Čo je Common Data Service?What is Common Data Service?

Common Data Service umožňuje bezpečne ukladať a spravovať údaje, ktoré používajú podnikové aplikácie.Common Data Service lets you securely store and manage data that's used by business applications. Údaje v rámci služby Common Data Service pre aplikácie sú uložené v rámci množiny entít.Data within Common Data Service is stored within a set of entities. Entita je súbor záznamov, ktorý sa používa na uloženie údajov, podobne ako tabuľka ukladá údaje v databáze.An entity is a set of records used to store data, similar to how a table stores data within a database. Common Data Service obsahuje základnú zostavu štandardných entít, ktoré pokrývajú typické scenáre, ale môžete tiež vytvoriť vlastné entity špecifické pre vašu organizáciu a vyplniť ich údajmi pomocou doplnku Power Query.Common Data Service includes a base set of standard entities that cover typical scenarios, but you can also create custom entities specific to your organization and populate them with data using Power Query. Tvorcovia aplikácií potom môžu používať Power Apps na budovanie bohatých aplikácií, ktoré používajú tieto údaje.App makers can then use Power Apps to build rich applications using this data.

Snímka obrazovky zobrazuje prehľad platformy pre podnikové aplikácie.Screenshot showing overview of the Business Application Platform.

Informácie o nákupe plánu na využitie Common Data Service pre aplikácie nájdete v článku Cenové informácie.For information on purchasing a plan to use Common Data Service, see Pricing info.

Prečo používať Common Data Service?Why use Common Data Service?

Štandardné a vlastné entity v rámci Common Data Service poskytujú bezpečné a cloudové ukladanie vašich údajov.Standard and custom entities within Common Data Service provide a secure and cloud-based storage option for your data. Entity vám umožnia vytvoriť definíciu údajov organizácie zameraných na podnikania určenú na používanie v rámci aplikácií.Entities let you create a business-focused definition of your organization's data for use within apps. Ak si nie ste istí, či sú entity vaša najlepšia voľba, zvážte tieto výhody:If you're not sure if entities are your best option, consider these benefits:

 • Jednoduchá správa – Metaúdaje aj údaje sa skladujú v cloude.Easy to manage – Both the metadata and data are stored in the cloud. Nemusíte sa starať o detaily, ako sú uložené.You don't need to worry about the details of how they're stored.
 • Jednoduché zabezpečenie – Údaje sú bezpečne uložené tak, že používatelia ich môžu vidieť iba vtedy, ak im udelíte prístup.Easy to secure – Data is securely stored so that users can see it only if you grant them access. Zabezpečenie na základe rol umožňuje riadiť prístup k entitám pre rôznych používateľov v rámci vašej organizácie.Role-based security allows you to control access to entities for different users within your organization.
 • Prístup k vašim údajom v Dynamics 365 – Údaje z aplikácií Dynamics 365 sú tiež uložené v rámci platformy Common Data Service a umožňujú rýchlo vytvárať aplikácie, ktoré využijú vaše údaje v Dynamics 365 a rozšíria vaše aplikácie pomocou Power Apps.Access your Dynamics 365 Data – Data from your Dynamics 365 applications is also stored within the Common Data Service allowing you to quickly build apps which leverage your Dynamics 365 data and extend your apps using Power Apps.
 • Bohaté metaúdaje – Údajové typy a vzťahy sú využívané priamo v rámci Power Apps.Rich metadata – Data types and relationships are leveraged directly within Power Apps.
 • Logika a overenie – Definícia vypočítavaných polí, obchodných pravidiel a tokov obchodných procesov na zabezpečenie kvality údajov a podporu podnikových procesov.Logic and validation – Define calculated fields, business rules, workflows, and business process flows to ensure data quality and drive business processes.
 • Nástroje produktivity – Entity sú k dispozícii v rámci doplnkov pre program Microsoft Excel na zvýšenie produktivity a zabezpečenie dostupnosti údajov.Productivity tools – Entities are available within the add-ins for Microsoft Excel to increase productivity and ensure data accessibility.

Dynamics 365 a Common Data ServiceDynamics 365 and Common Data Service

Aplikácie Dynamics 365, ako napríklad Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service alebo Dynamics 365 Talent, tiež používajú Common Data Service na ukladanie a zabezpečenie údajov používaných aplikáciami.Dynamics 365 applications, such as Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service or Dynamics 365 Talent, also use the Common Data Service to store and secure data used by the applications. Umožňuje to vytvárať aplikácie pomocou Power Apps a Common Data Service priamo nad kľúčovými obchodnými údajmi, ktoré sa už používajú v rámci Dynamics 365 bez potreby integrácie.This enables you to build apps using Power Apps and the Common Data Service directly against your core business data already used within Dynamics 365 without the need for integration.

 • Vytvárajte aplikácie nad údajmi Dynamics 365 – Budujte aplikácie rýchlo nad obchodnými údajmi v rámci Power Apps alebo pomocou súpravy Pro Developer SDK.Build Apps against your Dynamics 365 Data – Build apps quickly against your business data within Power Apps or using the Pro Developer SDK.

 • Spravovanie opakovane použiteľnej obchodnej logiky a pravidiel – Obchodné pravidlá a logika už zadefinované v entitách Dynamics 365 sa aplikujú na Power Apps a zaisťujú konzistentnosť údajov nezávisle na tom, koľko používateľov pristupujte k údajom alebo prostredníctvom ktorej aplikácie.Manage reusable Business logic and rules – Business Rules and logic already defined in your Dynamics 365 entities are applied to your Power Apps to ensure data consistency regardless of how your users are accessing the data or through which app.

 • Opakovane použiteľné zručnosti v rámci Dynamics 365 a Power Apps – Používatelia so zručnosťami z Power Apps alebo Dynamics 365 ich teraz môžu využívať v rámci platformy Common Data Service.Reusable skills across Dynamics 365 and Power Apps – Users with skills previously in Power Apps or Dynamics 365 can now leverage those skills across the Common Data Service platform. Vytváranie entít, formulárov, grafov, atď. je teraz spoločné pre vaše aplikácie.Creating entities, forms, charts, etc are now common across your applications.

  Poznámka

  Aplikácie Finance and Operations v súčasnosti vyžadujú konfiguráciu Data Integrator, aby vaše podnikové údaje boli dostupné v rámci aplikácií Finance and Operations v Common Data Service. Finance and Operations apps currently requires the configuration of the Data Integrator to make your business data from Finance and Operations apps available in Common Data Service.

Integrácia dát do Common Data ServiceIntegrating Data into the Common Data Service

Pri budovaní aplikácie sa zvyčajne využívajú údaje z viac než jedného zdroja. Hoci niekedy je to možné na úrovni aplikácie, existujú aj prípady, kde integrácia týchto údajov spoločne do jedného umiestnenia umožňuje jednoduchšie budovanie aplikácie, a jeden súbor logiky na udržovanie a používanie údajov.Building an app typically involves data from more than one source, while this can sometimes be done at the application level, there are also cases where integrating this data together into a common store allows for an easier app building experience, and a single set of logic to maintain and operate over the data. Platforma Common Data Service umožňuje integrovanie údajov z viacerých zdrojov do jediného umiestnenia, ktoré potom možno používať v Power Apps, Flow a Power BI spolu s údajmi, ktoré sú už k dispozícii z aplikácií Dynamics 365.The Common Data Service allows data to be integrated from multiple sources into a single store which can then be used in Power Apps, Flow and Power BI along with data already available from the Dynamics 365 applications.

 • Naplánovaná integrácia s inými systémami – Údaje, ktoré sú uchované v inej aplikácii, je možné pravidelne synchronizovať s platformou Common Data Service, čo umožní využitie údajov iných aplikácií v Power Apps.Scheduled integration with other systems – Data which is kept within another application can be regularly synchronized with the Common Data Service to allow you to leverage other applications data in Power Apps.
 • Transformácia a import údajov pomocou doplnku PowerQuery – Transformáciu údajov pri importe do platformy Common Data Service možno vykonať pomocou doplnku PowerQuery z mnohých online zdrojov údajov, spoločného nástroja používaného v programe Excel a Power BI.Transform and import data using PowerQuery – Transforming data when importing into the Common Data Service can be done through PowerQuery from many online data sources, a common tool used across Excel and Power BI.
 • Jednorazový import údajov – Jednoduchý import a export súborov programu Excel a CSV možno použiť na jednorazový alebo občasný import údajov do platformy Common Data Service.One time import of data – Simple import and export of Excel and CSV files can be used for a one time or infrequent import of data into the Common Data Service.

Ďalšie informácie o integrácii údajov do platformy Common Data Service sú uvedené v článku Pridanie údajov do entity v Common Data Service použitím Power Query.For more infomation about integrating data into the Common Data Service, see Add data to an entity in Common Data Service by using Power Query.

Interakcia s entitamiInteracting with entities

Pri vývoji aplikácie môžete použiť štandardné entity, vlastné entity alebo obe.When you develop an app, you can use standard entities, custom entities, or both. Common Data Service poskytuje predvolene štandardné entity.Common Data Service provides standard entities by default. Tie sú navrhnuté v súlade s najlepšie praktiky, aby zachytili najčastejšie koncepty a scenáre v rámci organizácie.These are designed, in accordance with best practices, to capture the most common concepts and scenarios within an organization.

Snímka obrazovky ukazuje zoznam entít.Screenshot showing a list of entities.

Pre úplný zoznam entít pozri Referencia entity.For a full list of entities, see the Entity reference.

Môžete rozšíriť funkčnosť štandardných entít vytvorením jednej alebo viacerých vlastných entít na ukladanie informácií, ktoré sú jedinečné pre vašu organizáciu.You can extend the functionality of standard entities by creating one or more custom entities to store information that's unique to your organization. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie vlastnej entity.For more information, see How to create a custom entity.

Logika a validáciaLogic and validation

Entity v rámci platformy Common Data Service môžu využiť bohatú logiku na strane servera a validáciu na zabezpečenie kvality údajov a znížiť opakujúci kód v každej aplikácii, ktorá vytvára a používa údaje v entite.Entities within Common Data Service can leverage rich server-side logic and validation to ensure data quality and reduce repetitive code in each app that creates and uses data within an entity.

 • Obchodné pravidlá overujú údaje vo viacerých poliach a entitách a poskytujú varovania a chybové správy, bez ohľadu na aplikáciu použitú na vytvorenie údajov.Business rules validate data across multiple fields and entities and provide warning and error messages, regardless of the app used to create the data. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvoriť obchodné pravidlo.For more information, see Create a business rule.
 • Toky obchodných procesov sprevádzajú používateľa, aby zadal údaje konzistentne a postupoval rovnakým spôsobom, zakaždým.Business process flows guide users to ensure they enter data consistently and follow the same steps every time. Toky obchodných procesov sú v súčasnosti podporovaný iba pre aplikácie riadené modelom.Business process flows are currently only supported for Model driven apps. Ďalšie informácie sú v článku Prehľad tokov obchodných procesovFor more information, see Business process flows overview.
 • Pracovné postupy umožňujú automatizovať obchodné procesy bez interakcie používateľa.Workflows allow you to automate business processes without user interaction. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad pracovných postupov.For more information, see Workflows overview.
 • Obchodná logika s kódom podporuje rozšírené scenáre vývoja na rozšírenie aplikácie priamo prostredníctvom kódu.Business logic with code supports advanced developer scenarios to extend the application directly through code. Ďalšie informácie nájdete v téme Aplikácia obchodnej logiky s kódom.For more information, see Apply business logic with code.

ZabezpečenieSecurity

Systém Common Data Service poskytuje bohatý model zabezpečenia, ktorý chráni integritu a osobné údaje používateľov a súčasne zlepšuje efektívny prístup k údajom a spoluprácu.Common Data Service has a rich security model to protect the data integrity and privacy of users while promoting efficient data access and collaboration. Môžete skombinovať organizačné jednotky, zabezpečenie na základe rolí, záznamov a polí a definujte celkový prístup k údajom, ktorý majú používatelia vo vašom prostredí Common Data Service.You can combine business units, role-based security, record-based security, and field-based security to define the overall access to information that users have in a Common Data Service environment. Ďalšie informácie: Zabezpečenie v Common Data ServiceMore information: Security in Common Data Service

Vývojárske možnostiDeveloper capabilities

Okrem funkcií dostupných cez portál Power Apps obsahuje Common Data Service aj funkcie pre vývojárov na programový prístup k metaúdajom a údajom na vytvorenie entity a obchodnej logiky, ako aj interakciu s údajmi.In addition to the features available through the Power Apps portal, Common Data Service also includes features for developers to programmatically access metadata and data to create entities and business logic, as well as interact with data. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad vývojára Common Data ServiceFor more information, see Common Data Service Developer Overview

Ďalšie krokyNext steps

Začíname s používaním Common Data Service:To get started using Common Data Service:

Oznámenie o ochrane osobných údajovPrivacy notice

So spoločným údajovým modelom Microsoft Power Apps spoločnosť Microsoft zhromažďuje a ukladá vlastnú entitu a názvy polí do našich diagnostických systémov.With the Microsoft Power Apps common data model, Microsoft collects and stores custom entity and field names in our diagnostic systems. Používame tieto poznatky na zlepšenie spoločného údajového modelu pre našich zákazníkov.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. Názvy entity a poľa, ktoré vytvoria tvorcovia aplikácie, nám pomôžu porozumieť scenárom, ktoré sú spoločné pre komunitu Microsoft Power Apps a zistiť medzery v ich pokrytí štandardných entít služby, ako napr.íklad schémy týkajúce sa organizácií.The entity and field names that app Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft Power Apps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Údaje v tabuľkách databázy súvisiace s týmito entitami nie sú prístupná ani používané spoločnosťou Microsoft alebo replikované mimo regiónu, v ktorom je poskytnutá databáza.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. Upozorňujeme však, že názvy vlastnej entity a polí môžu byť replikované v regiónoch a odstránia v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov.Note, however, that the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Spoločnosť Microsoft je odhodlaná chrániť vaše súkromie, ako je popísané ďalej v našom Centre dôveryhodnosti.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.