Použitie obchodnej logiky v platforme Common Data Service

Definujte obchodné pravidlá pre entitu, ktoré sa vzťahujú na všetky formuláre entít a na úrovni servera. Ak sa entita používa v aplikácii, obchodné pravidlá definované pre entitu sa použijú v aplikáciách plátna aj v aplikáciách riadených modelom. Ďalšie informácie: Vytvorenie obchodného pravidla pre entitu.

Poznámka

Ak chcete definovať obchodné pravidlo, ktoré platí pre formulár v aplikácii riadenej modelom, pozri Vytvorenie obchodných pravidiel pre formulár aplikácie riadenej modelom

Môžete použiť aj klasické procesy platformy Common Data Service, kam patria pracovné postupy a činnosti. Ďalšie informácie: Microsoft Flow: Použitie procesov pracovného postupu a Microsoft Flow: Prehľad akcií.

Pozrite tiež

Používanie obchodnej logiky v aplikáciách riadených modelom