Spravovanie vlastných polí entityManage custom fields in an entity

Vlastné polia môžete vytvoriť a aktualizovať v ktorejkoľvek entite.You can create and update one or more custom fields in any entity. Pri vytváraní vlastného poľa zadáte množinu vlastností, ako napríklad názov poľa, zobrazovaný názov a typ údajov, ktoré bude obsahovať.When you create a custom field, you specify a set of properties, such as the field's name, its display name, and the type of data that it will contain. Ďalšie informácie nájdete v téme Metaúdaje atribútu entity.For more information, see Entity attribute metadata.

Poznámka

Každá entita má systémové polia, ako sú napríklad polia, ktoré zobrazujú, kedy bol záznam naposledy aktualizovaný a kto ho aktualizoval.Every entity has system fields, such as fields that indicate when a record was last updated, and who updated it. Štandardné entity navyše majú štandardné (predvolené) polia.In addition, standard entities have standard (default) fields. Nie je možné upraviť alebo odstrániť systémové polia ani štandardné polia.You can't modify or delete system fields or standard fields. Vytvorené vlastné pole by malo poskytovať funkcie založené na vstavaných poliach.If you create a custom field, it should provide functionality on top of these built-in fields.

Vytvorenie poľaCreate a field

 1. Na lokalite powerapps.com rozbaľte sekciu Údaje a v ľavej navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Entity.On powerapps.com, expand the Data section and click or tap Entities in the left navigation pane.

  Podrobnosti o entiteEntity Details

 2. Kliknite alebo ťuknite na existujúcu entitu alebo vytvorte novú entituClick or tap an existing entity, or Create a new entity

 3. Kliknutím na položku Pridať pole pridajte do entity nové pole.Add a new field to your entity by clicking Add field.

 4. Na paneli Nové pole zadajte položku Zobrazovaný názov pre dané pole. Položka Názov sa vyplní automaticky a použije sa ako jedinečný názov daného poľa.In the New Field panel, enter the Display name for your field, Name will be automatically populated and is used as the unique name for your field. Možnosť Zobrazovaný názov sa bude používať pri zobrazení tohto poľa vašim používateľom, položka Názov sa bude používať pri vytváraní aplikácie vo výrazoch a vzorcoch.The Displayname is used when presenting this field to your users, the Name is used when building your app, in expressions and formulas.

  Poznámka

  Polia Zobrazovaný názov môžete kedykoľvek aktualizovať tak, aby sa vo vašich aplikáciach zobrazovali inak. Akonáhle uložíte entitu, pole Názov však už nie je možné zmeniť, pretože by to mohlo viesť k znefunkčneniu aplikácie.The Display name fields can be updated at anytime to display differently in your apps, the Name field cannot be changed after your entity has been saved as this could result in breaking an existing app.

  Nové poleNew Field

 5. Vyberte Typ údajov poľa, ktorým ovplyvníte, ako sa dané informácie ukladajú a v akej podobe sa zobrazia v aplikáciách.Select the Data type of your field, this controls the way the information is stored as well as how it is presented in apps. Text sa napríklad ukladá inak, keď ide o desatinné číslo, a inak, keď ide o URL adresu.For example, text is stored different to a decimal number or a URL. Podrobnejšie informácie o dostupných typoch údajov nájdete v téme Metaúdaje atribútu entity.For more detailed information of the data types available, see Entity attribute metadata.

  Ak sa zobrazí výzva, zadajte ďalšie informácie k typu údajov, ktorý ste zadali.If you're prompted, specify additional information for the data type that you specified. V závislosti od typu údajov sa zobrazia rôzne polia.Depending on the data type, different fields will be presented. Pri vytváraní poľa typu Množina možností alebo Množina možností viacnásobného výberu môžete vybrať položku Nová množina možností a pri vytváraní poľa rovno vytvoriť aj novú Množinu možností.If you're creating a field of type Option set or Multi Select Option Set, you can select New Option Set and create a new Option Set while creating your field. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie Množiny možnostíFor more information, see Create Option set

  Nové poleNew Field

 6. Začiarknite políčko v časti Povinné, ak chcete toto pole vo vašich aplikáciach odporučiť ako povinné.Under Required, select the check box if you want to recommended this field as required in your apps. Neposkytuje to však pevné vynútenie vo všetkých pripojeniach k službe Common Data Service.This does not provide hard enforcement through all connections to the Common Data Service. Ak sa chcete uistiť, že pole je vyplnené, vytvorte Obchodné pravidloIf you need to ensure the field is populated, create a Business Rule

 7. Začiarknite políčko v časti Prehľadávateľné, ak chcete mať toto pole k dispozícii v možnostiach Zobrazenia, Grafy, Tabule a Rozšírené vyhľadávanie.Under Searchable, select the check box if you need this field to be available in Views, Charts, Dashboards and Advanced Find. Vo väčšine prípadov by toto políčko malo byť začiarknuté.In most cases this checkbox should be checked.

 8. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Hotovo zavriete panel Pole a vrátite sa do entity.Click or tap Done to close the Field panel and return to the entity. Pri každom ďalšom poli môžete zopakovať kroky 3 až 9.You can repeat steps 3-9 for each additional field.

  Dôležité

  Vaše pole nie je uložené a vytvorené, kým zmeny neuložíte do entity.Your field is not yet saved and created, until you save the changes to the entity.

 9. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Uložiť entitu dokončíte zmeny a uložíte ich do služby Common Data Service.Click or tap Save entity to finalize your changes and save them to the Common Data Service.

  Úspešné dokončenie operácie vám bude oznámené.You're notified when the operation is completed successfully. Ak je operácia neúspešná, chybové hlásenie signalizuje problém, ku ktorému došlo, a uvedie, ako ho možno vyriešiť.If the operation is unsuccessful, an error message indicates the issues that occurred and how you can fix them.

Vytvorenie vypočítavaného alebo súhrnného poľaCreate a Calculated or Roll up field

Vypočítavané polia vám umožňujú automatizovať manuálne výpočty používané pri obchodných procesoch.Calculated fields let you automate manual calculations used in your business processes. Predajca by chcel napríklad zistiť vážené výnosy z príležitosti, ktoré sú založené na odhadovaných výnosoch z príležitosti vynásobených hodnotou pravdepodobnosti.For example, a salesperson may want to know the weighted revenue for an opportunity which is based on the estimated revenue from an opportunity multiplied by the probability. Ak objednávka prevyšuje 500 USD, možno bude chcieť automaticky uplatniť zľavu.Or, they want to automatically apply a discount, if an order is greater than $500. Vypočítavané pole môže obsahovať hodnoty vyplývajúce z jednoduchých matematických operácií alebo podmienených operácií, ako napríklad „väčšie ako“, „alebo ak“ a mnoho ďalších.A calculated field can contain values resulting from simple math operations, or conditional operations, such as greater than or if-else, and many others. Vypočítavané polia sa dajú vytvoriť pomocou nasledovných typov údajov:Calculated fields can be created using the following data types:

 • Jeden riadok textuSingle line of text
 • Množina možnostíOption Set
 • Dve možnostiTwo Options
 • Celé čísloWhole Number
 • Desatinné čísloDecimal Number
 • MenaCurrency
 • Dátum a časDate and Time

Ďalšie príklady a informácie o typoch podporovaných výrazov nájdete v téme Definovanie vypočítavaných políFor more details on the types of expressions supported and examples, see Define calculated fields

Aktualizácia alebo odstránenie poľaUpdate or delete a field

 1. Na lokalite powerapps.com rozbaľte sekciu Údaje, v ľavej navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Entity a napokon kliknite alebo ťuknite na konkrétnu entitu.On powerapps.com, expand the Data section and click or tap Entities in the left navigation pane, and then click or tap an entity.

 2. V zozname polí pre vybranú entitu kliknite alebo ťuknite na pole a potom postupujte podľa jedného z nasledujúcich krokov:In the list of fields for the entity that you selected, click or tap a field, and then follow one of these steps:

  • Zmena niektorých vlastností poľa.Change one or more properties of the field.
  • Odstráňte pole kliknutím alebo ťuknutím na tri bodky (…) v blízkosti pravého okraja poľa a následne na položkuOdstrániť.Delete the field by clicking or tapping the ellipsis (...) near the right edge of the field, and then clicking or tapping Delete.
 3. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Uložiť entitu odošlete vlastné zmeny.Click or tap Save entity to submit your changes.

  Dôležité

  Ak svoje zmeny neuložíte pred otvorením inej stránky prehliadača alebo opustením prehliadača, prídete o ne.Your changes will be lost if you don't save them before you open another page in the browser or exit the browser.

  Úspešné dokončenie operácie vám bude oznámené.You're notified when the operation is completed successfully. Ak je operácia neúspešná, chybové hlásenie signalizuje problém, ku ktorému došlo, a uvedie, ako ho možno vyriešiť.If the operation is unsuccessful, an error message indicates the issues that occurred and how you can fix them.

Najvhodnejšie postupy a obmedzeniaBest practices and restrictions

Pri vytváraní a upravovaní polí majte na pamäti tieto body:As you create and modify fields, keep these points in mind:

 • Nie je možné upraviť alebo odstrániť systémové polia ani ich hodnoty.You can't modify or delete system fields or their values.
 • V rámci štandardných entít nie je možné upraviť alebo odstrániť štandardné (predvolené) pole, pridať pole vyžadujúce údaje, ani vykonať zmeny, ktoré by mohli znefunkčniť aplikáciu založenú na danej entite.In a standard entity, you can't modify or delete a standard (default) field, add a field that requires data, or make any other change that might break an app that relies on that entity.
 • Vo vlastnej entity by ste mali zabezpečiť, že vykonané zmeny neznefunkčnia aplikáciu, ktorá je na danej entite založená.In a custom entity, you should make sure that the changes that you make won't break any app that relies on that entity.
 • Každé vlastné pole pomenujte názvom, ktorý je v danej entite jedinečný a po vytvorení je už nemenný.You must give each custom field a name that's unique within the entity, and you can't rename a field after you create it.

Ďalšie krokyNext steps

Oznámenie o ochrane osobných údajovPrivacy notice

Prostredníctvom databázy Common Data Model pre Microsoft PowerApps zhromažďujeme a ukladáme názvy vlastných entít a polí v diagnostických systémoch.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. Tieto znalosti využívane na zlepšovanie databázy Common Data Model pre našich zákazníkov.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. Vlastné názvy entít a polí vytvárané používateľmi nám pomáhajú identifikovať obvyklé scenáre používané v komunite Microsoft PowerApps. Na základe toho môžeme dopĺňať chýbajúce entity služieb, ako sú schémy vzťahujúce sa k organizáciám.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Spoločnosť Microsoft nemá prístup k údajom v databázových tabuľkách pridružených k týmto entitám, tieto údaje nepoužíva a nereplikuje ich mimo oblasti, v ktorej je databáza zriadená.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. K replikácii názvov vlastných entít a polí medzi oblasťami však dôjsť môže a v takom prípade sú tieto údaje v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov odstránené.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje, ako je podrobnejšie popísané v našom Centre dôveryhodnosti.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.