Kurz: Vytvorenie vlastnej entity s komponentmi v službe PowerAppsTutorial: Create a custom entity that has components in PowerApps

Pomocou služby PowerAppsPowerApps si aplikáciu môžete prispôsobiť presne tak, aby vyhovovala odvetviu, názvosloviu a jedinečným obchodným procesom vašej organizácie.With PowerAppsPowerApps you tailor your app to closely fit your organization’s industry, nomenclature, and unique business processes. Pri vývoji aplikácií PowerAppsPowerApps sa pridávajú štandardné vopred pripravené entity alebo sa vytvárajú vlastné entity.PowerAppsPowerApps app development includes adding standard "out-of-box entities or creating custom entities. Entita definuje informácie, ktoré chcete sledovať vo forme záznamov, medzi ktoré zvyčajne patria vlastnosti, ako je napríklad názov spoločnosti, poloha, produkty, e-mail a telefón.An entity defines the information you want to track in the form of records, which typically include properties such as company name, location, products, email, and phone.

V tomto kurze vytvoríte entitu a potom pridáte alebo upravíte kľúčové komponenty, ako sú napríklad polia, vzťahy, zobrazenia a formuláre.In this tutorial you create an entity and then add or customize key components such as fields, relationships, views, and forms. Získate informácie o týchto témach:You learn how to:

 • Vytvorenie vlastnej entityCreate a custom entity
 • Pridanie vlastných polí do entityAdd custom fields to your entity
 • Pridanie vzťahu entityAdd an entity relationship
 • Prispôsobenie zobrazeniaCustomize a view
 • Prispôsobenie formuláraCustomize a form

V kurze bude figurovať spoločnosť Contoso, ktorá podniká v oblasti úprav zovňajška mačiek a psov.The tutorial will follow the company, Contoso, which is a pet grooming business that grooms dogs and cats. Spoločnosť Contoso potrebuje aplikáciu na sledovanie klientov a domácich zvierat, ktorú môžu využívať zamestnanci na rôznych zariadeniach.Contoso needs an app for client and pet tracking that can be used by employees across a variety of devices.

PožiadavkyPrerequisites

Prihláste sa do služby PowerApps.Sign in to PowerApps. Ak ešte nemáte konto služby PowerAppsPowerApps, vyberte prepojenie Začnite zadarmo na lokalite powerapps.com.If you don’t already have a PowerAppsPowerApps account, select the Get started free link from powerapps.com.

Vytvorenie vlastnej entityCreate a custom entity

 1. Na ľavej navigačnej table rozbaľte položku Údaje, vyberte položku Entity a potom vyberte položku Nová entita.On the left navigation pane expand Data, select Entities, and then select New entity. Nová entitaNew entity
 2. Na pravej table zadajte nasledujúce hodnoty a potom vyberte položku Ďalej.In the right pane, enter the following values, and then select Next.
  • Zobrazovaný názov: Domáce zvieraDisplay name: Pet
  • Popis: Vlastné entita na sledovanie služieb pre domáce zvieratáDescription: Custom entity to track pet services
 3. Vyberte položku Uložiť entitu.Select Save Entity.

Pridanie a prispôsobenie políAdd and customize fields

 1. Na karte Polia vyberte pole Primárny názov.On the Fields tab, select the Primary Name field.

 2. Na pravej table vykonajte nasledujúce zmeny poľa Primárny názov:In the right pane make the following changes to the Primary Name field:

  • Zmeňte Zobrazovaný názov z možnosti Primárny názov na Meno domáceho zvieraťa.Change the Display name from Primary name to Pet Name

  • Vyberte možnosť Prehľadávateľné.Select Searchable

   Zmena primárneho poľa

 3. Vyberte položku Hotovo.Select Done.

 4. Na karte Polia na paneli s nástrojmi návrhára entít vyberte položku Pridať pole.On the Fields tab on the entity designer toolbar select Add field. Na table Vlastnosti poľa zadajte alebo vyberte nasledujúce hodnoty a možnosti.On the Field properties pane, enter or select the following values and options.

  • Zobrazovaný názov.Display name. DruhSpecies
  • Typ údajov.Data type. Množina možnostíOption Set
  • Množina možností.Option set. Nová množina možnostíNew option set
 5. Vytvorenie množiny možnostíCreate the option set

  a.a. Vyberte možnosť Pridať novú položku.Select Add new item.

  b.b. Nahraďte položku Nová možnosť položkou Pes.Replace New option with Dog.

  c.c. Vyberte možnosť Pridať novú položku.Select Add new item.

  d.d. Nahraďte položku Nová možnosť položkou Mačka.Replace New option with Cat.

  e.e. Vyberte položku Uložiť.Select Save.

  Nová množina možností

 6. Vyberte položku Prehľadávateľné a potom vyberte položku Hotovo.Select Searchable, and then select Done.

 7. Na paneli s nástrojmi návrhára entít vyberte položku Pridať pole.On the entity designer toolbar select Add field. Na table Vlastnosti poľa zadajte alebo vyberte nasledujúce hodnoty a potom vyberte položku Hotovo.On the Field properties pane, enter or select the following values, and then select Done.

  • Zobrazovaný názov.Display name. PlemenoBreed
  • Typ údajov.Data type. TextText
  • Prehľadávateľné.Searchable. ÁnoYes
 8. Na paneli s nástrojmi návrhára entít vyberte položku Pridať pole.On the entity designer toolbar select Add field.

 9. Na table Vlastnosti poľa zadajte alebo vyberte nasledujúce hodnoty a potom vyberte položku Hotovo.On the Field properties pane, enter or select the following values, and then select Done.

  • Zobrazovaný názov.Display name. Dátum stretnutiaAppointment date
  • Typ údajov.Data type. Dátum a časDate and time
 10. Vyberte položku Uložiť entitu.Select Save Entity.

Pridanie vzťahuAdd a relationship

 1. Vyberte kartu Vzťahy, na paneli s nástrojmi návrhára entít vyberte položku Pridať vzťah a potom vyberte položku Vzťah mnohého k jednému.Select the Relationships tab, on the entity designer toolbar select Add relationship, and then select Many-to-one.
 2. Na pravej table vyberte v zozname Súvisiace položku Konto.On the right pane, in the Related list select Account.
 3. Vyberte položku Hotovo.Select Done.
 4. Vyberte položku Uložiť entitu.Select Save Entity.

Všimnite si, že po pridaní vzťahu mnohých k jednému sa na karte Polia automaticky pridá pole Konto s typom údajov Vyhľadávanie. Vyhľadávacie pole kontaNotice that when you add a many-to-one relationship, an Account field with the data type Lookup is automatically added to your list of fields on the Fields tab. Account lookup field

Prispôsobenie zobrazeniaCustomize a view

 1. Vyberte kartu Zobrazenia a potom vyberte zobrazenie Aktívne domáce zvieratá.Select the Views tab, and then select the Active Pets view. Ak sa zobrazenie Aktívne domáce zvieratá nezobrazuje, vyberte položku Odstrániť filter.If you don't see the Active Pets view, select Remove filter.
 2. V návrhárovi zobrazení vyberte položku Pridať stĺpce, vyberte nasledujúce stĺpce a potom vyberte položku OK.On the view designer select Add Columns, select the following columns, and then select OK.
  • KontoAccount
  • Dátum stretnutiaAppointment date
  • PlemenoBreed
  • DruhSpecies
 3. Vyberte stĺpec Vytvorené, vyberte položku Odstrániť a potom výberom položky OK potvrďte odstránenie stĺpca.Select the Created On column, select Remove, and then select OK to confirm the column removal.
 4. Ak chcete stĺpce usporiadať, vyberte stĺpec, ktorý chcete presunúť, a potom pomocou tlačidiel <- a -> upravte zobrazenie tak, aby vyzeralo nasledovne.To arrange the columns, select the column you want to move and then use the <- and -> arrow buttons until your view looks like this. Zobrazenie Aktívne domáce zvieratáActive pets view
 5. Na paneli s nástrojmi návrhára zobrazení vyberte položku Uložiť a zavrieť.On the view designer toolbar, select Save and Close.

Len aplikácie riadené modelom: Prispôsobenie hlavného formuláraModel-driven apps only: Customize the main form

Tento krok vynechajte, ak chcete entitu Domáce zviera používať len v aplikácii plátna.Skip this step if you only want to use the Pet entity in a canvas app.

 1. Na ľavej navigačnej table služby PowerAppsPowerApps vyberte položku Riadené modelom.On the PowerAppsPowerApps left navigation pane, select Model-driven.
 2. Na ľavej navigačnej table rozbaľte položku Údaje, vyberte položku Entity a potom vyberte položku Domáce zviera.On the left navigation pane, expand Data, select Entities, and then select Pet.
 3. Vyberte kartu Formuláre a výberom položky Informácie vedľa typu formulára Hlavný otvorte editor formulára.Select the Forms tab, and then select Information next to the Main form type to open the form editor. Úprava hlavného formuláraEdit main form
 4. V editore formulára presuňte polia Druh, Plemeno, Dátum stretnutia a Konto nachádzajúce sa na table prieskumníka polí do časti Všeobecné na plátne formulára, kým formulár nebude vyzerať nasledovne.On the form editor, drag and drop the Species, Breed, Appointment date, and Account fields located on the Field Explorer pane on to the General section of the form canvas until the form looks like this. Výber polí pre hlavný formulárSelect fields for main form
 5. Vyberte položku Uložiť.Select Save.
 6. Vyberte položku Publikovať.Select Publish.
 7. Výberom položky Uložiť a zavrieť zatvorte návrhára formulára.Select Save and close to close the form designer.

Pridanie vlastnej entity do aplikácieAdd the custom entity to an app

Entita je teraz pripravená a môžete ju použiť na zostavenie aplikácie plátna alebo aplikácie riadenej modelom.Now your entity is ready to be used to build either a canvas or model-driven app.

Ďalšie krokyNext steps

V tomto kurze ste sa naučili, ako vytvoriť entitu, ktorú možno použiť na vytvorenie užitočnej aplikácie.In this tutorial, you learned how to create an entity that can be used to create a useful app.