Modelom riadené ukážkové aplikácieModel-driven sample apps

Prejdite na lokalitu powerapps.com a pomocou ukážkovej aplikácie preskúmajte možnosti návrhu a objavte koncepty, ktoré môžete uplatniť pri vývoji vlastných aplikácií.In powerapps.com, use a sample app to explore design possibilities and discover concepts that you can apply as you develop your own apps. Všetky jednotlivé ukážkové aplikácie používajú fiktívne údaje na predstavenie prípadu zo skutočného sveta.Each sample app uses fictitious data to showcase a real-world scenario.

Nezabudnite si prečítať ďalšie informácie v dokumentácii konkrétnej ukážkovej aplikácie.Be sure to check out documentation specific to each sample app for more details.

Ukážka aplikácie Fundraiser

Ako získať ukážkové aplikácieGet sample apps

Ak chcete prehrať alebo upraviť modelom riadené ukážkové aplikácie, musíte ich najprv zaistiť ich poskytovanie v databáze Common Data Service.In order to play or edit model-driven sample apps, the apps must first be provisioned in a Common Data Service database. Najprv vytvorte skúšobné prostredie a databázu a nezabudnite začiarknuť políčko Zahrnúť ukážkové aplikácie a údaje.First create a trial environment and database and be sure to check Include sample apps and data.

Vytvorenie databázy

Dôležité

Táto možnosť nainštaluje všetky dostupné ukážkové aplikácie v databáze.This option installs all available sample apps in your database. Ukážkové aplikácie sú určené na vzdelávacie a propagačné účely a neodporúčame ich inštalovať do produkčných databáz.Sample apps are for educational and demonstration purposes and we do not recommend installing them in production databases.

Prispôsobenie ukážkovej aplikácieCustomize a sample app

 1. Prihláste sa na lokalite powerapps.com a ako režim návrhu vyberte možnosť Modelom riadený.Sign in to powerapps.com and chose Model-driven for the design mode.

  Výber režimu návrhu

 2. Na domovskej stránke umiestnite kurzor myši na ukážkovú aplikáciu a kliknite na možnosť Prispôsobiť.From the Home page, hover over the sample app and click Customize.

 3. Otvorí sa návrhár aplikácií s viacerými možnosťami na prispôsobenie aplikácie.The App designer will open providing multiple options for customizing the app.

 4. Ďalšie možnosti na prispôsobenie získate kliknutím na položku Rozšírené v ľavom navigačnom paneli v portále.For additonal customization options, click Advanced from the left navigation in the portal.

Odstránenie ukážkových aplikácií a údajovRemove sample apps and data

 • Ak chcete odstrániť ukážkovú aplikáciu, musíte odstrániť aj príslušné spravované riešenie.Deleting a sample app requires deleting the corresponsing managed solution.
 • Odstránením riešenia vymažete aj všetky vzorové údaje konkrétnych vlastných entít aplikácie.Deleting the solution also deletes any sample data specific to the custom entities for the app.
 • Ak ste si ukážkovú aplikáciu prispôsobili, môže obsahovať závislosti, ktoré musíte vymazať ešte pred odstránením riešenia.If customizations were made to the sample app, there may be dependencies, which must be removed before deleting the solution.

PostupSteps

 1. Prihláste sa do portálu na správu služby PowerApps.Login to the PowerApps admin portal.

 2. Vyberte prostredie.Select an environment.

 3. Kliknite na položku Centrum spravovania služby Dynamics 365Click Dynamics 365 Administration Center

  Centrum spravovania služby Dynamics 365

 4. V zozname vyberte databázu a kliknite na možnosť OTVORIŤ.Select your Database from the list and click OPEN.

  Výber databázy

 5. Prejdite do časti Nastavenia/Riešenia.Navigate to Settings/Solutions.

 6. Vyberte riešenie aplikácie, ktoré chcete vymazať, a kliknite na možnosť Odstrániť.Select the solution for the app that is to be deleted and click delete.

  Odstránenie riešenia

Môžete tiež prejsť do zoznamu riešení kliknutím na položku Rozšírené v portáli tvorcu a odstrániť zvyšok webovej adresy nasledujúci po výraze .dynamics.com/Alternatively navigate to the list of solutions by clicking Advanced in the maker portal and delete everything in the URL after .dynamics.com/

Dôležité

Ak nepoznáte následky, ďalšie riešenia systému neodstraňujte.Do not delete other system solutions unless you're aware of the impact.

Inštalácia alebo odinštalovanie vzorových údajovInstall or uninstall Sample Data

 1. Postupujte podľa krokov 1 až 4 uvedených vyššie.Follow steps 1-4 above.

 2. Prejdite do časti Nastavenia/Správa údajov/Vzorové údaje.Navigate to Settings/Data Management/Sample Data.

 3. Ak sú vzorové údaje nainštalované, je k dispozícii aj možnosť ich odstrániť.If sample data is installed, the option to remove is available. V opačnom prípade je k dispozícii možnosť na ich inštaláciu.Otherwise the option to install is available.

  odstránenie vzorových údajov