorenie pravidla v službe PowerAppsCreate a rule in PowerApps

Vytvorte pravidla pre automatické úpravy aplikácie na základe kritérií, ktoré zadáte.Create rules to automatically modify an app based on criteria that you specify. Môžete napríklad zobraziť položky zoznamu ako červené, žlté alebo zelené na základe ich stavu alebo zobraziť tlačidlo schválenia iba pre niektorých používateľov (napríklad správcu).For example, show list items in red, yellow, or green based on their status, or show an approval button only for certain users (such as managers).

Pravidlá môžete pridať do rôznych ovládacích prvkov.You can add rules to a variety of controls. V tejto téme pridáte pravidlo, ktoré zmení farbu textu ovládacieho prvku Označenie, ak bude hodnota ovládacieho prvku Jazdec väčšia ako 70.In this topic, you'll add a rule to change the text color of a Label control if the value of a Slider control is greater than 70.

Pridanie pravidlaAdd a rule

 1. Vyberte ovládací prvok (alebo ho pridajte a ponechajte ho vybraný).Select a control (or add a control and leave it selected).

  Pre túto tému pridajte označenie a jazdec, nastavte vlastnosť Text na reťazec Slider1.Value a potom jazdec vyberte.For this topic, add a label and a slider, set the label's Text property to Slider1.Value, and then select the slider.

 2. V pravom paneli kliknite alebo ťuknite na položku Pravidlá a potom kliknite alebo ťuknite na položku Nové pravidlo.In the right-hand panel, click or tap Rules, and then click or tap New rule.

  Vytvorenie nového pravidla

  Ak vyberiete ovládací prvok, pre ktorý už je definované aspoň jedno pravidlo, môžete ktorékoľvek z pravidiel upraviť, stačí na neho kliknúť alebo ťuknúť.If you select a control for which one or more rules has already been defined, you can edit any of them if you click or tap it.

Pridanie podmienkyAdd a condition

Podmienka je výraz, ktorý sa vyhodnotí ako true alebo false, napríklad ak je hodnota väčšia než 70.A condition is an expression that evaluates to true or false, such as whether a value is greater than 70. Môžete napísať výraz na základe šablóny alebo začať úplne od začiatku a výraz prispôsobiť podľa pokynov v používateľskom rozhraní (Intellisense).You can write the expression based on a template or start from scratch, and you can customize the expression based on guidance in the UI (Intellisense).

 1. Kliknite alebo ťuknite na položku Pridať podmienku a potom kliknite na šablónu alebo na možnosť Vlastná podmienka.Click or tap Add a condition, and then click a template or Custom condition.

  Pre túto tému kliknite alebo ťuknite na možnosť Väčšie ako.For this topic, click or tap Greater than.

  Pridanie podmienky

 2. Aktualizujte výraz a definujte, kedy pravidlo platí.Update the expression to define when the rule applies.

  Pre túto tému zmeňte 0 na 70, aby ste získali tento výraz: For this topic, change 0 to 70 to get this expression:
  Slider1.Value > 70Slider1.Value > 70

Pridanie akcieAdd an action

Akcie definujú, čo sa stane, keď sa pravidlo použije.Actions define what happens when the rule is applied. Služba PowerApps môže vytvoriť akcie automaticky na základe zmien, ktoré vykonáte v ovládacích prvkoch.PowerApps can create actions automatically based on changes you make to controls.

 1. Kliknite alebo ťuknite na položku Definovať akcie.Click or tap Define actions.

  Definovanie akcie

 2. V dialógovom okne potvrdenia kliknite alebo klepnite na položku Poďme na to, aby služba PowerApps zaznamenala nasledujúcu zmenu alebo zmeny ako jednu alebo viacero akcií.In the confirmation dialog box, click or tap Let's go so that PowerApps will capture your next change or changes as one or more actions.

 3. Nakonfigurujte jeden alebo viacero ovládacích prvkov tak, aby zodpovedali vašim požiadavkám, keď bude podmienka vyhodnotená ako true.Configure one or more controls to match your expectations when the condition is true.

  Pre túto tému zmeňte farbu označenia.For this topic, change the color of the label.

  Zaznamenanie vlastností

 4. (voliteľné) Skontrolujte zmeny kliknutím alebo ťuknutím na položku Zobraziť akcie.(optional) Review your changes by clicking or tapping Show actions.

  Kontrola akcií

 5. Po dokončení pridávania akcie kliknite alebo ťuknite na položku Hotovo.When you finish adding actions, click or tap Done.

 6. Skontrolujte podmienku a akcie pre pravidlo.Review the condition and actions for the rule.

  Kontrola pravidla

Premenovanie pravidlaRename the rule

 1. Prejdite myšou na Rule1 a potom kliknite alebo ťuknite na tlačidlo úpravy.Hover over Rule1 and click or tap the edit button.

  Ukážte myšou na názov pravidla

 2. Zadajte nový názov pravidla.Enter a new name for the rule.

  Premenovanie roly

 3. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Hotovo zavrite editor.Click or tap Done to dismiss the editor.

Testovanie pravidlaTest the rule

 1. Otvorte ukážku aplikácie stlačením tlačidla F5 (prípadne kliknite na tlačidlo prehrávania v pravom hornom rohu).Preview the app by pressing F5 (or by clicking the play button near the upper-right corner).

  Otvorenie ukážky

 2. Vyhodnoťte zadanú podmienku ako true a potom potvrďte, že akcie fungujú podľa očakávaní.Make the condition that you specified true, and then confirm that the actions work as you expect.

  Pre túto tému nastavte jazdec na hodnotu, ktorá je väčšia než 70, a overte, že sa zmení farba textu označenia.For this topic, set the slider to a value that's greater than 70, and confirm that the label text changes color.

Zobrazenie všetkých pravidielSee all rules

V predvolenom nastavení sa na karte Pravidlá zobrazujú iba pravidlá pre vybraný ovládací prvok a všetky podriadené ovládacie prvky, ktoré sa používajú v podmienke alebo akcii pre pravidlo.By default, the Rules tab shows only the rules for the selected control and all child controls that are used in a rule condition or action. Ak chcete zobraziť všetky pravidlá v aplikácii, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť pravidlá iba pre tento ovládací prvok.To show all rules in the app, clear the Show rules for this control only check box.

Odstránenie filtra

Známe obmedzeniaKnown limitations

V čase písania tohto textu:As of this writing:

 • Nie je možné zadať vlastnosť ThisItem formulára alebo galérie ako súčasť podmienky.You can't specify the ThisItem property of a form or a gallery as part of a condition.