Vytvorte svoju novú modelom riadenú aplikáciu celkom od začiatkuBuild your first model-driven app from scratch

Návrh aplikácií riadených modelom je prístup k vývoju aplikácií zameraný na komponenty.Model-driven app design is a component-focused approach to app development. V rámci tejto témy si zjednodušíte tvorbu modelovo riadenej aplikácie s použitím niektorej zo štandardných entít, ktoré sú dostupné vo vašom prostredí služby PowerApps.In this topic, you simplify how to create a model-driven app by using one of the standard entities that's available in your PowerApps environment.

Tip

Ak chcete získať informácie o vytváraní modelom riadených aplikácií, začnite tu: Vysvetlenie súčastí modelom riadenej aplikácie.To learn all about building model-driven apps, start here: Understand model-driven app components.

Prihlásenie do služby PowerAppsSign in to PowerApps

Prihláste sa do služby PowerApps.Sign in to PowerApps. Ak ešte nemáte konto PowerAppsPowerApps, vyberte prepojenie Začať bezplatne.If you don’t already have a PowerAppsPowerApps account, select the Get started free link.

Vytvorenie modelom riadenej aplikácieCreate your model-driven app

 1. Vyberte požadované prostredie alebo prejdite do centra spravovania služby PowerApps, kde vytvoríte nové prostredie.Select the environment you want, or go to the PowerApps admin center to create a new one.

 2. Na ľavej navigačnej table vyberte položku Riadené modelom.From the left navigation pane, select Model-driven.

  Riadené modelom

Dôležité

Ak nie je dostupný režim návrhu riadený modelom, môže byť potrebné vytvoriť prostredie.If the Model-driven design mode isn't available, you may need to Create an environment.

 1. Na ľavej table vyberte položku Aplikácie a potom vyberte položku Vytvoriť aplikáciu.From the left pane, select Apps, and then select Create an app.

 2. Na stránke Vytvorenie novej aplikácie zadajte nasledujúce údaje a potom vyberte položku Hotovo:On the Create a New App page, enter the following details, and then select Done:

 • Názov: zadajte názov aplikácie, napríklad MojaPrváAplikácia.Name: Enter a name for the app, such as Myfirstapp.

 • Popis: zadajte stručný popis aplikácie, prípadne jej funkcie, napríklad Toto je moja prvá aplikácia.Description: Type a short description of what the app is or does, such as This is my first app. Informácie o ďalších vlastnostiach aplikácie nájdete v téme Vytvorenie aplikácie.For information about the additional app properties, see Create an app.

  Vytvorenie novej aplikácie

Pridanie súčastí do aplikácieAdd components to your app

V nástroji na navrhovanie aplikácií môžete do vašej aplikácie pridávať jej súčasti.From the app designer you add components to your app.

 1. Vyberte šípku Otvoriť nástroj na navrhovanie mapy lokality, čím otvoríte nástroj na navrhovanie mapy lokality.Select the Open the Site Map Designer arrow to open the sitemap designer.

  Vytvorenie novej mapy lokality

 2. Na stránke nástroja na navrhovanie mapy lokality vyberte možnosť Nová podoblasť, na pravej table vyberte kartu Vlastnosti a potom vyberte nasledujúce vlastnosti.On the sitemap designer select New Subarea, in the right pane select the Properties tab, and then select the following properties.

 • Typ: entitaType: Entity

 • Entita: kontoEntity: Account

  Pridanie súčastí do mapy lokality

 1. Vyberte možnosť Uložiť a zavrieť.Select Save And Close.

 2. Na plátne nástroja na navrhovanie aplikácií vyberte položku Formuláre a potom na pravej table v skupine Hlavné formuláre vyberte formulár Konto.On the app designer canvas select Forms, and then on the right pane under the Main Forms group select the Account form.

  Hlavný formulár konta

 3. Na plátne nástroja na navrhovanie aplikácií vyberte položku Zobrazenia a potom vyberte zobrazenia Aktívne kontá, Všetky kontá a Moje aktívne kontá.On the app designer canvas select Views, and then select the Active Accounts, All Accounts, and My Active Accounts views.

  Zobrazenia konta

 4. Na plátne nástroja na navrhovanie aplikácií vyberte položku Grafy a potom vyberte graf Kontá podľa odvetví.On the app designer canvas select Charts, and then select the Accounts by Industry chart.

 5. Na paneli nástrojov v nástroji na navrhovanie aplikácií vyberte možnosť Uložiť.On the app designer toolbar, select Save.

  Možnosť uloženia na paneli s nástrojmi v nástroji na navrhovanie aplikácií

Publikovanie aplikáciePublish your app

Na paneli s nástrojmi v nástroji na navrhovanie aplikácií vyberte možnosť Publikovať.On the app designer toolbar, select Publish.

Po publikovaní je aplikácia pripravená na spustenie alebo zdieľanie s ostatnými používateľmi.After publishing the app it's ready for you to run or share with others.

Jednoduchá aplikácia entity konta

Ďalšie krokyNext steps

V rámci tejto témy ste vytvorili jednoduchú modelom riadenú aplikáciu.In this topic, you built a simple model-driven app.