Otvorenie údajov Entít v programe ExcelOpen entity data in Excel

Otvorením údajov entít v programe Microsoft Excel môžete rýchlo a jednoducho zobrazovať a upravovať údaje entít pomocou doplnku programu Excel v službe Microsoft PowerApps.By opening entity data in Microsoft Excel, you can quickly and easily view and edit data by using the Microsoft PowerApps Excel Add-in. Na používanie doplnku Excel v službe PowerApps sa vyžaduje verzia Microsoft Excel 2016.The PowerApps Excel Add-in requires Microsoft Excel 2016.

Doplnok ExcelExcel Add-in

Otvorenie údajov entít v ExceliOpen entity data in Excel

 1. Na lokalite powerapps.com rozbaľte sekciu Údaje a v ľavej navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Entity.On powerapps.com, expand the Data section and click or tap Entities in the left navigation pane. Zobrazia sa všetky entity.All the entities are shown.
 2. Kliknite na tri bodky (...) napravo od entity, ktorá vás zaujíma.Click the ellipsis (...) to the right of the entity that you're interested in.
 3. Kliknite na položku Otvoriť v Exceli a potom otvorte zošit, ktorý sa vygeneruje.Click Open in Excel, and then open the workbook that is generated. Tento zošit obsahuje informáciu o väzbe pre danú entitu, ktorá smeruje do vášho prostredia a do doplnku programu Excel v službe PowerApps.This workbook has binding information for the entity, a pointer to your environment, and a pointer to the PowerApps Excel Add-in.
 4. V Exceli kliknite na tlačidlo Povoliť úpravy, čím spustíte doplnok programu Excel v službe PowerApps.In Excel, click Enable editing to enable the PowerApps Excel Add-in to run. Doplnok Excelu sa spustí v table na pravej strane okna programu Excel.The Excel Add-in runs in a pane on the right side of the Excel window.
 5. Ak spúšťate doplnok programu Excel v službe PowerApps prvý raz, kliknite na tlačidlo dôveryhodnosti pre tento doplnok. Tým doplnok Excel spustíte.If this is the first time that you've run the PowerApps Excel Add-in, click Trust this Add-in to allow the Excel Add-in to run.
 6. Ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, kliknite na tlačidlo Prihlásiť a potom sa prihláste pomocou rovnakých prihlasovacích údajov, aké ste použili na lokalite powerapps.com.If you're prompted to sign in, click Sign in, and then sign in by using the same credentials that you used on powerapps.com. Doplnok programu Excel použije predchádzajúci prihlasovací kontext a automaticky vás prihlási (ak je to možné).The Excel Add-in will use a previous sign-in context and automatically sign you in if it can. Preto overte meno používateľa v pravom hornom rohu doplnku Excel.Therefore, verify the user name in the upper right of the Excel Add-in.

Doplnok programu Excel automaticky načíta údaje pre entitu, ktorú ste vybrali.The Excel Add-in automatically reads the data for the entity that you selected. Všimnite si, že v zošite sa nezobrazia žiadne údaje, kým ich doplnok programu Excel nenačíta.Note that there will be no data in the workbook until the Excel Add-in reads it in.

Zobrazenie a obnovenie údajov v ExceliView and refresh data in Excel

Po načítaní údajov entity doplnkom programu Excel ich môžete kedykoľvek aktualizovať kliknutím na tlačidlo Obnoviť.After the Excel Add-in reads entity data into the workbook, you can update the data at any time by clicking Refresh in the Excel Add-in.

Úprava údajov v ExceliEdit data in Excel

V doplnku programu Excel môžete údaje entity zmeniť podľa svojich potrieb a potom entitu publikovať späť kliknutím na možnosť Publikovať.You can change entity data as you require and then publish it back by clicking Publish in the Excel Add-in.

Ak chcete upraviť záznam, vyberte v zošite bunku a potom zmeňte jej hodnotu.To edit a record, select a cell in the worksheet, and then change the cell value.

Ak chcete pridať nový záznam, použite jeden z nasledujúcich krokov:To add a new record, follow one of these steps:

 • Kliknite na ľubovoľné miesto v zošite doplnku programu Excel a potom kliknite na tlačidlo Nový.Click anywhere in the worksheet, and then click New in the Excel Add-in.
 • Kliknite na posledný riadok zošita a potom stlačte kláves Tab, až kým sa kurzor nepresunie z posledného stĺpca daného riadka a nevytvorí nový riadok.Click in the last row of the worksheet, and then press the Tab key until the cursor moves out of the last column of that row, and a new row is created.
 • Kliknite do riadka hneď pod zošitom a začnite do bunky zadávať údaje.Click in the row immediately below the worksheet and start to enter data in a cell. Keď presuniete označenie mimo túto bunku, zošit sa rozbalí aj s novým riadkom.When you move the focus out of that cell, the worksheet expands to include the new row.

Ak chcete odstrániť záznam, použite jeden z nasledujúcich krokov:To delete a record, follow one of these steps:

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na číslo riadku vedľa riadka, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na možnosť Odstrániť.Right-click the row number next to the worksheet row to delete, and then click Delete.
 • Pravým tlačidlom myši kliknite na riadok zošita, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na Odstrániť > riadky tabuľky.Right-click in the worksheet row to delete, and then click Delete > Table Rows.

Pridávanie alebo odstraňovanie stĺpcovAdd or remove columns

Ak chcete upraviť stĺpce a entity, ktoré sa automaticky pridajú do zošita, môžete použiť návrhára.You can use the designer to adjust the columns and entities that are automatically added to the worksheet.

 1. V doplnku programu Excel zapnete návrhára zdroja údajov kliknutím tlačidlo Možnosti (symbol ozubeného kolieska) a potom výberom začiarkavacieho políčka Povoliť návrh.Enable the data source designer of the Excel Add-in by clicking the Options button (the gear symbol) and then selecting the Enable design check box.
 2. Kliknite na možnosť Návrh.Click Design in the Excel Add-in. Zobrazia sa všetky zdroje údajov.All the data sources are listed.
 3. Vedľa zdroja údajov kliknite na tlačidlo Upraviť (symbol ceruzky).Next to the data source, click the Edit button (the pencil symbol).
 4. V poli Vybraté polia upravte zoznam podľa svojich potrieb:Adjust the list in the Selected fields field as you require:
  • Ak chcete pridať pole z poľa Dostupné polia do poľa Vybraté polia, kliknite na pole a potom kliknite na položku Pridať.To add a field from the Available fields field to the Selected fields field, click the field, and then click Add. Môžete tiež dvakrát kliknúť na dané pole.Alternatively, double-click the field.
  • Ak chcete odstrániť pole z poľa Vybraté polia, kliknite na pole a potom kliknite na možnosť Odstrániť.To remove a field from the Selected fields field, click the field, and then click Remove. Môžete tiež dvakrát kliknúť na dané pole.Alternatively, double-click the field.
  • Ak chcete zmeniť poradie polí, kliknite na pole v poli Vybraté polia a potom kliknite na možnosť Nahor alebo Nadol.To change the order of fields, click the field in the Selected fields field, and then click Up or Down.
 5. Aplikujte svoje zmeny v zdroji údajov kliknutím na položku Aktualizovať a následným kliknutím na položku Hotovo, čím ukončíte prácu s návrhárom.Apply your changes to the data source by clicking Update, and then click Done to exit the designer. Ak ste pridali pole (stĺpec), kliknite na položku Obnoviť, čím načítate aktualizovanú množinu údajov.If you added a field (column), click Refresh to pull in an updated set of data.

Poznámka

Nezabudnite v zošite vždy zahrnúť identifikátor a povinné polia, pretože pri publikovaní by mohlo dojsť k chybám.Make sure to always include the ID and required fields in your workbook, as you may receive errors when publishing.

Poznámka

Pri pridávaní vyhľadávacieho polia nezabudnite pridať identifikátor aj polia zobrazenia.When adding look up fields, make sure to add both the ID and the Display fields.

Riešenie problémovTroubleshooting

Existuje niekoľko problémov, ktoré je možné vyriešiť niekoľkými jednoduchými krokmi.There are a few issues that can be resolved through some easy steps.

 • Nie všetky subjekty podporujú úpravy a vytváranie nových záznamov. Tieto entity sa otvoria v Exceli a umožnia vám zobraziť údaje, ale nie publikovať.Not all entities support editing and creation of new records, these entities will open in Excel and allow you to view data but publishing will be disabled.
 • Vyhľadávacie polia musia byť upravené pomocou doplnku, aby sa zabezpečilo odkazovanie na správny záznam. Aktualizovanie týchto polí pomocou kopírovania a prilepenia alebo priamym zadaním do poľa sa nepodporuje.Look up fields must be edited using the add-in to ensure the correct record is referenced, updating these fields via copy and past or typing directly into the field is not supported.

Ak sa stretnete s problémom, ktorý tu popísaný nie je, kontaktujte nás prostredníctvom stránok podpory.If you encounter an issue that isn't described here, contact us via the support pages.

Ďalšie krokyNext steps