Plán komunity PowerApps: bezplatné vývojárske prostredie na individuálne použitiePowerApps Community Plan: a free development environment for individual use

Ak chcete rozvíjať svoje schopnosti a lepšie spoznať služby PowerApps, Microsoft Flow a Common Data Service, plán komunity PowerApps je tá správna voľba.If you want to build skills and learn more about PowerApps, Microsoft Flow, and the Common Data Service, the PowerApps Community Plan is the right plan for you. Plán PowerApps Community poskytuje bezplatné vývojárske prostredie na individuálne použitie, v ktorom môžete:The PowerApps Community Plan gives you a free development environment for individual use, where you can:

Kto si môže zaregistrovať plán komunity PowerApps?Who can sign up for the PowerApps Community Plan?

Do plánu komunity PowerApps a môže zaregistrovať ktokoľvek s pracovným alebo školským kontom.Anyone with a work or school account can sign up for the PowerApps Community Plan. Tento plán obzvlášť odporúčame, ak:But we especially recommend this plan if you:

  • Chcete rozvinúť svoje schopnosti a dozvedieť sa viac o službách PowerApps, Microsoft Flow, a Common Data Service.Want to build skills and learn more about PowerApps, Microsoft Flow, and the Common Data Service.
  • Máte záujem o zostavovanie podnikových aplikácií a pracovných postupov na distribúciu v AppSource.Are interested in building business apps and workflows to distribute on AppSource.

Kde si môžem plán komunity PowerApps zaregistrovať?Where can I sign up for the PowerApps Community Plan?

Zaregistrujte sa na lokalite plánu komunity PowerApps.Sign up on the PowerApps Community Plan website. Ak už používate službu PowerApps s balíkom Office 365 alebo Dynamics 365, môžete tiež vytvoriť prostredie na individuálne použitie.If you are an existing user of PowerApps with Office 365 or Dynamics 365, you can also create an environment for individual use.

Po registrácii plánu komunity vás systém presmeruje na lokalitu PowerApps a potom priamo do vášho individuálneho prostredia.After signing up for the Community Plan, you will be redirected to the PowerApps site and will land in your individual environment. Prostredie nesie vaše meno, napríklad „Prostredie Jána Kováča“.The environment is named with your name, for example 'John Doe's environment'. Ak už existuje prostredie s takýmto názvom, pripojí sa k názvu číslo, napríklad „Prostredie Jána Kováča (1)“.If there is already an environment with that name, the individual environment will be named as 'John Doe's (1) environment'. Na nasledujúcom obrázku je uvedené, ako sa prostredie zobrazuje.The following image shows how the environment appears.

Individuálne prostredie pre plán komunity

Získanie plánu komunity s Visual Studio Dev EssentialsGet the Community Plan with Visual Studio Dev Essentials

Ak používate službu Visual Studio Dev Essentials, PowerApps je súčasťou výhod.If you are a Visual Studio Dev Essentials user, PowerApps is included in your benefits. Navštívte časť Moje výhody a potom si kliknutím alebo ťuknutím na dlaždicu služby PowerApps zaregistrujte plán komunity PowerApps.Visit My benefits and click or tap the PowerApps tile to sign up for the PowerApps Community Plan.

Plán komunity v aplikácii Visual Studio

Ktoré funkcie sú zahrnuté v pláne komunity PowerApps?Which features are included in the PowerApps Community Plan?

V individuálnom prostredí získate nasledujúce funkcie:With the individual environment, you get the following functionality:

FunkcieFunctionalities Prostredie na individuálne použitieEnvironment for individual use
Hlavné funkcieKey features
Vytváranie a spúšťanie aplikáciíCreate and run apps Áno.Yes. Môžete vytvárať aplikácie bez obmedzeníYou can create unlimited apps
Zdieľanie aplikácií*Share apps* NieNo
Použitie služby Common Data ServiceUse the Common Data Service Áno**Yes**
Modelovanie údajov pomocou služby Common Data ServiceModel your data using the Common Data Service Áno**Yes**
Správa prostredia a používateľských pravidiel na úrovni podnikuEnterprise-grade administration of the environment and user policies ÁnoYes
PripojenieConnectivity
Pripojenie k balíku Office 365, Dynamics 365 a ďalším konektoromConnect to Office 365, Dynamics 365, and other connectors ÁnoYes
Pripojenie ku cloudovým službám, ako sú napríklad Azure SQL, Dropbox, Twitter a mnoho ďalšíchConnect to cloud-based services like Azure SQL, Dropbox, Twitter, and many more ÁnoYes
Použitie prémiových konektorov, ako napríklad Salesforce, DB2 a mnoho ďalšíchUse premium connectors like Salesforce, DB2 and many more ÁnoYes
Prístup k lokálnym údajom pomocou lokálnej brányAccess on‐premises data using an on-premises gateway ÁnoYes
Vytváranie vlastných konektorov na pripojenie k vlastným systémomCreate custom connectors to connect to your own systems Áno.Yes. Môžete vytvárať vlastné konektory bez obmedzeníYou can create unlimited custom connectors
Common Data ServiceCommon Data Service
Vytváranie a spúšťanie aplikácií v službe Common Data ServiceCreate and run applications on the Common Data Service Áno**Yes**
Modelovanie údajov v službe Common Data ServiceModel your data in the Common Data Service Áno**Yes**
Vytvorenie databázy v službe Common Data ServiceCreate a database in the Common Data Service Áno**Yes**
SprávaManagement
Pridávanie spolupracovníkov ako tvorcov a správcov prostrediaAdd co-workers as environment makers and admins NieNo
Priraďovanie spolupracovníkov k databázovým rolámAdd co-workers to the database roles NieNo
Podporuje pravidlá používania údajov stanovené správcom služby Office 365Supports data policies established by the Office 365 administrator ÁnoYes
Nastavenie pravidiel pre údaje v individuálnom prostredíEstablish data policies for the individual environment ÁnoYes

* Nemôžete zdieľať aplikácie, postupy, pripojenia atď. s ostatnými používateľmi nájomníka.*You can't share apps, flows, connections, etc. with any other users of your tenant. Nemôžete tiež pridať ďalšieho používateľa ako správcu či tvorcu prostredia ani ho nemôžete priradiť k databázovým rolám z centra spravovania.You also can't add any other user as an environment admin or maker, or to the database roles from the admin center.

**Vytvorenie databázy pomocou služby Common Data Service v súčasnosti nie je k dispozícii v individuálnom prostredí. Bude ale opäť čoskoro dostupné.**Creating a database with the Common Data Service is currently unavailable in an individual environment, and will be available again soon. Ak ste databázu vytvorili predtým, môžete ju bez problémov ďalej používať.If you had created a database earlier, then you can continue using it without any issues.

Aké sú obmedzenia kapacity individuálneho prostredia?What are the capacity limits for the individual environment?

KapacitaCapacity
Počet spustení tokov za mesiacFlow runs/month 750750
Veľkosť databázyDatabase size 200 MB200 MB
Úložisko súborovFile storage 2 GB2GB

Nemôžete použiť doplnky na množstvá, ktoré zahrnieme.You cannot apply add-ons to the quantities that we include. Ak ste dosiahli limity kapacity, odporúčame zakúpiť plán PowerApps Plan 2.If you hit capacity limits, we recommend purchasing PowerApps Plan 2. Ďalšie informácie o nej získate na stránke s cenami služby PowerApps.Learn more about it from the PowerApps pricing page.

Poznámka

Kapacita jednotlivého prostredia (či už využívaná, alebo nie) sa nepočíta k celkovej kvóte vašej spoločnosti.The capacity of the individual environment, whether or not it's used, doesn't contribute to your company's overall quota.

Zverejňovanie do služby AppSourcePublishing to AppSource

Máte aplikáciu, o ktorú sa chcete podeliť so zákazníkmi?Do you have an app you would like to share with customers? Na lokalite AppSource.com teraz podporujeme riešenie Testovacia verzia služby PowerApps. Ide o spôsob, akým môžete zdieľať aplikácie a postupy so zákazníkmi a generovať potenciálnych zákazníkov pre svoju firmu.We now support a PowerApps Test Drive solution on AppSource.com as a way for you to share apps and flows with customers, and generate leads for your business. Ďalšie informácie získate v časti Ako umožniť zákazníkom otestovať vaše aplikácie v službe AppSource.For more information, see Let customers test drive your apps on AppSource.

Najčastejšie otázkyFrequently Asked Questions

Otázka: Čo mám robiť, keď dosiahnem obmedzenia kapacity v prostredí?Q: What should I do if reach the capacity limits of the environment?

Odpoveď: Poskytujeme iba limitovanú kapacitu, pretože toto prostredie je určené na individuálne použitie, nie na použitie pre tím alebo produkciu.A: There is a limited capacity provided because this environment is meant for individual use, not for a team or production use. Poskytnutá kapacita je:The capacity provided is:

KapacitaCapacity
Počet spustení tokov za mesiacFlow runs/month 750750
Veľkosť databázyDatabase size 200 MB200 MB
Úložisko súborovFile storage 2 GB2GB

Ak dosiahnete aspoň jeden limit kapacity, odporúčame zakúpiť plán, ktorý podporuje produkčné použitie.If you reach one or more capacity limits, we recommend you purchase a plan that supports production use. Ďalšie informácie o plánoch a ich limitoch nájdete na stránke s cenami služby PowerApps.Learn more about our plans and their limits on the PowerApps pricing page.

Otázka: Môžem preniesť aplikácie, postupy a ďalšie zdroje vytvorené v individuálnom prostredí do iného prostredia?Q: Can I transfer the apps, flows, and other resources created in the individual environment, to another environment?

Odpoveď: Áno, prostriedky môžete exportovať z tohto prostredia do iných.A: Yes, you should be able to export the resources from this environment to other environments. Ďalšie informácie nájdete v článku Migrácia aplikácií medzi prostrediami a nájomníkmi.For more information, see Environment and tenant app migration.

Otázka: Kedy sa skončí platnosť môjho plánu komunity PowerApps?Q: Will my PowerApps Community Plan subscription ever expire?

Odpoveď: Predplatné plánu komunity PowerApps môžete bezplatne používať natrvalo.A: You can use your PowerApps Community Plan subscription perpetually for free. Ak aktívne používate individuálne prostredie, neprídete o prístup k žiadnym prostriedkom ani funkciám v ňom.If you are actively using an individual environment, then you won't lose access to any of the resources or functionality in that environment. Pri prístupe do databázy Common Data Service prvýkrát po dlhom období nečinnosti si však môžete všimnúť oneskorenie.You may, however, notice a delay when accessing your Common Data Service Database for the first time after a long period of inactivity. Nemá to vplyv na údaje a entity uložené v službe Common Data Service.This delay does not impact the data or entities stored in the Common Data Service.

Otázka: Môžem získať alebo vytvoriť viacero individuálnych prostredí?Q: Can I get or create multiple individual environments?

Odpoveď: Nie, môžete mať iba jedno individuálne prostredie, ktoré pre vás vytvorí služba PowerApps, keď si zaregistrujete plán komunity.A: No, you can only have one individual environment, which is created for you by PowerApps when you sign up for the Community Plan.

Otázka: Aký je rozdiel medzi plánom PowerApps Plan 2 (skúšobná verzia) a plánom komunity PowerApps? Ktorý si mám zaregistrovať?Q: What's the difference between PowerApps Plan 2 Trial and PowerApps Community Plan; and which one should I sign up for?

Odpoveď: Oba plány, PowerApps Plan 2 (skúšobná verzia) aj plán komunity PowerApps, sú bezplatné, ale vytvorené na rôzne účely:A: Both PowerApps Plan 2 Trial and PowerApps Community Plan are free, but are created for different purposes:

PowerApps Plan 2 (skúšobná verzia) vám poskytuje plán PowerApps Plan 2 na 30 dní.PowerApps Plan 2 Trial gives you PowerApps Plan 2 for 30 days. Je určený na vyskúšanie služieb PowerApps, Common Data Service a Microsoft Flow.This is meant for trying out PowerApps, Common Data Service, and Microsoft Flow. Po vypršaní skúšobného obdobia si môžete plán zakúpiť.Once your trial expires, you can purchase a plan. Ak už používate PowerApps s balíkom Office 365 alebo Dynamics 365, toto je ten správny plán na vyskúšanie prémiových funkcií služby PowerApps, ktoré sú k dispozícii v rámci plánu PowerApps Plan 2.If you are already using PowerApps with Office 365 or Dynamics 365, this is the right plan to try out the premium functionalities of PowerApps, which are available with PowerApps Plan 2.

Plán komunity PowerApps poskytuje prístup k prémiovým funkciám služby PowerApps aj službám Common Data Service a Microsoft Flow na individuálne použitie.PowerApps Community Plan gives you access to PowerApps premium functionalities, Common Data Service, and Microsoft Flow for individual use. Tento plán je primárne určený na vzdelávacie účely alebo vytváranie podnikových riešení na distribúciu do testovacej verzie služby AppSource.This plan is primarily meant for learning purposes or creating business solutions to be distributed for AppSource Test Drive. Tento plán je neustále k dispozícii, ale len na účely vzdelávania a rozširovania schopností v službách PowerApps, Common Data Services a Microsoft Flow.This plan is perpetually available, but only for learning and building your skills on PowerApps, Common Data Services, and Microsoft Flow.

Otázka: Môžem sa zaregistrovať pomocou osobného konta?Q: Can I sign up with my personal account?

Odpoveď: Nie, môžete sa zaregistrovať len pomocou pracovného alebo školského konta.A: No, you can only sign up with your work or school account. Momentálne registráciu pomocou osobného konta nepodporujeme.We currently do not support signing up with a personal account.

Otázka: Môžem svoje individuálne prostredie odstrániť?Q: Can I delete my individual environment?

Odpoveď: Toto prostredie nemôžete odstrániť svojpomocne.A: You can't delete this environment on your own. Povolenia na odstránenie prostredia má správca vášho nájomníka.Your tenant admin has permissions to delete the environment.