Čo je Common Data Service for Apps?What is Common Data Service for Apps?

Common Data Service (CDS) for Apps umožňuje bezpečne ukladať a spravovať údaje, ktoré používajú podnikové aplikácie.Common Data Service (CDS) for Apps lets you securely store and manage data that's used by business applications. Údaje v rámci služby Common Data Service for Apps sa ukladajú v množine entít.Data within CDS for Apps is stored within a set of entities. Entita je množina záznamov, ktorá sa používa na uchovávanie údajov, podobne ako tabuľka ukladá údaje v databáze.An entity is a set of records used to store data, similar to how a table stores data within a database. Common Data Service for Apps obsahuje základnú množinu štandardných entít, ktoré môžete použiť pre typické scenáre. Môžete však vytvoriť aj vlastné entity špecifické pre vašu organizáciu a pomocou Power Query do nich vložiť údaje.CDS for Apps includes a base set of standard entities that cover typical scenarios, but you can also create custom entities specific to your organization and populate them with data using Power Query. Tvorcovia aplikácií potom môžu pomocou PowerApps vytvoriť komplexné aplikácie, ktoré budú tieto údaje využívať.App makers can then use PowerApps to build rich applications using this data.

Snímka obrazovky znázorňujúca prehľad platformy podnikových aplikácií.Screenshot showing overview of the Business Application Platform.

Informácie o zakúpení plánu na používanie služby Common Data Service for Apps nájdete na stránke Informácie o cenách.For information on purchasing a plan to use CDS for Apps, see Pricing info.

Prečo používať službu Common Data Service for Apps?Why use Common Data Service for Apps?

Štandardné aj vlastné entity v službe Common Data Service for Apps poskytujú možnosť bezpečného ukladania údajov v cloude.Standard and custom entities within CDS for Apps provide a secure and cloud-based storage option for your data. Entity umožňujú vytvoriť obchodne zameranú definíciu údajov vašej organizácie, ktorú môžete používať v aplikáciách.Entities let you to create a business-focused definition of your organization's data for use within apps. Ak neviete, či sú pre vás entity tou najlepšou voľbou, zvážte nasledujúce výhody:If you're not sure if entities are your best option, consider these benefits:

 • Jednoduché spravovanie – Metaúdaje aj údaje sa ukladajú v cloude.Easy to manage – Both the metadata and data are stored in the cloud. Nemusíte sa zaoberať tým, ako sú uložené.You don't need to worry about the details of how they're stored.
 • Jednoduché zabezpečenie – Údaje sú bezpečne uložené, takže používatelia ich uvidia, len ak im udelíte prístup.Easy to secure – Data is securely stored so that users can see it only if you grant them access. Zabezpečenie na základe rol umožňuje riadiť prístup k entitám pre rôznych používateľov v rámci organizácie.Role-based security allows you to control access to entities for different users within your organization.
 • Prístup k údajom v službe Dynamics 365 – Údaje z aplikácií Dynamics 365 sa tiež ukladajú do služby Common Data Service for Apps, čo vám umožňuje rýchlo vytvárať aplikácie využívajúce údaje zo služby Dynamics 365, pričom ich môžete rozšíriť pomocou služby PowerApps.Access your Dynamics 365 Data – Data from your Dynamics 365 applications is also stored within the Common Data Service for Apps allowing you to quickly build apps which leverage your Dynamics 365 data and extend your apps using PowerApps.
 • Bohaté metaúdaje – typy údajov a vzťahy sa využívajú priamo v rámci služby PowerApps.Rich metadata – Data types and relationships are leveraged directly within PowerApps.
 • Logika a overovanie – môžete definovať vypočítané polia, obchodné pravidlá, pracovné postupy a podnikové procesy, ktoré zabezpečia kvalitu údajov a podporia obchodné procesy.Logic and validation – Define calculated fields, business rules, workflows, and business process flows to ensure data quality and drive business processes.
 • Nástroje na zvyšovanie produktivity – entity sú dostupné v rámci doplnkov pre Microsoft Excel, čím zvyšujú produktivitu a zabezpečujú prístupnosť údajov.Productivity tools – Entities are available within the add-ins for Microsoft Excel to increase productivity and ensure data accessibility.

Dynamics 365 a Common Data Service for AppsDynamics 365 and the Common Data Service for Apps

Aplikácie Dynamics 365, ako napríklad Dynamics 365 for Sales, Service alebo Talent, tiež používajú službu Common Data Service for Apps na ukladanie a zabezpečenie údajov používaných v aplikáciách.Dynamics 365 applications, like Dynamics 365 for Sales, Service or Talent also use the Common Data Service for Apps to store and secure data used by the applications. Vďaka tomu môžete vytvárať aplikácie pomocou služieb PowerApps a Common Data Service for Apps, ktoré priamo využívajú základné pracovné údaje používané v službe Dynamics 365 bez toho, aby ich bolo potrebné integrovať.This enables you to build apps using PowerApps and the Common Data Service for Apps directly against your core business data already used within Dynamics 365 without the need for integration.

 • Vytváranie aplikácií využívajúcich údaje zo služby Dynamics 365 – Rýchlo vytvárajte aplikácie využívajúce pracovné údaje v službe PowerApps alebo pomocou súpravy Pro Developer SDK.Build Apps against your Dynamics 365 Data – Build apps quickly against your business data within PowerApps or using the Pro Developer SDK.

 • Spravovanie opätovne použiteľnej obchodnej logiky a pravidiel – Obchodné pravidlá a logika, ktoré už sú definované v entitách Dynamics 365, sa použijú na službu PowerApps. Vďaka tomu sa zabezpečí konzistencia bez ohľadu na to, akým spôsobom alebo prostredníctvom ktorej aplikácie používatelia k údajom pristupujú.Manage reusable Business logic and rules – Business Rules and logic already defined in on your Dynamics 365 entities are applied to your PowerApps to ensure data consistency regardless of how your users are accessing the data or through which app.

 • Opätovne použiteľné zručnosti v službách Dynamics 365 a PowerApps – Používatelia, ktorí už disponovali zručnosťami v službách PowerApps alebo Dynamics 365, môžu teraz tieto zručnosti využiť aj na novej platforme Common Data Service for Apps.Reusable skills across Dynamics 365 and PowerApps – Users with skills previously in PowerApps or Dynamics 365 can now leverage those skills across the new Common Data Service for Apps Platform. Vytváranie entít, formulárov, grafov a ďalších položiek je teraz v aplikáciách spoločné.Creating entities, forms, charts, etc are now common across your applications.

  Poznámka

  Dynamics 365 for Finance a Operations aktuálne vyžaduje konfiguráciu integrátora údajov, aby boli pracovné údaje zo služieb Finance a Operations k dispozícii v službe Common Data Service for Apps.Dynamics 365 for Finance and Operations currently requires the configuration of the Data Integrator to make your business data from Finance and Operations available within the Common Data Service for Apps.

Integrácia údajov do služby Common Data ServiceIntegrating Data into the Common Data Service

Na vytvorenie aplikácie sa zvyčajne vyžadujú údaje z viacerých zdrojov. Niekedy sa to môže diať na úrovni aplikácie, existujú však aj prípady, kedy vám integrácia údajov do jedného spoločného úložiska uľahčí tvorbu aplikácie a umožní použiť jednotnú logiku na údržbu a prevádzku údajov.Building an app typically involves data from more than one source, while this can sometimes be done at the application level, there are also cases where integrating this data together into a common store allows for an easier app building experience, and a single set of logic to maintain and operate over the data. Služba Common Data Service for Apps umožňuje integráciu údajov z viacerých zdrojov do jedného úložiska, ktoré potom možno použiť v službách PowerApps, Flow a Power BI spolu s údajmi, ktoré už sú k dispozícii z aplikácií Dynamics 365.The Common Data Service for Apps allows data to be integrated from multiple sources into a single store which can then be used in PowerApps, Flow and Power BI along with data already available from the Dynamics 365 applications.

 • Plánovaná integrácia s inými systémami – Údaje, ktoré sú uložené v inej aplikácii, možno pravidelne synchronizovať so službou Common Data Service for Apps, čo umožňuje v službe PowerApps využiť údaje z iných aplikácií.Scheduled integration with other systems – Data which is kept within another application can be regularly synchronized with the Common Data Service for Apps to allow you to leverage other applications data in PowerApps.
 • Transformácia a importovanie údajov pomocou PowerQuery – Transformácia údajov pri importovaní z mnohých online zdrojov údajov do služby Common Data Service sa dá vykonať pomocou doplnku PowerQuery, bežného nástroja používaného v Exceli a Power BI.Transform and import data using PowerQuery – Transforming data when importing into the Common Data Service can be done through PowerQuery from many online data sources, a common tool used across Excel and Power BI.
 • Jednorazový import údajov – Jednoduchý import a export súborov Excelu alebo CSV súborov sa dá použiť na jednorazový alebo občasný import údajov do služby Common Data Service for Apps.One time import of data – Simple import and export of Excel and CSV files can be used for a one time or infrequent import of data into the Common Data Service for Apps.

Interakcia s entitamiInteracting with entities

Pri vývoji aplikácie môžete používať štandardné entity, vlastné entity alebo oboje.When you develop an app, you can use standard entities, custom entities, or both. Služba Common Data Service for Apps predvolene poskytuje štandardné entity.CDS for Apps provides standard entities by default. Tieto entity sú navrhnuté v súlade s najvhodnejšími postupmi a umožňujú zaznamenávať najčastejšie používané koncepcie a scenáre v organizácii.These are designed, in accordance with best practices, to capture the most common concepts and scenarios within an organization.

Snímka obrazovky, ktorá zobrazuje zoznam entít.Screenshot showing a list of entities.

Úplný zoznam entít nájdete v téme Odkazy na entity.For a full list of entities, see the Entity reference.

Funkčnosť štandardných entít môžete rozšíriť vytvorením jednej alebo viacerých vlastných entít, v ktorých sa budú ukladať informácie jedinečné pre vašu organizáciu.You can extend the functionality of standard entities by creating one or more custom entities to store information that's unique to your organization. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie vlastnej entity.For more information, see How to create a custom entity.

Logika a overovanieLogic and validation

Entity v službe Common Data Service for Apps môžu využívať rozšírenú logiku a overovanie na strane servera, ktoré zabezpečujú kvalitu údajov a minimalizujú opakovanie kódu v každej aplikácii, ktorá vytvára a používa údaje v príslušnej entite.Entities within CDS for Apps can leverage rich server-side logic and validation to ensure data quality and reduce repetitive code in each app that creates and uses data within an entity.

 • Obchodné pravidlá overujú údaje v rôznych poliach a entitách a zobrazujú upozornenia a chybové hlásenia bez ohľadu na aplikáciu použitú na vytvorenie údajov.Business rules validate data across multiple fields and entities and provide warning and error messages, regardless of the app used to create the data. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie podnikového pravidla.For more information, see Create a business rule.
 • Toky obchodných procesov sprevádzajú používateľov, aby sa zabezpečilo, že údaje zadávajú konzistentne a vždy rovnakým spôsobom.Business process flows guide users to ensure they enter data consistently and follow the same steps every time. Postupy podnikových procesov sú v súčasnosti podporované len pre aplikácie riadené modelom.Business process flows are currently only supported for Model driven apps. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad postupov podnikových procesov.For more information, see Business process flows overview.
 • Pracovné postupy umožňujú automatizovať obchodné procesy bez interakcie používateľa.Workflows allow you to automate business processes without user interaction. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad pracovných postupov.For more information, see Workflows overview.
 • Obchodná logika s kódom podporuje pokročilé scenáre vývojárov a umožňuje im rozširovať aplikácie priamo prostredníctvom kódu.Business logic with code supports advanced developer scenarios to extend the application directly through code. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie obchodnej logiky pomocou kódu.For more information, see Apply business logic with code.

Možnosti pre vývojárovDeveloper capabilities

Okrem funkcií dostupných prostredníctvom portálu služby PowerApps obsahuje služba Common Data Service for Apps aj funkcie pre vývojárov, ktoré im umožňujú programovo získať prístup k metaúdajom a údajom a vytvárať tak entity a obchodnú logiku, ako aj pracovať s údajmi.In addition to the features available through the PowerApps portal, CDS for Apps also includes features for developers to programmatically access metadata and data to create entities and business logic, as well as interact with data. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad služby Common Data Service for Apps pre vývojárovFor more information, see Common Data Service for Apps Developer Overview

Ďalšie krokyNext steps

Ak chcete začať používať službu Common Data Service for Apps:To get started using CDS for Apps:

Oznámenie o ochrane osobných údajovPrivacy notice

Prostredníctvom databázy Common Data Model pre Microsoft PowerApps spoločnosť Microsoft zhromažďuje a ukladá názvy vlastných entít a polí v diagnostických systémoch.With the Microsoft PowerApps common data model, Microsoft collects and stores custom entity and field names in our diagnostic systems. Tieto znalosti využívane na zlepšovanie databázy Common Data Model pre našich zákazníkov.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. Vlastné názvy entít a polí, ktoré tvorcovia aplikácií vytvárajú, nám pomáhajú identifikovať obvyklé scenáre používané v komunite Microsoft PowerApps. Na základe toho môžeme dopĺňať chýbajúce entity služieb, ako sú schémy vzťahujúce sa k organizáciám.The entity and field names that app Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Spoločnosť Microsoft nemá prístup k údajom v databázových tabuľkách pridružených k týmto entitám, tieto údaje nepoužíva a nereplikuje ich mimo oblasti, v ktorej je databáza zriadená.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. K replikácii názvov vlastných entít a polí medzi oblasťami však dôjsť môže a v takom prípade sa tieto údaje v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov odstránia.Note, however, that the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje, ako je podrobnejšie popísané v našom Centre dôveryhodnosti.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.