Špecifikácia jazyka Power Query MPower Query M language specification

Špecifikácia popisuje hodnoty, výrazy, prostredia a premenné, identifikátory a model hodnotenia, ktoré tvoria základné koncepty jazyka Power Query M.The specification describes the values, expressions, environments and variables, identifiers, and the evaluation model that form the Power Query M language’s basic concepts.

Špecifikácia sa nachádza v nasledujúcich témach.The specification is contained in the following topics.