Licenčné požiadavky na entityLicense requirements for entities

Tvorcovia aplikácií môžu využívať väčšinu entít, ktoré sú k dispozícii v rámci Common Data Service (CDS) pre aplikácie (vrátane vlastných entít a entít, ktoré sú súčasťou databázy Common Data Model) na vytváranie aplikácií a postupov pre používateľov, ktorí majú licenciu na plán PowerApps Plan 1 alebo Microsoft Flow Plan 1.App makers can use most of the entities available within Common Data Service (CDS) for Apps (including custom entities and entities that are part of the Common Data Model) to create apps and flows for users who have a PowerApps Plan 1 or Microsoft Flow Plan 1 license. V niektorých prípadoch entity obsahujú zložitú pracovnú logiku alebo sú spojené s aplikáciami systému Dynamics 365, ktoré od používateľov aplikácie vyžadujú, aby mali konkrétnu licenciu.In some cases, entities contain complex business logic or are tied to Dynamics 365 applications that require app users to have a specific license.

EntitaEntity DescriptionDescription PožiadavkaRequirement
Entity so zložitou pracovnou logikouEntities with complex business logic Ide o entity, ktoré používajú zložitú pracovnú logiku na strane servera.These are entities that use complex server-side business logic. Je to napríklad ľubovolná entita, ktorá používa pracovný postup v reálnom čase alebo doplnok kódu.For example, any entity that uses a real-time workflow or code plug-in. PowerApps – Plán 2 alebo Flow – Plán 2PowerApps Plan 2 or Flow Plan 2
Obmedzené entityRestricted entities Ide o entity, ktoré nie sú štandardom v službe Common Data Service for Apps, ale sú zahrnuté v aplikácii záväzkov zákazníka systému Dynamics 365 alebo riešení tretej strany.These are entities that are not standard with Common Data Service for Apps but are included in a Dynamics 365 customer engagement application or third-party solution. Môžu to byť napríklad články vedomostnej databázy, ciele alebo entity nároku.For example, the knowledge article, goal, and entitlement entities. Plán Dynamics 365A Dynamics 365 plan

Poznámka

Aplikácie a postupy, ktoré používajú tieto entity, od používateľa aplikácie alebo postupu vyžadujú, aby mal vhodnú licenciu – teda nie tvorca ani vývojár aplikácie či postupu.Apps and flows that use these entities require the app and flow user to be licensed appropriately-not the maker or developer of the app or flow.

Entity so zložitou pracovnou logikouEntities with complex business logic

Entity, ktoré obsahujú nasledujúcu zložitú serverovú logiku, od používateľov aplikácie alebo postupu, ktorí využívajú tieto entity, vyžadujú, aby mali licenciu na plán PowerApps Plan 2 alebo Microsoft Flow Plan 2:Entities that include the following complex server-side logic require users of an app or flow that uses these entities to have a PowerApps Plan 2 or Microsoft Flow Plan 2 license:

 • Kódové doplnky (ďalšie informácie nájdete v téme Vývoj doplnkov)Code plug-ins (for more information, see Plug-in development)

 • Pracovné postupy v reálnom čase (ďalšie informácie nájdete v téme Procesy pracovného postupu)Real-time workflows (for more information, see Workflow processes)

  Poznámka

  Len pracovné postupy, ktoré sa skonvertujú na pracovný postup v reálnom čase sa považujú za pracovné postupy v reálnom čase a synchrónne pracovné postupy.Only workflows that are converted to a real-time workflow are considered real-time and synchronous. Pracovné postupy, ktoré sa spúšťajú na pozadí, sa stále môžu použiť s príslušným plánom PowerApps a nevyžadujú ďalšie licencie.Workflows that are run in the background can still be used with the appropriate PowerApps plan and do not require additional licenses.

Ak chcete zistiť, či ste do svojich entít pridali zložitú pracovnú logiku, pozrite si zoznam zostáv doplnkov a pracovných postupov nakonfigurovaných vo vašom prostredí.To know whether or not you added complex business logic to your entities, review the list of plug-in assemblies and workflows configured in your environment. Ak chcete zobraziť zoznam entít s logikou na strane servera po inštalácii aplikácie systému Dynamics 365, prečítajte si článok Zložité entity vyžadujúce licencie na plán PowerApps – Plán 2For the list of entities which may contain server side logic after installing a Dynamics 365 application, see Complex entities requiring PowerApps Plan 2 licenses

Ovplyvnenie licenčných požiadaviek pri pridávaní zložitej pracovnej logikyImpacting license requirements when adding complex business logic

Tvorcovia aplikácií môžu pridávať kódové doplnky a pracovné postupy v reálnom čase k entitám v rámci CDS pre aplikácie, tým sa však môžu zmeniť licenčné požiadavky pre používateľov aplikácií, ktoré sú už nasadené.App makers can add code plug-ins and real-time workflows to entities within CDS for Apps, but doing so could change the license requirements for users of apps already deployed. Tvorcovia aplikácií by mali byť pri pridávaní zložitej pracovnej logiky do entity opatrní a najprv by mali skontrolovať, aké aplikácie používajú entitu a či používatelia týchto aplikácií majú aj príslušné licencie.App makers should be cautious when adding complex business logic to an entity and should first check which apps use the entity and whether users of those apps have the appropriate licenses.

Obmedzené entityRestricted entities

Niektoré entity, ktoré sú spojené s funkčnosťou aplikácií systému Dynamics 365, od používateľov aplikácií vyžadujú, aby mali príslušné licencie na danú aplikáciu, ak chcú vytvárať, aktualizovať alebo odstraňovať záznamy v rámci entít.Certain entities that are tied to the functionality of Dynamics 365 applications require app users to have the corresponding license for that application if they want to create, update, or delete records within the entities. Úplný zoznam obmedzených entít nájdete v téme Obmedzené entity, ktoré vyžadujú licencie na Dynamics 365.For a full list of restricted entities, see Restricted entities requiring Dynamics 365 licenses.

Príklady licencovaniaLicensing examples

Jana a Ivan vytvárajú aplikácie v PowerApps pomocou CDS pre aplikácie na uloženie svojich údajov.Barb and Isaac are creating apps in PowerApps using CDS for Apps to store their data.

Jana vytvára dve aplikácie plátna:Barb is creating two canvas apps:

 • Aplikácia 1 – používa entitu Kontakt spolu s vlastnou entitou, ktorá ukladá súvisiace informácieApp 1 – uses the Contact entity along with a custom entity that stores related information
 • Aplikácia 2 – používa entitu Kontakt spolu s entitou Incident, ktorá je obmedzenou entitouApp 2 – uses the Contact entity along with the Incident entity, which is a restricted entity

Ivan vytvára dve modelom riadené aplikácie:Isaac is creating two model-driven apps:

 • Aplikácia 3 – používa entitu Kontakt spolu s vlastnou entitou, ktorá uchováva súvisiace informácieApp 3 – uses the Contact entity along with a custom entity that stores related information
 • Aplikácia 4 – používa entitu Kontakt spolu s entitou Incident, ktorá je obmedzenou entitouApp 4 – uses the Contact entity along with the Incident entity, which is a restricted entity

Jana a Ivan potrebujú tieto licencie:Barb and Isaac need the following licenses:

 • Jana potrebuje licenciu na plán PowerApps Plan 1 na vytváranie aplikácií plátna pomocou CDS pre aplikácie.Barb needs a PowerApps Plan 1 license to create canvas apps using CDS for Apps. Ak potrebuje vytvoriť databázu alebo vlastnú entitu, bude potrebovať licenciu na plán PowerApps Plan 2.If she needs to create a database or create a custom entity, she would need a PowerApps Plan 2 license.

 • Ivan potrebuje licenciu na plán PowerApps Plan 2 na vytváranie modelom riadených aplikácií.Isaac needs a PowerApps Plan 2 license to build model- driven apps.

Používatelia aplikácií potrebujú tieto licencie:App users need the following licenses:

 • Používatelia aplikácie 1 potrebujú len licenciu na plán PowerApps Plan 1 alebo Plan 2, pretože aplikácia neobsahuje žiadne entity so zložitou pracovnou logikou ani obmedzené entity.App 1 users only need a PowerApps Plan 1 or Plan 2 license, since the app doesn't contain any entities with complex business logic or restricted entities.

 • Používatelia aplikácie 2 potrebujú licenciu na Dynamics 365 for Customer Service, verzia Enterprise (resp. Dynamics 365 alebo plán Dynamics 365 Customer Engagement), pretože aplikácia obsahuje obmedzenú entitu.App 2 users need a Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise edition license (or a Dynamics 365 or Dynamics 365 Customer Engagement plan), since the app includes a restricted entity.

 • Používatelia aplikácie 3 potrebujú licenciu na plán PowerApps Plan 2, pretože ide o modelom riadenú aplikáciu.App 3 users need a PowerApps Plan 2 license, since it's a model-driven app.

 • Používatelia aplikácie 4 potrebujú licenciu na Dynamics 365 for Customer Service, verzia Enterprise (resp. Dynamics 365 alebo plán Dynamics 365 Customer Engagement), pretože aplikácia obsahuje obmedzenú entitu.App 4 users need a Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise edition license (or a Dynamics 365 or Dynamics 365 Customer Engagement plan), since the app includes a restricted entity.

  Plán Dynamics 365 for Customer Service zahŕňa licenciu na plán PowerApps Plan 2, ktorá používateľom umožňuje spúšťať modelom riadené aplikácie.The Dynamics 365 for Customer Service plan includes a PowerApps Plan 2 license, which allows users to run model-driven apps.

Teraz si ukážeme, čo sa stane, keď Ivan pridá pracovný postup v reálnom čase do vlastnej entity, ktorú Jana aj Ivan používajú vo svojich aplikáciách.Now, let's see what happens when Isaac adds a real-time workflow to the custom entity that both Barb and Isaac are using in their apps.

Jana a Ivan potrebujú tieto licencie:Barb and Isaac need the following licenses:

 • Jana stále potrebuje licenciu na plán PowerApps Plan 1 na vytváranie aplikácií plátna pomocou CDS pre aplikácie.Barb still needs a PowerApps Plan 1 license to create canvas apps using CDS for Apps.

 • Ivan stále potrebuje licenciu na plán PowerApps Plan 2 na vytváranie modelom riadených aplikácií.Isaac still needs a PowerApps Plan 2 license to build model-driven apps.

Používatelia aplikácií potrebujú tieto licencie:App users need the following licenses:

 • Používatelia aplikácie 1 teraz potrebujú licenciu na plán PowerApps Plan 2, pretože aplikácia obsahuje entitu s pracovným postupom v reálnom čase.App 1 users now need a PowerApps Plan 2 license, since the app contains an entity with a real-time workflow.

 • Používatelia aplikácie 2 stále potrebujú licenciu na Dynamics 365 for Customer Service, verzia Enterprise (resp. Dynamics 365 alebo plán Dynamics 365 Customer Engagement), pretože aplikácia obsahuje obmedzenú entitu.App 2 users still need a Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise edition license (or a Dynamics 365 or Dynamics 365 Customer Engagement plan), since the app includes a restricted entity.

 • Používatelia aplikácie 3 stále potrebujú licenciu na plán PowerApps Plan 2, pretože ide o modelom riadenú aplikáciu.App 3 users still need a PowerApps Plan 2 license, since it's a model-driven app.

 • Používatelia aplikácie 4 stále potrebujú licenciu na Dynamics 365 for Customer Service pre podniky (resp. Dynamics 365 alebo plán Dynamics 365 Customer Engagement), pretože aplikácia obsahuje obmedzenú entitu.App 4 users still need a Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise edition license (or a Dynamics 365 or Dynamics 365 Customer Engagement plan), since the app includes a restricted entity.

  Plán Dynamics 365 for Customer Service zahŕňa licenciu na plán PowerApps Plan 2, ktorá používateľom umožňuje spúšťať modelom riadené aplikácie.The Dynamics 365 for Customer Service plan includes a PowerApps Plan 2 license, which allows users to run model-driven apps.

Táto zmena ovplyvnila len aplikáciu 1, ktorá predtým vyžadovala licenciu na plán PowerApps Plan 1, ale teraz vyžaduje licenciu na plán PowerApps Plan 2, pretože obsahuje entitu so zložitou pracovnou logikou.The only app impacted by this change is App 1, which previously required a PowerApps Plan 1 license, but now requires a PowerApps Plan 2 license, since it contains an entity with complex business logic.

Ďalšie informácie o licenciáchMore about licensing

Ďalšie informácie o licenciách na PowerApps a Dynamics 365 nájdete v téme Prehľad licencovania.For more information about PowerApps and Dynamics 365 licenses, see Licensing overview.