Praktické cvičenia pre vývojárov

Pripravili sme pre vás sadu praktických cvičení pre vývojárov, ktoré sú zamerané na nové technológie a nástroje. Na odskúšanie väčšiny praktických príkladov vám budú postačovať bezplatné Express verzie vývojárskych nástrojov.

Príručky praktických cvičení vám veľmi rýchlo pomôžu zorientovať sa vo vybranej technológii alebo nástroji. Nájdete k nim priložené riešenia pre overenie správnosti vášho postupu alebo pre jednoduché skopírovanie časti kódu do vašej aplikácie. Stiahnutý súbor rozbaľte do ľubovoľnej zložky a ďalej pokračujte podľa podrobného popisu v hlavnom dokumente praktického cvičenia.

 • Windows Azure
 • Od študentov pre študentov
 • Internet Explorer 9
 • PHP na Windows
 • Internet Explorer 8
 • Rôzne
 • ASP.NET AJAX

Windows Azure

*
Autentifikácia používateľov vo web aplikácii pomocou Windows Azure Access Control Service (1,78 MB, XPS, 1,34 MB, PDF)

Praktické cvičenie od Slavomíra Furmana je návodom ako pridať do webovej aplikácie autentifikáciu vykonávanú službou Windows Azure Access Control Service, ktorá umožňuje prihlasovanie používateľov pomocou WS-Federation (napr. ADFS 2.0), Facebook, Windows Live ID, Google, Yahoo.

*
Úvod do Windows Azure pre .NET vývojára (1,12 MB, XPS, 1,01 MB, PDF)

Praktické cvičenie vás prevedie základnými krokmi vytvorenia .NET aplikácie a jej nasadením do dátového centra Windows Azure. Postupne vytvoríte webovú ASP.NET aplikáciu určenú pre cloud, zmeníte je konfiguráciu a nasadíte ju do dátového centra.

*
Úvod do Windows Azure pre PHP vývojára (1,42 MB, XPS, 1,30 MB, PDF)

V praktickom cvičení vytvoríte jednoduchú webovú PHP aplikáciu v prostredí Eclipse, ktorú najskôr nasadíte do lokálneho emulátora cloudu a potom do dátového centra Windows Azure.

 

*
Symetrické šifrovanie dát pre SQL Azure (1,48 MB, XPS, 1,17 MB, PDF)

V praktickom cvičení vytvoríte server SQL Azure a následne databázu SQL Azure. Pomocou jednoduchej klientskej aplikácie uložíte do databázy SQL Azure dáta šifrované AES algoritmom.

 

*
Asymetrické šifrovanie dát pre SQL Azure (1,92 MB, XPS, 1,54 MB, PDF)

V praktickom cvičení vytvoríte server SQL Azure a následne databázu SQL Azure. Potom vytvoríte hostovanú službu na Windows Azure, do ktorej nasadíte jednoduchú webovú aplikáciu ukladajúcu dáta do databázy SQL Azure asymetricky šifrované algoritmom RSA použitím X.509 certifikátu nasadeného do inštancie webovej role Windows Azure.

Od študentov pre študentov

*
Základy objektového programovania v jazyku C# (1,36 MB, XPS, 1,46 MB, PDF)

Praktické cvičenie od Adriany Gogoľákovej, absolventky FHI EU, sa sústreďuje na výklad základných princípov aplikovaného objektového programovania v programovacom jazyku C# (vo verzii 5.0) vo vývojovom prostredí Visual Studio 2012. Zoznámite sa v ňom s základnými princípmi objektového programovania v prostredí riadeného programovacieho jazyka. Praktické cvičenie poslúži aj vývojárom v C++ pre prechod na jazyk C#.

 

*
Vývoj objektového programu v jazyku C++ (782 kB, XPS, 733 kB, PDF)

Praktické cvičenie od Anny Andrejkovej, absolventky FHI EU, vás oboznámi v C++ s vytváraním objektov, ktoré budú okrem štandardného vzťahu dedičnosti implementovať aj kompozičný vzťah. Kompozícia je demonštrovaná aplikáciou, ktorá slúži fiktívnej spoločnosti poskytujúcej služby satelitnej televízie. Vytvorená aplikácia umožní zákazníkovi výber z ponuky programových TV-balíkov podľa zvolených podmienok spoločnosti.

 

*
Praktické nasadenie technológie Entity Framework (2,03 MB, XPS, 1,84 MB, PDF)

Praktické cvičenie od Mariána Kubicu, absolventa FHI EU, podáva praktický pohľad na nasadenie technológie Entity Framework. Pritom uplatňuje analyticko-komparačnú metódu skúmania, v rámci ktorej formou realizovaných testovacích výpočtov analyzuje a porovnáva rôzne spôsoby prístupu a spracovania dát, ktoré sú získavané zo vzorovej relačnej databázy. Čitatelia sa zoznámia s praktickou aplikáciou dátových čítačov, dátových súprav, kompilovaných dopytov a rovnako aj s jazykmi Entity SQL, LINQ a PLINQ.

 

*
Základy technológie Entity Framework (1,24 MB, XPS, 1,38 MB, PDF)

Praktické cvičenie od Mariána Kubicu, absolventa FHI EU, vás prevedie základmi platformy ADO.NET Entity Framework – návrhom a implementáciou EF-modelu, jazykmi Entity SQL a LINQ, kompilovanými dopytmi a uloženými procedúrami v EF. Praktické cvičenie je vhodné pre záujemcov o platformu Entity Framework, ktorí ovládajú základné databázové koncepty na platforme Microsoft .NET Framework.

 

*
Lambda-výrazy a ich praktické použitie v jazyku C++ (956 kB, XPS, 659 kB, PDF)

V praktickom cvičení od Margaréty Cifrovej, študentky FHI EU, sa zoznámite s problematikou lambda-výrazov v programovacom jazyku C++. Lambda-výrazy sú jednou z najväčších syntakticko-sémantických inovácií najnovšieho ISO štandardu pre jazyk C++ (ISO/IEC 14882:2011). Praktické cvičenie je teoretickým aj praktickým pohľadom na tématiku lambda-výrazov.

 

*
Programujeme počítačovú hru v jazyku C++ (1,06 MB, XPS, 2,83 MB, PDF)

Praktické cvičenie od Zuzany Harčaríkovej, študentky FHI EU, vás zoznámi s procesom programovania jednoduchej počítačovej hry v programovacom jazyku C++. Hra sa volá „preskakovaná“. Pri jej vytváraní sú prakticky demonštrované objektové aspekty programovacieho jazyka C++.

 

*
Vývoj internetovej aplikácie v jazykoch C# a Visual Basic (1,43 MB, XPS, 1,47 MB, PDF)

V praktickom cvičení od Radovana Krkošku, študenta FHI EU, nájdete návod ako vytvoriť jednoduchú internetovú aplikáciu v programovacích jazykoch C# a Visual Basic. Výsledkom je matematická hra, v ktorej počítač predkladá používateľovi matematické príklady. Praktické cvičenie je primárne určené pre študentov, ktorí vedia objektovo programovať v jazyku C#, resp. v jazyku Visual Basic.

 

*
Automatizácia databázovej aplikácie Microsoft Access 2010 (7,06 MB, XPS, 7,88 MB, PDF)

Praktické cvičenie od Daniely Kováčovej rieši konkrétne úlohy, s ktorými sa môže používateľ Access-u 2010 stretnúť pri vývoji databázovej aplikácie. Základom cvičenia je tvorba aplikácie evidujúcej životný cyklus zákaziek fiktívneho servisu TV. Prejdete postupne krokmi vytvorenia databázových objektov a ich previazaním na jazyk Visual Basic for Applications (VBA).

 

*
Algoritmizácia ekonomických úloh v jazyku C (2,73 MB, XPS, 3,00 MB, PDF)

Praktické cvičenie od Zuzany Čaklošovej, študentky FHI EU, sa venuje algoritmizácii vybraných ekonomických úloh v jazyku C. Predkladané úlohy spadajú do problematiky podnikových financií, pričom sa koncentrujú na určenie budúcej hodnoty súčasného kapitálu, generovanie splátkových kalendárov a použitie odpisových metód.

 

*

Technológie využívajúce paralelizáciu sa stávajú každodennou súčasťou života komerčných vývojárov. Praktické cvičenie od Vladimíra Juhása zamerané na vývoj paralelnej aplikácie vám v prvej časti predstaví možnosti vývojovo–exekučnej platformy Microsoft .NET Framework 4.0 a jazyka C# 4.0 z pohľadu využitia paralelného objektovo orientovaného programovania (POOP). Druhá časť poskytuje návod ako využiť poznatky o POOP pri vývoji paralelnej aplikácie zameranej na odhaľovanie šifrovaných prístupových hesiel do informačných systémov. Aplikácia implementuje a zároveň porovnáva rôzne prístupy k paralelizácii svojich algoritmov.

 

*
Príručka vývojára na ceste od jazyka C++ k jazyku C# (1,14MB, XPS, 3,30 MB, PDF) (nie je k dispozícii)

Praktická príručka od Michaely Zelenayovej, študentky FHI EU, pre vývojárov, ktorí sa rozhodnú prejsť z jazyka C++ na jazyk C#. Zoznámi vás s tvorbou objektovo orientovaných programov rôznej zložitosti v jazyku C#, pričom budete upozornení na rozdiely oproti jazyku C++. Pri praktickom programovaní môžete využiť vývojové prostredia Microsoft Visual C# 2010 Express a Microsoft Visual C++ 2010 Express.

 

*
Základy OOP v jazyku C++ (1,74 MB, XPS, 2,87 MB, PDF)

Programovací jazyk C++ je jedným z najpopulárnejších prostriedkov súčasnosti na vývoj objektovo orientovaných programov. Hoci od jeho vynájdenia uplynulo už viac ako 20 rokov, „inkrementované céčko“ sa teší neutíchajúcej obľube, a to nielen v akademickej, ale aj v komerčnej sfére. V tomto praktickom cvičení od Margaréty Cifrovej, študentky FHI EU, vás zoznámime so základmi objektovo orientovaného programovania v jazyku C++. Pri praktickom programovaní budeme využívať vývojové prostredie Microsoft Visual C++ 2008 Express, ktoré je zdarma k dispozícii pre každého záujemcu.

 

*
Algoritmizácia v jazyku C (1,45 MB, XPS, 2,39 MB, PDF)

Hoci od “vynájdenia” jazyka C uplynulo už viac ako 30 rokov, magické „céčko“ sa teší neutíchajúcej obľube, a to nielen v akademickej, ale aj v komerčnej sfére. V tomto praktickom cvičení od Beáty Bednárovej, študentky FHI EU, sa zoznámite s tvorbou štruktúrovaných programov rôznej zložitosti v jazyku C (diagnostika frakcie srdca, analytická geometria, analýza základných štatistických ukazovateľov). Pri praktickom programovaní návodných príkladov môžete použiť aj

Internet Explorer 9

*
Základný pohľad na použitie štandardov CSS3, HTML5 a SVG v prehliadači Internet Explorer 9 (732 kB, XPS, 870 kB, PDF, 396 kB, ZIP)

Internet Explorer 9 podporuje HTML5, CSS3 a iné webové štandardy. Toto praktické cvičenie sa sústreďuje na kľúčové oblasti nových vlastností HTML5, DOM filtrovanie, SVG. Postupne v ňom vytvoríte “widget” so simuláciou informácie o počasí, ktorý využije podporu HTML5 v prehliadači Internet Explorer 9.

 

*
Vloženie videa do webovej stránky pomocou HTML5 (824 kB, XPS, 984 kB, PDF, 26,6 MB, ZIP)

Internet Explorer 9 podporuje prehrávanie videa na stránke pomocou HTML5 elementu “video”. Prehrávanie je podporované pre formát H.264 a po doinštalovaní príslušného “kodeku” aj VP8. V praktickom cvičení vytvoríte jednoduchú webovú stránku obsahujúcu video. Keďže nie každý prehliadač podporuje HTML5, vytvoríte aj záložné prehrávanie videa na stránke založené na technológii Silverlight.

 

*
Kompatibilita prehliadača Internet Explorer 9 s existujúcimi webmi (399 kB, XPS, 528 kB, PDF, 1,06 kB, ZIP)

Internet Explorer 9 podporuje možnosť nastavenia módov kompatibility, ktoré zabezpečia renderovanie webov v štýle predošlých verzií Internet Explorer-a. Webové stránky, ktoré nie je možné z rôznych dôvodov prepísať na použitie najnovších štandardov, je tak možné aj naďalej používať pomocou módov spätnej kompatibility. Praktické cvičenie je zložené z časti venovanej funkčnosti jednotlivých módov kompatibility v Internet Explorer-e 9 a praktickej úlohy vynútenia módu kompatibility pridaním meta elementu do hlavičky webovej stránky.

 

*
Vývojárske nástroje v prehliadači Internet Explorer 9 (973 kB, XPS, 0,98 MB, PDF, 788 kB, ZIP)

Internet Explorer 9 ponúka vývojárom a webovým dizajnérom po stlačení klávesy F12 prechod do vývojárskych nástrojov, ktoré sú zabudované priamo do prehliadača. Môžete tak vytvárať prototypy zmien na stránke, ladiť kód stránky vrátane javascriptu a diagnostikovať príčiny vykonnostných problémov pri jej renderovaní. V praktickom cvičení sa zoznámite so základnými možnosťami vývojárskych nástrojov, spôsobom ladenia webových stránok, meranie výkonu webových stránok a sledovanie dát prenášaných sieťou.

 

*
Pripnutie webu do “taskbaru” Windows 7 (684 kB, XPS, 826 kB, PDF, 2,46 MB, ZIP)

Internet Explorer 9 ponúka webovým vývojárom ľahkú cestu na zaintegrovanie webov s plochou Windows 7. Táto nová vlastnosť nesie názov “pripnuté weby” (“pinned sites”) a umožňuje používateľom pripnúť web na “taskbar” alebo do “Štart” menu v Windows 7. Používatelia takto získajú priamy prístup k ich obľúbeným webom spôsobom, ktorý bežne používajú pre prístup k klientským Windows aplikáciam. Toto praktické cvičenie vás prevedie základnými krokmi ako pripraviť web na pripnutie do “taskbaru” Windows 7.

 

PHP na Windows

*
Migrácia PHP aplikácií na IIS7 (1,76 MB, XPS, 1,50 MB,PDF)

V tomto praktickom cvičení si prejdete základné úlohy, ktoré treba zvládnuť pri migrácii PHP aplikácie na IIS 7. Podpora PHP na IIS 7/FastCGI kladie dôraz na kompatibilitu a zväčša nevyžaduje aplikačné zmeny. Väčšina úloh pri migrácii spočíva vo vytvorení konfigurácie IIS 7, ktorá odzrkadľuje konfiguráciu aplikácie na iných platformách a nastavenie práv. Častou úlohou pri migrácii je preklopenie pravidiel Apache mod_rewrite na “ URL rewriting” v IIS 7. IIS Manager obsahuje funkcionalitu nielen na automatickú migráciu pravidiel mod_rewrite, ale aj na manuálne vytváranie nových pravidiel.

 

*
Odstraňovanie chýb pri prevádzkovaní PHP na IIS7 (1,47 MB, XPS, 1,19 MB, PDF)

Praktické cvičenie na odskúšanie základných techník pre odstraňovanie problémov, ktoré môžete použiť pre rýchlu diagnostiku a riešenie problémov PHP aplikácií pri ich prevádzkovaní na platforme IIS 7. Väčšinu týchto techník je možné aplikovať aj na iné aplikačné framework-y bežiace na IIS 7. Pomôžu vám výrazne zredukovať ladenie pri vývoji aplikácie a aj pri prevádzke aplikácie aplikovaním konzistentnej sady metód naprieč celou aplikáciou.

 

*
Prístup k SQL Server databázam z PHP (650 kB,XPS, 542 kB, PDF)

Návod od Briana Swana pre použitie databázového ovládača SQL Server pre PHP, ktorý zabezpečuje dátový prístup do databáz SQL Server 2005 a SQL Server 2008 z PHP aplikácií. Ovládač je kompaktným riešením pre prístup k dátam z PHP a zahŕňa podporu pre mnoho ďalších súčastí ako Windows autentifikácia, transakcie, naviazanie parametrov, toky, prístup k metadátam, ukladanie pripojení a riešenie chýb. Článok je návodom, ako použiť niektoré z týchto súčastí vo vzorovej aplikácii z produktovej dokumentácie “Microsoft Drivers for PHP”.

 

Internet Explorer 8

Vývojárske nástroje v Internet Explorer 8  (1,72 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

Toto praktické cvičenie vás zoznámi s vývojárskymi nástrojmi prehľadávača Internet Explorer 8 a ukáže vám možnosti ladenia webových stránok. „Developer Tools“ plne oceníte, keď s nimi začnete experimentovať na reálnych weboch a pri tvorbe stránok. Môžete ich použiť na okamžité preverenie, editovanie a ladenie webov, na kontrolu DOM stromov, kaskádových štýlov a na „debugovanie“ javascriptu.

 

CSS 2.1 v prehľadávači Internet Explorer 8  (788 KB, ZIP) (nie je k dispozícii)

Toto praktické cvičenie vás zoznámi s hlavnými novinkami CSS 2.1 a mechanizmom kompatibility, ktorý umožňuje zobrazovať webový obsah v režimoch „Internet Explorer 7“ alebo „quirks“. Ak skombinujete kompatibilitu s možnosťou renderovať stránky v režime IE 8 postavenom na štandardoch, môžete vytvárať nové weby s moderným dizajnom a zároveň si byť istí, že vaše existujúce weby budú zobrazovateľné v režimoch spätnej kompatibility. Tvorba stránok podľa odporúčaní CSS 2.1 vám ponúka veľkú dávku flexibility s miliónmi kombinácií elementov a štýlov.

 

Tvorba akcelerátorov pre zjednodušenie interakcie s webom  (2,21 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

V tomto praktickom cvičení vytvoríte XML definíciu akcelerátora – jednoduchého, typu „define“ aj zložitejšieho, typu „translate“. Vytvorený „prekladový“ akcelerátor je schopný posielať cieľovej službe nielen statický text, ale aj celý dokument alebo jeho URL adresu. Súčasťou praktického cvičenia je aj vytvorenie HTML kódu, pomocou ktorého je možné akcelerátor nainštalovať. Hlavným cieľom technológie akcelerátorov je zjednodušenie interakcie používateľa s webovými stránkami.

 

Rôzne

Šablóny pre WebMatrix v slovenčine

Lokalizované šablóny do slovenčiny vám v najmodernejších nástrojoch umožňujú vytvárať komplexné interaktívne webové aplikácie. Stačí ich otvoriť v nástroji WebMatrix a získate plne funkčné vzorové aplikácie pre riešenie veľmi často sa vyskytujúcich scenárov webových aplikácií s možnosťou úprav:

 • Starter Site
 • Internetový obchod (pekáreň)
 • Fotoalbum
 • Kalendár

 

Windows Communication Foundation: Prvé zoznámenie

Toto praktické cvičenie má za úlohu ukázať Vám základné postupy pri tvorbe služieb založených na komunikačnej infraštruktúre Windows Communication Foundation (WCF) zabudovanej v .NET Framework-u. a tvorbu klientskych aplikácií pre WCF služby. Postupne vytvoríte službu s informáciami o počasí, .NET aplikáciu ako jej hostiteľa, skúsite si hosťovanie služby v IIS a upravíte jej bezpečnostné nastavenia. Súčasťou cvičenia je aj úprava služby na použitie v Ajax klientoch.

 

Visual Basic 2008: Grafické transformácie a ich optimalizácie  (7,81 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

V tejto elektronickej príručke sa dozviete, ako načítavať rastrové údaje zo súborov a ako ich zobrazovať na obrazovke počítača. Zoznámite sa s dvoma algoritmami grafických transformácií pre inverziu farieb obrázkov a prevedenie farebného obrázka do odtieňov sivej farby. Príručka vám pomôže získať nielen vedomosti potrebné pri programovaní vlastných grafických filtrov, ale získate dôležité informácie o základných optimalizačných technikách, ktoré umožňujú minimalizovať exekučný čas potrebný na spracovanie grafických transformácií.

 

Tvorba expanzívnych šablón (code snippets)  (12,5 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

Expanzívne šablóny zdrojového kódu (code snippets) predstavujú funkčné bloky programových inštrukcií, ktoré môžu programátori vkladať do editora zdrojového kódu veľmi jednoducho, pričom po vložení šablóny sa objaví kód riešiaci určitú úlohu. Expanzívna šablóna teda pôsobí ako balíček, v ktorom sú zoskupené príkazy jazyka riešiace určité zadanie. V tomto praktickom cvičení sa oboznámite s používaním a rovnako aj vytváraním expanzívnych šablón zdrojového kódu, ktoré budú môcť byť aplikovateľné v jazykoch Visual Basic 2005 a Visual Basic 2008 (a analogickým postupom aj v iných jazykoch prostredia Visual Studio).

 

Kryptografia  (11,5 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

V tomto praktickom cvičení vytvoríte vlastnú štartovaciu sadu (Starter Kit), ktorá bude riešiť šifrovanie a dešifrovanie dát pomocou symetrického kryptografického algoritmu TripleDES. Vytvorením štartovacej sady získate úplne funkčnú projektovú šablónu, ktorá vám poslúži ako východiskový bod pre programovanie kryptograficky orientovaných aplikácií.

 

Tvorba aplikácií .NET pre systém Windows Mobile 6.0  (6,96 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

V tomto praktickom cvičení naprogramujete .NET aplikáciu pre mobilné zariadenia triedy Pocket PC. Zhotovíte editor obrázkov, ktorý bude načítavať a zobrazovať bitové mapy. Editor si poradí aj so základnými farebnými transformáciami, ako je vykreslenie invertovaného obrázka či prevedenie pôvodnej bitovej mapy na sivotónový obraz. Získate znalosti o prostredí .NET Compact Framework 2.0, čo je riadená platforma, určená primárne pre tvorbu mobilných aplikácií zodpovedajúcich štandardom stratégie .NET.

 

Vytvorenie videoprehrávača bežiaceho nad DirectX  (6,07 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

Technologická platforma DirectX je zložená zo sady univerzálnych knižníc, v ktorých je zapuzdrená funkcionalita pre realizáciu grafických operácií v 2D a 3D priestore, prácu so zvukovými dátovými prúdmi či spoluprácu s hernými ovládačmi. V tomto praktickom cvičení sa dozviete, ako naprogramovať multimediálny videoprehrávač, prostredníctvom ktorého budete schopní prehrávať obsahy videosúborov vo formátoch *.avi, *.mpg a *.wmv.

 

Vývoj klientskych aplikácií používajúcich dátové úložište v SQL Server 2005 Compact Edition  (3,46 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

SQL Server Compact Edition je všestranná databázová technológia, ktorá má svoje základy v SQL Server Mobile Edition, edícii určenej mobilným zariadeniam. Realita tvorby aplikácií s databázovým úložiskom si vyžiadala expandovanie pôvodne výhradne „mobilnej“ technológie aj na „desktopy“. Typickým miestom použitia takejto „tenkej“ databázovej technológie sú menšie jednoužívateľské aplikácie, ktoré môžu prípadne svoje dáta synchronizovať s „veľkým“ SQL serverom.

 

*
Úvod do tvorby aplikácií pomocou technológie Windows Presentation Foundation  (1,42 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

.NET Framework 3.0 priniesol úplne nový model tvorby moderného užívateľského rozhrania – Windows Presentation Foundation (WPF). Jeho použitím dostávajú aplikácie nový vzhľad založený na vektorovej grafike. Z hľadiska štruktúry aplikácií prichádza k oddeleniu prezentačnej vrstvy formulárov navrhovanej značkovacím XAML jazykom od kódu na pozadí. V tomto cvičení si odskúšate použitie modelu WPF aplikácií, ich systému rozloženia prvkov a iných čŕt zameraných na tvorbu bohatých klientskych aplikácií s moderným užívateľským rozhraním. Zároveň získate znalosti o štruktúrovanej navigácii a tvorbe aplikačných okien použitím špeciálnych fragmentov – stránok funkcií.

 

Základy Microsoft Expression Web  (3,71 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

Microsoft Expression Web je nástroj, ktorý pomáha pomáha profesionálnym dizajnérom jednoduchšie navrhovať a vytvárať pôsobivé a na štandardoch založené webové lokality. Ponúka viacero spôsobov tvorby webov. Prvým v rade je vytvorenie webu použitím šablóny, ktorú môžete modifikovať pre budúce použitie. Ďalší nástroj určený grafikom, Microsoft Expression Design, pomáha webovým dizajnérom vytvárať vektorovú grafiku a skladať grafiku na bitmapovej báze pre priame použitie na webových stránkach. Silnou stránkou nástroja Microsoft Expression Web je inteligentná správa CSS štýlov a jednoduchý spôsob, ako zobraziť dáta z XML súboru na stránke pomocou Data View prvku.

 

Automatizácia aplikácií Microsoft Office 2007  (3,56 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

Externé aplikácie môžu s programami Office 2007 komunikovať v procese, ktorý sa nazýva automatizácia. V tomto praktickom cvičení sa dozviete, čo sa za pojmom automatizácia skrýva, na čo automatizácia slúži a ako ju môžete použiť. V praktickej časti vytvoríte jednoduchú aplikáciu volajúcu objektové rozhranie aplikácie Word 2007.

 

ASP.NET AJAX

Prvá príručka k praktickému odskúšaniu rozšírení ASP.NET AJAX. Je zameraná na príklady čiastočnej aktualizácie stránok pomocou komponentu UpdatePanel a volanie webových služieb z JavaScript-u.

 

ASP.NET AJAX 2. časť   (2,05 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

Druhá príručka k praktickému odskúšaniu rozšírení ASP.NET AJAX. Je zameraná na postup, ako je možné rozšíriť existujúcu ASP.NET aplikáciu o využitie možností knižnice ASP.NET AJAX Extensions. Naviac v nej nájdete aj ukážky použitia komponentov DragPanelExtender a AutoCompleteExtender z knižnice ASP.NET AJAX Control Toolkit na vylepšenie interaktivity webovej aplikácie.

 

ASP.NET AJAX 3. časť   (1,51 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

Tretia príručka k praktickému odskúšaniu rozšírení ASP.NET AJAX. Je zameraná na ovládací prvok ListView, obsiahnutý v klientskej knižnici Microsoft AJAX Library, ktorý podporuje naviazanie na dáta na strane klienta s následným zobrazovaním v HTML šablónach. Je možné ho použiť ako základ stránky volajúcej webovú službu na úrovni javascript funkcií. Podporuje aj získavanie dát z tzv. dátových služieb pomocou komponentu DataSource.

 

ASP.NET AJAX 4. časť   (1,56 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

Jednou zo silných stránok knižnice ASP.NET AJAX Control Toolkit je sada "extender-ov" na rozširovanie funkčnosti textových ovládacích prvkov. Dodajú textovým položkám funkcionalitu automatického doplňovania textu, odfiltrujú nepovolené znaky už na strane klienta, ponúknu užívateľovi nápovedu, v akom formáte má vpisovať dáta do textových polí.

 

ASP.NET AJAX 5. časť   (1,62 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

Pre jednoduchšie oživovanie webových stránok animáciami obsahuje knižnica ASP.NET AJAX Control Toolkit komponent "AnimationExtender". Užívateľské pohodlie pri zadávaní dátumov môžete dosiahnuť doplnením interaktívneho kalendára založeného na prvku „PopupControlExtender“. Vypĺňanie formulárov sa dá zatraktívniť "zbaľovacími" panelmi. Pomocou komponentu „ConfirmButtonExtender“ je možné pre kritické operácie s dátami na formulároch vyžadovať potvrdzovací dialóg.

 

ASP.NET AJAX 6. časť   (2,04 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

Výsledkom "spolupráce" Virtual Earth Map Control a rozšírení ASP.NET AJAX môže byť webová aplikácia, ktorá svoj obsah vytvára na základe kombinácie dát z viacerých zdrojov, tzv. „mashup“. Zobrazuje mapu s možnosťou výberu najkratších i najrýchlejších trás medzi dvomi užívateľsky určenými miestami. Naviac je mapa obohatená Vašimi vlastnými dátami umiestnenými na zadaných GPS súradniciach.

 

ASP.NET AJAX 7. časť   (2,30 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

Použitím kombinácie webovej služby Windows Live Search a rozšírení ASP.NET AJAX môžete vytvoriť vlastné vyhľadávacie stránky napojené na indexovanú databázu zdrojov na Internete vo Windows Live Search. Volanie webovej služby je implementované na klientskej strane, pričom z dôvodu bezpečnosti volaní z internetového prehliadača je potrebné vytvoriť premosťovaciu lokálnu webovú službu napojenú na vzdialenú webovú službu Windows Live Search. Windows Live Search môžete takto použiť napr. ako indexovací a vyhľadávací stroj vo vašich vlastných dokumentoch zverejnených na vašich webových internetových serveroch.

 

ASP.NET AJAX 8. časť   (2,53 MB, ZIP) (nie je k dispozícii)

Pri vývoji AJAX aplikácií sa pravdepodobne dostanete k stavu, kedy budete potrebovať „roztiahnuť“ možnosti ASP.NET prvkov aj na klientskú stranu. V tomto praktickom cvičení vytvoríte jednoduchý extender ASP.NET prvku „TextBox“, ktorý mu pridá vlastnosť „zneprístupnenia“ nadviazaného kontextového tlačidla, ak je textová položka prázdna. Extender použijete vo webovej aplikácii bez toho, aby ste skúmali javascript, ktorý je za ním skrytý. „Extendre“ umožňujú rozširovať možnosti a vlastnosti ASP.NET o novú funkcionalitu spracovávanú na strane prehliadača.