Pridanie údajov do entity v službe Common Data Service for Apps pomocou doplnku Power QueryAdd data to an entity in Common Data Service for Apps by using Power Query

V tomto postupe vytvoríte entitu v službe Common Data Service (CDS) for Apps a potom použijete doplnok Power Query, aby ste ju naplnili údajmi z informačného kanála OData.In this procedure, you'll create an entity in Common Data Service (CDS) for Apps and fill that entity with data from an OData feed by using Power Query. Rovnaký postup môžete použiť na integráciu údajov z nasledujúcich online a lokálnych zdrojov (okrem iných):You can use the same techniques to integrate data from these online and on-premises sources, among others:

 • SQL ServerSQL Server
 • SalesforceSalesforce
 • IBM DB2IBM DB2
 • AccessAccess
 • ExcelExcel
 • Webové rozhrania APIWeb APIs
 • Informačné kanály ODataOData feeds
 • Textové súboryText files

Údaje môžete tiež filtrovať, transformovať a kombinovať, kým ich načítate do novej alebo existujúcej entity.You can also filter, transform, and combine data before you load it into a new or existing entity.

Ak nevlastníte licenciu pre PowerApps, môžete sa zadarmo zaregistrovať.If you don't have a license for PowerApps, you can sign up for free.

PožiadavkyPrerequisites

Ak chcete postupovať podľa tejto témy, musíte prejsť do prostredia, v ktorom môžete vytvárať entity.To follow this topic, you must switch to an environment in which you can create entities.

Zadanie zdrojových údajovSpecify the source data

 1. Prihláste sa do služby PowerApps a potom v blízkosti ľavého okraja kliknite alebo ťuknite na šípku nadol pre Údaje.Sign in to PowerApps, and then click or tap the down arrow for Data near the left edge.

  Domovská stránka služby PowerApps

 2. V zozname, ktorý sa zobrazí, kliknite alebo ťuknite na položku Integrácia údajov a potom na položku Nový projekt v blízkosti pravého horného rohu okna.In the list that appears, click or tap Data Integration, and then click or tap New Project near the upper-right corner of the window.

 3. V zozname zdrojov údajov kliknite alebo ťuknite na položku OData.In the list of data sources, click or tap OData.

  Výber konektora OAuth

 4. V časti Nastavenia pripojenia zadajte alebo prilepte nasledujúcu adresu URL a potom vyberte položku Ďalej:Under Connection settings, type or paste this URL, and then select Next:
  http://services.odata.org/V4/Northwind/Northwind.svc/

 5. V zozname tabuliek začiarknite políčko Customers (Zákazníci) a potom kliknite alebo ťuknite na položku Ďalej.In the list of tables, select the Customers check box, and then click or tap Next.

  Výber tabuľky Customers (Zákazníci)

 6. (Voliteľné) Upravte schému tak, aby vyhovovala vašim potrebám – vyberte stĺpce, ktoré chcete zahrnúť, transformujte tabuľku, pridajte index alebo podmienečný stĺpec alebo vykonajte iné zmeny.(optional) Modify the schema to suit your needs by choosing which columns to include, transforming the table in one or more ways, adding an index or conditional column, or making other changes.

 7. V pravom dolnom rohu kliknite alebo ťuknite na položku Ďalej.In the lower-right corner, click or tap Next.

Určenie cieľovej entitySpecify the target entity

 1. V časti Nastavenia načítania vyberte položku Načítať do novej entity.Under Load settings, select Load to new entity.

  Zadanie názvu novej entity

  Názov alebo zobrazovaný názov novej entity môžete zmeniť, ponechajte však predvolené hodnoty, aby ste mohli postupovať presne podľa tohto kurzu.You can give the new entity a different name or display name, but leave the default values to follow this tutorial exactly.

 2. V zozname Pole primárneho názvu kliknite alebo ťuknite na položku ContactName a potom v pravom dolnom rohu kliknite alebo ťuknite na položku Ďalej.In the Primary name field list, click or tap ContactName, and then click or tap Next in the lower-right corner.

  Môžete určiť iné pole primárneho názvu, mapovať iný stĺpec v zdrojovej tabuľke ku každému poľu v entite, ktorú vytvárate, alebo oboje.You can specify a different primary-name field, map a different column in the source table to each field in the entity that you're creating, or both. Ak chcete postupovať presne podľa tohto kurzu, ponechajte predvolené mapovanie stĺpcov.To follow this tutorial exactly, leave the default column mapping.

 3. Keď má položka Stav načítania hodnotu Dokončené, vyberte v pravom dolnom rohu položku Hotovo.When the Load status is Completed, select Done in the lower-right corner.

 4. V časti Údaje (v blízkosti ľavého okraja) vyberte položku Entity, aby sa zobrazil zoznam entít vo vašej databáze.Under Data (near the left edge), select Entities to show the list of entities in your database.

  Entita Customers, ktorú ste vytvorili z informačného kanála OData, sa zobrazí ako vlastná entita.The Customers entity that you created from an OData feed appears as a custom entity.

  Zoznam štandardných a vlastných entít

Upozornenie

Ak na pridanie údajov do existujúcej entity používate doplnok Power Query, všetky údaje v danej entite sa prepíšu.If you use Power Query to add data to an existing entity, all data in that entity will be overwritten.

Ak vyberiete položku Načítať do existujúcej entity, môžete zadať entitu, do ktorej pridáte údaje z tabuľky Customers.If you select Load to existing entity, you can specify an entity into which you add data from the Customers table. Mohli by ste napríklad pridať údaje do entity Account, ktorá je súčasťou služby Common Data Service.You could, for example, add the data to the Account entity with which the Common Data Service ships. V časti Zdrojový stĺpec môžete ďalej určiť, že údaje v stĺpci ContactName z tabuľky Customers by sa mali pridať do stĺpca Názov v entite Accounts.Under Source column, you can further specify that data in the ContactName column from the Customers table should be added to the Name column in the Accounts entity.

Zadanie názvu novej entity

Z tejto funkcie sme nadšení a nemôžeme sa dočkať vašej spätnej väzby.We're excited about this functionality and eager to hear your feedback. Pošlite nám svoje návrhy a pripomienky k tejto funkcii.Please send us your suggestions and feedback about this feature!

Ak sa zobrazí chybové hlásenie týkajúce sa povolení, obráťte sa na správcu.If an error message about permissions appears, talk to your administrator.