Import a export údajov v službe Common Data Service for AppsImport or export data from the Common Data Service for Apps

AK chcete hromadne importovať a exportovať údaje z Excelu alebo súborov CSV, môžete použiť funkcie Získať údaje z Excelu a Exportovať údaje, aby ste aktualizovali prostredie služby Common Data Service (CDS) for Apps.If you want the ability to bulk-import and export data from Excel or CSV files, you can use the Get Data from Excel file and Export Data features for updated Common Data Service (CDS) for Apps environments.

Existujú dva spôsoby, ako z Excelu alebo súboru CSV importovať súbor do entity.There are two ways you can import file into entity from Excel or csv file

Možnosť 1: Import vytvorením a upravením súboru šablónyOption 1: Import by creating and modifying a file template

Každá entita má povinné polia, ktoré musia vo vstupnom súbore existovať.Every entity has required fields that must exist in your input file. Najjednoduchšie bude, keď vytvoríte šablónu tak, že najskôr exportujete údaje z entity a pomocou rovnakého súboru (upraveného vašimi údajmi ) importuje nové údaje späť.For a more seamless approach, we recommend that you create a template by first exporting data from entity and using the same file (modified with your data) to import data into the entity. Ušetrí vám to čas aj úsilie, ktoré by ste museli vynaložiť na skontrolovanie všetkých povinných polí každej entity.This will save you time and effort from having to account for the required fields for each entity.

 1. Príprava súboru šablónyPrepare the file template

  • Začnite exportom údajov entity do súboru CSV podľa pokynov v časti Export údajov do súboru CSV.Start by exporting the entity data to csv file by following the steps outlined under Export data to CSV
  • S cieľom zaistenia jedinečnosti údajov definujte plán použitím primárnych alebo alternatívnych kľúčov.Define a plan to ensure uniqueness of data by either using Primary Keys or Alternate Keys.
  • Skôr než budete importovať údaje do entity, zistite v časti nižšie, ako zabezpečiť jedinečnosť.Please refer to section below on how to ensure uniqueness prior to importing data into entity
 2. Úprava súboru použitím údajovModify the file with your data

  • Skopírujte údaje z Excelu alebo súboru CSV do šablóny, ktorú ste práve vytvorili.Copy data from your Excel or CSV file into the template that you just created
 3. Import súboruImport the file

  • Na lokalite powerapps.com rozbaľte sekciu Údaje a na ľavej navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Entity.On powerapps.com, expand the Data section and click or tap Entities in the left navigation pane
  • Vyberte entitu, do ktorej chcete údaje importovať.Select the entity that you want to import data into
  • Kliknite na tri bodky alebo na ponuku v hornej časti, vyberte položku Získať údaje a kliknite alebo ťuknite na položku Získať údaje z Excelu.Click on the ellipsis or menu at the top and select Get Data and click or tap on Get data from Excel

Poznámka

AK chcete importovať údaje do viac ako jednej entity, vyberte v hornej ponuke položku Získať údaje a potom kliknite alebo ťuknite na položku Získať údaje z Excelu.For importing data into more than one entity, in the menu at the top, select Get Data and click or tap Get data from Excel. Mali by ste mať možnosť vybrať viac entít a potom kliknúť alebo ťuknúť na položku Ďalej.You should be able to choose multiple entities and hit Next

Príklad importu údajov do entity Account (Konto)

 • Dostanete sa tým na obrazovku Importovať údaje, kde môžete vybrať, či sa majú importovať údaje z Excelu alebo zo súboru CSV.This gets you to the Import data screen where you can choose to import data via an Excel or CSV file
 • Kliknite alebo ťuknite na položku Odovzdať.Click or tap on Upload
 • Vyberte súbor a postupujte podľa výziev na nahranie súboru.Choose your file and follow the prompts to start uploading your file

Príklad odovzdania súboru do entity Account (Konto)

 • Po nahraní súboru a zobrazení stavu mapovania zelenou farbou kliknite v pravom hornom rohu na položku Importovať.After the file is uploaded and Mapping Status is green, click Import in the top right corner. Ak počas mapovanie dôjde k chybám, prejdite do časti článku nižšie, aby ste zistili, ako chyby mapovania opraviť.If you encounter errors during mapping, please refere to section below to navigate and fix the mapping errors

Príklad úspešného stavu mapovania a tlačidlo Importovať

 • Keď sa zobrazí hlásenie o úspešnom dokončení importu, zobrazí sa celkový počet vložení a aktualizácií.Once Import completed successfully, it will show you the total inserts and updates

Príklad úspešného importu zobrazujúci počet vložení a aktualizácií

Poznámka

Na vloženie nového záznamu alebo aktualizáciu existujúceho záznamu používame logiku Upsert (vkladanie a aktualizácia).We use the Upsert (Update or Insert) logic to either update the record if it already exists, or insert a new record.

Možnosť 2: Import vlastného zdrojového súboruOption 2: Import by bringing your own source file

Ak ste pokročilý používateľ a vyznáte sa v povinných poliach danej entity služby Common Data Service for Apps, môžete definovať vlastný excelový zdrojový súbor alebo zdrojový súbor CSV a postupovať podľa pokynov v časti Import súboru.If you are an advanced user and well versed with the required fields for a given entity for Common Data service for Apps entity, you can define your own Excel or CSV source file and follow the steps documented under Import the file

Ak narazíte na chyby mapovania, po nahraní súboru kliknite na položku Stav mapovania a pomocou nasledujúcich krokov skontrolujte a opravte chyby mapovania polí.If you encounter mapping errors, after uploading your file, click on Map status, use the following steps to inspect and rectify the field mapping errors.

 • Použite rozbaľovací zoznam napravo a v časti Zobraziť si pozrite sekcie Nenamapované polia, Polia s chybou alebo Povinné polia.Use the drop down on the right, under Show to walk through the Unmapped fields or Fields with error or Required Fields

Tip

V závislosti od toho, či sa zobrazilo upozornenie alebo chyba, začnite pomocou rozbaľovacieho zoznamu v časti Mapovania polí kontrolovať nenamapované polia alebo polia s chybou.Depending on whether you get a Warning or Error, start with inspecting Unmapped fields or Fields with error through the drop-down experience in Field Mappings

Príklad čiastočnej zhody v dôsledku upozornení pri mapovaní polí

Príklad prechádzania problémami s mapovaním polí

 Príklad kontroly a opravy upozornení pri mapovaní políExample of inspecting and rectifying warnings with field mappings

 • Keď odstránite všetky chyby alebo upozornenia, kliknite v pravom hornom rohu na položku Uložiť zmeny, čím by ste sa mali vrátiť na obrazovku Importovať údaje.Once you have rectified all the errors and/or warnings, click on Save Changes in the top right corner which should take you back to the Import Data screen
 • Keď sa v stĺpci Stav mapovania zobrazí zelený text Dokončené, kliknite v pravom hornom rohu na položku Importovať.Once Mapping Status column indicates Completed in green, click Import in the top right corner
 • Keď sa zobrazí hlásenie o úspešnom dokončení importu, zobrazí sa celkový počet vložení a aktualizácií.Once you get the Import completed successfully message, it will show you the total inserts and updates

Zaistenie jedinečnosti pri importovaní údajov do entity z Excelu alebo súboru CSVEnsuring uniqueness while importing data into entity from Excel or CSV

Entity služby Common Data Service for Apps používajú primárny kľúč, pomocou ktorého jednoznačne identifikujú záznamy v tabuľke entít CDS.Common Data Service for Apps entities use a Primary Key to uniquely identify records within a CDS entity table. Primárnym kľúčom entity CDS je globálne jedinečný identifikátor (GUID), ktorý je predvoleným základom na identifikáciu záznamov.The Primary Key for a CDS entity is a Globally Unique Identifier (GUID) and form the default basis for record identification. Operácie s údajmi, ako je napríklad import údajov do entity CDS, zobrazia predvolené primárne kľúče.Data operations such as importing data into CDS entity will surface the default primary keys.

Príklad: Primárnym kľúčom entity Account (Konto) je accountid.Example: The Primary Key for Account entity is accountid

Export ukážkového súboru z entity Account (Konto), kde vidno primárny kľúč accountid.

V niektorých prípadoch nemusí primárny kľúč stačiť alebo spĺňať požiadavku pri integrácii údajov z externého zdroja.Sometimes, a Primary Key may not suffice and/or meet the need while integrating data from an external source. Na tento účel vám služba CDS umožní definovať alternatívne kľúče, ktoré jednoznačne identifikujú záznam namiesto primárneho kľúča.For this purpose, CDS lets you define alternate keys to uniquely identify a record in place of the primary key.

Príklad: Pre entitu Account (Konto) by ste mohli nastaviť alternatívny kľúč „transactioncurrencyid“ pomocou identifikácie na základe prirodzeného kľúča (napríklad použitie „amerického dolára“ namiesto hodnoty GUID 88c6c893-5b45-e811-a953-000d3a33bcb9 vyššie).Example: For Account entity, you could set ‘transactioncurrencyid’ as an alternate key by using a natural key based identification (e.g. use ‘US Dollar’ instead of a GUID value 88c6c893-5b45-e811-a953-000d3a33bcb9 shown above). Ako kľúče môžete vybrať aj symbol alebo názov meny.You can also choose currency symbol or currency name as keys.

Príklad vytvorenia alternatívneho kľúča v entite Currency (Mena)

Export ukážkového súboru z entity Account (Konto), kde vidno prirodzený kľúč v podobe názvu meny.

Používateľ môže po definovaní alternatívnych kľúčov aj naďalej používať primárne kľúče.User can still use primary keys as identifier after specifying alternate keys. Prvý súbor vo vyššie uvedenej ukážke je tak stále platný, ak identifikátory GUID obsahujú platné údaje.So, in the above sample first file is still valid provided GUIDs are valid data.

Export údajov do súboru CSVExport data to CSV

Môžete urobiť jednorazový export údajov zo štandardnej alebo vlastnej entity. Údaje môžete exportovať aj simultánne z viac ako jednej entity.You can do a one-time data export from a standard entity or custom entity, and you can export data from more than one entity at a time. Ak ste exportovali údaje z niekoľkých entít, každá entita sa exportuje do vlastného súboru CSV.If you export data from more than one entity, each entity is exported into its own Microsoft csv file.

 1. Na lokalite powerapps.com rozbaľte sekciu Údaje a na ľavej navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Entity.On powerapps.com, expand the Data section and click or tap Entities in the left navigation pane

 2. Vyberte entitu, z ktorej chcete údaje exportovať.Select the entity that you want to export data from

 3. Kliknite na tri bodky alebo ponuku v hornej časti, vyberte položku Exportovať a kliknite alebo ťuknite na položku Údaje.Click on the ellipsis or menu at the top and select Export and click or tap on Data

  Príklad exportu údajov z entity Account (Konto)

  Poznámka

  Pri exportovaní údajov z viacerých entít vyberte v hornej ponuke položku Exportovať a kliknite alebo ťuknite na položku Údaje.For exporting data from multiple entities, in the menu at the top, select Export and click or tap on Data. Mali by ste mať možnosť vybrať viac entít.You should be able to choose multiple entities

 4. Keď sa export úspešne dokončí, mala by sa zobraziť možnosť Stiahnuť vyexportované údaje, ktorá by vám mala poskytnúť prepojenie na stiahnutie súboru CSV.Once export completes successfully, you should be able to Download exported data which should you give you a link to the downloadable CSV file

  Ukážkový export zobrazujúci úspešný export s prepojením na stiahnutie súboru

Nepodporované typy údajovUnsupported Data Types

Nasledujúce typy údajov nie sú v súčasnosti podporované:Following data types are currently not supported

 • Časové pásmoTimezone
 • Množina možností s viacnásobným výberomMulti-select option set
 • ObrázokImage