Zaregistrujte si bezplatnú licenciu, aby ste si mohli službu PowerApps vyskúšaťSign up for a free license to try PowerApps

Ak chcete vytvoriť aplikáciu v službe PowerApps, potrebujete jednu z niekoľkých typov licencií, ktoré ponúkajú rôzne úrovne funkčnosti.To create an app in PowerApps, you need one of several types of licenses that offer different levels of functionality. V prípade, že pre vás vaša organizácia zakúpila niektorú z verzií služieb Office 365 alebo Dynamics 365, alebo ak zakúpila licencie Plánu 1 alebo Plánu 2 pre PowerApps, licenciu pre PowerApps už máte.You already have a license for PowerApps if your organization has purchased any of several versions of Office 365 or Dynamics 365 for you, or your organization purchased PowerApps Plan 1 or Plan 2 licenses for you.

Môžete si zistiť, ktoré licencie obsahujú PowerApps a čo ponúkajú.You can find out which licenses include PowerApps and what they offer. Ak stále neviete, či už licenciu máte, prejdite na lokalitu PowerApps a potom vyberte Prihlásiť sa.If you're still not sure whether you already have a license, open the PowerApps site, and then select Sign in.

Možnosť prihlásenia sa do služby PowerApps

Ak licenciu nemáte alebo požadujete viac funkcií ako vaša súčasná licencia ponúka, môžete si zaregistrovať bezplatnú skúšobnú verziu Plánu 2 pre PowerApps.If you don't have a license or you want more functionality than what your current license offers, you can sign up for a free trial of PowerApps Plan 2. Táto licencia poskytuje všetky funkcie služby PowerApps ale jej platnosť vyprší po 30 dňoch.This license offers all PowerApps functionality but expires after 30 days.

Upgrade existujúcej licencieUpgrade an existing license

Bezplatnú 30-dňovú skúšobnú verziu Plánu 2 pre PowerApps spustíte tým, že sa prihlásite do služby PowerApps použitím existujúcej licencie. Potom môžete vyskúšať jednu z nasledujúcich funkcií:You can start a a free, 30-day trial of PowerApps Plan 2 by signing into PowerApps with an existing license and then trying any of these features:

Ak sa pokúsite použiť jednu z týchto funkcií bez použitia licencie Plánu 2 pre PowerApps, zobrazí sa výzva na spustenie bezplatnej 30-dňovej skúšobnej verzie.If you try any of these features without a PowerApps Plan 2 license, you'll be prompted to start your free, 30-day trial. Vyberte Spustiť skúšobnú verziu a potom v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, vyjadrite súhlas s podmienkami používania.Just select Start my trial, and then consent to the terms of use in the dialog box that appears.

Súhlas s podmienkami používania

Získanie licencie od začiatkuGet a license from scratch

Ak licenciu pre PowerApps nemáte, môžete si na lokalite PowerApps zaregistrovať bezplatnú 30-dňovú skúšobnú verziu Plánu 2 pre PowerApps.If you don't have a license for PowerApps, you can sign up for a free, 30-day trial of PowerApps Plan 2 from the PowerApps site.

 • Ak používate prehliadač v telefóne, ťuknite na ikonu ponuky v pravom hornom rohu a potom ťuknite na Bezplatná registrácia.If you're using a browser on a phone, tap the menu icon in the upper-right corner, and then tap Sign up free.

 • Ak používate prehliadač na inom type zariadenia, vyberte Bezplatná registrácia v pravom hornom rohu.If you're using a browser on another type of device, select Sign up free in the upper-right corner.

  Bezplatná registrácia

Pri strede obrazovky vyberte Ceny a potom vyberte Spustiť bezplatnú skúšobnú verziu.Near the middle of the screen, select Pricing, and then select Start free trial.

Spustenie bezplatnej skúšobnej verzie

Do zobrazeného dialógového okna zadajte alebo skopírujte vašu pracovnú alebo školskú e-mailovú adresu a potom kliknite alebo ťuknite na Odoslať.In the dialog box that appears, type or paste your work or school email address, and then click or tap Submit.

Dôležité

Adresy zákazníckych e-mailových služieb, poskytovateľov telekomunikačných služieb, vládne a vojenské adresy nie sú podporované. Toto obmedzenie zahŕňa aj tieto domény:Consumer email services, telecommunication providers, government, and military addresses aren't supported, including:

 • outlook.com, hotmail.com, gmail.com a podobnéoutlook.com, hotmail.com, gmail.com, and so on
 • .gov a .mil.gov and .mil

Ak sa pokúsite o registráciu použitím svojej osobnej e-mailovej adresy, správa vás upozorní na to, že musíte použiť pracovnú alebo školskú e-mailovú adresu.If you try to sign up with a personal email address, a message indicates that you must use a work or school email address.

Zadanie e-mailovej adresy

Ak PowerApps rozpozná vašu organizáciu, môžete sa prihlásiť použitím prihlasovacích údajov pre túto organizáciu (a preskočiť zvyšok týchto pokynov).If PowerApps recognizes your organization, you can sign in with your credentials for that organization (and skip the rest of these instructions).

Prihlásenie použitím pracovného konta

V opačnom prípade sa zobrazí výzva, aby ste si skontrolovali svoj e-mail.Otherwise, you're prompted to check your email.

Správa s výzvou na skontrolovanie e-mailu

V e-mailovej správe vyberte odkaz na overenie vašej e-mailovej adresy a (ak sa zobrazí výzva) zadajte ďalšie informácie.In the email message, select the link to verify your email address, and (if prompted) provide more information.

Keď sa zobrazí toto dialógové okno, vyberte Spustiť a môžete začať používať PowerApps!When this dialog box appears, select Start, and then start to use PowerApps!

Kliknutie na položku Spustiť

Poznámka

Ak potrebujete na ohodnotenie PowerApps viac času, môžete požiadať o predĺženie skúšobnej verzie o ďalších 30 dní.If you want more time to evaluate PowerApps, you can request to extend your trial period for another 30 days.

Najčastejšie otázkyFAQ

Aké prémiové funkcie obsahuje skúšobná licencia?What premium features does the trial license include?

 • Prístup k službe Common Data Service, čo je zabezpečená platforma pre obchodné údaje integrovaná v PowerApps.Access to the Common Data Service, which is a secure business data platform built into PowerApps. Common Data Service obsahuje stovky štandardných obchodných entít, takže vaše aplikácie môžu zdieľať rovnaké definície pojmov „zákazník“, „produkt“, „potenciálny zákazník“ a ďalších.The Common Data Service comes with hundreds of standard business entities, so all your apps can share the same definition of “customer,” “product,” “lead,” and more.

 • Prístup k prémiovým pripojeniam, akými sú Salesforce, DB2, Zendesk a Common Data Service.Access to premium connections such as Salesforce, DB2, Zendesk, and the Common Data Service. V mnohých plánoch Office 365 a Dynamics 365 sa môžete pripájať k zdrojom údajov, napríklad k službám Office 365, Dynamics 365, Dropbox a Twitter.With many Office 365 and Dynamics 365 plans, you can connect to data sources such as Office 365, Dynamics 365, Dropbox, and Twitter. So skúšobnou verziou sa tiež môžete pripájať k údajom pomocou týchto prémiových (a mnohých ďalších) konektorov:With the trial license, you can also connect to data through these premium connectors and many more:

  V úplnom zozname konektorov sa prémiové konektory zobrazujú so štítkom:In the complete list of connectors, premium connectors appear with a badge:

 • Prístup do Centra spravovania služby PowerApps, v ktorom môžete spravovať svoje prostredia, databázy, povolenia používateľov a politiky ochrany údajov.Access to the PowerApps admin center, in which you can manage your environments, databases, user permissions, and data policies. Ďalšie informácieLearn more

 • Vytváranie aplikácií v režime riadenom modelom, v ktorom môžete pridávať k aplikáciám súčasti a nechať službu PowerApps vytvoriť jej vlastné rozloženie a ďalšie prvky rozhrania.Create apps in model-driven mode in which you add components to an app and let PowerApps create its layout and other interface elements.

Ďalšie informácie o funkciách a kapacite v skúšobnej licencii nájdete na stránke s cenami.For more information about functionality and capacity in the trial license, see the pricing page.

Akú e-mailovú adresu môžem použiť?What email address can I use?

Na registráciu skúšobnej licencie môžete použiť pracovnú alebo školskú adresu.You can use a work or school address to sign up for a trial license. Ak použijete iný typ adresy, môže sa objaviť jeden z príznakov uvedených v tejto tabuľke.If you use another kind of address, you might experience one of the symptoms in this table.

Príznak / Chybové hlásenieSymptom / Error Message Príčina a riešenieCause and Workaround
Osobné e-mailové adresy (napr. nancy@gmail.com)Personal email addresses (e.g. nancy@gmail.com)

Počas registrácie dostanete správu, ktorá vyzerá napríklad takto:You receive a message like the following during signup:

You entered a personal email address: Please enter your work email address so we can securely store your company's data.

aleboor

That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don’t worry. We won’t share your address with anyone.
PowerApps nepodporuje e-mailové adresy poskytnuté zákazníckymi e-mailovými službami alebo poskytovateľmi telekomunikačných služieb.PowerApps does not support email addresses provided by consumer email services or telecommunications providers.

Skúste registráciu znova dokončiť použitím e-mailovej adresy, ktorú vám pridelil zamestnávateľ alebo škola.To complete signup, try again using an email address assigned by your work or school.
E-mailové adresy .gov alebo .mil .gov or .mil addresses

Počas registrácie dostanete správu, ktorá vyzerá napríklad takto:You receive a message like the following during signup:

PowerApps unavailable: PowerApps is not available for users with .gov or .mil email addresses at this time. Use another work email address or check back later.

aleboor

We can't finish signing you up. It looks like Microsoft PowerApps isn't currently available for your work or school.
PowerApps v súčasnosti nepodporuje e-mailové adresy .gov alebo .mil.PowerApps does not support .gov or .mil addresses at this time.
E-mailová adresa nie je ID služby Office 365Email address is not an Office 365 ID

Počas registrácie dostanete správu, ktorá vyzerá napríklad takto:You receive a message like the following during signup:

We can't find you at contoso.com. Do you use a different ID at work or school? Try signing in with that, and if it doesn't work, contact your IT department.
Vaša organizácia sa prihlasuje do služby Office 365 a iných služieb spoločnosti Microsoft použitím iných identifikátorov, ako sú e-mailové adresy.Your organization signs in to Office 365 and other Microsoft services with IDs other than email addresses. Vaša e-mailová adresa môže byť napríklad Nancy.Smith@contoso.com, ale vaše ID je nancys@contoso.com.For example, your email address might be Nancy.Smith@contoso.com, but your ID is nancys@contoso.com.

Na dokončenie registrácie použite ID, ktoré vám pridelila vaša organizácia na prihlasovanie do služby Office 365 alebo iných služieb spoločnosti Microsoft.To complete signup, use the ID that your organization has assigned to you for signing in to Office 365 or other Microsoft services. Ak neviete, aké je vaše ID, obráťte sa na vášho správcu IT.If you don't know what this is, contact your IT administrator.

Čo sa stane, keď vyprší platnosť mojej skúšobnej verzie?What happens when my trial expires?

Po uplynutí 30 dní sa zobrazí výzva na predĺženie skúšobnej verzie alebo na zakúpenie plánu.After 30 days, you'll be prompted to request an extension of the trial or purchase a plan. Podrobnosti o všetkých plánoch nájdete na stránke s cenami.You can find details about all plans on the pricing page.

 • Ak máte prístup k PowerApps prostredníctvom služieb Office 365, Dynamics 365 alebo licencie Plánu 1 pre PowerApps, môžete službu PowerApps aj naďalej používať, ale môžete stratiť prístup k službe Common Data Service, prémiovým konektorom, Centru spravovania služby PowerApps a ďalším funkciám Plánu 2 pre PowerApps.If you have access to PowerApps through Office 365, Dynamics 365, or a PowerApps Plan 1 license, you can still use PowerApps, but you might lose access to the Common Data Service, premium connectors, the PowerApps admin center, and other features of PowerApps Plan 2. Ak sa napríklad pokúsite vytvoriť prémiové pripojenie, môže sa zobraziť táto obrazovka:For example, this screen might appear if you try to create a premium connection:

 • Ak máte prístup k službe PowerApps iba prostredníctvom skúšobnej verzie (ktorú ste si zaregistrovali na lokalite PowerApps alebo na stránke s cenami), môžete požiadať o 30-dňové predĺženie skúšobnej licencie (aby ste si udržali prístup k službe PowerApps).If your only access to PowerApps is through the trial (for which you signed up on the PowerApps site or the pricing page), you can request a 30-day extension of the trial license to retain access to PowerApps.

Kedy mi vyprší platnosť skúšobnej licencie?When will my trial license expire?

Ak chcete zistiť, kedy vám platnosť skúšobnej licencie vyprší, vyberte ikonu ozubeného kolieska v pravom hornom rohu lokality PowerApps a potom vyberte Plány.To determine when your trial license will expire, select the gear icon near the upper-right corner of the PowerApps site, and then select Plan(s).

Čo sa stane s mojimi údajmi po vypršaní skúšobnej licencie?What happens to my data if my trial license expires?

Ak máte stále prístup k službe PowerApps, môžete ich naďalej používať.If you still have access to PowerApps, you can continue to use it. Všetky údaje v službe Common Data Service zostanú bez zmeny a všetky aplikácie alebo toky údajov, ktoré služba Common Data Service používala ako zdroje údajov, budú fungovať ako predtým.Any data in the Common Data Service will remain as it is, and any app or flow that used the Common Data Service as a data source will continue to run as it did. Nebudete však môcť túto aplikáciu ani tok používať a ak sa pokúsite o úpravu schémy alebo entity v Common Data Service, budete vyzvaný, aby ste požiadali o 30-dňové predĺženie skúšobnej verzie alebo aby ste si zakúpili plán.But you won't be able to use that app or flow, and you'll be prompted to request a 30-day extension of the trial or purchase a plan if you try to modify a schema or entities in the Common Data Service.

Čo mám robiť potom?What should I do next?

Prístup k službe PowerApps a jej funkciám si môžete zachovať vykonaním niektorého z týchto krokov:You can retain access to PowerApps and its features by doing either of the following:

Máte ďalšie otázky?More questions?

Vyskúšajte komunitu služby PowerApps.Try the PowerApps community.