Table.Schema

Syntax

Table.Schema(table as table) as table

Informácie

Vráti tabuľku popisujúcu stĺpce tabuľky table.

Každý riadok v tabuľke popisuje vlastnosti stĺpca tabuľky table:

Názov stĺpca Popis
Name Názov stĺpca.
Position Poloha založená na nule v stĺpci table.
TypeName Názov typu stĺpca.
Kind Druh typu stĺpca.
IsNullable Určuje, či stĺpec môže obsahovať hodnoty null.
NumericPrecisionBase Číselná základňa (napr. base-2, base-10) polí NumericPrecision a NumericScale.
NumericPrecision Presnosť číselného stĺpca v základni špecifikovanej podľa hodnoty NumericPrecisionBase. Je to maximálny počet číslic, ktoré môžu byť predstavované hodnotou tohto typu (vrátane zlomkových čísel).
NumericScale Mierka číselného stĺpca v základni špecifikovanej podľa hodnoty NumericPrecisionBase. Je to počet číslic v zlomkovej časti hodnoty tohto typu. Hodnota 0 udáva pevnú mierku bez desatinných číslic. Hodnota null udáva, že mierka nie je známa (buď preto, že je plávajúca alebo nie je definovaná).
DateTimePrecision Maximálny počet desatinných miest podporovaných v časti pre sekundy v hodnote dátumu alebo času.
MaxLength Maximálny povolený počet znakov v stĺpci text alebo maximálny povolený počet bajtov v stĺpci binary.
IsVariableLength Udáva, či sa tento stĺpec môže líšiť v dĺžke (v maximálnej hodnote MaxLength), alebo má pevnú veľkosť.
   
NativeTypeName Názov typu stĺpca v systéme natívneho typu zdroja (napr. nvarchar pre SQL Server).
NativeDefaultExpression Predvolený výraz pre hodnotu tohto stĺpca v jazyku natívneho výrazu zdroja (napr. 42 alebo newid() pre SQL Server).
   
Description Popis stĺpca.