Pridanie aplikácie do služby Microsoft TeamsAdd an app to Microsoft Teams

Služba Microsoft Teams je platforma spolupráce založená na chate, ktorá je vytvorená na technológiách služieb Office 365.Microsoft Teams is a chat-based collaboration platform built on Office 365 technologies. Používanie služby Teams môžete prispôsobiť pridaním aplikácií plátna služby PowerApps na váš kanál služby Teams.You can customize the Teams experience by adding PowerApps canvas apps to your channels in Teams. V tejto téme sa zistíte, ako pridať ukážkovú aplikáciu Prezentácia produktu na kanál služby Teams a potom ju z toho istého kanála otvoriť.In this topic, you learn how to add the Product Showcase sample app to a Teams channel, and then open the app from that channel.

Aplikácia vložená do služby Microsoft Teams

Ak ste si nezaregistrovali službu PowerApps, zaregistrujte sa bezplatne skôr, než začnete.If you're not signed up for PowerApps, sign up for free before you begin.

PredpokladyPrerequisites

Ak chcete nasledovať tento postup, budete potrebovať Predplatné na služby Office 365 a kanál v službe Teams.To follow this procedure, you need an Office 365 subscription and a channel in Teams.

Prihlásenie do služby PowerAppsSign in to PowerApps

Prihláste sa do služby PowerApps na lokalitehttps://web.powerapps.com.Sign into PowerApps at https://web.powerapps.com.

Pridanie aplikácieAdd an app

 1. V službe Microsoft Teams vyberte tím a vyberte preň príslušný kanál.In Microsoft Teams, select a team, and a channel under that team. V tomto príklade je to kanál Všeobecné tímu Rozvoj podniku.In this example, it's the General channel under the Business Development team.

 2. Ak chcete pridať kartu, vyberte položku +.Choose + to add a tab.

 3. V dialógovom okne Pridať kartu vyberte položku PowerApps.In the Add a tab dialog box, choose PowerApps.

 4. Vyberte položky Ukážkové aplikácie > Prezentácia produktu > Uložiť.Choose Sample apps > Product Showcase > Save.

  Aplikácia je teraz v kanáli k dispozícii na použitie.The app is now available to use in the channel.

Poznámka

Skôr než aplikácie pridáte do služby Teams je ich potrebné zdieľať (vzorové aplikácie sú zdieľané predvolene).You must share your own apps before you add them to Teams (sample apps are shared by default).

Otvorenie aplikácieOpen an app

 1. V službe Microsoft Teams vyberte tím a kanál, ktorý obsahuje aplikáciu.In Microsoft Teams, choose the team and the channel that contains the app.

 2. Vyberte kartu Prezentácia produktu.Choose the Product Showcase tab.

  Aplikácia sa otvorí v kanáli.The app opens in the channel.

Známe problémyKnown issues

V počítačovej aplikácii pre službu Microsoft Teams:In the desktop app for Microsoft Teams:

 • Aplikácie musia načítavať obsah, ako sú obrázky a súbory .pdf, cez zabezpečené pripojenie (https).Apps must load content such as images and .pdf files over a secure (https) connection.
 • Niektoré senzory, ako napríklad Acceleration (Zrýchlenie), Compass (Kompas) a Location (Poloha), nie sú podporované.Not all sensors, such as Acceleration, Compass, and Location, are supported.
 • Podporujú sa iba tieto zvukové formáty: AAC, H264, OGG Vorbis a WAV.Only these audio formats are supported: AAC, H264, OGG Vorbis, and WAV.

Vyčistenie zdrojovClean up resources

Ak chcete odstrániť aplikáciu z kanála, vyberte kartu Prezentácia produktu > Odstrániť.To remove the app from the channel, choose the Product Showcase tab > Remove.

Ďalšie krokyNext steps

V tejto téme ste pridali ukážkovú aplikáciu Prezentácia produktu na kanál služby Teams a potom ju z toho istého kanála otvorili.In this topic, you added the Product Showcase sample app to a Teams channel, and then opened the app from that channel. Ďalšie informácie o službe PowerApps získate v ďalších kurzoch služby PowerApps.To learn more about PowerApps, continue to the PowerApps tutorials.