Vytvorenie vzťahu medzi entitamiCreate a relationship between entities

Údaje v jednej entite často súvisia s údajmi v inej entite.Data in one entity often relates to data in another entity. Ak máte napríklad entity Učitelia a Predmet, môže entita Predmet obsahovať vzťah vyhľadávania s entitou Učitelia, aby bolo možné ukázať, ktorí učitelia učia jednotlivé predmety.For example, you might have a Teachers entity and a Class entity, and the Class entity might have a lookup relation to the Teachers entity to show which teacher teaches the class. Vyhľadávacie pole môžete použiť na zobrazenie údajov z entity Učitelia.You can use a lookup field to show data from the Teachers entity. Toto sa bežne označuje ako vyhľadávacie pole.This is commonly referred to as a lookup field.

Definovanie vzťahuDefine a relationship

Medzi rôznymi entitami (alebo v rámci tej istej entity) môžete vytvoriť niekoľko typov vzťahov.You can create several types of relationships from one entity to another (or between an entity and itself). Každá entita môže mať vzťah s viac ako jednou entitou a každá entita môže mať viac ako jeden vzťah s druhou entitou.Each entity can have a relationship with more than one entity, and each entity can have more than one relationship to another entity. Príklady niektorých bežných typov vzťahov:Some common relationship types are:

 • Viacero s jednou: V tomto type vzťahu môže každý záznam v entite A zodpovedať viac ako jednému záznamu v entite B, ale každý záznam v entite B môže zodpovedať iba jednému záznamu v entite A. Napríklad trieda má jednu učebňu.Many-to-one - In this type of relationship, each record in entity A can match more than one record in entity B, but each record in entity B can match only one record in entity A. For example, a class has a single classroom. Toto je najbežnejší typ vzťahu a v zozname polí sa zobrazuje ako vyhľadávacie pole.This is the most common type of relationship and is shown in the field list as a Lookup field
 • Jedna s viacerými: V tomto type vzťahu môže každý záznam v entite B zodpovedať viac ako jednému záznamu v entite A, ale každý záznam v entite A môže zodpovedať iba jednému záznamu v entite B. Napríklad jeden učiteľ učí mnoho predmetov.One-to-many - In this type of relationship, each record in entity B can match more than one record in entity A, but each record in entity A can match only one record in entity B. For example, a single teacher, teaches many classes.
 • Viaceré s viacerými: V tomto type vzťahu môže každý záznam v entite A zodpovedať viac ako jednému záznamu v entite B a naopak.Many-to-many - In this type of relationship, each record in entity A can match more than one record in entity B, and vice versa. Napríklad študenti navštevujú mnoho predmetov a každý predmet môže mať mnoho študentov.For example, students attend many classes, and each class can have multiple students.

Pridanie vyhľadávacieho poľa (vzťah viacerých s jednou)Add a lookup field (Many-to-one relationship)

Ak chcete pridať vzťah vyhľadávania k entite, vytvorte vzťah na karte Karty a špecifikujte entitu, s ktorou chcete vytvoriť vzťah.To add a lookup relation to an entity, create a relation under the Relationships tab and specify the entity with which you want to create a relationship.

 1. Na lokalite powerapps.com rozbaľte sekciu Údaje a v ľavej navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Entity.On powerapps.com, expand the Data section and click or tap Entities in the left navigation pane.

  Podrobnosti o entiteEntity Details

 2. Kliknite alebo ťuknite na existujúcu entitu alebo vytvorte novú entitu.Click or tap an existing entity, or Create a new entity

 3. Kliknite na položku Vzťahy.Click Relationships

 4. Kliknite na možnosť Pridať vzťah. Otvorí sa nový panel, v ktorom môžete zvoliť entitu, s ktorou chcete vytvoriť vzťah.Click Add relationship, this will open a new panel for you to choose the entity you want to create a relationship to. Vyberte entitu v rozbaľovacej ponuke Súvisiaca entita.Select the entity from the Related entity drop down.

  Vzťah viacerých s jednouMany to One Relationship

 5. Po výbere entity sa pri primárnej entite zobrazia vyhľadávacie polia, v ktorých sa ako predvolené použijú názvy daných entít (v tomto príklade Trieda), môžete ich však podľa potreby zmeniť.After selecting an entity the Look up fields will be shown on the Primary entity, they will default with the entities name (in this example Classroom) but you can change them if needed.

  Vzťah viacerých s jednouMany to One Relationship

 6. Po kliknutí na možnosť Hotovo sa tento vzťah pridá k vašej entite. Potom kliknite na položku Uložiť entitu.Click Done to add the relationship to your entity, and then click Save entity.

  Vzťah viacerých s jednouMany to One Relationship

Pridanie vzťahu jednej s viacerýmiAdd a One-to-many relationship

Ak chcete pridať vzťah jednej s viacerými, vytvorte vzťah na karte Karty a špecifikujte entitu, s ktorou chcete vytvoriť vzťah.To add a One-to-many relationship, create a relation under the Relationships tab and specify the entity with which you want to create a relationship.

 1. Na lokalite powerapps.com rozbaľte sekciu Údaje a v ľavej navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Entity.On powerapps.com, expand the Data section and click or tap Entities in the left navigation pane.

  Podrobnosti o entiteEntity Details

 2. Kliknite alebo ťuknite na existujúcu entitu alebo vytvorte novú entitu.Click or tap an existing entity, or Create a new entity

 3. Kliknite na položku Vzťahy.Click Relationships

 4. Kliknite na šípku nadol napravo od možnosti Pridať vzťah, aby ste mali možnosť voľby oboch typov vzťahov.Click the down arrow to the right of Add relationship, this will give you the choice of both types of relationships. Kliknite na možnosť Jedna s viacerými. Otvorí sa nový panel, v ktorom môžete zvoliť entitu, s ktorou chcete vytvoriť vzťah.Click One-to-many this will open a new panel for you to choose the entity you want to create a relationship to. Vyberte entitu v rozbaľovacej ponuke Súvisiaca entita.Select the entity from the Related entity drop down.

  Vzťah jednej s viacerýmiOne to Many Relationship

 5. Po výbere entity sa pri primárnej entite zobrazia vyhľadávacie polia, v ktorých sa ako predvolené použijú názvy daných entít (v tomto príklade Predmet), môžete ich však podľa potreby zmeniť.After selecting an entity the Look up fields will be shown on the Primary entity, they will default with the entities name (in this example Class) but you can change them if needed.

  Poznámka

  V prípade vzťahu jednej s viacerými sa vyhľadávacie pole vytvorí pri súvisiacej entite, nie pri aktuálne vybratej entite.In the case of a One-to-many relationships, the Look up field will be created on the related entity, not the entity you currently have selected. Ak potrebujete vyhľadávanie pri aktuálnej entite, vytvorte vzťah viacerých s jednou.If you need the lookup on the current entity, please create a Many-to-one relationship.

  Vzťah jednej s viacerýmiOne to Many Relationship

 6. Po kliknutí na možnosť Hotovo sa tento vzťah pridá k vašej entite. Potom kliknite na položku Uložiť entitu.Click Done to add the relationship to your entity, and then click Save entity.

  Vzťah jednej s viacerýmiOne to Many Relationship

Pridanie vzťahu viacerých s viacerýmiAdd a Many-to-many relationship

Táto možnosť je momentálne dostupná iba cez ponuku Spresniť.Currently this is only available through the Advanced menu. Na domovskej stránke služby PowerApps kliknite v ľavej ponuke na možnosť Spresniť.From the PowerApps homepage, click "Advanced" from the left menu. Informácie o tom, ako vytvoriť vzťah, nájdete v téme Vytváranie vzťahov N:NFor information on how to create the relationship, see Create N:N relationships

Použite vyhľadávacieho poľa v aplikáciiUse a lookup field in an app

Ak vytvoríte aplikáciu automaticky z entity, ktorá obsahuje vyhľadávacie pole, zobrazí sa v podobe ovládacieho prvku rozbaľovacieho zoznamu, ktorý obsahuje údaje z poľa primárneho názvu danej entity.If you create an app automatically from an entity that contains a lookup field, it appears as a Drop down control that contains data from the Primary name field of the entity.

Ďalšie krokyNext steps