Windows 10, udalosti diagnostiky a polia základnej úrovne Windowsu verzie 1703Windows 10, version 1703 basic level Windows diagnostic events and fields

Vzťahuje sa naApplies to

 • Windows 10, verzia 1703Windows 10, version 1703

Základná úroveň zhromažďuje obmedzený súbor informácií, ktoré sú nepostrádateľné pre pre porozumenie zariadeniu a jeho nastaveniam, vrátane: základných informácií o zariadení, informácií okvalite, kompatibilite s aplikáciami a Microsoft Storom.The Basic level gathers a limited set of information that is critical for understanding the device and its configuration including: basic device information, quality-related information, app compatibility, and Microsoft Store. Keď je úroveň nastavená na možnosť Základná, zahŕňa aj informácie o úrovni zabezpečenia.When the level is set to Basic, it also includes the Security level information.

Základná úroveň pomáha s identifikáciou problémov, ktoré sa môžu objaviť na určitej hardvérovej alebo softvérovej konfigurácii zariadenia.The Basic level helps to identify problems that can occur on a particular device hardware or software configuration. Môže, napríklad, pomôcť odhaliť, či sa zlyhania vyskytujú častejšie v zariadeniach s určitým množstvom pamäte alebo v zariadeniach používajúcich konkrétnu verziu ovládača.For example, it can help determine if crashes are more frequent on devices with a specific amount of memory or that are running a particular driver version. Microsoftu to pomáha s opravami operačného systému či problémov s aplikáciami.This helps Microsoft fix operating system or app problems.

Získajte pomocou tohto článku informácie o udalostiach diagnostiky zoskupených podľa oblasti udalosti a polí v rámci každej udalosti.Use this article to learn about diagnostic events, grouped by event area, and the fields within each event. V každom poli je uvedený stručný popis.A brief description is provided for each field. Každá vytvorená udalosť obsahuje spoločné údaje, ktoré zbierajú údaje o zariadení.Every event generated includes common data, which collects device data.

Ďalšie informácie ofunkčných a diagnostických údajoch Windowsu nájdete vtýchto článkoch:You can learn more about Windows functional and diagnostic data through these articles:

Udalosti programu AppraiserAppraiser events

Microsoft.Windows.Appraiser.General.ChecksumTotalPictureCountMicrosoft.Windows.Appraiser.General.ChecksumTotalPictureCount

Táto udalosť zaznamenáva zoznam objektov a ich jednotlivé počty existujúce v zariadení klienta.This event lists the types of objects and how many of each exist on the client device. Umožňuje to rýchle overenie toho, či záznamy servera zodpovedajú záznamom v kliente.This allows for a quick way to ensure that the records present on the server match what is present on the client.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • DatasourceApplicationFile_RS3 Celkový počet objektov DecisionApplicationFile cielených na nasledujúce vydanie Windowsu vtomto zariadení.DatasourceApplicationFile_RS3 The total DecisionApplicationFile objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS3 Celkový počet objektov DatasourceDevicePnp cielených na nasledujúcu verziu Windowsu v tomto zariadení.DatasourceDevicePnp_RS3 The total DatasourceDevicePnp objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS3 Celkový počet objektov DatasourceDriverPackage cielených na nasledujúcu verziu Windowsu v tomto zariadení.DatasourceDriverPackage_RS3 The total DatasourceDriverPackage objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS3 Celkový počet objektov DataSourceMatchingInfoBlock cielených na nasledujúcu verziu Windowsu v tomto zariadení.DataSourceMatchingInfoBlock_RS3 The total DataSourceMatchingInfoBlock objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS3 Celkový počet objektov DataSourceMatchingInfoPassive cielených na nasledujúcu verziu Windowsu v tomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPassive_RS3 The total DataSourceMatchingInfoPassive objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS3 Celkový počet objektov DataSourceMatchingInfoPostUpgrade cielených na nasledujúcu verziu Windowsu v tomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS3 The total DataSourceMatchingInfoPostUpgrade objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS3 Celkový počet objektov DatasourceSystemBios cielených na nasledujúcu verziu Windowsu v tomto zariadení.DatasourceSystemBios_RS3 The total DatasourceSystemBios objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS3 Celkový počet objektov DecisionApplicationFile cielených na nasledujúce vydanie Windowsu vtomto zariadení.DecisionApplicationFile_RS3 The total DecisionApplicationFile objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS2 Počet objektov DataSourceMatchingInfoBlock cielených na nasledujúce vydanie Windowsu vtomto zariadení.DecisionDevicePnp_RS2 The count of DataSourceMatchingInfoBlock objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • DecisionDevicePnp_RS3 Celkový počet objektov DecisionDevicePnp cielených na nasledujúcu verziu Windowsu v tomto zariadení.DecisionDevicePnp_RS3 The total DecisionDevicePnp objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS3 Celkový počet objektov DecisionDriverPackage cielených na nasledujúcu verziu Windowsu v tomto zariadení.DecisionDriverPackage_RS3 The total DecisionDriverPackage objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS3 Celkový počet objektov DecisionMatchingInfoBlock cielených na nasledujúcu verziu Windowsu v tomto zariadení.DecisionMatchingInfoBlock_RS3 The total DecisionMatchingInfoBlock objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS3 Celkový počet objektov DecisionMatchingInfoPassive cielených na nasledujúcu verziu Windowsu v tomto zariadení.DecisionMatchingInfoPassive_RS3 The total DataSourceMatchingInfoPassive objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS3 Celkový počet objektov DecisionMatchingInfoPostUpgrade cielených na nasledujúcu verziu Windowsu v tomto zariadení.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS3 The total DecisionMatchingInfoPostUpgrade objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS3 Celkový počet objektov DecisionMediaCenter cielených na nasledujúcu verziu Windowsu v tomto zariadení.DecisionMediaCenter_RS3 The total DecisionMediaCenter objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionSystemBios_RS3 Celkový počet objektov DecisionSystemBios cielených na nasledujúce vydanie Windowsu v tomto zariadení.DecisionSystemBios_RS3 The total DecisionSystemBios objects targeting the next release of Windows on this device.
 • InventoryLanguagePack Počet objektov DecisionApplicationFile prítomných v tomto zariadení a cielených na nasledujúce vydanie WindowsuInventoryLanguagePack The count of DecisionApplicationFile objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • InventorySystemBios Počet objektov DecisionDevicePnp prítomných v tomto zariadení a cielených na nasledujúce vydanie WindowsuInventorySystemBios The count of DecisionDevicePnp objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • PCFP Počet objektov DecisionDriverPackage prítomných v tomto zariadení a cielených na nasledujúce vydanie WindowsuPCFP The count of DecisionDriverPackage objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • SystemProcessorCompareExchange Počet objektov DecisionMatchingInfoBlock prítomných v tomto zariadení a cielených na nasledujúce vydanie WindowsuSystemProcessorCompareExchange The count of DecisionMatchingInfoBlock objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • SystemProcessorNx Celkový počet objektov tohto typu prítomných v tomto zariadení.SystemProcessorNx The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemProcessorPrefetchW Celkový počet objektov tohto typu prítomných v tomto zariadení.SystemProcessorPrefetchW The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemProcessorSse2 Celkový počet objektov tohto typu prítomných v tomto zariadení.SystemProcessorSse2 The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemWim Celkový počet objektov tohto typu prítomných v tomto zariadení.SystemWim The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemWindowsActivationStatus Počet objektov DecisionSystemBios prítomných v tomto zariadení a cielených na nasledujúce vydanie WindowsuSystemWindowsActivationStatus The count of DecisionSystemBios objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • SystemWlan Celkový počet objektov tohto typu, ktoré sú prítomné vtomto zariadení.SystemWlan The total number of objects of this type present on this device.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileAdd

Táto udalosť odosiela informácie o kompatibilite týkajúce sa súboru, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends compatibility information about a file to help keep Windows up-to-date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru appraisera, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file that is generating the events.
 • AvDisplayName Ak ide o antivírusovú aplikáciu, toto je zobrazovaný názov.AvDisplayName If the app is an anti-virus app, this is its display name.
 • CompatModelIndex Predpoveď kompatibility pre tento súbor.CompatModelIndex The compatibility prediction for this file.
 • HasCitData Označuje, či súbor sa nachádza v údajoch CIT.HasCitData Indicates whether the file is present in CIT data.
 • HasUpgradeExe Označuje, či má antivírusová aplikácia súbor upgrade.exe.HasUpgradeExe Indicates whether the anti-virus app has an upgrade.exe file.
 • IsAv Je tento súbor súborom EXE nahlasujúcim vírusy?IsAv Is the file an anti-virus reporting EXE?
 • ResolveAttempted Toto bude pri odosielaní diagnostických údajov vždy prázdny reťazec.ResolveAttempted This will always be an empty string when sending diagnostic data.
 • SdbEntries Zbierka polí, ktorá označuje položky SDB, ktoré sa vzťahujú na tento súbor.SdbEntries An array of fields that indicates the SDB entries that apply to this file.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DatasourceApplicationFile už nie je prítomný.This event indicates that the DatasourceApplicationFile object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DatasourceApplicationFileAdd.This event indicates that a new set of DatasourceApplicationFileAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAdd

Táto akcia odosiela údaje o kompatibilite pre zariadenia Plug and Play s cieľom pomôcť zabezpečiť aktuálnosť Windowsu.This event sends compatibility data for a Plug and Play device, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • ActiveNetworkConnection Označuje, či je zariadenie aktívne sieťové zariadenie.ActiveNetworkConnection Indicates whether the device is an active network device.
 • AppraiserVersion Verzia súboru appraiser generujúceho udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • IsBootCritical Označuje, či je spustenie zariadenia kritické.IsBootCritical Indicates whether the device boot is critical.
 • SdbEntries Zbierka polí označujúcich položky SDB, ktoré sa vzťahujú na toto zariadenie.SdbEntries An array of fields indicating the SDB entries that apply to this device.
 • WuDriverCoverage Označuje, či existuje vyššia úroveň ovládača pre toto zariadenie podľa lokality Windows Update.WuDriverCoverage Indicates whether there is a driver uplevel for this device, according to Windows Update.
 • WuDriverUpdateId Identifikátor vhodného ovládača vyššej úrovne na lokalite Windows Update.WuDriverUpdateId The Windows Update ID of the applicable uplevel driver.
 • WuDriverUpdateID Identifikátor aktualizácie vhodného ovládača vyššej úrovne z lokality Windows Update.WuDriverUpdateID The Update ID of the applicable uplevel driver from Windows Update.
 • WuPopulatedFromId Predpokladaný identifikátor zhodného ovládača vyššej úrovne založený na informáciách o pokrytí ovládačmi z lokality Windows Update.WuPopulatedFromId The expected uplevel driver matching ID based on driver coverage from Windows Update.
 • WuPopulatedFromID Predpokladaný identifikátor zhodného ovládača vyššej úrovne založený na informáciách o pokrytí ovládačmi z lokality Windows Update.WuPopulatedFromID The expected uplevel driver matching ID based on driver coverage from Windows Update.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DatasourceDevicePnp už nie je prítomný.This event indicates that the DatasourceDevicePnp object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DatasourceDevicePnpAdd.This event indicates that a new set of DatasourceDevicePnpAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageAdd

Táto udalosť odosiela údaje o databáze kompatibility týkajúce sa balíkov ovládačov, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends compatibility database data about driver packages to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru appraiser generujúceho udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DatasourceDriverPackage už nie je prítomný.This event indicates that the DatasourceDriverPackage object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DatasourceDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of DatasourceDriverPackageAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockAdd

Táto udalosť odosiela údaje oblokovaní pre všetky položky blokujúce kompatibilitu vsystéme, ktoré priamo nesúvisia skonkrétnymi aplikáciami alebo zariadeniami, apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends blocking data about any compatibility blocking entries on the system that are not directly related to specific applications or devices, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru appraiser generujúceho udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DataSourceMatchingInfoBlock už nie je prítomný.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoBlock object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bol odoslaný úplný súbor udalostí DataSourceMatchingInfoBlockStAdd.This event indicates that a full set of DataSourceMatchingInfoBlockStAdd events have been sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveAdd

Táto udalosť odosiela informácie databázy kompatibility pre všetky položky iné než blokujúce kompatibilitu vsystéme, ktoré nie sú určené aplikáciami alebo zariadeniami, apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends compatibility database information about non-blocking compatibility entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser generujúceho udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DataSourceMatchingInfoPassive už nie je prítomný.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoPassive object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DataSourceMatchingInfoPassiveAdd.This event indicates that a new set of DataSourceMatchingInfoPassiveAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd

Táto udalosť odosiela informácie databázy kompatibility pre všetky položky vyžadujúce preinštalovanie po inovácii vsystéme, ktoré nie sú určené aplikáciami alebo zariadeniami, apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends compatibility database information about entries requiring reinstallation after an upgrade on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser generujúceho udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DataSourceMatchingInfoPostUpgrade už nie je prítomný.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoPostUpgrade object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd.This event indicates that a new set of DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosAdd

Táto udalosť odosiela informácie databázy kompatibility osystéme BIOS apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends compatibility database information about the BIOS to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • SdbEntries Zbierka polí označujúcich položky SDB, ktoré sa vzťahujú na tento systém BIOS.SdbEntries An array of fields indicating the SDB entries that apply to this BIOS.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DatasourceSystemBios už nie je prítomný.This event indicates that the DatasourceSystemBios object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DatasourceSystemBiosAdd.This event indicates that a new set of DatasourceSystemBiosAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileAdd

Táto udalosť odosiela údaje orozhodovaní okompatibilite osúbore apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends compatibility decision data about a file to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru appraisera, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file that is generating the events.
 • BlockAlreadyInbox Zablokovanie spustenia vyššej úrovne na súbore už existovalo v aktuálnom operačnom systéme (OS).BlockAlreadyInbox The uplevel runtime block on the file already existed on the current OS.
 • BlockingApplication Označuje, či sú problémy s aplikáciami, ktoré pre dotknutý súbor ohrozujú upgrade.BlockingApplication Indicates whether there are any application issues that interfere with the upgrade due to the file in question.
 • DisplayGenericMessage Bude pre tento súbor zobrazené všeobecné hlásenie?DisplayGenericMessage Will be a generic message be shown for this file?
 • HardBlock Súbor je blokovaný v SDB.HardBlock This file is blocked in the SDB.
 • HasUxBlockOverride Je súbor blokovaný, no je blokovanie prepísané značkou v SDB?HasUxBlockOverride Does the file have a block that is overridden by a tag in the SDB?
 • MigApplication Je k súboru priradená položka MigXML z SDB, ktorá sa vzťahuje na aktuálny režim aktualizácie?MigApplication Does the file have a MigXML from the SDB associated with it that applies to the current upgrade mode?
 • MigRemoval Má súbor položku MigXML z SDB, ktorá spôsobí odstránenie aplikácie pri inovácii?MigRemoval Does the file have a MigXML from the SDB that will cause the app to be removed on upgrade?
 • NeedsDismissAction Vyvolá súbor akciu, ktorú je možné zrušiť?NeedsDismissAction Will the file cause an action that can be dimissed?
 • NeedsInstallPostUpgradeData Po inovácii bude mať súbor poinovačné upozornenie na inštaláciu náhrady za aplikáciu.NeedsInstallPostUpgradeData After upgrade, the file will have a post-upgrade notification to install a replacement for the app.
 • NeedsNotifyPostUpgradeData Má súbor notifikáciu, ktorá by sa mala zobraziť po inovácii?NeedsNotifyPostUpgradeData Does the file have a notification that should be shown after upgrade?
 • NeedsReinstallPostUpgradeData Po inovácii bude mať súbor poinovačné upozornenie na preinštalovanie aplikácie.NeedsReinstallPostUpgradeData After upgrade, this file will have a post-upgrade notification to reinstall the app.
 • NeedsUninstallAction Na dokončenie inovácie je súbor potrebné odinštalovať.NeedsUninstallAction The file must be uninstalled to complete the upgrade.
 • SdbBlockUpgrade Značka súboru hovorí, že súbor blokuje inováciu v SDB.SdbBlockUpgrade The file is tagged as blocking upgrade in the SDB,
 • SdbBlockUpgradeCanReinstall Značka súboru hovorí, že súbor blokuje inováciu v SDB.SdbBlockUpgradeCanReinstall The file is tagged as blocking upgrade in the SDB. Po inovácii ho je možné preinštalovať.It can be reinstalled after upgrade.
 • SdbBlockUpgradeUntillReinstall Značka súboru hovorí, že súbor blokuje inováciu v SDB.SdbBlockUpgradeUntilUpdate The file is tagged as blocking upgrade in the SDB. Inovácia môže pokračovať po aktualizovaní aplikácie.If the app is updated, the upgrade can proceed.
 • SdbReinstallUpgrade Značka súboru hovorí, že súbor je potrebné preinštalovať po inovácii v SDB.SdbReinstallUpgrade The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade in the SDB. Neblokuje inováciu.It does not block upgrade.
 • SdbReinstallUpgradeWarn Značka súboru hovorí, že súbor je potrebné preinštalovať po inovácii a vložiť upozornenie do SDB.SdbReinstallUpgradeWarn The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade with a warning in the SDB. Neblokuje inováciu.It does not block upgrade.
 • SoftBlock Súbor v SDB obsahuje mäkký blok (softblock) a upozornenieSoftBlock The file is softblocked in the SDB and has a warning.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileRemove

Táto udalosť označuje, že objekt DecisionApplicationFile už nie je k dispozícii.This event indicates that the DecisionApplicationFile object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DecisionApplicationFileAdd.This event indicates that a new set of DecisionApplicationFileAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpAdd

Táto udalosť odosiela údaje orozhodovaní okompatibilite ozariadení Plug and Play (PNP) apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends compatibility decision data about a Plug and Play (PNP) device to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru appraisera, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • AssociatedDriverIsBlocked Je ovládač priradený k tomuto zariadeniu PNP zablokovaný?AssociatedDriverIsBlocked Is the driver associated with this PNP device blocked?
 • BlockAssociatedDriver Mal by byť ovládač priradený k tomuto zariadeniu PnP zablokovaný?BlockAssociatedDriver Should the driver associated with this PNP device be blocked?
 • BlockingDevice Blokuje toto zariadenie PnP inováciu?BlockingDevice Is this PNP device blocking upgrade?
 • BlockUpgradeIfDriverBlocked Je zariadenie PnP nevyhnutné pre spustenie a zároveň jeho ovládač nie je súčasťou OS?BlockUpgradeIfDriverBlocked Is the PNP device both boot critical and does not have a driver included with the OS?
 • BlockUpgradeIfDriverBlockedAndOnlyActiveNetwork Je toto zariadenie PnP jediným aktívnym sieťovým zariadením?BlockUpgradeIfDriverBlockedAndOnlyActiveNetwork Is this PNP device the only active network device?
 • DisplayGenericMessage Bude počas inštalácie tohto zariadenia PnP zobrazené všeobecné hlásenie?DisplayGenericMessage Will a generic message be shown during Setup for this PNP device?
 • DriverAvailableInbox Je ovládač tohto zariadenia PNP súčasťou OS?DriverAvailableInbox Is a driver included with the operating system for this PNP device?
 • DriverAvailableOnline Je ovládač pre toto zariadenie PnP na lokalite Windows Update?DriverAvailableOnline Is there a driver for this PNP device on Windows Update?
 • DriverAvailableUplevel Je ovládač tohto zariadenia PnP súčasťou OS alebo je na lokalite Windows Update?DriverAvailableUplevel Is there a driver on Windows Update or included with the operating system for this PNP device?
 • DriverBlockOverridden Je v zariadení zablokovaný ovládač, no bolo toto zablokovanie prepísané?DriverBlockOverridden Is there is a driver block on the device that has been overridden?
 • NeedsDismissAction Bude používateľ musieť odmietnuť počas inštalácie varovanie ?NeedsDismissAction Will the user would need to dismiss a warning during Setup for this device?
 • NotRegressed Má zariadenie v zdrojovom OS kód problému, ktorý nie je o nič lepší ako ten, ktorý by malo v cieľovom OS?NotRegressed Does the device have a problem code on the source OS that is no better than the one it would have on the target OS?
 • SdbDeviceBlockUpgrade Je v zariadení PnP blokujúcom inováciu blokovanie SDB?SdbDeviceBlockUpgrade Is there an SDB block on the PNP device that blocks upgrade?
 • SdbDriverBlockOverridden Je vzariadení PNP blokujúcom inováciu blokovanie SDB, ale blokovanie bolo prepísané?SdbDriverBlockOverridden Is there an SDB block on the PNP device that blocks upgrade, but that block was overridden?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DecisionDevicePnp už nie je prítomný.This event indicates that the DecisionDevicePnp object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpStartSync

Táto udalosť naznačuje, že objekt DecisionDevicePnp už nie je prítomný.This event indicates that the DecisionDevicePnp object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageAdd

Táto udalosť odosiela údaje o rozhodnutiach týkajúce sa kompatibility balíkov ovládačov, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends decision data about driver package compatibility to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru appraiser generujúceho udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • DriverBlockOverridden Obsahuje balík ovládačov zablokovanie SDB, ktoré blokuje jeho premiestnenie, no toto blokovanie bolo prepísané?DriverBlockOverridden Does the driver package have an SDB block that blocks it from migrating, but that block has been overridden?
 • DriverIsDeviceBlocked Bol balík ovládačov zablokovaný z dôvodu zablokovania zariadenia?DriverIsDeviceBlocked Was the driver package was blocked because of a device block?
 • DriverIsDriverBlocked Je balík ovládačov zablokovaný z dôvodu zablokovania ovládača?DriverIsDriverBlocked Is the driver package blocked because of a driver block?
 • DriverShouldNotMigrate Mal by sa balík ovládačov počas inovácie presunúť?DriverShouldNotMigrate Should the driver package be migrated during upgrade?
 • SdbDriverBlockOverridden Obsahuje balík ovládačov zablokovanie SDB, ktoré blokuje jeho premiestnenie, no toto blokovanie bolo prepísané?SdbDriverBlockOverridden Does the driver package have an SDB block that blocks it from migrating, but that block has been overridden?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DecisionDriverPackage už nie je prítomný.This event indicates that the DecisionDriverPackage object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DecisionDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of DecisionDriverPackageAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockAdd

Táto udalosť odosiela údaje o kompatibilite rozhodnutí o akýchkoľvek záznamoch blokujúcich údaje v systéme, ktoré nie sú zladené s aplikáciami ani zariadeniami, aby bol Windows stále aktualizovaný.This event sends compatibility decision data about blocking entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru appraisera, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • BlockingApplication Sú akékoľvek problémy s aplikáciami, ktoré bránia inovácii kvôli zablokovaniam zodpovedajúcich informácií?BlockingApplication Are there are any application issues that interfere with upgrade due to matching info blocks?
 • DisplayGenericMessage Bude pre toto zablokovanie zobrazené všeobecné hlásenie?DisplayGenericMessage Will a generic message be shown for this block?
 • NeedsUninstallAction Musí používateľ vykonať akciu v inštalátore z dôvodu zablokovaní zodpovedajúcich informácií?NeedsUninstallAction Does the user need to take an action in setup due to a matching info block?
 • SdbBlockUpgrade Blokuje zablokovanie zodpovedajúcich informácii inováciu?SdbBlockUpgrade Is a matching info block blocking upgrade?
 • SdbBlockUpgradeCanReinstall Blokuje zablokovanie zodpovedajúcich informácii inováciu, no má značku umožňujúcu preinštalovanie?SdbBlockUpgradeCanReinstall Is a matching info block blocking upgrade, but has the can reinstall tag?
 • SdbBlockUpgradeUntilReinstall Blokuje zablokovanie zodpovedajúcich informácii inováciu, no má značku „až do aktualizácie“?SdbBlockUpgradeUntilUpdate Is a matching info block blocking upgrade but has the until update tag?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DecisionMatchingInfoBlock už nie je prítomný.This event indicates that the DecisionMatchingInfoBlock object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DecisionMatchingInfoBlockAdd.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoBlockAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveAdd

Táto udalosť odosiela údaje o kompatibilite rozhodnutí o akýchkoľvek záznamoch neblokujúcich údaje v systéme, ktoré nie sú zladené s aplikáciami ani zariadeniami, aby bol systém Windows stále aktualizovaný.This event sends compatibility decision data about non-blocking entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BlockingApplication Sú akékoľvek problémy s aplikáciami, ktoré bránia inovácii kvôli zablokovaniam zodpovedajúcich informácií?BlockingApplication Are there any application issues that interfere with upgrade due to matching info blocks?
 • MigApplication Je pre aktuálny režim aktualizácií nastavené zablokovanie migrácie?MigApplication Is there a matching info block with a mig for the current mode of upgrade?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DecisionMatchingInfoPassive už nie je prítomný.This event Indicates that the DecisionMatchingInfoPassive object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DecisionMatchingInfoPassiveAdd.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoPassiveAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd

Táto udalosť odosiela údaje o kompatibilite rozhodnutí o záznamoch, ktoré po upgrade vyžadujú preinštalovanie.This event sends compatibility decision data about entries that require reinstall after upgrade. Používa sa, aby bol systém Windows stále aktualizovaný.It's used to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • NeedsInstallPostUpgradeData Bude mať súbor poinovačné upozornenie na inštaláciu náhrady za aplikáciu?NeedsInstallPostUpgradeData Will the file have a notification after upgrade to install a replacement for the app?
 • NeedsNotifyPostUpgradeData Má sa pre tento súbor zobraziť po inovácii upozornenie?NeedsNotifyPostUpgradeData Should a notification be shown for this file after upgrade?
 • NeedsReinstallPostUpgradeData Bude mať súbor poinovačné upozornenie na inštaláciu náhrady za aplikáciu?NeedsReinstallPostUpgradeData Will the file have a notification after upgrade to reinstall the app?
 • SdbReinstallUpgrade Značka súboru hovorí, že súbor je potrebné preinštalovať po inovácii v databáze kompatibility (no neblokuje inováciu).SdbReinstallUpgrade The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade in the compatibility database (but is not blocking upgrade).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DecisionMatchingInfoPostUpgrade už nie je prítomný.This event indicates that the DecisionMatchingInfoPostUpgrade object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterAdd

Táto udalosť odosiela rozhodovacie údaje o prítomnosti aplikácie Windows Media Center, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends decision data about the presence of Windows Media Center, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • BlockingApplication Spôsobuje aplikácia Windows Media Center problémy s aplikáciami brániace inovácii?BlockingApplication Is there any application issues that interfere with upgrade due to Windows Media Center?
 • MediaCenterActivelyUsed Ak je aplikácia Windows Media Center vo vydaní podporovaná, bola spustená aspoň raz a je hodnota MediaCenterIndicators pravdivá?MediaCenterActivelyUsed If Windows Media Center is supported on the edition, has it been run at least once and are the MediaCenterIndicators are true?
 • MediaCenterIndicators Naznačujú indikátory, že aplikácia Windows Media Center sa aktívne používa?MediaCenterIndicators Do any indicators imply that Windows Media Center is in active use?
 • MediaCenterInUse Je aplikácia Windows Media Center aktívne používaná?MediaCenterInUse Is Windows Media Center actively being used?
 • MediaCenterPaidOrActivelyUsed Je aplikácia Windows Media Center aktívne používaná alebo je spustená v podporovanom vydaní?MediaCenterPaidOrActivelyUsed Is Windows Media Center actively being used or is it running on a supported edition?
 • NeedsDismissAction Sú akcie prichádzajúce z aplikácie Windows Media Center, ktoré môžu byť odmietnuté?NeedsDismissAction Are there any actions that can be dismissed coming from Windows Media Center?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DecisionMediaCenter už nie je prítomný.This event indicates that the DecisionMediaCenter object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DecisionMediaCenterAdd.This event indicates that a new set of DecisionMediaCenterAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosAdd

Táto udalosť odosiela rozhodovacie informácie o kompatibilite týkajúce sa systému BIOS, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends compatibility decision data about the BIOS to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking Je inovácia zariadenia zablokovaná z dôvodu blokovania v systéme BIOS?Blocking Is the device blocked from upgrade due to a BIOS block?
 • HasBiosBlock Je zariadenie zablokované v systéme BIOS?HasBiosBlock Does the device have a BIOS block?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DecisionSystemBios už nie je prítomný.This event indicates that the DecisionSystemBios object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DecisionSystemBiosAdd.This event indicates that a new set of DecisionSystemBiosAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.EnterpriseScenarioWithDiagTrackServiceRunningMicrosoft.Windows.Appraiser.General.EnterpriseScenarioWithDiagTrackServiceRunning

Táto udalosť naznačuje, že program Appraiser bol spustený na vykonanie podnikového scenára počas toho, ako bola nainštalovaná služba DiagTrack.This event indicates that Appraiser has been triggered to run an enterprise scenario while the DiagTrack service is installed. Túto udalosť je možné odoslať iba v prípade, že na spustenie podnikového scenára je použitý špeciálny príznak.This event can only be sent if a special flag is used to trigger the enterprise scenario.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • PCFP Identifikátor pre systém vypočítaný hashovaním identifikátorov hardvéru.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • Time Čas klienta udalosti.Time The client time of the event.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.GatedRegChangeMicrosoft.Windows.Appraiser.General.GatedRegChange

Táto udalosť odosiela údaje o výsledkoch spustenia súboru inštrukcií rýchleho zablokovania, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the results of running a set of quick-blocking instructions, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • NewData Údaje v hodnote registra po dokončení skenovania.NewData The data in the registry value after the scan completed.
 • OldData Predchádzajúce údaje v hodnote registra pred spustením skenovania.OldData The previous data in the registry value before the scan ran.
 • PCFP Identifikátor pre systém vypočítaný hashovaním identifikátorov hardvéru.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • RegKey Názov kľúča databázy Registry, za ktorý sa posiela výsledok.RegKey The registry key name for which a result is being sent.
 • RegValue Hodnota kľúča databázy Registry, za ktorý sa posiela výsledok.RegValue The registry value for which a result is being sent.
 • Time Čas klienta udalosti.Time The client time of the event.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileAdd

Táto udalosť predstavuje základné metaúdaje o súbore v systéme.This event represents the basic metadata about a file on the system. Súbor musí byť súčasťou aplikácie a buď musí byť v databáze kompatibility zablokovaný, alebo musí byť súčasťou antivírusového programu.The file must be part of an app and either have a block in the compatibility database or be part of an antivirus program.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • BinaryType Binárny typ.BinaryType A binary type. Príklad: INICIALIZOVANÁ, ZERO_BYTE, DATA_ONLY, DOS_MODULE, NE16_MODULE, PE32_UNKNOWN, PE32_I386, PE32_ARM, PE64_UNKNOWN, PE64_AMD64, PE64_ARM64, PE64_IA64, PE32_CLR_32, PE32_CLR_IL, PE32_CLR_IL_PREFER32, PE64_CLR_64.Example: UNINITIALIZED, ZERO_BYTE, DATA_ONLY, DOS_MODULE, NE16_MODULE, PE32_UNKNOWN, PE32_I386, PE32_ARM, PE64_UNKNOWN, PE64_AMD64, PE64_ARM64, PE64_IA64, PE32_CLR_32, PE32_CLR_IL, PE32_CLR_IL_PREFER32, PE64_CLR_64.
 • BinFileVersion Pokus o vyčistenie hodnoty FileVersion v klientovi, ktorý sa pokúša umiestniť verziu do 4 oktet.BinFileVersion An attempt to clean up FileVersion at the client that tries to place the version into 4 octets.
 • BinProductVersion Pokus o vyčistenie hodnoty ProductVersion v kliente, ktorý sa pokúša umiestniť verziu do 4 oktet.BinProductVersion An attempt to clean up ProductVersion at the client that tries to place the version into 4 octets.
 • BoeProgramId Ak v časti Pridať alebo odstrániť programy nie je záznam, toto je identifikátor programu vygenerovaný z metaúdajov súboru.BoeProgramId If there is no entry in Add/Remove Programs, this is the ProgramID that is generated from the file metadata.
 • CompanyName Názov spoločnosti dodávateľa, ktorý súbor vyvinul.CompanyName The company name of the vendor who developed this file.
 • FileId Hodnota hash, ktorá je jedinečným identifikátorom súboru.FileId A hash that uniquely identifies a file.
 • FileVersion Pole Verzia súboru z metaúdajov súboru v časti Vlastnosti -> Podrobnosti.FileVersion The File version field from the file metadata under Properties -> Details.
 • LinkDate Dátum a čas vytvorenia prepojenia na tento súbor.LinkDate The date and time that this file was linked on.
 • LowerCaseLongPath Úplná cesta k súboru vedúca k súboru, ktorý bol inventarizovaný v zariadení.LowerCaseLongPath The full file path to the file that was inventoried on the device.
 • Name Názov súboru, ktorý bol inventarizovaný.Name The name of the file that was inventoried.
 • ProductName Pole Názov súboru z metaúdajov súboru v časti Vlastnosti -> Podrobnosti.ProductName The Product name field from the file metadata under Properties -> Details.
 • ProductVersion Pole Verzia súboru z metaúdajov súboru v časti Vlastnosti -> Podrobnosti.ProductVersion The Product version field from the file metadata under Properties -> Details.
 • ProgramId Hodnota hash položiek Názov, Verzia, Vydavateľ a Jazyk aplikácie používaná na jej identifikáciu.ProgramId A hash of the Name, Version, Publisher, and Language of an application used to identify it.
 • Veľkosť Veľkosť súboru (v hexadecimálnych bajtoch).Size The size of the file (in hexadecimal bytes).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryApplicationFile už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryApplicationFile object is no longer present.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileStartSync

Táto udalosť označuje, že sa odošle nová množina udalostí InventoryApplicationFileAdd.This event indicates that a new set of InventoryApplicationFileAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackAdd

Táto udalosť odosiela údaje o počte jazykových balíkov nainštalovaných v systéme, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the number of language packs installed on the system, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • HasLanguagePack Určuje, či sú v tomto zariadení 2 alebo viaceré jazykové balíky.HasLanguagePack Indicates whether this device has 2 or more language packs.
 • LanguagePackCount Počet nainštalovaných jazykových balíkov.LanguagePackCount The number of language packs are installed.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryLanguagePack už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryLanguagePack object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryLanguagePackAdd.This event indicates that a new set of InventoryLanguagePackAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterAdd

Táto udalosť odosiela údaje o pravdivosti/nepravdivosti týkajúce sa použitých rozhodovacích bodov, ktoré slúžia na pochopenie, či sa v systéme používa aplikácia Windows Media Center, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends true/false data about decision points used to understand whether Windows Media Center is used on the system, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • EverLaunched Bola aplikácia Windows Media Center niekedy spustená?EverLaunched Has Windows Media Center ever been launched?
 • HasConfiguredTv Nastavil používateľ televíznu kartu prostredníctvom aplikácie Windows Media Center?HasConfiguredTv Has the user configured a TV tuner through Windows Media Center?
 • HasExtendedUserAccounts Sú nakonfigurované nejaké kontá aplikácie Windows Media Center Extender?HasExtendedUserAccounts Are any Windows Media Center Extender user accounts configured?
 • HasWatchedFolders Sú nejaké priečinky nastavené na sledovanie aplikáciou Windows Media Center?HasWatchedFolders Are any folders configured for Windows Media Center to watch?
 • IsDefaultLauncher Je aplikácia Windows Media Center predvolenou aplikáciou na otváranie hudobných alebo video súborov?IsDefaultLauncher Is Windows Media Center the default app for opening music or video files?
 • IsPaid Má používateľ spustené vydanie aplikácie Windows Media Center, ktoré naznačuje, že za aplikáciu Windows Media Center zaplatil?IsPaid Is the user running a Windows Media Center edition that implies they paid for Windows Media Center?
 • IsSupported Podporuje spustený OS aplikáciu Windows Media Center?IsSupported Does the running OS support Windows Media Center?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryMediaCenter už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryMediaCenter object is no longer present.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryMediaCenterAdd.This event indicates that a new set of InventoryMediaCenterAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosAdd

Táto udalosť odosiela základné metaúdaje o systéme BIOS, aby sa rozhodlo, či obsahuje blokovanie kompatibility.This event sends basic metadata about the BIOS to determine whether it has a compatibility block.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BiosDate Dátum vydania systému BIOS vo formáte UTC.BiosDate The release date of the BIOS in UTC format.
 • BiosName Pole Názov z triedy Win32_BIOS.BiosName The name field from Win32_BIOS.
 • Manufacturer Pole Výrobca z triedy Win32_ComputerSystem.Manufacturer The manufacturer field from Win32_ComputerSystem.
 • Model Pole Model z triedy Win32_ComputerSystem.Model The model field from Win32_ComputerSystem.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventorySystemBios už nie je prítomný.This event indicates that the InventorySystemBios object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventorySystemBiosAdd.This event indicates that a new set of InventorySystemBiosAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia binárneho (spustiteľného) súboru programu Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser binary (executable) generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageAdd

Táto udalosť sa spúšťa iba počas inštalácie.This event is only runs during setup. Poskytuje zoznam ovládačov vyššej úrovne, ktoré boli stiahnuté pred inováciou.It provides a listing of the uplevel driver packages that were downloaded before the upgrade. je kriticky dôležitou pri pre porozumenie ak je zlyhania počas inštalácie možné vystopovať k nedostatku ovládačov vyššej úrovne pred inováciou.Is critical to understanding if failures in setup can be traced to not having sufficient uplevel drivers before the upgrade.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BootCritical Je balík ovládačov označený ako nevyhnutný na spustenie?BootCritical Is the driver package marked as boot critical?
 • Build Hodnota zostavy z balíka ovládačov.Build The build value from the driver package.
 • CatalogFile Názov katalógového súboru v balíku ovládačov.CatalogFile The name of the catalog file within the driver package.
 • Class Trieda zariadenia z balíka ovládačov.Class The device class from the driver package.
 • ClassGuid Unikátny identifikátor triedy zariadenia z balíka ovládačov.ClassGuid The device class unique ID from the driver package.
 • Date Dátum z balíka ovládačov.Date The date from the driver package.
 • Inbox Je balík ovládačov ovládača súčasťou Windowsu?Inbox Is the driver package of a driver that is included with Windows?
 • OriginalName Pôvodný názov súboru INF pred premenovaním.OriginalName The original name of the INF file before it was renamed. Zvyčajne cesta $WINDOWS.~BT\Drivers\DU.Generally a path under $WINDOWS.~BT\Drivers\DU.
 • Provider Poskytovateľ balíka ovládačov.Provider The provider of the driver package.
 • PublishedName Názov súboru INF po tom, ako bol premenovaný.PublishedName The name of the INF file after it was renamed.
 • Revision Revízia balíka ovládačov.Revision The revision of the driver package.
 • SignatureStatus Naznačuje, či je balík ovládačov podpísaný.SignatureStatus Indicates if the driver package is signed. Neznáme = 0, Nepodpísané = 1, Podpísané = 2.Unknown = 0, Unsigned = 1, Signed = 2.
 • VersionMajor Hlavná verzia balíka ovládačov.VersionMajor The major version of the driver package.
 • VersionMinor Vedľajšia verzia balíka ovládačov.VersionMinor The minor version of the driver package.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryUplevelDriverPackage už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryUplevelDriverPackage object is no longer present.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryUplevelDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of InventoryUplevelDriverPackageAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.RunContextMicrosoft.Windows.Appraiser.General.RunContext

Táto udalosť označuje, čo sa má očakávať vúdajovej časti.This event indicates what should be expected in the data payload.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserBranch Zdrojová vetva v ktorej bola vytvorená aktuálne spustená verzia programu Appraiser.AppraiserBranch The source branch in which the currently running version of Appraiser was built.
 • AppraiserProcess Názov procesu, ktorý spustil Appraiser.AppraiserProcess The name of the process that launched Appraiser.
 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Context Označuje režim, vktorom je Appraiser spustený.Context Indicates what mode Appraiser is running in. Príklad: Nastavenie alebo Telemetria.Example: Setup or Telemetry.
 • PCFP Identifikátor pre systém vypočítaný hashovaním identifikátorov hardvéru.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • Time Čas klienta udalosti.Time The client time of the event.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryAdd

Táto udalosť odosiela údaje oveľkosti pamäte vsystéme aotom, či spĺňa požiadavky, apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends data on the amount of memory on the system and whether it meets requirements, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking Je inovácia zariadenia zablokované z dôvodu pamäťových obmedzení?Blocking Is the device from upgrade due to memory restrictions?
 • MemoryRequirementViolated Bola požiadavka na pamäť porušená?MemoryRequirementViolated Was a memory requirement violated?
 • pageFile Aktuálny limit vyhradenej pamäte pre systém alebo aktuálny proces, podľa toho, čo je menšie (v bajtoch).pageFile The current committed memory limit for the system or the current process, whichever is smaller (in bytes).
 • ram Množstvo pamäte zariadenia.ram The amount of memory on the device.
 • ramKB Množstvo pamäte (v kB).ramKB The amount of memory (in KB).
 • virtual Veľkosť časti používateľského režimu virtuálneho priestoru volacieho procesu (v bajtoch).virtual The size of the user-mode portion of the virtual address space of the calling process (in bytes).
 • virtualKB Množstvo virtuálnej pamäte (v kB).virtualKB The amount of virtual memory (in KB).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemMemory už nie je prítomný.This event that the SystemMemory object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemMemoryAdd.This event indicates that a new set of SystemMemoryAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeAdd

Táto udalosť odosiela údaje či systém podporuje požadovanú inštrukciu CompareExchange128, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data indicating whether the system supports the CompareExchange128 CPU requirement, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking Je inovácia zablokovaná pre procesor?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • CompareExchange128Support Podporuje procesor CompareExchange128?CompareExchange128Support Does the CPU support CompareExchange128?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemProcessorCompareExchange už nie je prítomný.This event indicates that the SystemProcessorCompareExchange object is no longer present.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemProcessorCompareExchangeAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorCompareExchangeAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfAdd

Táto udalosť odosiela údaje informujúce otom, či systém podporuje požiadavku procesora LAHF & SAHF, apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends data indicating whether the system supports the LAHF & SAHF CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking Je inovácia zablokovaná pre procesor?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • LahfSahfSupport Podporuje procesor inštrukciu LAHF/SAHF?LahfSahfSupport Does the CPU support LAHF/SAHF?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemProcessorLahfSahf už nie je prítomný.This event indicates that the SystemProcessorLahfSahf object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemProcessorLahfSahfAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorLahfSahfAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxAdd

Táto udalosť odosiela údaje informujúce otom, či systém podporuje požiadavku procesora NX, apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends data indicating whether the system supports the NX CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser generujúceho udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking Je inovácia zablokovaná pre procesor?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • NXDriverResult Výsledok ovládača použitého na vykonanie nedeterministickej kontroly podpory NX.NXDriverResult The result of the driver used to do a non-deterministic check for NX support.
 • NXProcessorSupport Podporuje procesor inštrukciu NX?NXProcessorSupport Does the processor support NX?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemProcessorNx už nie je prítomný.This event indicates that the SystemProcessorNx object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemProcessorNxAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorNxAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWAdd

Táto udalosť odosiela údaje označujúce, či systém podporuje požiadavku procesora PrefetchW, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data indicating whether the system supports the PrefetchW CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking Je inovácia zablokovaná pre procesor?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • PrefetchWSupport Podporuje procesor inštrukciu PrefetchW?PrefetchWSupport Does the processor support PrefetchW?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemProcessorPrefetchW už nie je prítomný.This event indicates that the SystemProcessorPrefetchW object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemProcessorPrefetchWAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorPrefetchWAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2AddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2Add

Táto udalosť odosiela údaje označujúce, či systém podporuje požiadavky procesora SSE2, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data indicating whether the system supports the SSE2 CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking Je inovácia zablokovaná pre procesor?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • SSE2ProcessorSupport Podporuje procesor inštrukciu SSE2?SSE2ProcessorSupport Does the processor support SSE2?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2RemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2Remove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemProcessorSse2 už nie je prítomný.This event indicates that the SystemProcessorSse2 object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2StartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2StartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemProcessorSse2Add.This event indicates that a new set of SystemProcessorSse2Add events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchAdd

Táto udalosť odosiela údaje označujúce, či systém podporuje dotykové ovládanie, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data indicating whether the system supports touch, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • IntegratedTouchDigitizerPresent Je prítomný integrovaný digitalizátor dotyku?IntegratedTouchDigitizerPresent Is there an integrated touch digitizer?
 • MaximumTouches Maximálny počet bodov dotyku podporovaných hardvérom zariadenia.MaximumTouches The maximum number of touch points supported by the device hardware.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemTouch už nie je prítomný.This event indicates that the SystemTouch object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemTouchAdd.This event indicates that a new set of SystemTouchAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimAdd

Táto udalosť odosiela údaje označujúce, či sa operačný systém spúšťa z komprimovaného súboru WIM (Windows Imaging Format ), čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data indicating whether the operating system is running from a compressed Windows Imaging Format (WIM) file, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • IsWimBoot Je aktuálny operačný systém spustený z komprimovaného súboru WIM?IsWimBoot Is the current operating system running from a compressed WIM file?
 • RegistryWimBootValue Hrubá hodnota z registra používaného na označenie, či je zariadenie spustené zo súboru WIM.RegistryWimBootValue The raw value from the registry that is used to indicate if the device is running from a WIM.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemWim už nie je prítomný.This event indicates that the SystemWim object is no longer present.

Táto akcia zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemWimAdd.This event indicates that a new set of SystemWimAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusAdd

Táto udalosť odosiela údaje označujúce, či je aktuálny operačný systém aktivovaný, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data indicating whether the current operating system is activated, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • WindowsIsLicensedApiValue Výsledok z rozhrania API, ktorý označuje, či je operačný systém aktivovaný.WindowsIsLicensedApiValue The result from the API that's used to indicate if operating system is activated.
 • WindowsNotActivatedDecision Je aktuálny operačný systém aktivovaný?WindowsNotActivatedDecision Is the current operating system activated?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemWindowsActivationStatus už nie je prítomný.This event indicates that the SystemWindowsActivationStatus object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemWindowsActivationStatusAdd.This event indicates that a new set of SystemWindowsActivationStatusAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanAdd

Táto udalosť odosiela údaje informujúce otom, či systém má WLAN aak áno, či používa emulovaný ovládač, ktorý môže blokovať inováciu, apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends data indicating whether the system has WLAN, and if so, whether it uses an emulated driver that could block an upgrade, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking Blokuje inováciu emulovaný ovládač služby WLAN?Blocking Is the upgrade blocked because of an emulated WLAN driver?
 • HasWlanBlock Má emulovaný ovládač služby WLAN zablokovanú inováciu?HasWlanBlock Does the emulated WLAN driver have an upgrade block?
 • WlanEmulatedDriver Má zariadenie emulovaný ovládač služby WLAN?WlanEmulatedDriver Does the device have an emulated WLAN driver?
 • WlanExists Podporuje vôbec zariadenie službu WLAN?WlanExists Does the device support WLAN at all?
 • WlanModulePresent Sú prítomné nejaké moduly služby WLAN?WlanModulePresent Are any WLAN modules present?
 • WlanNativeDriver Má zariadenie neemulovaný ovládač služby WLAN?WlanNativeDriver Does the device have a non-emulated WLAN driver?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemWlan už nie je prítomný.This event indicates that the SystemWlan object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemWlanAdd.This event indicates that a new set of SystemWlanAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.TelemetryRunHealthMicrosoft.Windows.Appraiser.General.TelemetryRunHealth

Táto udalosť uvádza parametre avýsledok spustenia diagnostiky údajov.This event indicates the parameters and result of a diagnostic data run. Umožňuje poslanie zvyšku údajov počas spustenia, aby ich bolo možné správne zasadiť do kontextu a pochopiť, takže sa následne použijú na udržiavanie Windowsu vaktualizovanom stave.This allows the rest of the data sent over the course of the run to be properly contextualized and understood, which is then used to keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserBranch Zdrojová vetva v ktorej bola vytvorená verzia programu Appraiser, ktorá je spustená.AppraiserBranch The source branch in which the version of Appraiser that is running was built.
 • AppraiserDataVersion Verzia údajových súborov používaných spustením diagnostických údajov programu Appraiser.AppraiserDataVersion The version of the data files being used by the Appraiser diagnostic data run.
 • AppraiserProcess Názov procesu, ktorý spustil Appraiser.AppraiserProcess The name of the process that launched Appraiser.
 • AppraiserVersion Verzia súboru (hlavná, vedľajšia alebo zostava) súboru Appraiser DLL, zreťazená bez bodiek.AppraiserVersion The file version (major, minor and build) of the Appraiser DLL, concatenated without dots.
 • AuxFinal Zastarané, vždy nastavené na hodnotu False (nepravdivé)AuxFinal Obsolete, always set to false.
 • AuxInitial Zastarané, naznačuje, či Appraiser zapisuje údajové súbory, ktoré má čítať aplikácia Získať Windows 10.AuxInitial Obsolete, indicates if Appraiser is writing data files to be read by the Get Windows 10 app.
 • DeadlineDate Časová pečiatka predstavujúca dátum termínu, čo je čas, dokedy bude appraiser čakať, kým nevykoná úplnú kontrolu.DeadlineDate A timestamp representing the deadline date, which is the time until which appraiser will wait to do a full scan.
 • EnterpriseRun Označuje, či spustenie diagnostických údajov je podnikové spustenie, čo znamená, že appraiser bol spustený zpríkazového riadka spodnikovým parametrom.EnterpriseRun Indicates whether the diagnostic data run is an enterprise run, which means appraiser was run from the command line with an extra enterprise parameter.
 • FullSync Naznačuje, či Appraiser vykonáva úplnú synchronizáciu, čo znamená, že posiela úplný súbor udalostí reprezentujúcich stav počítača.FullSync Indicates if Appraiser is performing a full sync, which means that full set of events representing the state of the machine are sent. Inak sa posielajú iba zmeny z predchádzajúceho spustenia.Otherwise, only the changes from the previous run are sent.
 • InventoryFullSync Označuje, či inventár vykonáva úplnú synchronizáciu, čo znamená, že posiela úplný súbor udalostí reprezentujúcich stav inventára počítača.InventoryFullSync Indicates if inventory is performing a full sync, which means that the full set of events representing the inventory of machine are sent.
 • PCFP Identifikátor pre systém vypočítaný hashovaním identifikátorov hardvéru.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • PerfBackoff Naznačuje, či spustenie bolo vyvolané s logikou, ktorá ho zastaví v prípade prítomnosti používateľa.PerfBackoff Indicates if the run was invoked with logic to stop running when a user is present. Pomáha to porozumieť dôvodom dlhšieho uplynutého času spustenia ako obyčajne.Helps to understand why a run may have a longer elapsed time than normal.
 • PerfBackoffInsurance Naznačuje, či je appraiser spustený bez prerušenia výkonu, pretože bol spustený s prerušením výkonu a nepodarilo sa mu dokončiť niekoľkokrát po sebe.PerfBackoffInsurance Indicates if appraiser is running without performance backoff because it has run with perf backoff and failed to complete several times in a row.
 • RunAppraiser Naznačuje, či sa Appraiser vôbec mal spustiť.RunAppraiser Indicates if Appraiser was set to run at all. Ak je táto hodnota nepravdivá, chápe sa to tak, že z tohto zariadenia nebudú prijaté žiadne údaje udalostí.If this if false, it is understood that data events will not be received from this device.
 • RunDate Dátum, kedy bolo spustenie diagnostických údajov uvedené, vyjadrený ako čas súboru.RunDate The date that the diagnostic data run was stated, expressed as a filetime.
 • RunGeneralTel Naznačuje, či bola spustená súčasť generaltel.dll.RunGeneralTel Indicates if the generaltel.dll component was run. Generaltel zbiera ďalšie diagnostické údaje o nepravidelnom rozvrhu a iba z počítačov s úrovňami diagnostických údajov, ktoré sú vyššie ako Základná úroveň.Generaltel collects additional diagnostic data on an infrequent schedule and only from machines at diagnostic data levels higher than Basic.
 • RunOnline Naznačuje, či sa appraiser dokázal pripojiť k lokalite Windows Update a či teda rozhoduje pomocou najnovších informácií o pokrytí ovládačmi.RunOnline Indicates if appraiser was able to connect to Windows Update and theefore is making decisions using up-to-date driver coverage information.
 • RunResult Hodnota hresult spustenia diagnostických údajov programu Appraiser.RunResult The hresult of the Appraiser diagnostic data run.
 • SendingUtc Naznačuje, či klient programu Appraiser odosiela udalosti počas aktuálneho spustenia diagnostických údajov.SendingUtc Indicates whether the Appraiser client is sending events during the current diagnostic data run.
 • StoreHandleIsNotNull Zastarané, vždy nastavené na hodnotu false.StoreHandleIsNotNull Obsolete, always set to false
 • TelementrySent Označuje, či diagnostické údaje boli úspešne odoslané.TelementrySent Indicates whether diagnostic data was successfully sent.
 • ThrottlingUtc Naznačuje, či klient appraisera odosiela obmedzuje svoj výstup udalostí CUET, aby sa tak vyhol deaktivácii.ThrottlingUtc Indicates whether the Appraiser client is throttling its output of CUET events to avoid being disabled. Zvyšuje sa tým čas spustenia, no i spoľahlivosť diagnostických údajov.This increases runtime but also diagnostic data reliability.
 • Time Čas klienta udalosti.Time The client time of the event.
 • VerboseMode Označuje, či bol appraiser spustený vpodrobnom režime, t. j. režime určenom iba na testovanie srozšíreným zápisom do denníka.VerboseMode Indicates if appraiser ran in Verbose mode, which is a test-only mode with extra logging.
 • WhyFullSyncWithoutTablePrefix Označuje dôvod alebo dôvody, pre ktoré bola vygenerovaná úplná synchronizácia.WhyFullSyncWithoutTablePrefix Indicates the reason or reasons that a full sync was generated.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmAdd

Táto udalosť odosiela údaje opoužívaní staršej správy digitálnych prístupových práv vsystéme, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the usage of older digital rights management on the system, to help keep Windows up to date. Tieto údaje nenaznačujú podrobnosti médií používajúcich správu digitálnych práv, iba či také súbory existujú.This data does not indicate the details of the media using the digital rights management, only whether any such files exist. Zber týchto údajov bol kriticky dôležitý na zabezpečenie správnej migrácie zákazníkov a malo by ho byť možné odstrániť po dokončení všetkých presunov.Collecting this data was critical to ensuring the correct mitigation for customers, and should be able to be removed once all mitigations are in place.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BlockingApplication Rovnaké ako hodnota NeedsDismissAction.BlockingApplication Same as NeedsDismissAction.
 • NeedsDismissAction naznačuje, či je potrebná odmietnuteľná správa, ktorá varuje používateľa pred možnou stratou údajov z dôvodu zamietnutia ochrany DRM.NeedsDismissAction Indicates if a dismissible message is needed to warn the user about a potential loss of data due to DRM deprecation.
 • WmdrmApiResult Hrubá hodnota rozhrania API použitá na zistenie stavu ochrany DRM.WmdrmApiResult Raw value of the API used to gather DRM state.
 • WmdrmCdRipped Naznačuje, či systém obsahuje nejaké súbory zašifrované osobnou ochranou DRM použitou na kopírované a konvertované disky CD.WmdrmCdRipped Indicates if the system has any files encrypted with personal DRM, which was used for ripped CDs.
 • WmdrmIndicators WmdrmCdRipped ALEBO WmdrmPurchased.WmdrmIndicators WmdrmCdRipped OR WmdrmPurchased.
 • WmdrmInUse WmdrmIndicators A odmietnuteľné zablokovanie počas inštalácie neboli odmietnuté.WmdrmInUse WmdrmIndicators AND dismissible block in setup was not dismissed.
 • WmdrmNonPermanent Naznačuje, či sú v systéme nejaké súbory s inými ako trvalými licenciami.WmdrmNonPermanent Indicates if the system has any files with non-permanent licenses.
 • WmdrmPurchased Označuje, či sú vsystéme nejaké súbory strvalými licenciami.WmdrmPurchased Indicates if the system has any files with permanent licenses.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt Wmdrm už nie je prítomný.This event indicates that the Wmdrm object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí WmdrmAdd.This event indicates that a new set of WmdrmAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Udalosti sčítaniaCensus events

Census.AppCensus.App

Táto udalosť odosiela údaje overzii aplikácií spustených vtomto zariadení, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends version data about the Apps running on this device, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CensusVersion Verzia aplikácie Census, ktorá vytvorila aktuálne údaje o tomto zariadení.CensusVersion The version of Census that generated the current data for this device.
 • IEVersion Verzia programu Internet Explorer, ktorý je spustený v zariadení.IEVersion The version of Internet Explorer that is running on the device.

Census.BatteryCensus.Battery

Táto udalosť odosiela údaje otype akapacite batérie vzariadení spolu spočtom používaných zariadení vpripojenom úspornom režime, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends type and capacity data about the battery on the device, as well as the number of connected standby devices in use, type to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InternalBatteryCapablities Predstavuje informáciu o schopnostiach batérie.InternalBatteryCapablities Represents information about what the battery is capable of doing.
 • InternalBatteryCapacityCurrent Predstavuje aktuálnu plnú kapacitu plného nabitia batérie v mWh (alebo podobnej jednotke).InternalBatteryCapacityCurrent Represents the battery's current fully charged capacity in mWh (or relative). Na odhadnutie opotrebenia batérie porovnajte túto hodnotu shodnotou DesignedCapacity.Compare this value to DesignedCapacity to estimate the battery's wear.
 • InternalBatteryCapacityDesign Predstavuje teoretickú kapacitu čisto novej batérie v mWh.InternalBatteryCapacityDesign Represents the theoretical capacity of the battery when new, in mWh.
 • InternalBatteryNumberOfCharges Uvádza počet nabití batérie.InternalBatteryNumberOfCharges Provides the number of battery charges. Používa sa pri vytváraní nových produktov a vyhodnocovaní, či už existujúce produkty spĺňajú plánovaný funkčný výkon.This is used when creating new products and validating that existing products meets targeted functionality performance.
 • IsAlwaysOnAlwaysConnectedCapable Informuje, či batéria umožňuje zariadeniu fungovanie vrežime AlwaysOnAlwaysConnected.IsAlwaysOnAlwaysConnectedCapable Represents whether the battery enables the device to be AlwaysOnAlwaysConnected. Booleovská hodnota.Boolean value.

Census.CameraCensus.Camera

Táto udalosť odosiela údaje orozlíšení kamier zariadenia, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the resolution of cameras on the device, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • FrontFacingCameraResolution Predstavuje rozlíšenie prednej kamery v megapixeloch.FrontFacingCameraResolution Represents the resolution of the front facing camera in megapixels. Ak predná kamera neexistuje, hodnota je 0.If a front facing camera does not exist, then the value is 0.
 • RearFacingCameraResolution Predstavuje rozlíšenie zadnej kamery v megapixeloch.RearFacingCameraResolution Represents the resolution of the rear facing camera in megapixels. Ak zadná kamera neexistuje, hodnota je 0.If a rear facing camera does not exist, then the value is 0.

Census.EnterpriseCensus.Enterprise

Táto udalosť odosiela údaje oprítomnosti služby Azure, type apoužívanej cloudovej doméne za účelom pochopenia používania aintegrácie zariadení vpodnikovom, cloudovom aserverovom prostredí.This event sends data about Azure presence, type, and cloud domain use in order to provide an understanding of the use and integration of devices in an enterprise, cloud, and server environment.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AzureOSIDPresent Predstavuje pole používané na identifikáciu počítača s Azure.AzureOSIDPresent Represents the field used to identify an Azure machine.
 • AzureVMType Predstavuje informáciu o tom, či ide o inštanciu Azure VM PAAS, Azure VM IAAS alebo o iný typ virtuálneho počítača (VM).AzureVMType Represents whether the instance is Azure VM PAAS, Azure VM IAAS or any other VMs.
 • CDJType Predstavuje typ cloudovej domény pripojenej k počítaču.CDJType Represents the type of cloud domain joined for the machine.
 • CommercialId Predstavuje identifikátor GUID komerčnej entity, ktorej je zariadenie členom.CommercialId Represents the GUID for the commercial entity which the device is a member of.Použije sa na vytvorenie prehľadov pre zákazníkov. Will be used to reflect insights back to customers.
 • ContainerType Typ kontajnera, napríklad hosťovaný procesom alebo virtuálnym počítačom.ContainerType The type of container, such as process or virtual machine hosted.
 • HashedDomain Hashované znázornenie domény používateľa používanej na prihlásenie.HashedDomain The hashed representation of the user domain used for login.
 • IsCloudDomainJoined Je toto zariadenie pripojené k nájomníkovi služby Azure Active Directory (AAD)? True/False (pravdivé/nepravdivé)IsCloudDomainJoined Is this device joined to an Azure Active Directory (AAD) tenant? true/false
 • IsDERequirementMet Predstavuje schopnosť zariadenia použiť šifrovanie zariadenia.IsDERequirementMet Represents if the device can do device encryption.
 • IsDeviceProtected Označuje, či je zariadenie chránené šifrovaním BitLocker/Device EncryptionIsDeviceProtected Represents if Device protected by BitLocker/Device Encryption
 • IsDomainJoined Naznačuje, či je počítač pripojený k doméne.IsDomainJoined Indicates whether a machine is joined to a domain.
 • IsEDPEnabled Označuje, či sú podnikové údaje v zariadení chránené.IsEDPEnabled Represents if Enterprise data protected on the device.
 • IsMDMEnrolled Či bolo zariadenie zaregistrované do správy zariadení (MDM) alebo nie.IsMDMEnrolled Whether the device has been MDM Enrolled or not.
 • MPNId Vráti identifikátor partnera/MPN z registra Regkey.MPNId Returns the Partner ID/MPN ID from Regkey. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DeployIDHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DeployID
 • SCCMClientId – Tento identifikátor dáva do vzájomného vzťahu systémy, ktoré posielajú údaje analytickým nástrojom kompatibility (OMS) a iným systémom založeným na OMS a tiež systémom v prostredí aplikácie Configuration Manager.SCCMClientId This ID correlate systems that send data to Compat Analytics (OMS) and other OMS based systems with systems in a Configuration Manager environment.
 • ServerFeatures Predstavuje funkcie nainštalované na serveri Windows.ServerFeatures Represents the features installed on a Windows Server. Môžu to využiť vývojári a správcovia, ktorí potrebujú zautomatizovať proces rozhodovania funkcií nainštalovaných v serverových počítačoch.This can be used by developers and administrators who need to automate the process of determining the features installed on a set of server computers.
 • SystemCenterID Identifikátor SCCM je vanonymizovaná jednosmerná hodnota hash identifikátora Active Directory Organization.SystemCenterID The SCCM ID is an anonymized one-way hash of the Active Directory Organization identifier.

Census.FirmwareCensus.Firmware

Táto udalosť odosiela údaje osystéme BIOS aspustení zariadenia, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the BIOS and startup embedded in the device, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • FirmwareManufacturer Predstavuje výrobcu firmvéru zariadenia (systému BIOS).FirmwareManufacturer Represents the manufacturer of the device's firmware (BIOS).
 • FirmwareReleaseDate Predstavuje dátum vydania aktuálneho firmvéru.FirmwareReleaseDate Represents the date the current firmware was released.
 • FirmwareType Predstavuje typ firmvéru.FirmwareType Represents the firmware type. Rôzne typy môžu byť neznámy, BIOS, UEFI.The various types can be unknown, BIOS, UEFI.
 • FirmwareVersion Predstavuje verziu aktuálneho firmvéru.FirmwareVersion Represents the version of the current firmware.

Census.FlightingCensus.Flighting

Táto udalosť odosiela údaje programu insider pre Windows od zákazníkov, ktorí sa zúčastňujú zlepšovania a testovania programov a poskytujú k nim spätnú väzbu, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends Windows Insider data from customers participating in improvement testing and feedback programs, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • DeviceSampleRate Vzorkovacia frekvencia telemetrie priradená zariadeniu.DeviceSampleRate The telemetry sample rate assigned to the device.
 • EnablePreviewBuilds Používa sa na povolenie zostáv programu Windows Insider vpočítači.EnablePreviewBuilds Used to enable Windows Insider builds on a device.
 • FlightIds Zoznam rôznych zostáv programu Windows Insider v tomto zariadení.FlightIds A list of the different Windows Insider builds on this device.
 • FlightingBranchName Názov vetvy programu Windows Insider aktuálne používanej týmto zariadením.FlightingBranchName The name of the Windows Insider branch currently used by the device.
 • IsFlightsDisabled Predstavuje, či je zariadenie súčasťou programu Windows Insider.IsFlightsDisabled Represents if the device is participating in the Windows Insider program.
 • MSA_Accounts Predstavuje zoznam hashovaných identifikátorov kont spoločnosti Microsoft, ktoré sú na tomto zariadení vo fáze predbežného vydaniaMSA_Accounts Represents a list of hashed IDs of the Microsoft Accounts that are flighting (pre-release builds) on this device.
 • SSRK Získava nastavenia mobilného zamerania.SSRK Retrieves the mobile targeting settings.

Census.HardwareCensus.Hardware

Táto udalosť odosiela údaje ozariadení vrátane typu hardvéru, značky výrobcu originálnych dielov (OEM), modelovej línie, modelu, nastavenia úrovne telemetrie apodpory modulu TPM, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the device, including hardware type, OEM brand, model line, model, telemetry level setting, and TPM support, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • ActiveMicCount Počet aktívnych mikrofónov pripojených k zariadeniu.ActiveMicCount The number of active microphones attached to the device.
 • ChassisType Predstavuje typ šasi zariadenia, ako je napr. desktop alebo nízkoprofilový desktop.ChassisType Represents the type of device chassis, such as desktop or low profile desktop. Rozsah možných hodnôt je 1 – 36.The possible values can range between 1 - 36.
 • ComputerHardwareID Označuje triedu zariadenia, ktorú reprezentuje hodnota hash rôznych polí SMBIOS.ComputerHardwareID Identifies a device class that is represented by a hash of different SMBIOS fields.
 • DeviceColor Označuje farbu zariadenia.DeviceColor Indicates a color of the device.
 • DeviceForm Označuje formu podľa klasifikácie zariadenia.DeviceForm Indicates the form as per the device classification.
 • DeviceName Názov zariadenia nastavený používateľom.DeviceName The device name that is set by the user.
 • DigitizerSupport Je podporovaný digitalizátor?DigitizerSupport Is a digitizer supported?
 • DUID Jedinečný identifikátor zariadenia.DUID The device unique ID.
 • InventoryId Identifikátor zariadenia používaný na testovanie kompatibility.InventoryId The device ID used for compatibility testing.
 • OEMDigitalMarkerFileName Názov súboru umiestneného vpriečinku \Windows\system32\drivers, ktorý uvádza výrobcu originálnych dielov (OEM) anázov modelu zariadenia.OEMDigitalMarkerFileName The name of the file placed in the \Windows\system32\drivers directory that specifies the OEM and model name of the device.
 • OEMManufacturerName Názov výrobcu zariadenia.OEMManufacturerName The device manufacturer name. Hodnota OEMName neaktívneho zariadenia sa znovu nespracováva ani v prípade, že čistý názov OEM sa neskôr zmení.The OEMName for an inactive device is not reprocessed even if the clean OEM name is changed at a later date.
 • OEMModelBaseBoard Model základnej dosky použitý výrobcom originálnych dielov (OEM).OEMModelBaseBoard The baseboard model used by the OEM.
 • OEMModelBaseBoardVersion Rozlišuje medzi vývojárskymi a maloobchodnými službami.OEMModelBaseBoardVersion Differentiates between developer and retail devices.
 • OEMModelName Názov modelu zariadenia.OEMModelName The device model name.
 • OEMModelNumber Číslo modelu zariadenia.OEMModelNumber The device model number.
 • OEMModelSKU Vydanie zariadenia určené výrobcom.OEMModelSKU The device edition that is defined by the manufacturer.
 • OEMModelSystemFamily Rodina systémov nastavená na zariadení výrobcom originálnych dielov.OEMModelSystemFamily The system family set on the device by an OEM.
 • OEMModelSystemVersion Verzia modelov systémov nastavená na zariadení výrobcom originálnych dielov.OEMModelSystemVersion The system model version set on the device by the OEM.
 • OEMOptionalIdentifier Hodnota priradená Microsoftom, ktorá predstavuje konkrétnu dcérsku spoločnosť výrobcu originálnych dielov.OEMOptionalIdentifier A Microsoft assigned value that represents a specific OEM subsidiary.
 • OEMSerialNumber Sériové číslo zariadenia nastavené výrobcom.OEMSerialNumber The serial number of the device that is set by the manufacturer.
 • PhoneManufacturer Popisný názov výrobcu telefónu.PhoneManufacturer The friendly name of the phone manufacturer.
 • PowerPlatformRole Profil správy napájania uprednostňovaný výrobcom originálnych dielov.PowerPlatformRole The OEM preferred power management profile. Používa sa na určenie základného činiteľa tvaru zariadenia.It's used to help to identify the basic form factor of the device.
 • SoCName Výrobca firmvéru zariadenia.SoCName The firmware manufacturer of the device.
 • StudyID Používa sa na identifikáciu maloobchodného anemaloobchodného zariadenia.StudyID Used to identify retail and non-retail device.
 • TelemetryLevel Úroveň telemetrie, s ktorou používateľ explicitne súhlasil, napríklad Základná alebo Rozšírená.TelemetryLevel The telemetry level the user has opted into, such as Basic or Enhanced.
 • TelemetrySettingAuthority Určuje, kto nastavil úroveň telemetrie, napríklad globálny profil (GP), správa mobilných zariadení (MDM) alebo používateľ.TelemetrySettingAuthority Determines who set the telemetry level, such as GP, MDM, or the user.
 • TPMVersion Podporovaný modul TPM (Trusted Platform Module) vzariadení.TPMVersion The supported Trusted Platform Module (TPM) on the device. Ak nie je žiadny, hodnota je 0.If no TPM is present, the value is 0.
 • VoiceSupported Má zariadenie mobilný vysielač schopný uskutočňovať hlasové hovory?VoiceSupported Does the device have a cellular radio capable of making voice calls?

Census.MemoryCensus.Memory

Táto udalosť odosiela údaje o pamäti v zariadení, vrátane pamätí ROM a RAM, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the memory on the device, including ROM and RAM, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • TotalPhysicalRAM Predstavuje fyzickú pamäť (v MB).TotalPhysicalRAM Represents the physical memory (in MB).
 • TotalVisibleMemory Predstavuje pamäť, ktorá nie je rezervovaná pre systém.TotalVisibleMemory Represents the memory that is not reserved by the system.

Census.NetworkCensus.Network

Táto udalosť odosiela údaje o mobilných sieťach používaných zariadením (operátor, sieť, identifikátor zariadenia a faktory ceny služby), čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the mobile and cellular network used by the device (mobile service provider, network, device ID, and service cost factors), to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • IMEI0 Predstavuje medzinárodnú identifikáciu mobilnej výbavy (kód IMEI)IMEI0 Represents the International Mobile Station Equipment Identity. Toto číslo je zvyčajne jedinečné a používajú ho mobilní operátori na odlíšenie hardvéru rôznych telefónov.This number is usually unique and used by the mobile operator to distinguish different phone hardware. Microsoft nemá prístup k fakturačným údajom mobilných operátorov, preto zber týchto údajov nemôže odhaliť alebo identifikovať používateľa.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user. Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • IMEI1 Predstavuje medzinárodnú identifikáciu mobilnej výbavy (kód IMEI)IMEI1 Represents the International Mobile Station Equipment Identity. Toto číslo je zvyčajne jedinečné a používajú ho mobilní operátori na odlíšenie hardvéru rôznych telefónov.This number is usually unique and used by the mobile operator to distinguish different phone hardware. Microsoft nemá prístup k fakturačným údajom mobilných operátorov, preto zber týchto údajov nemôže odhaliť alebo identifikovať používateľa.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user. Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MCC0 Predstavuje Kód krajiny (MCC).MCC0 Represents the Mobile Country Code (MCC). Používa sa spolu s kódom mobilného operátora (MNC) ako jedinečný identifikátor mobilného operátora.It used with the Mobile Network Code (MNC) to uniquely identify a mobile network operator. Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MCC1 Predstavuje Kód krajiny (MCC).MCC1 Represents the Mobile Country Code (MCC). Používa sa spolu s kódom mobilného operátora (MNC) ako jedinečný identifikátor mobilného operátora.It used with the Mobile Network Code (MNC) to uniquely identify a mobile network operator. Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MEID Predstavuje Identifikátor mobilného zariadenia (kód MEID).MEID Represents the Mobile Equipment Identity (MEID). Kód MEID je celosvetovo jedinečný identifikátor telefónu priradený telefónom využívajúcim technológiu CDMA.MEID is a worldwide unique phone ID assigned to CDMA phones. Kód MEID nahrádza elektronické sériové číslo (ESN) a je ekvivalentom kódu IMEI používaným v telefónoch s technológiou GSM a WCDMA.MEID replaces electronic serial number (ESN), and is equivalent to IMEI for GSM and WCDMA phones. Microsoft nemá prístup k fakturačným údajom mobilných operátorov, preto zber týchto údajov nemôže odhaliť alebo identifikovať používateľa.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user.
 • MNC0 Získava Kód mobilného operátora (MNC).MNC0 Retrieves the Mobile Network Code (MNC). Používa sa spolu s kódom krajiny (MCC) ako jedinečný identifikátor mobilného operátora.It used with the Mobile Country Code (MCC) to uniquely identify a mobile network operator. Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MNC1 Získava Kód mobilnej siete (MNC).MNC1 Retrieves the Mobile Network Code (MNC). Používa sa spolu s kódom krajiny (MCC) ako jedinečný identifikátor mobilného operátora.It used with the Mobile Country Code (MCC) to uniquely identify a mobile network operator. Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MobileOperatorBilling Predstavuje telefónnu spoločnosť poskytujúcu služby používateľom mobilných telefónov.MobileOperatorBilling Represents the telephone company that provides services for mobile phone users.
 • MobileOperatorCommercialized Predstavuje geografickú polohu a predajcu, kde bude telefón obchodne využitý.MobileOperatorCommercialized Represents which reseller and geography the phone is commercialized for. Ide o súbor hodnôt v telefóne, ktoré určujú, pre koho a kde bol telefón určený na použitie.This is the set of values on the phone for who and where it was intended to be used. Príklad: kód obchodného využitia mobilného operátora AT&T v USA by bol ATT-US.For example, the commercialized mobile operator code AT&T in the US would be ATT-US.
 • MobileOperatorNetwork0 Predstavuje operátora aktuálnej mobilnej siete, v ktorej sa zariadenie používa.MobileOperatorNetwork0 Represents the operator of the current mobile network that the device is used on. (AT&T, T-Mobile, Vodafone).(AT&T, T-Mobile, Vodafone). Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MobileOperatorNetwork1 Predstavuje operátora aktuálnej mobilnej siete, v ktorej sa zariadenie používa.MobileOperatorNetwork1 Represents the operator of the current mobile network that the device is used on. (AT&T, T-Mobile, Vodafone).(AT&T, T-Mobile, Vodafone). Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • NetworkAdapterGUID Identifikátor GUID primárneho sieťového adaptéra.NetworkAdapterGUID The GUID of the primary network adapter.
 • NetworkCost Predstavuje cenu siete spojenú s pripojením.NetworkCost Represents the network cost associated with a connection.
 • SPN0 Získava Názov operátora (SPN).SPN0 Retrieves the Service Provider Name (SPN). Príklad: AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon…For example, these might be AT&T, Sprint, T-Mobile, or Verizon. Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • SPN1 Získava Názov operátora (SPN).SPN1 Retrieves the Service Provider Name (SPN). Príklad: AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon…For example, these might be AT&T, Sprint, T-Mobile, or Verizon. Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.

Census.OSCensus.OS

Táto udalosť odosiela údaje o operačnom systéme, ako sú verzia, miestne nastavenie, nastavenie aktualizácií, dátum a spôsob pôvodnej inštalácie a či ide o virtuálne zariadenie, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the operating system such as the version, locale, update service configuration, when and how it was originally installed, and whether it is a virtual device, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ActivationChannel Načítava maloobchodný licenčný kľúč alebo licenčný kód multilicencie pre zariadenie.ActivationChannel Retrieves the retail license key or Volume license key for a machine.
 • CompactOS Označuje, či je povolená funkcia Compact OS zWindowsu 10.CompactOS Indicates if the Compact OS feature from Win10 is enabled.
 • DeveloperUnlockStatus Predstavuje, či zariadenie bolo odblokované pre vývojárov používateľom alebo skupinovou politikou.DeveloperUnlockStatus Represents if a device has been developer unlocked by the user or Group Policy.
 • DeviceTimeZone Časové pásmo nastavené vzariadení.DeviceTimeZone The time zone that is set on the device. Príklad: Tichomorský čas (normálny)Example: Pacific Standard Time
 • GenuineState Získava hodnotu identifikátora pre kontrolu originality OS.GenuineState Retrieves the ID Value specifying the OS Genuine check.
 • InstallationType Získava typ inštalácie OSInstallationType Retrieves the type of OS installation. (čistá, inovovaná, resetovaná, obnovená, aktualizovaná).(Clean, Upgrade, Reset, Refresh, Update).
 • InstallLanguage Hlavný jazyk nainštalovaný v zariadení používateľa.InstallLanguage The first language installed on the user machine.
 • IsDeviceRetailDemo Zisťuje, či je zariadenie spustené v režime ukážky.IsDeviceRetailDemo Retrieves if the device is running in demo mode.
 • IsEduData Ak je zapnutá vzdelávacia dátová politika, vráti Boolovskú hodnotu.IsEduData Returns Boolean if the education data policy is enabled.
 • IsPortableOperatingSystem Zisťuje, či je v OS spustená funkcia Windows-To-GoIsPortableOperatingSystem Retrieves whether OS is running Windows-To-Go
 • IsSecureBootEnabled Zisťuje, či poradie spustenia podpísalo UEFI.IsSecureBootEnabled Retrieves whether Boot chain is signed under UEFI.
 • LanguagePacks Zoznam jazykových balíkov nainštalovaný v zariadení.LanguagePacks The list of language packages installed on the device.
 • LicenseStateReason Zisťuje, dôvod (a spôsob) licencovania alebo nelicencovania systému.LicenseStateReason Retrieves why (or how) a system is licensed or unlicensed. Hodnota HRESULT môže označovať kód chyby, ktorá môže znamenať chybu zablokovania kľúča alebo môže znamenať, že je spustené licencovanie OS zaistené Microsoft Storom.The HRESULT may indicate an error code that indicates a key blocked error, or it may indicate that we are running an OS License granted by the MS store.
 • OA3xOriginalProductKey Predstavuje licenčný kľúč označený známkou OEM pri vložení do zariadenia.OA3xOriginalProductKey Retrieves the License key stamped by the OEM to the machine.
 • OSEdition Zisťuje verziu aktuálneho OS.OSEdition Retrieves the version of the current OS.
 • OSInstallDateTime Zisťuje dátum nainštalovania OS vo formáte ISO 8601 (dátumová časť) == rrrr-mm-ddOSInstallDateTime Retrieves the date the OS was installed using ISO 8601 (Date part) == yyyy-mm-dd
 • OSInstallType Zisťuje číselný opis inštalácie, ktorá bola použitá v zariadení (napr. Čistá, inovovaná, obnovená, resetovaná a pod.)OSInstallType Retrieves a numeric description of what install was used on the device i.e. clean, upgrade, refresh, reset, etc
 • OSOOBEDateTime Zisťuje dátum prvého spustenia systému (OOBE) vo formáte koordinovaného svetového času (UTC).OSOOBEDateTime Retrieves Out of Box Experience (OOBE) Date in Coordinated Universal Time (UTC).
 • OSSKU Zisťuje popisný názov vydania OS.OSSKU Retrieves the Friendly Name of OS Edition.
 • OSSubscriptionStatus Predstavuje existujúci stav funkcie podnikových predplatných pre počítače PRO.OSSubscriptionStatus Represents the existing status for enterprise subscription feature for PRO machines.
 • OSSubscriptionTypeId Pre vybrané počítače PRO s funkciou podnikových predplatných vráti Boolovskú hodnotu.OSSubscriptionTypeId Returns boolean for enterprise subscription feature for selected PRO machines.
 • OSTimeZoneBiasInMins Zisťuje časové pásmo nastavené v počítači.OSTimeZoneBiasInMins Retrieves the time zone set on machine.
 • OSUILocale Zisťuje miestne nastavenia používateľského rozhrania (UI) aktuálne používané operačným systémom (OS).OSUILocale Retrieves the locale of the UI that is currently used by the OS.
 • ProductActivationResult Ak bola aktivácia OS úspešná, vráti Boolovskú hodnotu.ProductActivationResult Returns Boolean if the OS Activation was successful.
 • ProductActivationTime Zisťuje čas aktivácie OS na sledovanie problémov s krádežou softvéru (pirátstvom).ProductActivationTime Returns the OS Activation time for tracking piracy issues.
 • ProductKeyID2 Zisťuje licenčný kľúč, ak je zariadenie aktualizované pomocou nového licenčného kľúča.ProductKeyID2 Retrieves the License key if the machine is updated with a new license key.
 • RACw7Id Získava identifikátor súčasti na analýzu spoľahlivosti (RAC) spoločnosti Microsoft pre Windows 7RACw7Id Retrieves the Microsoft Reliability Analysis Component (RAC) Win7 Identifier. RAC sa používa na monitorovanie a analyzovanie využívania a spoľahlivosti systému.RAC is used to monitor and analyze system usage and reliability.
 • ServiceMachineIP Získava IP adresu hostiteľa služby na spravovanie kľúčov (KMS) na boj proti krádežiam softvéru.ServiceMachineIP Retrieves the IP address of the KMS host used for anti-piracy.
 • ServiceMachinePort Získava port hostiteľa služby na spravovanie kľúčov (KMS) na boj proti krádežiam softvéru.ServiceMachinePort Retrieves the port of the KMS host used for anti-piracy.
 • ServiceProductKeyID Získava licenčný kľúč služby na spravovanie kľúčov (KMS)ServiceProductKeyID Retrieves the License key of the KMS
 • SharedPCMode Pre vzdelávacie zariadenia používané ako zdieľaný košík vráti boolovskú hodnotu.SharedPCMode Returns Boolean for education devices used as shared cart
 • Signature Zisťuje, či ide o podpisový počítač predávaný Microsoft Storom.Signature Retrieves if it is a signature machine sold by Microsoft store.
 • SLICStatus Či v zariadení existuje tabuľka softvérových licencií (SLIC)SLICStatus Whether a SLIC table exists on the device.
 • SLICVersion Vracia typ/verziu OS z tabuľky SLIC.SLICVersion Returns OS type/version from SLIC table.

Census.ProcessorCensus.Processor

Táto udalosť odosiela údaje o procesore, aby sa zaistilo, že Windows je neustále aktuálny.This event sends data about the processor to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • ProcessorArchitecture Načítava architektúru procesora nainštalovaného operačného systému.ProcessorArchitecture Retrieves the processor architecture of the installed operating system.
 • ProcessorClockSpeed Zisťuje rýchlosť procesora v MHz.ProcessorClockSpeed Retrieves the clock speed of the processor in MHz.
 • ProcessorCores Zisťuje počet jadier procesora.ProcessorCores Retrieves the number of cores in the processor.
 • ProcessorIdentifier Výrobcov identifikátor procesora.ProcessorIdentifier The processor identifier of a manufacturer.
 • ProcessorManufacturer Zisťuje názov výrobcu procesora.ProcessorManufacturer Retrieves the name of the processor's manufacturer.
 • ProcessorModel Zisťuje názov modelu procesora.ProcessorModel Retrieves the name of the processor model.
 • ProcessorPhysicalCores Počet fyzických jadier procesora.ProcessorPhysicalCores Number of physical cores in the processor.
 • SocketCount Počet fyzických zásuviek CPU zariadenia.SocketCount Number of physical CPU sockets of the machine.

Census.SecurityCensus.Security

Poskytuje informácie o nastavení zabezpečenia vo viacerých dôležitých údajových bodoch.Provides information on several important data points about security settings.

Census.SpeechCensus.Speech

Táto udalosť sa používa na zhromažďovanie základných nastavení reči vzariadení.This event is used to gather basic speech settings on the device.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AboveLockEnabled Nastavenie Cortany predstavujúce možnosť vyvolania Cortany v prípade, že zariadenie je uzamknuté.AboveLockEnabled Cortana setting that represents if Cortana can be invoked when the device is locked.
 • GPAllowInputPersonalization Označuje, či nastavenie Skupinovej politiky povoľuje funkcie reči.GPAllowInputPersonalization Indicates if a Group Policy setting has enabled speech functionalities.
 • HolographicSpeechInputDisabled Holografické nastavenie, ktoré znázorňuje, či pripojené zariadenia s náhlavným displejom (HMD) majú funkciu reči vypnutú používateľom.HolographicSpeechInputDisabled Holographic setting that represents if the attached HMD devices have speech functionality disabled by the user.
 • HolographicSpeechInputDisabledRemote Označuje, či politika vzdialeného použitia vypla funkcie reči pre zariadenia HMD.HolographicSpeechInputDisabledRemote Indicates if a remote policy has disabled speech functionalities for the HMD devices.
 • KWSEnabled Nastavenie Cortany, ktoré uvádza, či používateľ zapol detekciu kľúčových slov (KWS) „Ahoj, Cortana“.KWSEnabled Cortana setting that represents if a user has enabled the "Hey Cortana" keyword spotter (KWS).
 • MDMAllowInputPersonalization Označuje, či nastavenie politiky správy mobilných zariadení povoľuje funkcie reči (MDM).MDMAllowInputPersonalization Indicates if an MDM policy has enabled speech functionalities.
 • RemotelyManaged Označuje, či zariadenie je v kontexte funkcií reči ovládané vzdialeným správcom (MDM alebo skupinová politika).RemotelyManaged Indicates if the device is being controlled by a remote admininistrator (MDM or Group Policy) in the context of speech functionalities.
 • SpeakerIdEnabled Nastavenie Cortany, ktoré označuje, či pri detekcii kľúčového slova bol vykonaný pokus o vytrénovanie, aby odpovedala iba na hlas jedného používateľa.SpeakerIdEnabled Cortana setting that represents if keyword detection has been trained to try to respond to a single user's voice.
 • SpeechServicesEnabled Nastavenie systému Windows, ktoré označuje, či používateľ udelil explicitný súhlas s hlasovými službami zariadenia.SpeechServicesEnabled Windows setting that represents whether a user is opted-in for speech services on the device.

Census.StorageCensus.Storage

Táto udalosť odosiela údaje o celkovej kapacite systémového zväzku a primárneho disku, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the total capacity of the system volume and primary disk, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • PrimaryDiskTotalCapacity Zisťuje veľkosť miesta na disku primárneho disku zariadenia v MB.PrimaryDiskTotalCapacity Retrieves the amount of disk space on the primary disk of the device in MB.
 • PrimaryDiskType Zisťuje hodnotu enumerátora typu STORAGE_BUS_TYPE, ktorá označuje typ zbernice, ku ktorej je zariadenie pripojené.PrimaryDiskType Retrieves an enumerator value of type STORAGE_BUS_TYPE that indicates the type of bus to which the device is connected. Malo by sa to využívať na interpretovanie hrubých vlastností zariadenia na konci tejto štruktúry (ak je nejaké).This should be used to interpret the raw device properties at the end of this structure (if any).
 • SystemVolumeTotalCapacity Zisťuje veľkosť partície, v ktorej je nainštalovaný systémový zväzok (v MB).SystemVolumeTotalCapacity Retrieves the size of the partition that the System volume is installed on in MB.

Census.UserdefaultCensus.Userdefault

Táto udalosť odosiela údaje o nastaveniach prehliadača aktuálneho používateľa a niekoľkých najpopulárnejších prípon a protokolov, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the current user's default preferences for browser and several of the most popular extensions and protocols, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • DefaultApp Predvolený program aktuálneho používateľa vybraný pre nasledujúcu príponu alebo protokol: .html, .htm, .jpg, .jpeg, .png, .mp3, .mp4, .mov, .pdfDefaultApp The current uer's default program selected for the following extension or protocol: .html, .htm, .jpg, .jpeg, .png, .mp3, .mp4, .mov, .pdf.
 • DefaultBrowserProgId ID programu predvoleného prehliadača aktuálneho používateľa.DefaultBrowserProgId The ProgramId of the current user's default browser.

Census.UserDisplayCensus.UserDisplay

Táto udalosť odosiela údaje ologickej/fyzickej veľkosti obrazovky, jej rozlíšení apočte interných/externých displejov apamäti VRAM systému, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the logical/physical display size, resolution and number of internal/external displays, and VRAM on the system, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InternalPrimaryDisplayLogicalDPIX Zisťuje logický počet bodov na palec (DPI) v smere osi x interného displeja.InternalPrimaryDisplayLogicalDPIX Retrieves the logical DPI in the x-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayLogicalDPIY Zisťuje logický počet bodov na palec (DPI) v smere osi y interného displeja.InternalPrimaryDisplayLogicalDPIY Retrieves the logical DPI in the y-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIX Zisťuje fyzický počet bodov na palec (DPI) v smere osi x interného displeja.InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIX Retrieves the physical DPI in the x-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIY Zisťuje fyzický počet bodov na palec (DPI) v smere osi y interného displeja.InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIY Retrieves the physical DPI in the y-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayResolutionHorizontal Zisťuje počet pixelov interného displeja v horizontálnom smere.InternalPrimaryDisplayResolutionHorizontal Retrieves the number of pixels in the horizontal direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayResolutionVertical Zisťuje počet pixelov interného displeja vo vertikálnom smere.InternalPrimaryDisplayResolutionVertical Retrieves the number of pixels in the vertical direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplaySizePhysicalH Zisťuje fyzickú horizontálnu šírku displeja v mm.InternalPrimaryDisplaySizePhysicalH Retrieves the physical horizontal length of the display in mm. Používa sa na vypočítavanie dĺžky uhlopriečky v palcoch.Used for calculating the diagonal length in inches .
 • InternalPrimaryDisplaySizePhysicalY Zisťuje fyzickú vertikálnu výšku displeja v mm.InternalPrimaryDisplaySizePhysicalY Retrieves the physical vertical length of the display in mm. Používa sa na vypočítavanie dĺžky uhlopriečky v palcoch.Used for calculating the diagonal length in inches
 • InternalPrimaryDisplayType Predstavuje typ technológie použitý v displeji, napríklad plazmová, LED, LCOS, atď.InternalPrimaryDisplayType Represents the type of technology used in the monitor, such as Plasma, LED, LCOS, etc.
 • NumberofExternalDisplays Zisťuje počet externých displejov pripojených k počítaču.NumberofExternalDisplays Retrieves the number of external displays connected to the machine
 • NumberofInternalDisplays Zisťuje počet interných displejov počítača.NumberofInternalDisplays Retrieves the number of internal displays in a machine.
 • VRAMDedicated Zisťuje veľkosť video RAM v MB.VRAMDedicated Retrieves the video RAM in MB.
 • VRAMDedicatedSystem Zisťuje množstvo pamäte na vyhradenej videokarte.VRAMDedicatedSystem Retrieves the amount of memory on the dedicated video card.
 • VRAMSharedSystem Zisťuje množstvo pamäte RAM, ktorú môže videokarta použiť.VRAMSharedSystem Retrieves the amount of RAM memory that the video card can use.

Census.UserNLSCensus.UserNLS

Táto udalosť odosiela údaje o nastaveniach predvoleného jazyka aplikácie, vstupu a zobrazenia nastavených používateľom, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the default app language, input, and display language preferences set by the user, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • DefaultAppLanguage Predvolený jazyk aplikácií aktuálneho používateľa.DefaultAppLanguage The current user Default App Language.
 • DisplayLanguage Jazyk rozhrania systému Windows uprednostňovaný aktuálnym používateľom.DisplayLanguage The current user preferred Windows Display Language.
 • HomeLocation Poloha aktuálneho používateľa, ktorá sa dopĺňa pomocou funkcie GetUserGeoId().HomeLocation The current user location, which is populated using GetUserGeoId() function.
 • KeyboardInputLanguages Jazyky vstupu z klávesnice nainštalované v zariadení.KeyboardInputLanguages The Keyboard input languages installed on the device.
 • SpeechInputLanguages Jazyky vstupu reči nainštalované v zariadení.SpeechInputLanguages The Speech Input languages installed on the device.

Census.VMCensus.VM

Táto udalosť odosiela údaje o tom, či je v zariadení povolená virtualizácia a o jej rôznych charakteristikách, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data indicating whether virtualization is enabled on the device, and its various characteristics, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • HyperVisor Zisťuje, či aktuálny OS je spustený spolu s programom Hypervisor.HyperVisor Retrieves whether the current OS is running on top of a Hypervisor.
 • IOMMUPresent Označuje, či je prítomná jednotka správy pamäťových vstupov/výstupov (IOMMU).IOMMUPresent Represents if an input/output memory management unit (IOMMU) is present.
 • IsVirtualDevice Zisťuje, či Hypervízor je Hypervízor Hyper-V od spoločnosti Microsoft‘ alebo iný Hypervízor Hv#1. Pri OS Hyper-V bude hodnota poľa FALSE (nepravdivé), pre všetky hosťujúce OS bude hodnota TRUE (pravdivé).IsVirtualDevice Retrieves that when the Hypervisor is Microsoft's Hyper-V Hypervisor or other Hv#1 Hypervisor, this field will be set to FALSE for the Hyper-V host OS and TRUE for any guest OS's. Vprípade hypervízorov, ktoré nie sú typu Hv#1, by toto pole malo byť brané srezervou.This field should not be relied upon for non-Hv#1 Hypervisors.
 • SLATSupported Predstavuje, či hardvér podporuje funkcie prekladu adries druhej úrovne (SLAT).SLATSupported Represents whether Second Level Address Translation (SLAT) is supported by the hardware.
 • VirtualizationFirmwareEnabled Zobrazuje, či je vo firmvéri povolená virtualizácia.VirtualizationFirmwareEnabled Represents whether virtualization is enabled in the firmware.

Census.WUCensus.WU

Táto udalosť odosiela údaje o serveri aktualizácií Windowsu a ostatných politikách App Storu, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the Windows update server and other App store policies, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserGatedStatus Zobrazuje, či zariadenie bolo potrestané za inováciu.AppraiserGatedStatus Indicates whether a device has been gated for upgrading.
 • AppStoreAutoUpdate Získava nastavenia Appstoru automatických inovácií.AppStoreAutoUpdate Retrieves the Appstore settings for auto upgrade. (Povolené/Zakázané).(Enable/Disabled).
 • AppStoreAutoUpdateMDM Získava hodnotu automatickej aktualizácie aplikácií pre MDM: 0 – Nepovolené.AppStoreAutoUpdateMDM Retrieves the App Auto Update value for MDM: 0 - Disallowed. 1 – Povolené.1 - Allowed. 2 – Nenastavené2 - Not configured. Predvolené: [2] NenakonfigurovanéDefault: [2] Not configured
 • AppStoreAutoUpdatePolicy Načíta nastavenie skupinovej politiky automatickej aktualizácie aplikácií vobchode Microsoft Store.AppStoreAutoUpdatePolicy Retrieves the Microsoft Store App Auto Update group policy setting
 • DelayUpgrade Načíta príznak inovácie Windowsu pre oneskorené inovácie.DelayUpgrade Retrieves the Windows upgrade flag for delaying upgrades.
 • OSRollbackCount Počet vrátení zmien aktualizácií funkcií v zariadení.OSRollbackCount The number of times feature updates have rolled back on the device.
 • OSRolledBack Príznak, ktorý zaznamenáva, kedy počas inštalácie bola aktualizácia funkcií vrátená späť.OSRolledBack A flag that represents when a feature update has rolled back during setup.
 • OSUninstalled Príznak, ktorý zaznamenáva, keď je aktualizácia funkcií odinštalovaná zo zariadenia.OSUninstalled A flag that represents when a feature update is uninstalled on a device .
 • OSWUAutoUpdateOptions Získava nastavenia automatických aktualizácií v zariadení.OSWUAutoUpdateOptions Retrieves the auto update settings on the device.
 • UninstallActive Príznak, ktorý zaznamenáva, že zariadenie nedávno odinštalovalo predchádzajúcu inováciu.UninstallActive A flag that represents when a device has uninstalled a previous upgrade recently.
 • UpdateServiceURLConfigured Zisťuje, či je zariadenie spravované službou Windows Server Update Services (WSUS).UpdateServiceURLConfigured Retrieves if the device is managed by Windows Server Update Services (WSUS).
 • WUDeferUpdatePeriod Zisťuje, či je odklad nastavený pre aktualizácie.WUDeferUpdatePeriod Retrieves if deferral is set for Updates.
 • WUDeferUpgradePeriod Zisťuje, či je odklad nastavený pre upgrady.WUDeferUpgradePeriod Retrieves if deferral is set for Upgrades.
 • WUDODownloadMode Zisťuje, či je optimalizácia doručovania (DO) zapnutá a ako získavanie/distribúcia aktualizácií DO umožňuje používateľom nasadzovať predchádzajúce aktualizácie z lokality Windows Update (WU) do iných zariadení v rovnakej sieti.WUDODownloadMode Retrieves whether DO is turned on and how to acquire/distribute updates Delivery Optimization (DO) allows users to deploy previously downloaded WU updates to other devices on the same network.
 • WUMachineId Získava identifikátor počítača lokality Windows Update.WUMachineId Retrieves the Windows Update (WU) Machine Identifier.
 • WUPauseState Získava nastavenia lokality WU, aby bolo možné rozhodnúť, či sú aktualizácie pozastavené.WUPauseState Retrieves WU setting to determine if updates are paused.
 • WUServer Získava URL adresu (HTTP(S)) servera WSUS, ktorú (predvolene) používajú volajúci automatických aktualizácií a rozhrania API.WUServer Retrieves the HTTP(S) URL of the WSUS server that is used by Automatic Updates and API callers (by default).

Census.XboxCensus.Xbox

Táto udalosť odosiela údaje o konzole Xbox, ako sú sériové číslo a identifikátor zariadenia, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the Xbox Console, such as Serial Number and DeviceId, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • XboxConsolePreferredLanguage Získava preferovaný jazyk vybratý používateľom v konzole Xbox.XboxConsolePreferredLanguage Retrieves the preferred language selected by the user on Xbox console.
 • XboxConsoleSerialNumber Získava sériové číslo konzoly Xbox.XboxConsoleSerialNumber Retrieves the serial number of the Xbox console.
 • XboxLiveDeviceId Získava jedinečné ID zariadenia – konzoly.XboxLiveDeviceId Retrieves the unique device ID of the console.
 • XboxLiveSandboxId Ak ide ointerné zariadenie Microsoftu, načíta ID vývojárskeho testovacieho prostredia (sandbox).XboxLiveSandboxId Retrieves the developer sandbox ID if the device is internal to Microsoft.

Prípony spoločných údajovCommon data extensions

Common Data Extensions.AppCommon Data Extensions.app

Popisuje vlastnosti spustenej aplikácie.Describes the properties of the running application. Toto rozšírenie môže byť vyplnené klientskou aplikáciou alebo webovou aplikáciou.This extension could be populated by a client app or a web app.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • asId Celočíselná hodnota, ktorá symbolizuje reláciu aplikácie.asId An integer value that represents the app session. Hodnota začína pri prvom spustení aplikácie na0 azvyšuje sa pri každom ďalšom spustení aplikácie počas spustenej relácie.This value starts at 0 on the first app launch and increments after each subsequent app launch per boot session.
 • env Prostredie, v ktorom bola udalosť zaznamenaná.env The environment from which the event was logged.
 • expId Spája predbežné vydanie (napríklad predbežné vydanie OS) alebo experiment (napríklad experiment s používateľskou skúsenosťou webu) s udalosťou.expId Associates a flight, such as an OS flight, or an experiment, such as a web site UX experiment, with an event.
 • id Predstavuje jedinečný identifikátor klientskej aplikácie, ktorá je aktuálne načítaná vprocese vytvárajúcom udalosť, ktorý sa používa na zoskupovanie udalostí aodhaľovanie vzoru používania achýb aplikácie.id Represents a unique identifier of the client application currently loaded in the process producing the event; and is used to group events together and understand usage pattern, errors by application.
 • userId ID používateľa tak, ako ho pozná aplikácia.userId The userID as known by the application.
 • ver Predstavuje číslo verzie aplikácie.ver Represents the version number of the application. Vcelej aplikácii sa používa na odhaľovanie chýb podľa verzií apoužívania podľa verzií.Used to understand errors by Version, Usage by Version across an app.

Common Data Extensions.containerCommon Data Extensions.container

Popisuje vlastnosti kontajnera pre udalosti zaznamenané v kontajneri.Describes the properties of the container for events logged within a container.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • localId ID zariadenia tak, ako ho pozná klient.localId The device ID as known by the client.
 • osVer Verzia operačného systému.osVer The operating system version.
 • type Typ kontajnera.type The container type. Príklady: Proces alebo VMHostExamples: Process or VMHost

Common Data Extensions.csCommon Data Extensions.cs

Popisuje vlastnosti súvisiace so schémou udalosti.Describes properties related to the schema of the event.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • sig Podpis spoločnej schémy, ktorý rozlišuje nové a upravené schémy udalostí.sig A common schema signature that identifies new and modified event schemas.

Common Data Extensions.deviceCommon Data Extensions.device

Popisuje polia súvisiace so zariadením.Describes the device-related fields.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • deviceClass Predstavuje klasifikáciu zariadenia, jeho druh.deviceClass Represents the classification of the device, the device “family”. Napríklad stolné, serverové alebo mobilné zariadenie.For example, Desktop, Server, or Mobile.
 • localId Predstavuje lokálne určený jedinečný identifikátor zariadenia, nie názov zariadenia čitateľný pre ľudí.localId Represents a locally defined unique ID for the device, not the human readable device name. Pravdepodobne je rovný hodnote uloženej v položke HKLM\Software\Microsoft\SQMClient\MachineIdMost likely equal to the value stored at HKLM\Software\Microsoft\SQMClient\MachineId

Common Data Extensions.EnvelopeCommon Data Extensions.Envelope

Predstavuje obálku, ktorá obsahuje všetky spoločné údajové rozšírenia.Represents an envelope that contains all of the common data extensions.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • appId Predstavuje jedinečný identifikátor aplikácie klienta, ktorá je aktuálne načítaná v procese vytvárajúcom udalosť, používa sa na zoskupovanie udalostí a odhaľovanie vzoru používania a chýb aplikácie.appId Represents a unique identifier of the client application currently loaded in the process producing the event; and is used to group events together and understand usage pattern, errors by application.
 • appVer Predstavuje číslo verzie aplikácieappVer Represents the version number of the application. Vcelej aplikácii sa používa na odhaľovanie chýb podľa verzií apoužívania podľa verzií.Used to understand errors by version and usage by version across an app.
 • cV Predstavuje korelačný vektor: jediné pole na sledovanie čiastočného usporiadania súvisiacich udalostí telemetrie naprieč hranicami súčastí.cV Represents the Correlation Vector: A single field for tracking partial order of related telemetry events across component boundaries.
 • data Predstavuje voliteľné jedinečné diagnostické údaje pre konkrétnu schému udalostí.data Represents the optional unique diagnostic data for a particular event schema.
 • epoch ID pomáha rozlíšiť udalosti v sekvencii uvedením aktuálnej relácie spustenia.epoch ID used to help distinguish events in the sequence by indicating the current boot session.
 • ext_app Popisuje vlastnosti spustenej aplikácie.ext_app Describes the properties of the running application. Toto rozšírenie môže byť vyplnené klientskou aplikáciou alebo webovou aplikáciou.This extension could be populated by either a client app or a web app. Pozrite si Common Data Extensions.app.See Common Data Extensions.app.
 • ext_container Popisuje vlastnosti kontajnera pre udalosti zaznamenané v kontajneri.ext_container Describes the properties of the container for events logged within a container. Pozrite si Common Data Extensions.container.See Common Data Extensions.container.
 • ext_cs Popisuje vlastnosti súvisiace so schémou udalosti.ext_cs Describes properties related to the schema of the event. Pozrite si Common Data Extensions.cs.See Common Data Extensions.cs.
 • ext_device Popisuje polia súvisiace so zariadením.ext_device Describes the device-related fields. Pozrite si Common Data Extensions.device.See Common Data Extensions.device.
 • ext_os Popisuje vlastnosti operačného systému, ktoré vypĺňa klient.ext_os Describes the operating system properties that would be populated by the client. Pozrite si Common Data Extensions.os.See Common Data Extensions.os.
 • ext_user Popisuje polia súvisiace s používateľom.ext_user Describes the fields related to a user. Pozrite si Common Data Extensions.user.See Common Data Extensions.user.
 • ext_utc Popisuje polia, ktoré môžu byť vyplnené knižnicou zapisovanie do denníka vo Windowse.ext_utc Describes the fields that might be populated by a logging library on Windows. Pozrite si Common Data Extensions.utc.See Common Data Extensions.utc.
 • ext_xbl Popisuje polia súvisiace so službou XBOX Live.ext_xbl Describes the fields related to XBOX Live. Pozrite si Common Data Extensions.xbl.See Common Data Extensions.xbl.
 • flags Predstavuje skupinu bitov, ktorá opisuje spôsob, ktorým by mala byť udalosť spracovávaná kanálom súčastí Prepojené používateľské skúsenosti atelemetria.flags Represents a collection of bits that describe how the event should be processed by the Connected User Experience and Telemetry component pipeline. Bajt najnižšej úrovne je trvanie udalosti.The lowest-order byte is the event persistence. Ďalší bajt je časové oneskorenie udalosti.The next byte is the event latency.
 • iKey Predstavuje ID pre aplikácie alebo iné logické zoskupenia udalostí.iKey Represents an ID for applications or other logical groupings of events.
 • name Predstavuje jedinečný kvalifikovaný názov udalosti.name Represents the uniquely qualified name for the event.
 • os Názov operačného systému.os The operating system name.
 • osVer Verzia operačného systému.osVer The operating system version.
 • popSample Predstavuje efektívnu vzorkovaciu frekvenciu tejto udalosti včase jej vygenerovania klientom.popSample Represents the effective sample rate for this event at the time it was generated by a client.
 • seqNum Používa sa na sledovanie absolútneho poradia odoslaných udalostí.seqNum Used to track the absolute order of uploaded events.
 • tags Hlavička pre čiastočne riadené rozšírenia.tags A header for semi-managed extensions.
 • time Predstavuje dátum a čas vygenerovania udalosti klientom udávaný v koordinovanom svetovom čase (UTC).time Represents the event date time in Coordinated Universal Time (UTC) when the event was generated on the client. Formát by mal spĺňať normu ISO 8601.This should be in ISO 8601 format.
 • ver Predstavuje hlavnú a vedľajšiu verziu rozšírenia.ver Represents the major and minor version of the extension.

Common Data Extensions.osCommon Data Extensions.os

Popisuje niektoré vlastnosti operačného systému.Describes some properties of the operating system.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • bootId Celočíselná hodnota, ktorá predstavuje reláciu spustenia.bootId An integer value that represents the boot session. Hodnota začína pri prvom spustení operačného systému po jeho nainštalovaní na 0 azvyšuje sa pri každom reštarte.This value starts at 0 on first boot after OS install and increments after every reboot.
 • expId Predstavuje ID experimentu.expId Represents the experiment ID. Štandardom pri spájaní predbežného vydania (napríklad predbežného vydania OS) alebo experimentu (napríklad experimentu s používateľskou skúsenosťou) a udalosťou je zaznamenanie ID predbežného vydania/experimentu v časti A spoločnej schémy.The standard for associating a flight, such as an OS flight (pre-release build), or an experiment, such as a web site UX experiment, with an event is to record the flight / experiment IDs in Part A of the common schema.
 • locale Predstavuje miestne nastavenie operačného systému.locale Represents the locale of the operating system.

Common Data Extensions.userCommon Data Extensions.user

Popisuje polia súvisiace s používateľom.Describes the fields related to a user.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • authId Toto je ID používateľa priradeného k tejto udalosti, ktoré je odvodené z tokenu, napríklad žiadosti konta Microsoft alebo tokenu XBOX.authId This is an ID of the user associated with this event that is deduced from a token such as a Microsoft Account ticket or an XBOX token.
 • localId Predstavuje jedinečnú identitu používateľa vytvorenú lokálne a pridanú klientom.localId Represents a unique user identity that is created locally and added by the client. Nezhoduje sa s ID konta používateľa.This is not the user's account ID.

Common Data Extensions.utcCommon Data Extensions.utc

Popisuje vlastnosti, ktoré by mohli byť vyplnené knižnicou zapisovania do denníka vo Windowse.Describes the properties that could be populated by a logging library on Windows.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • aId Predstavuje identifikátor ETW ActivityId.aId Represents the ETW ActivityId. Zaznamenané prostredníctvom rámca TraceLogging alebo priamo pomocou ETW.Logged via TraceLogging or directly via ETW.
 • bSeq Poradové číslo medzipamäte posielania vo formáte: identifikátor medzipamäte:poradové číslobSeq Upload buffer sequence number in the format: buffer identifier:sequence number
 • cat Predstavuje bitovú masku kľúčových slov ETW súvisiacich s udalosťou.cat Represents a bitmask of the ETW Keywords associated with the event.
 • cpId Identifikátor modulu Composer, napríklad referenčný, počítačový, telefónny, holografický, rozbočovačový či IoTcpId The composer ID, such as Reference, Desktop, Phone, Holographic, Hub, IoT Composer.
 • flags Predstavuje bitovú mapu zachytávajúcu rôzne príznaky charakteristické pre Windows.flags Represents the bitmap that captures various Windows specific flags.
 • mon Kombinované poradové čísla postupnosti monitorovania audalosti vo formáte: postupnosť monitorovania : postupnosť udalostimon Combined monitor and event sequence numbers in the format: monitor sequence : event sequence
 • op Predstavuje operačný kód ETW.op Represents the ETW Op Code.
 • raId Predstavuje súvisiaci identifikátor ETW ActivityId.raId Represents the ETW Related ActivityId. Zaznamenané prostredníctvom rámca TraceLogging alebo priamo pomocou ETW.Logged via TraceLogging or directly via ETW.
 • sqmId Identifikátor zariadenia Windows SQM (Software Quality Metrics – prekurzor zhromažďovania diagnostických údajov Windowsu10).sqmId The Windows SQM (Software Quality Metrics—a precursor of Windows 10 Diagnostic Data collection) device identifier.
 • stId Predstavuje ID vstupného bodu scenára.stId Represents the Scenario Entry Point ID. Ide o jedinečný identifikátor GUID každej udalosti v diagnostickom scenári.This is a unique GUID for each event in a diagnostic scenario. Predchádzajúci názov bol Identifikátor spúšťača scenára.This used to be Scenario Trigger ID.
 • tickets Pole reťazcov, ktoré odkazujú späť na kľúč v hlavičke http X-Tickets nahratej klientom spolu s dávku udalostí.tickets An array of strings that refer back to a key in the X-Tickets http header that the client uploaded along with a batch of events.

Common Data Extensions.xblCommon Data Extensions.xbl

Popisuje polia súvisiace so službou XBOX Live.Describes the fields that are related to XBOX Live.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • claims Akékoľvek ďalšie nároky, ktorých krátke názvy neboli pridané do tejto štruktúry.claims Any additional claims whose short claim name hasn't been added to this structure.
 • did ID zariadenia XBOXdid XBOX device ID
 • dty Typ zariadenia XBOXdty XBOX device type
 • dvr Verzia operačného systému v zariadení.dvr The version of the operating system on the device.
 • eid Jedinečné ID, ktoré predstavuje entitu vývojára.eid A unique ID that represents the developer entity.
 • exp Čas uplynutia platnostiexp Expiration time
 • ip Adresa IP klientskeho zariadenia.ip The IP address of the client device.
 • nbf Nie skôr akonbf Not before time
 • pid Zoznam identifikátorov PUID uvedených ako čísla v desiatkovej sústave oddelené čiarkami.pid A comma separated list of PUIDs listed as base10 numbers.
 • sbx Identifikátor izolovaného priestoru (sandboxu) XBOXsbx XBOX sandbox identifier
 • sid ID inštancie služby.sid The service instance ID.
 • sty Typ služby.sty The service type.
 • tid ID titulu služby XBOX Live.tid The XBOX Live title ID.
 • tvr Verzia titulu služby XBOX Live.tvr The XBOX Live title version.
 • uts Bitové pole s 2 bitmi priradenými každému ID používateľa zapísanému v zozname xid.uts A bit field, with 2 bits being assigned to each user ID listed in xid. Pole sa vynecháva, ak sú všetci používatelia maloobchodné kontá.This field is omitted if all users are retail accounts.
 • xid Zoznam ID používateľov zariadenia XBOX kódovaný v desiatkovej sústave.xid A list of base10-encoded XBOX User IDs.

Polia spoločných údajovCommon data fields

Ms.Device.DeviceInventoryChangeMs.Device.DeviceInventoryChange

Popisuje stav inštalácie pre všetky hardvérové a softvérové súčasti dostupné v konkrétnom zariadení.Describes the installation state for all hardware and software components available on a particular device.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • action Zmena vyvolaná na objekte inventára zariadenia.action The change that was invoked on a device inventory object.
 • inventoryId ID zariadenia používané na testovanie kompatibility.inventoryId Device ID used for Compatibility testing
 • objectInstanceId Identita objektu, ktorá je jedinečná v rámci rozsahu zariadenia.objectInstanceId Object identity which is unique within the device scope.
 • objectType Označuje typ objektu, na ktorý sa vzťahuje udalosť.objectType Indicates the object type that the event applies to.
 • syncId Reťazec používaný na zoskupovanie operácií StartSync, EndSync, Pridať a Odstrániť, ktoré patria spolu.syncId A string used to group StartSync, EndSync, Add, and Remove operations that belong together. Pole je jedinečné obdobím synchronizácie a používa sa na rozlišovanie v situáciách, keď viacero agentov vykonáva prekrývajúce sa inventáre rovnakého objektu.This field is unique by Sync period and is used to disambiguate in situations where multiple agents perform overlapping inventories for the same object.

Servisné udalosti založené na súčastiachComponent-based Servicing events

CbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionFinalizeCbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionFinalize

Táto udalosť poskytuje informácie ovýsledkoch Inštalácie alebo odinštalovania voliteľného obsahu Windowsu zlokality Windows Update.This event provides information about the results of installing or uninstalling optional Windows content from Windows Update.

CbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionPendedCbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionPended

Táto udalosť poskytuje informácie ovýsledkoch inštalácie voliteľného obsahu Windowsu, ktorý vyžaduje reštart na udržiavanie neustálej aktuálnosti Windowsu.This event provides information about the results of installing optional Windows content that requires a reboot to keep Windows up to date.

CbsServicingProvider.CbsQualityUpdateInstallCbsServicingProvider.CbsQualityUpdateInstall

Táto udalosť vykazuje výsledky výkonu a spoľahlivosti inštalácie servisného obsahu zo služby Windows Update, aby Windows zostal aktualizovaný.This event reports on the performance and reliability results of installing Servicing content from Windows Update to keep Windows up to date.

CbsServicingProvider.CbsSelectableUpdateChangeV2CbsServicingProvider.CbsSelectableUpdateChangeV2

Táto udalosť hlási výsledky zapínania alebo vypínania nepovinného obsahu Windowsu, aby bol Windows neustále aktuálny.This event reports the results of enabling or disabling optional Windows Content to keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • applicableUpdateState Označuje najvyšší príslušný stav voliteľného obsahu.applicableUpdateState Indicates the highest applicable state of the optional content.
 • buildVersion Verzia zostavy balíka, ktorý sa inštaluje.buildVersion The build version of the package being installed.
 • clientId Názov aplikácie žiadajúcej zmenu voliteľného obsahu.clientId The name of the application requesting the optional content change.
 • downloadSource Označuje, či bol voliteľný obsah získaný zo služby Windows Update alebo zlokálne dostupného súboru.downloadSource Indicates if optional content was obtained from Windows Update or a locally accessible file.
 • downloadtimeInSeconds Označuje, či bol voliteľný obsah získaný zo služby Windows Update alebo zlokálne dostupného súboru.downloadtimeInSeconds Indicates if optional content was obtained from Windows Update or a locally accessible file.
 • executionID Jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na identifikáciu udalostí spojených s jedinou obsluhou a nie opätovne použiť na budúce operácie.executionID A unique ID used to identify events associated with a single servicing operation and not reused for future operations.
 • executionSequence Počítadlo sledujúce počet operácií údržby, oktoré sa zariadenie pokúsilo.executionSequence A counter that tracks the number of servicing operations attempted on the device.
 • firstMergedExecutionSequence Hodnota predchádzajúceho počítadla executionSequence, ktorá sa zlučuje saktuálnou operáciou, ak je to možné.firstMergedExecutionSequence The value of a pervious executionSequence counter that is being merged with the current operation, if applicable.
 • firstMergedID Jedinečné ID predchádzajúcej operácie údržby, ktorá sa zlučuje stouto operáciou, ak je to možné.firstMergedID A unique ID of a pervious servicing operation that is being merged with this operation, if applicable.
 • hrDownloadResult Návratový kód operácie sťahovania.hrDownloadResult The return code of the download operation.
 • hrStatusUpdate Návratový kód operácie údržby.hrStatusUpdate The return code of the servicing operation.
 • identityHash Pseudonymizovaný (hashovaný) identifikátor balíka Windowsu, ktorý sa inštaluje alebo odinštalováva.identityHash A pseudonymized (hashed) identifier for the Windows Package that is being installed or uninstalled.
 • initiatedOffline Označuje, či vykonaná operácia prebehla na obraze Windowsu vrežime offline alebo na spustenej inštancii Windowsu.initiatedOffline Indicates whether the operation was performed against an offline Windows image file or a running instance of Windows.
 • majorVersion Hlavná verzia balíka, ktorý sa inštaluje.majorVersion The major version of the package being installed.
 • minorVersion Vedľajšia verzia balíka, ktorý sa inštaluje.minorVersion The minor version of the package being installed.
 • packageArchitecture Architektúra balíka, ktorý sa inštaluje.packageArchitecture The architecture of the package being installed.
 • packageLanguage Jazyk balíka, ktorý sa inštaluje.packageLanguage The language of the package being installed.
 • packageName Názov balíka, ktorý sa inštaluje.packageName The name of the package being installed.
 • rebootRequired Označuje, či sa na dokončenie operácie vyžaduje reštartovanie.rebootRequired Indicates whether a reboot is required to complete the operation.
 • revisionVersion Číslo revízie balíka, ktorý sa inštaluje.revisionVersion The revision number of the package being installed.
 • stackBuild Číslo zostavy binárneho súboru údržby vykonávajúceho inštaláciu.stackBuild The build number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackMajorVersion Číslo hlavnej verzie binárneho súboru údržby vykonávajúceho inštaláciu.stackMajorVersion The major version number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackMinorVersion Číslo vedľajšej verzie binárneho súboru údržby vykonávajúceho inštaláciu.stackMinorVersion The minor version number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackRevision Číslo revízie binárneho súboru údržby vykonávajúceho inštaláciu.stackRevision The revision number of the servicing stack binary performing the installation.
 • updateName Názov povoľovanej alebo zakazovanej voliteľnej funkcie operačného systému Windows.updateName The name of the optional Windows Operation System feature being enabled or disabled.
 • updateStartState Hodnota označujúca stav voliteľného obsahu pred spustením operácie.updateStartState A value indicating the state of the optional content before the operation started.
 • updateTargetState Hodnota označujúca požadovaný stav voliteľného obsahu.updateTargetState A value indicating the desired state of the optional content.

Udalosti správcu doručovania obsahuContent Delivery Manager events

Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager.ProcessCreativeEventMicrosoft.Windows.ContentDeliveryManager.ProcessCreativeEvent

Táto udalosť odosiela údaje o sledovaní spoľahlivosti interakcií s obsahom aplikácie Windows Novinky, čím pomáha udržiavať Windows aktuálny.This event sends tracking data about the reliability of interactions with Windows spotlight content, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • creativeId Serializovaný reťazec obsahujúci ID vykresľovanej ponuky, ID aktuálneho obdobia rotácie, ID kombinácie oblasti/okruhu/trhu, index ponuky v aktuálnej vetve, ID dávky, dĺžku obdobia rotácie a časovú pečiatku uplynutia platnosti.creativeId A serialized string containing the ID of the offer being rendered, the ID of the current rotation period, the ID of the surface/ring/market combination, the offer index in the current branch, the ID of the batch, the rotation period length, and the expiration timestamp.
 • eventToken Ak existuje viacero ponúk položiek, ako sú napríklad dlaždice v ponuke Štart, označuje, ktorej dlaždici udalosť zodpovedá.eventToken In there are multiple item offers, such as Start tiles, this indicates which tile the event corresponds to.
 • eventType Kód, ktorý označuje typ kreatívnej udalosti, ako sú napríklad impresia, kliknutie, pozitívne pripomienky, negatívne pripomienky atď.eventType A code that indicates the type of creative event, such a impression, click, positive feedback, negative feedback, etc..
 • placementId Názov rozhrania, napríklad obrazovka uzamknutia alebo ponuka Štart.placementId Name of surface, such as LockScreen or Start.

Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager.ReportPlacementHealthMicrosoft.Windows.ContentDeliveryManager.ReportPlacementHealth

Táto udalosť odosiela agregované údaje o stave klienta a sumarizuje informácie o stave ponúk v zariadení, aby pomohla udržiavať Windows aktuálny.This event sends aggregated client health data, summarizing information about the state of offers on a device, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • dataVersion Verzia schémy udalosti, ktorá sa používa na určenie serializovaného obsahu, ktorý je k dispozícii pre polia placementReportedInfo a trackingInfo.dataVersion Schema version of the event that is used to determine what serialized content is available for placementReportedInfo and trackingInfo fields.
 • healthResult Kód, ktorý identifikuje stav konta používateľa ako neznámy, v poriadku, v neporiadku.healthResult A code that identifies user account health status as Unknown, Healthy, Unhealthy.
 • healthStateFlags Kód, ktorý predstavuje množinu príznakov použitých na skupinu zariadení funkčným/nefunkčným spôsobom.healthStateFlags A code that represents a set of flags used to group devices in a health/unhealthy way. Napríklad Unhealthy, Healthy, RefreshNotScheduled, EmptyResponse, RenderedDefault, RenderFailure, RenderDelayed a CacheEmpty.For example, Unhealthy, Healthy, RefreshNotScheduled, EmptyResponse, RenderedDefault, RenderFailure, RenderDelayed, and CacheEmpty.
 • placementHealthId Kód uvádzajúci rozhranie, ktorého stav je hlásený.placementHealthId A code that represents which surface's health is being reported. Napríklad Default, LockScreen, LockScreenOverlay, StartMenu, SoftLanding, DefaultStartLayout1, DefaultStartLayout2, OemPreInstalledApps, FeatureManagement, SilentInstalledApps, NotificationChannel, SuggestedPenAppsSubscribedContent, TestAppSubscribedContent, OneDriveSyncNamespaceSubscribedContent, OneDriveLocalNamespaceSubscribedContent, OneDriveSyncNamespaceInternalSubscribedContent a OneDriveLocalNamespaceInternalSubscribedContent.For example, Default, LockScreen, LockScreenOverlay, StartMenu, SoftLanding, DefaultStartLayout1, DefaultStartLayout2, OemPreInstalledApps, FeatureManagement, SilentInstalledApps, NotificationChannel, SuggestedPenAppsSubscribedContent, TestAppSubscribedContent, OneDriveSyncNamespaceSubscribedContent, OneDriveLocalNamespaceSubscribedContent, OneDriveSyncNamespaceInternalSubscribedContent, and OneDriveLocalNamespaceInternalSubscribedContent.
 • placementReportedInfo Serializované informácie, ktoré obsahujú informácie o stave domény zapísané jednotlivými rozhraniami, ako sú napríklad lastUpportunityTime, lastOpportunityReportedTime, expectedExpirationTime a rotationPeriod.placementReportedInfo Serialized information that contains domain-specific health information written by each surface, such as lastUpportunityTime, lastOpportunityReportedTime, expectedExpirationTime, and rotationPeriod.
 • trackingInfo Serializované informácie, ktoré obsahujú informácie o stave domény zapísané správcom doručovania obsahu, ako sú napríklad lastRefreshTime, nextRefreshTime, nextUpdateTime,renderPriorToLastOpportunityTime, lastRenderTime, lastImpressionTime, lastRulesRegistrationTime, registrationTime, lastRefreshBatchCount, lastEligibleCreativeCount, availableAppSlotCount, placeholderAppSlotCount, lastRenderSuccess, lastRenderDefault, isEnabled.trackingInfo Serialized information that contains domain-specific health information written by the content delivery manager, such as lastRefreshTime, nextRefreshTime, nextUpdateTime,renderPriorToLastOpportunityTime, lastRenderTime, lastImpressionTime, lastRulesRegistrationTime, registrationTime, lastRefreshBatchCount, lastEligibleCreativeCount, availableAppSlotCount, placeholderAppSlotCount, lastRenderSuccess, lastRenderDefault, isEnabled.

Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager.ReportPlacementStateMicrosoft.Windows.ContentDeliveryManager.ReportPlacementState

Táto udalosť odosiela údaje o stave explicitného nesúhlasu zariadenia alebo používateľa, ktorý používa Windows Novinky, aby pomáhala udržiavať Windows aktuálny.This event sends data about the opt-out state of a device or user that uses Windows spotlight, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • isEnabled Označuje, či má rozhranie povolené prijímanie ponúk.isEnabled Indicates if the surface is enable to receive offers.
 • lastImpressionTime Čas, kedy bola ponuka naposledy videná.lastImpressionTime The time when the last offer was seen.
 • lastRenderedCreativeId ID poslednej ponuky vykreslenej rozhraním.lastRenderedCreativeId ID of the last offer rendered by the surface.
 • lastRenderedTime Čas vykreslenia poslednej ponuky.lastRenderedTime The time that the last offer was rendered.
 • nextRotationTime Čas, v ktorom sa vykreslí nasledujúca ponuka.nextRotationTime The time in which the next offer will be rendered.
 • placementName Názov rozhrania, napríklad obrazovka uzamknutia alebo ponuka Štart.placementName Name of surface, such as LockScreen or Start.
 • placementStateReportFlags Príznaky, ktoré uvádzajú, či dokáže rozhranie prijímať ponuky, ako sú napríklad vypnuté vydaním, vypnuté skupinovou politikou, vypnuté výberom používateľa.placementStateReportFlags Flags that represent if the surface is capable of receiving offers, such as off by edition, off by Group Policy, off by user choice.
 • selectedPlacementId ID kombinácie rozhrania/okruhu/trhu, ako je napríklad Lock-Internal-en-US.selectedPlacementId ID of the surface/ring/markey combination, such as Lock-Internal-en-US.

Udalosti diagnostických údajovDiagnostic data events

TelClientSynthetic.AuthorizationInfo_RuntimeTransitionTelClientSynthetic.AuthorizationInfo_RuntimeTransition

Táto udalosť odosiela údaje, ktoré naznačujú, že zariadenie prešlo zmenou úrovne explicitného súhlasu s telemetriou zistenej pri spúšťaní UTC, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data indicating that a device has undergone a change of telemetry opt-in level detected at UTC startup, to help keep Windows up to date. Úroveň explicitného súhlasu s telemetriou označuje, ktoré údaje máme povolené zhromažďovať.The telemetry opt-in level signals what data we are allowed to collect.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CanAddMsaToMsTelemetry Hodnota je True (pravda), ak UTC má povolené pridať z ostatných skupín poskytovateľov OS do telemetrie identitu používateľa účtu spravovanej služby (MSA).CanAddMsaToMsTelemetry True if UTC is allowed to add MSA user identity onto telemetry from the OS provider groups.
 • CanCollectAnyTelemetry Hodnota je True (pravda), ak má UTC povolené zhromažďovať telemetriu, ktorá sa netýka OS.CanCollectAnyTelemetry True if UTC is allowed to collect non-OS telemetry. Telemetria, ktorá sa netýka OS, zodpovedá za poskytnutie vlastného mechanizmu explicitného súhlasu.Non-OS telemetry is responsible for providing its own opt-in mechanism.
 • CanCollectCoreTelemetry Hodnota je True (pravda), ak má UTC povolené zhromažďovať údaje, ktoré majú zároveň označenie MICROSOFT_KEYWORD_CRITICAL_DATA a MICROSOFT_EVENTTAG_CORE_DATA.CanCollectCoreTelemetry True if UTC is allowed to collect data which is tagged with both MICROSOFT_KEYWORD_CRITICAL_DATA and MICROSOFT_EVENTTAG_CORE_DATA.
 • CanCollectHeartbeats Hodnota je True (pravda), ak má UTC povolené zhromažďovať signály heartbeat.CanCollectHeartbeats True if UTC is allowed to collect heartbeats.
 • CanCollectOsTelemetry Hodnotu je True (pravda), ak má UTC povolené zhromažďovať telemetriu od skupín poskytovateľov OS (často sa nazýva Microsoft Telemetry).CanCollectOsTelemetry True if UTC is allowed to collect telemetry from the OS provider groups (often called Microsoft Telemetry).
 • CanPerformDiagnosticEscalations Hodnota je True (pravda), ak má UTC povolené vykonávať všetky eskalácie scenárov.CanPerformDiagnosticEscalations True if UTC is allowed to perform all scenario escalations.
 • CanPerformScripting Hodnota je True (pravdivé), ak má UTC povolené vykonávať skriptovanie.CanPerformScripting True if UTC is allowed to perform scripting.
 • CanPerformTraceEscalations Hodnota je True (pravdivé), ak má UTC povolené vykonávať eskalácie scenárov so sledovaním akcií.CanPerformTraceEscalations True if UTC is allowed to perform scenario escalations with tracing actions.
 • CanReportScenarios Hodnota je True (pravdivé), ak má UTC povolené načítavať a nahlasovať dokončenie scenárov, zlyhanie a zrušenie akcií.CanReportScenarios True if UTC is allowed to load and report scenario completion, failure, and cancellation events.
 • PreviousPermissions Bitová maska predstavujúca predtým nastavené povolenia od poslednej zmeny úrovne explicitného súhlasu s telemetriou.PreviousPermissions Bitmask representing the previously configured permissions since the telemetry opt-in level was last changed.
 • TransitionFromEverythingOff Hodnota je True (pravda), ak ide o prechod od nepovolenia telemetrie k povoleniu základnej telemetrie.TransitionFromEverythingOff True if this transition is moving from not allowing core telemetry to allowing core telemetry.

TelClientSynthetic.AuthorizationInfo_StartupTelClientSynthetic.AuthorizationInfo_Startup

Táto udalosť odosiela údaje, ktoré naznačujú, že zariadenie prešlo zmenou úrovne explicitného súhlasu s telemetriou zistenej pri spúšťaní UTC, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data indicating that a device has undergone a change of telemetry opt-in level detected at UTC startup, to help keep Windows up to date. Úroveň explicitného súhlasu s telemetriou označuje, ktoré údaje máme povolené zhromažďovať.The telemetry opt-in level signals what data we are allowed to collect.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CanAddMsaToMsTelemetry Hodnota je True (pravda), ak UTC má povolené pridať z ostatných skupín poskytovateľov OS do telemetrie identitu používateľa účtu spravovanej služby (MSA).CanAddMsaToMsTelemetry True if UTC is allowed to add MSA user identity onto telemetry from the OS provider groups.
 • CanCollectAnyTelemetry Hodnota je True (pravda), ak má UTC povolené zhromažďovať telemetriu, ktorá sa netýka OS.CanCollectAnyTelemetry True if UTC is allowed to collect non-OS telemetry. Telemetria, ktorá sa netýka OS, zodpovedá za poskytnutie vlastného mechanizmu explicitného súhlasu.Non-OS telemetry is responsible for providing its own opt-in mechanism.
 • CanCollectCoreTelemetry Hodnota je True (pravda), ak má UTC povolené zhromažďovať údaje, ktoré majú zároveň označenie MICROSOFT_KEYWORD_CRITICAL_DATA a MICROSOFT_EVENTTAG_CORE_DATA.CanCollectCoreTelemetry True if UTC is allowed to collect data which is tagged with both MICROSOFT_KEYWORD_CRITICAL_DATA and MICROSOFT_EVENTTAG_CORE_DATA.
 • CanCollectHeartbeats Hodnota je True (pravda), ak má UTC povolené zhromažďovať signály heartbeat.CanCollectHeartbeats True if UTC is allowed to collect heartbeats.
 • CanCollectOsTelemetry Hodnotu je True (pravda), ak má UTC povolené zhromažďovať telemetriu od skupín poskytovateľov OS (často sa nazýva Microsoft Telemetry).CanCollectOsTelemetry True if UTC is allowed to collect telemetry from the OS provider groups (often called Microsoft Telemetry).
 • CanPerformDiagnosticEscalations Hodnota je True (pravda), ak má UTC povolené vykonávať všetky eskalácie scenárov.CanPerformDiagnosticEscalations True if UTC is allowed to perform all scenario escalations.
 • CanPerformScripting Hodnota je True (pravdivé), ak má UTC povolené vykonávať skriptovanie.CanPerformScripting True if UTC is allowed to perform scripting.
 • CanPerformTraceEscalations Hodnota je True (pravdivé), ak má UTC povolené vykonávať eskalácie scenárov so sledovaním akcií.CanPerformTraceEscalations True if UTC is allowed to perform scenario escalations with tracing actions.
 • CanReportScenarios True, ak môžeme oznámiť dokončenia scenárov, vopačnom prípade False.CanReportScenarios True if we can report scenario completions, false otherwise.
 • PreviousPermissions Bitová maska predstavujúca predtým nastavené povolenia od posledného spustenia klienta telemetrie.PreviousPermissions Bitmask representing the previously configured permissions since the telemetry client was last started.
 • TransitionFromEverythingOff Hodnota je True (pravda), ak ide o prechod od nepovolenia základnej telemetrie k povoleniu základnej telemetrieTransitionFromEverythingOff True if this transition is moving from not allowing core telemetry to allowing core telemetry.

TelClientSynthetic.ConnectivityHeartBeat_0TelClientSynthetic.ConnectivityHeartBeat_0

Táto udalosť odosiela údaje o stave pripojiteľnosti komponentu Prepojené používateľské skúsenosti a telemetria, ktorý nahráva udalosti telemetrie.This event sends data about the connectivity status of the Connected User Experience and Telemetry component that uploads telemetry events. Ak je k dispozícii sieť neobmedzená nespoplatnená sieť (napríklad Wi-Fi), táto udalosť aktualizuje čas posledného úspešného nahrania.If an unrestricted free network (such as Wi-Fi) is available, this event updates the last successful upload time. Ak nie, skontroluje, či počas posledných 24 hodín nebola spustená udalosť Connectivity Heartbeat, aak nebola, odošle udalosť.Otherwise, it checks whether a Connectivity Heartbeat event was fired in the past 24 hours, and if not, it sends an event. Udalosť Connectivity Heartbeat sa odošle aj vprípade prechodu zariadenia zo spoplatnenej siete do bezplatnej siete.A Connectivity Heartbeat event is also sent when a device recovers from costed network to free network.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CensusExitCode Vráti spúšťacie kódy z posledného spustenia klienta sčítania.CensusExitCode Returns last execution codes from census client run.
 • CensusStartTime Vráti časovú pečiatku zhodnú s posledným úspešným spustením sčítania.CensusStartTime Returns timestamp corresponding to last successful census run.
 • CensusTaskEnabled Pre úlohu sčítania v klientovom zariadení vráti Boolovskú hodnotu (povolené/zakázané).CensusTaskEnabled Returns Boolean value for the census task (Enable/Disable) on client machine.
 • LastConnectivityLossTime Zisťuje, kedy naposledy zariadenie stratilo prístup k bezplatnej sieti.LastConnectivityLossTime Retrieves the last time the device lost free network.
 • LastConntectivityLossTime Zisťuje, kedy naposledy zariadenie stratilo prístup k bezplatnej sieti.LastConntectivityLossTime Retrieves the last time the device lost free network.
 • NetworkState Zisťuje stav siete: 0 = žiadna sieťNetworkState Retrieves the network state: 0 = No network. 1 = obmedzená sieť1 = Restricted network. 2 = bezplatná sieť2 = Free network.
 • NoNetworkTime Zisťuje čas strávený bez siete (od posledného pripojenia) v sekundách.NoNetworkTime Retrieves the time spent with no network (since the last time) in seconds.
 • RestrictedNetworkTime Zisťuje čas strávený na meranej (spoplatnenej) sieti v sekundách.RestrictedNetworkTime Retrieves the time spent on a metered (cost restricted) network in seconds.

TelClientSynthetic.HeartBeat_5TelClientSynthetic.HeartBeat_5

Táto udalosť odosiela údaje o stave a kvalite diagnostických údajov z daného zariadenia, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the health and quality of the diagnostic data from the given device, to help keep Windows up to date. Analytikom údajov tiež umožňuje určiť, ako dôveryhodné sú údaje z konkrétneho zariadenia.It also enables data analysts to determine how 'trusted' the data is from a given device.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AgentConnectionErrorsCount Počet iných chýb ako chýb časového limitu spojených s kanálom hostiteľa/agenta.AgentConnectionErrorsCount The number of non-timeout errors associated with the host/agent channel.
 • CensusExitCode Posledný kód ukončenia úlohy sčítania.CensusExitCode The last exit code of the Census task.
 • CensusStartTime Čas posledného spustenia sčítania.CensusStartTime The time of the last Census run.
 • CensusTaskEnabled Označuje, či je sčítanie povolené.CensusTaskEnabled Indicates whether Census is enabled.
 • ConsumerDroppedCount Počet udalostí zrušených používateľskou vrstvou klienta telemetrie.ConsumerDroppedCount The number of events dropped by the consumer layer of the telemetry client.
 • CriticalDataDbDroppedCount Počet kritických udalostí, z ktorých boli čerpané vzorky údajov, ktoré boli zrušené v databázovej vrstve.CriticalDataDbDroppedCount The number of critical data sampled events that were dropped at the database layer.
 • CriticalDataThrottleDroppedCount Počet kritických udalostí, z ktorých boli čerpané vzorky, ktoré boli zrušené z dôvodu obmedzovania.CriticalDataThrottleDroppedCount The number of critical data sampled events that were dropped because of throttling.
 • CriticalOverflowEntersCounter Počet prípadov, kedy bol do databázy udalostí zadaný režim kritického pretečenia.CriticalOverflowEntersCounter The number of times a critical overflow mode was entered into the event database.
 • DbCriticalDroppedCount Celkový počet zrušených kritických udalostí v databáze udalostí.DbCriticalDroppedCount The total number of dropped critical events in the event database.
 • DbDroppedCount Počet udalostí zrušených z dôvodu plnej databázy.DbDroppedCount The number of events that were dropped because the database was full.
 • DecodingDroppedCount Počet udalostí zrušených z dôvodu zlyhaní pri dekódovaní.DecodingDroppedCount The number of events dropped because of decoding failures.
 • EnteringCriticalOverflowDroppedCounter Počet udalostí zrušených z dôvodu aktivovania režimu kritického pretečenia.EnteringCriticalOverflowDroppedCounter The number of events that was dropped because a critical overflow mode was initiated.
 • EtwDroppedBufferCount Počet uložení do medzipamäti zrušených počas relácie udalostí CUET ETW (sledovania udalostí pre Windows).EtwDroppedBufferCount The number of buffers dropped in the CUET ETW session.
 • EtwDroppedCount Počet udalostí zrušených vrstvou ETW klienta telemetrie.EtwDroppedCount The number of events dropped by the ETW layer of the telemetry client.
 • EventSubStoreResetCounter Počet resetovaní databázy udalostí.EventSubStoreResetCounter The number of times the event database was reset.
 • EventSubStoreResetSizeSum Celková veľkosť databázy udalostí naprieč všetkými správami o resetovaní v tejto inštancii.EventSubStoreResetSizeSum The total size of the event database across all resets reports in this instance.
 • EventsUploaded Počet udalostí, ktorý bol nahratý.EventsUploaded The number of events that have been uploaded.
 • Flags Príznaky naznačujúce stav zariadenia, ako sú sieť, batéria a stav explicitného súhlasu.Flags Flags that indicate device state, such as network, battery, and opt-in state.
 • FullTriggerBufferDroppedCount Počet udalostí zrušených z dôvodu plného spúšťacieho zásobníka.FullTriggerBufferDroppedCount The number of events that were dropped because the trigger buffer was full.
 • HeartBeatSequenceNumber Neustále stúpajúce počítadlo prezenčných signálov (heartbeat).HeartBeatSequenceNumber A monotonically increasing heartbeat counter.
 • InvalidHttpCodeCount Počet neplatných kódov HTTP prijatých od Vortexu.InvalidHttpCodeCount The number of invalid HTTP codes received from Vortex.
 • LastAgentConnectionError Posledná chyba, ktorá nie je chybou časového limitu, ktorá sa stala v kanále hostiteľa/agenta.LastAgentConnectionError The last non-timeout error that happened in the host/agent channel.
 • LastEventSizeOffender Názov poslednej udalosti, ktorá presiahla maximálnu veľkosť udalosti.LastEventSizeOffender The name of the last event that exceeded the maximum event size.
 • LastInvalidHttpCode Posledný neplatný kód HTTP prijatý od Vortexu.LastInvalidHttpCode The last invalid HTTP code received from Vortex.
 • MaxActiveAgentConnectionCount Maximálny počet aktívnych agentov počas časového rámca prezenčných signálov (heartbeat).MaxActiveAgentConnectionCount The maximum number of active agents during this heartbeat timeframe.
 • MaxInUseScenarioCounter Mäkké maximum počtu scenárov nahratých komponentom Prepojené používateľské skúsenosti a telemetria.MaxInUseScenarioCounter The soft maximum number of scenarios loaded by the Connected User Experience and Telemetry component.
 • PreviousHeartBeatTime Čas poslednej udalosti signálu heartbeat.PreviousHeartBeatTime The time of last heartbeat event. Umožňuje to reťaziť udalosti.This allows chaining of events.
 • SettingsHttpAttempts Počet pokusov kontaktovať službu OneSettings.SettingsHttpAttempts The number of attempts to contact the OneSettings service.
 • SettingsHttpFailures Počet zlyhaní pri pokusoch kontaktovať službu OneSettings.SettingsHttpFailures The number of failures from contacting the OneSettings service.
 • ThrottledDroppedCount Počet udalostí zrušených z dôvodu obmedzovania hlučných poskytovateľov.ThrottledDroppedCount The number of events dropped due to throttling of noisy providers.
 • UploaderDroppedCount Počet udalostí vynechaných vnahrávacej vrstve klienta telemetrie.UploaderDroppedCount The number of events dropped by the uploader layer of the telemetry client.
 • VortexFailuresTimeout Počet zlyhaní z dôvodu vypršania časového limitu prijatých od služby Vortex.VortexFailuresTimeout The number of timeout failures received from Vortex.
 • VortexHttpAttempts Počet pokusov kontaktovať službu Vortex.VortexHttpAttempts The number of attempts to contact the Vortex service.
 • VortexHttpFailures4xx Počet kódov chyby 400 – 499 prijatých od Vortexu.VortexHttpFailures4xx The number of 400-499 error codes received from Vortex.
 • VortexHttpFailures5xx Počet kódov chyby 500 – 599 prijatých od služby Vortex.VortexHttpFailures5xx The number of 500-599 error codes received from Vortex.

TelClientSynthetic.HeartBeat_Aria_5TelClientSynthetic.HeartBeat_Aria_5

Táto udalosť je klient telemetrie signálu heartbeat ARIA.This event is the telemetry client ARIA heartbeat.

TelClientSynthetic.HeartBeat_Seville_5TelClientSynthetic.HeartBeat_Seville_5

Túto akciu odosiela univerzálny klient telemetrie (UTC) ako signál heartbeat pre senzor.This event is sent by the universal telemetry client (UTC) as a heartbeat signal for Sense.

TelClientSynthetic.TailoredExperiencesWithDiagnosticDataUpdateTelClientSynthetic.TailoredExperiencesWithDiagnosticDataUpdate

Táto akcia sa spustí, keď UTC určí, že potrebuje odoslať informácie o používateľských nastaveniach prispôsobenia.This event is triggered when UTC determines it needs to send information about personalization settings of the user.

Udalosti DxgKernelTelemetryDxgKernelTelemetry events

DxgKrnlTelemetry.GPUAdapterInventoryV2DxgKrnlTelemetry.GPUAdapterInventoryV2

Táto udalosť odosiela základné informácie o ovládačoch grafickej jednotky a adaptéra, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends basic GPU and display driver information to keep Windows and display drivers up-to-date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • aiSeqId Identifikátor sekvencie udalosti.aiSeqId The event sequence ID.
 • bootId Identifikátor spustenia systému.bootId The system boot ID.
 • ComputePreemptionLevel Maximálna úroveň prevencie podporovaná grafickou jednotkou (GPU) pre výpočtové zaťaženie.ComputePreemptionLevel The maximum preemption level supported by GPU for compute payload.
 • DedicatedSystemMemoryB Množstvo systémovej pamäte vyhradenej pre GPU (v bajtoch).DedicatedSystemMemoryB The amount of system memory dedicated for GPU use (in bytes).
 • DedicatedVideoMemoryB Množstvo vyhradenej pamäte VRAM grafickej jednotky (v bajtoch).DedicatedVideoMemoryB The amount of dedicated VRAM of the GPU (in bytes).
 • DisplayAdapterLuid Identifikátor LUID grafického adaptéra.DisplayAdapterLuid The display adapter LUID.
 • DriverDate Dátum ovládača vykresľovania.DriverDate The date of the display driver.
 • DriverRank Poradie ovládača vykresľovania.DriverRank The rank of the display driver.
 • DriverVersion Verzia grafického adaptéra.DriverVersion The display driver version.
 • GPUDeviceID Identifikátor zariadenia GPU.GPUDeviceID The GPU device ID.
 • GPUPreemptionLevel Maximálna úroveň prevencie podporovaná grafickou jednotkou (GPU) pre grafické zaťaženie.GPUPreemptionLevel The maximum preemption level supported by GPU for graphics payload.
 • GPURevisionID Identifikátor revízie GPU.GPURevisionID The GPU revision ID.
 • GPUVendorID Identifikátor dodávateľa GPU.GPUVendorID The GPU vendor ID.
 • InterfaceId Identifikátor rozhrania GPU.InterfaceId The GPU interface ID.
 • IsDisplayDevice Má GPU funkcie zobrazovania?IsDisplayDevice Does the GPU have displaying capabilities?
 • IsHybridDiscrete Má GPU v hybridnom zariadení diskrétne funkcie?IsHybridDiscrete Does the GPU have discrete GPU capabilities in a hybrid device?
 • IsHybridIntegrated Má GPU v hybridnom zariadení integrované funkcie?IsHybridIntegrated Does the GPU have integrated GPU capabilities in a hybrid device?
 • IsLDA Skladá sa GPU z prepojených grafických adaptérov?IsLDA Is the GPU comprised of Linked Display Adapters?
 • IsMiracastSupported Podporuje GPU rozhranie Miracast?IsMiracastSupported Does the GPU support Miracast?
 • IsMismatchLDA Je aspoň jedno zariadenie z reťaze prepojených grafických adaptérov od iného dodávateľa?IsMismatchLDA Is at least one device in the Linked Display Adapters chain from a different vendor?
 • IsMPOSupported Podporuje GPU prelínanie viacerých prekrývacích prvkov?IsMPOSupported Does the GPU support Multi-Plane Overlays?
 • IsMsMiracastSupported Riadia funkcie GPU Miracast riešenia spoločnosti Microsoft?IsMsMiracastSupported Are the GPU Miracast capabilities driven by a Microsoft solution?
 • IsPostAdapter Je táto grafická jednotka (GPU) grafickou jednotkou POST v zariadení?IsPostAdapter Is this GPU the POST GPU in the device?
 • IsRenderDevice Má GPU funkcie vykresľovania?IsRenderDevice Does the GPU have rendering capabilities?
 • IsSoftwareDevice Ide o softvérovú implementáciu GPU?IsSoftwareDevice Is this a software implementation of the GPU?
 • MeasureEnabled Počúva zariadenie hodnoty MICROSOFT_KEYWORD_MEASURES?MeasureEnabled Is the device listening to MICROSOFT_KEYWORD_MEASURES?
 • NumVidPnSources Počet podporovaných zdrojov grafického výstupu.NumVidPnSources The number of supported display output sources.
 • NumVidPnTargets Počet podporovaných cieľov grafického výstupu.NumVidPnTargets The number of supported display output targets.
 • SharedSystemMemoryB Množstvo systémovej pamäte, ktoré zdieľa procesor (CPU) a grafická jednotka (GPU) (v bajtoch).SharedSystemMemoryB The amount of system memory shared by GPU and CPU (in bytes).
 • SubSystemID Identifikátor subsystému.SubSystemID The subsystem ID.
 • SubVendorID Identifikátor subdodávateľa GPU.SubVendorID The GPU sub vendor ID.
 • TelemetryEnabled Počúva zariadenie hodnoty MICROSOFT_KEYWORD_TELEMETRY?TelemetryEnabled Is the device listening to MICROSOFT_KEYWORD_TELEMETRY?
 • TelInvEvntTrigger Čo spustilo zápis tejto udalosti?TelInvEvntTrigger What triggered this event to be logged? Príklad: 0 (enumerácia GPU) alebo 1 (prepnutie poskytovateľa DxgKrnlTelemetry)Example: 0 (GPU enumeration) or 1 (DxgKrnlTelemetry provider toggling)
 • version Verzia udalosti.version The event version.
 • WDDMVersion Verzia modelu ovládača displeja Windowsu.WDDMVersion The Windows Display Driver Model version.

Udalosti Failover ClusteringFailover Clustering events

Microsoft.Windows.Server.FailoverClusteringCritical.ClusterSummary2Microsoft.Windows.Server.FailoverClusteringCritical.ClusterSummary2

Táto akcia vráti informáciu o tom, koľko prostriedkov sa nachádza v serverovom klastri a akého sú typu.This event returns information about how many resources and of what type are in the server cluster. Tieto údaje sa zhromažďujú preto, aby Windows Server zostal zabezpečený a aktuálny.This data is collected to keep Windows Server safe, secure, and up to date. Údaje obsahujú informáciu o tom, či je správne nakonfigurovaný hardvér, či bol softvér správne opravený, a pomáha pri prevencii zlyhaní priradením problémov (ako sú závažné chyby) k pracovným zaťaženiam a konfiguráciám systému.The data includes information about whether hardware is configured correctly, if the software is patched correctly, and assists in preventing crashes by attributing issues (like fatal errors) to workloads and system configurations.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • autoAssignSite Parameter klastra: automatická lokalita.autoAssignSite The cluster parameter: auto site.
 • autoBalancerLevel Parameter klastra: úroveň automatického vyrovnávania.autoBalancerLevel The cluster parameter: auto balancer level.
 • autoBalancerMode Parameter klastra: režim automatického vyrovnávania.autoBalancerMode The cluster parameter: auto balancer mode.
 • blockCacheSize Nakonfigurovaná veľkosť bloku vyrovnávacej pamäte.blockCacheSize The configured size of the block cache.
 • ClusterAdConfiguration Konfigurácia reklamy klastra.ClusterAdConfiguration The ad configuration of the cluster.
 • clusterAdType Parameter klastra: mgmt_point_type.clusterAdType The cluster parameter: mgmt_point_type.
 • clusterDumpPolicy Politika zálohovania nakonfigurovaná pre klaster.clusterDumpPolicy The cluster configured dump policy.
 • clusterFunctionalLevel Aktuálna funkčná úroveň klastra.clusterFunctionalLevel The current cluster functional level.
 • clusterGuid Jedinečný identifikátor pre klaster.clusterGuid The unique identifier for the cluster.
 • clusterWitnessType Typ svedka, pre ktorého je klaster nakonfigurovaný.clusterWitnessType The witness type the cluster is configured for.
 • countNodesInSite Počet uzlov v klastri.countNodesInSite The number of nodes in the cluster.
 • crossSiteDelay Parameter klastra: CrossSiteDelay.crossSiteDelay The cluster parameter: CrossSiteDelay.
 • crossSiteThreshold Parameter klastra: CrossSiteThreshold.crossSiteThreshold The cluster parameter: CrossSiteThreshold.
 • crossSubnetDelay Parameter klastra: CrossSubnetDelay.crossSubnetDelay The cluster parameter: CrossSubnetDelay.
 • crossSubnetThreshold Parameter klastra: CrossSubnetThreshold.crossSubnetThreshold The cluster parameter: CrossSubnetThreshold.
 • csvCompatibleFilters Parameter klastra: ClusterCsvCompatibleFilters.csvCompatibleFilters The cluster parameter: ClusterCsvCompatibleFilters.
 • csvIncompatibleFilters Parameter klastra: ClusterCsvIncompatibleFilters.csvIncompatibleFilters The cluster parameter: ClusterCsvIncompatibleFilters.
 • csvResourceCount Počet zdrojov v klastri.csvResourceCount The number of resources in the cluster.
 • currentNodeSite Názov nakonfigurovaný pre aktuálnu lokalitu pre klaster.currentNodeSite The name configured for the current site for the cluster.
 • dasModeBusType Typ zbernice priameho ukladania ukladacích priestorov.dasModeBusType The direct storage bus type of the storage spaces.
 • downLevelNodeCount Počet uzlov v klastri, ktoré sú spustené na nižšej úrovni.downLevelNodeCount The number of nodes in the cluster that are running down-level.
 • drainOnShutdown Určuje, či má byť uzol vypustený, keď sa vypne.drainOnShutdown Specifies whether a node should be drained when it is shut down.
 • dynamicQuorumEnabled Určuje, či je povolené dynamické kvórum.dynamicQuorumEnabled Specifies whether dynamic Quorum has been enabled.
 • enforcedAntiAffinity Parameter klastra: vynútená anti afinitaenforcedAntiAffinity The cluster parameter: enforced anti affinity.
 • genAppNames Názov služby win32 klastrovanej služby.genAppNames The win32 service name of a clustered service.
 • genSvcNames Príkazový riadok klastrovanej genapp.genSvcNames The command line of a clustered genapp.
 • hangRecoveryAction Parameter klastra: akcia obnovenia po zavesení.hangRecoveryAction The cluster parameter: hang recovery action.
 • hangTimeOut Určuje parameter "časový limit zavesenia" pre klaster.hangTimeOut Specifies the “hang time out” parameter for the cluster.
 • isCalabria Určuje, či je zapnutý priamy prístup k ukladacím priestorom.isCalabria Specifies whether storage spaces direct is enabled.
 • isMixedMode Identifikuje, či je na klastri spustená iná verzia OS pre uzly.isMixedMode Identifies if the cluster is running with different version of OS for nodes.
 • isRunningDownLevel Identifikuje, či je aktuálny uzol spustený na nižšej úrovni.isRunningDownLevel Identifies if the current node is running down-level.
 • logLevel Určuje granularitu, ktorá je zaznamenaná v denníku klastra.logLevel Specifies the granularity that is logged in the cluster log.
 • logSize Určuje veľkosť denníka klastra.logSize Specifies the size of the cluster log.
 • lowerQuorumPriorityNodeId Parameter klastra: znížiť kvórum ID prioritného uzla.lowerQuorumPriorityNodeId The cluster parameter: lower quorum priority node ID.
 • minNeverPreempt Parameter klastra: minimum nikdy neblokovať.minNeverPreempt The cluster parameter: minimum never preempt.
 • minPreemptor Parameter klastra: priorita blokovania minima.minPreemptor The cluster parameter: minimum preemptor priority.
 • netftIpsecEnabled Parameter: netftIpsecEnabled.netftIpsecEnabled The parameter: netftIpsecEnabled.
 • NodeCount Počet uzlov v klastri.NodeCount The number of nodes in the cluster.
 • nodeId Aktuálne číslo uzla v klastri.nodeId The current node number in the cluster.
 • nodeResourceCounts Určuje počet zdrojov uzla.nodeResourceCounts Specifies the number of node resources.
 • nodeResourceOnlineCounts Určuje počet zdrojov uzla, ktoré sú online.nodeResourceOnlineCounts Specifies the number of node resources that are online.
 • numberOfSites Počet rôznych lokalít.numberOfSites The number of different sites.
 • numNodesInNoSite Počet uzlov, ktoré nie sú členmi lokality.numNodesInNoSite The number of nodes not belonging to a site.
 • plumbAllCrossSubnetRoutes Parameter klastra: uzavrieť všetky krížové dráhy podsiete.plumbAllCrossSubnetRoutes The cluster parameter: plumb all cross subnet routes.
 • preferredSite Preferované umiestnenie lokality.preferredSite The preferred site location.
 • privateCloudWitness Určuje, či svedok súkromného cloudu existuje pre tento klaster.privateCloudWitness Specifies whether a private cloud witness exists for this cluster.
 • quarantineDuration Trvanie karantény.quarantineDuration The quarantine duration.
 • quarantineThreshold Prah karantény.quarantineThreshold The quarantine threshold.
 • quorumArbitrationTimeout V prípade rozhodcovskej udalosti určuje časové kvórum.quorumArbitrationTimeout In the event of an arbitration event, this specifies the quorum timeout period.
 • resiliencyLevel Určuje úroveň odolnosti proti zlyhaniu.resiliencyLevel Specifies the level of resiliency.
 • resourceCounts Určuje počet zdrojov.resourceCounts Specifies the number of resources.
 • resourceTypeCounts Určí počet typov zdrojov v klastri.resourceTypeCounts Specifies the number of resource types in the cluster.
 • resourceTypes Dátový zástupca každého typu zdroja.resourceTypes Data representative of each resource type.
 • resourceTypesPath Dátový zástupca DLL cesty pre každý typ zdroja údajov.resourceTypesPath Data representative of the DLL path for each resource type.
 • sameSubnetDelay Parameter klastra: oneskorenie rovnakej podsiete.sameSubnetDelay The cluster parameter: same subnet delay.
 • sameSubnetThreshold Parameter klastra: prah rovnakej podsiete.sameSubnetThreshold The cluster parameter: same subnet threshold.
 • secondsInMixedMode Časový úsek (v sekundách), počas ktorého bol klaster v zmiešanom režime (uzly s inou verziou operačného systému v rovnakom klastri).secondsInMixedMode The amount of time (in seconds) that the cluster has been in mixed mode (nodes with different operating system versions in the same cluster).
 • securityLevel Parameter klastra: úroveň zabezpečenia.securityLevel The cluster parameter: security level.
 • sharedVolumeBlockCacheSize Určuje veľkosť vyrovnávacej pamäte bloku pre zdieľané pre zdieľané jednotky.sharedVolumeBlockCacheSize Specifies the block cache size for shared for shared volumes.
 • shutdownTimeoutMinutes Určuje trvanie časového limitu pri vypínaní.shutdownTimeoutMinutes Specifies the amount of time it takes to time out when shutting down.
 • upNodeCount Určuje počet uzlov, ktoré sú v prevádzke (online).upNodeCount Specifies the number of nodes that are up (online).
 • useClientAccessNetworksForCsv Parameter klastra: používanie klientskeho prístupu k sieti pre CSV.useClientAccessNetworksForCsv The cluster parameter: use client access networks for CSV.
 • vmIsolationTime Parameter klastra: čas izolácie VM.vmIsolationTime The cluster parameter: VM isolation time.
 • witnessDatabaseWriteTimeout Určuje časový limit na zapisovanie do databázy svedka kvóra.witnessDatabaseWriteTimeout Specifies the timeout period for writing to the quorum witness database.

Udalosti nahlasovania chýbFault Reporting events

Microsoft.Windows.FaultReporting.AppCrashEventMicrosoft.Windows.FaultReporting.AppCrashEvent

Táto udalosť odosiela údaje o zlyhaniach natívnych a spravovaných aplikácií, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about crashes for both native and managed applications, to help keep Windows up to date. Údaje obsahujú informácie o zlyhávajúcich procesoch a súhrn záznamov výnimiek.The data includes information about the crashing process and a summary of its exception record. Neobsahujú žiadne informácie o sektorovaní služby Watson.It does not contain any Watson bucketing information. Informácie o sektorovaní sa zaznamenávajú do udalosti Hlásenie chýb systému Windows (WER), ktorá sa vygeneruje, keď klient WER nahlási zlyhanie služby Watson. Udalosť WER bude obsahovať rovnaký identifikátor ReportID (pozrite pole 14 udalosti zlyhania a pole 19 udalosti WER) ako udalosť zlyhania, ktorá sa nahlasuje z dôvodu zlyhania.The bucketing information is recorded in a Windows Error Reporting (WER) event that is generated when the WER client reports the crash to the Watson service, and the WER event will contain the same ReportID (see field 14 of crash event, field 19 of WER event) as the crash event for the crash being reported. Za každé zlyhanie spracované udalosťou WER sa emituje udalosť AppCrash (napr. Z nespracovanej výnimky alebo FailFast či ReportException).AppCrash is emitted once for each crash handled by WER (e.g. from an unhandled exception or FailFast or ReportException). Všeobecné typy udalostí služby Watson (napr. z PLM), ktoré môžu používatelia považovať za zlyhania túto udalosť NEEMITUJÚ.Note that Generic Watson event types (e.g. from PLM) that may be considered crashes" by a user DO NOT emit this event.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppName Názov aplikácie, ktorá zlyhala.AppName The name of the app that has crashed.
 • AppSessionGuid Identifikátor GUID tvorený identifikátormi procesov, používa sa ako korelačný vektor inštancií procesov koncového servera telemetrie.AppSessionGuid GUID made up of process ID and is used as a correlation vector for process instances in the telemetry backend.
 • AppTimeStamp Známky dátumu a času aplikácie.AppTimeStamp The date/time stamp of the app.
 • AppVersion Verzia aplikácie, ktorá zlyhala.AppVersion The version of the app that has crashed.
 • ExceptionCode Kód výnimky vrátený procesom, ktorý zlyhal.ExceptionCode The exception code returned by the process that has crashed.
 • ExceptionOffset Adresa, kde sa vyskytla výnimka.ExceptionOffset The address where the exception had occurred.
 • Flags Príznaky naznačujúce spôsob hlásenia.Flags Flags indicating how reporting is done. Napríklad zaradiť hlásenie do frontu, neponúkať ladenie JIT alebo neukončovať proces po nahlásení.For example, queue the report, do not offer JIT debugging, or do not terminate the process after reporting.
 • ModName Názov modulu výnimky (napr. bar.dll).ModName Exception module name (e.g. bar.dll).
 • ModTimeStamp Známky dátumu a času modulu.ModTimeStamp The date/time stamp of the module.
 • ModVersion Verzia modulu, ktorá zlyhala.ModVersion The version of the module that has crashed.
 • PackageFullName Identita aplikácie v Store.PackageFullName Store application identity.
 • PackageRelativeAppId Identita aplikácie v Store.PackageRelativeAppId Store application identity.
 • ProcessArchitecture Architektúra zlyhávajúceho procesu ako jedna z konštánt PROCESSOR_ARCHITECTURE_*: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL.ProcessArchitecture Architecture of the crashing process, as one of the PROCESSOR_ARCHITECTURE_* constants: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL. 5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM.5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM. 9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64.9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64. 12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.
 • ProcessCreateTime Čas vytvorenia procesu, ktorý zlyhal.ProcessCreateTime The time of creation of the process that has crashed.
 • ProcessId Identifikátor procesu, ktorý zlyhal.ProcessId The ID of the process that has crashed.
 • ReportId Identifikátor GUID používaný na identifikovanie procesu.ReportId A GUID used to identify the report. Možno ho použiť na sledovanie hlásenia naprieč službou Watson.This can used to track the report across Watson.
 • TargetAppId Identifikátor AppId aplikácie nahlásenej jadromTargetAppId The kernel reported AppId of the application being reported.
 • TargetAppVer Konkrétna verzia nahlásenej aplikácieTargetAppVer The specific version of the application being reported
 • TargetAsId Poradové číslo zablokovaného procesu.TargetAsId The sequence number for the hanging process.

Udalosti aktualizácie funkciíFeature update events

Microsoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallGoBackButtonClickedMicrosoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallGoBackButtonClicked

Táto udalosť odošle základné metaúdaje ozačiatočnom bode odinštalovania aktualizácie funkcií, čo nám pomôže zabezpečiť, aby sa zákazníci mohli bezpečne vrátiť do známeho stavu, ak by táto aktualizácia spôsobila akékoľvek problémy.This event sends basic metadata about the starting point of uninstalling a feature update, which helps ensure customers can safely revert to a well-known state if the update caused any problems.

Udalosti nahlasovania zablokovaniaHang Reporting events

Microsoft.Windows.HangReporting.AppHangEventMicrosoft.Windows.HangReporting.AppHangEvent

Táto udalosť odosiela údaje o zablokovaniach natívnych a spravovaných aplikácií, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about hangs for both native and managed applications, to help keep Windows up to date. Neobsahujú žiadne informácie o sektorovaní služby Watson.It does not contain any Watson bucketing information. Informácie o sektorovaní sa zaznamenávajú do udalosti Hlásenie chýb systému Windows (WER), ktorá sa vygeneruje, keď klient WER nahlási zablokovanie služby Watson. Udalosť WER bude obsahovať rovnaký identifikátor ReportID (pozrite pole 13 udalosti zlyhania a pole 19 udalosti WER) ako udalosť zablokovania, ktorá sa nahlasuje z dôvodu zablokovania.The bucketing information is recorded in a Windows Error Reporting (WER) event that is generated when the WER client reports the hang to the Watson service, and the WER event will contain the same ReportID (see field 13 of hang event, field 19 of WER event) as the hang event for the hang being reported. Udalosť AppHang sa nahlasuje iba v počítačoch.AppHang is reported only on PC devices. Popisuje klasické zablokovania Win32 a emituje sa iba raz v správe.It handles classic Win32 hangs and is emitted only once per report. Niektoré typy správania môžu používatelia považovať za zablokovania, správcovia aplikácií (napr. PLM/RM/EM) nahlasujú ich však nahlasujú ako všeobecné hlásenia služby Watson, preto nevytvoria udalosti AppHang.Some behaviors that may be perceived by a user as a hang are reported by app managers (e.g. PLM/RM/EM) as Watson Generics and will not produce AppHang events.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppName Názov aplikácie, ktorá bola zablokovaná.AppName The name of the app that has hung.
 • AppSessionGuid Identifikátor GUID tvorený identifikátormi procesov, používaný ako korelačný vektor inštancií procesov koncového servera telemetrie.AppSessionGuid GUID made up of process id used as a correlation vector for process instances in the telemetry backend.
 • AppVersion Verzia aplikácie, ktorá bola zablokovaná.AppVersion The version of the app that has hung.
 • PackageFullName Identita aplikácie v Store.PackageFullName Store application identity.
 • PackageRelativeAppId Identita aplikácie v Store.PackageRelativeAppId Store application identity.
 • ProcessArchitecture Architektúra zablokovaného procesu ako jedna z konštánt PROCESSOR_ARCHITECTURE_*: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL.ProcessArchitecture Architecture of the hung process, as one of the PROCESSOR_ARCHITECTURE_* constants: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL. 5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM.5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM. 9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64.9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64. 12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.
 • ProcessCreateTime Čas vytvorenia procesu, ktorý bol zablokovaný.ProcessCreateTime The time of creation of the process that has hung.
 • ProcessId Identifikátor procesu, ktorý bol zablokovaný.ProcessId The ID of the process that has hung.
 • ReportId Identifikátor GUID používaný na identifikovanie procesu.ReportId A GUID used to identify the report. Možno ho použiť na sledovanie hlásenia naprieč službou Watson.This can used to track the report across Watson.
 • TargetAppId Identifikátor AppId aplikácie nahlásenej jadromTargetAppId The kernel reported AppId of the application being reported.
 • TargetAppVer Konkrétna verzia nahlásenej aplikácie.TargetAppVer The specific version of the application being reported.
 • TargetAsId Poradové číslo zablokovaného procesu.TargetAsId The sequence number for the hanging process.
 • TypeCode Bitová mapa opisujúca typ zablokovania.TypeCode Bitmap describing the hang type.
 • WaitingOnAppName Ak ide o krížový proces zablokovania čakajúci na aplikáciu, toto je názov danej aplikácie.WaitingOnAppName If this is a cross process hang waiting for an application, this has the name of the application.
 • WaitingOnAppVersion Ak ide o krížový proces zablokovania, toto je verzia danej aplikácie, na ktorú čaká.WaitingOnAppVersion If this is a cross process hang, this has the version of the application for which it is waiting.
 • WaitingOnPackageFullName Ak ide o krížový proces zablokovania čakajúci na balík, toto je úplný názov daného balíka.WaitingOnPackageFullName If this is a cross process hang waiting for a package, this has the full name of the package for which it is waiting.
 • WaitingOnPackageRelativeAppId Ak ide o krížový proces zablokovania čakajúci na balík, toto obsahuje relatívny identifikátor balíka.WaitingOnPackageRelativeAppId If this is a cross process hang waiting for a package, this has the relative application id of the package.

Udalosti inventáraInventory events

ChecksumDictionaryChecksumDictionary

Zoznam hodnôt odosielaných jednotlivými typmi objektu.The list of values sent by each object type.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Key Typ opisovaného objektu.Key The object type being described.
 • Value Počet odoslaných objektov tohto typu.Value The number of objects of this type that were sent.

COMPIDCOMPID

Táto udalosť poskytuje interný kompatibilný aplikačný identifikátor zariadenia, čo je dodávateľom definovaný identifikátor, ktorý Windows používa na priradenie zariadenia k súboru INF.This event provides a device's internal application compatible ID, a vendor-defined identification that Windows uses to match a device to an INF file. Zariadenie môže mať zoznam kompatibilných identifikátorov, ktoré sú k nemu priradené.A device can have a list of compatible IDs associated with it.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Order Index poľa kompatibilných identifikátorov pre zariadenie.Order The index of the array of compatible IDs for the device.
 • Value Pole kompatibilných identifikátorov pre zariadenie.Value The array of compatible IDs for the device.

HWIDHWID

Táto udalosť poskytuje interný hardvérový identifikátor zariadenia, čo je dodávateľom definovaný identifikátor, ktorý Windows používa na priradenie zariadenia k súboru INF.This event provides a device's internal hardware ID, a vendor-defined identification that Windows uses to match a device to an INF file. Vo väčšine prípadov je k zariadeniu priradený zoznam hardvérových identifikátorov.In most cases, a device has associated with it a list of hardware IDs.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Order Index poľa interných hardvérových identifikátorov pre zariadenie.Order The index of the array of internal hardware IDs for the device.
 • Value Pole interných hardvérových identifikátorov pre zariadenie.Value The array of internal hardware IDs for the device.

InstallDateArpLastModifiedInstallDateArpLastModified

Táto udalosť označuje dátum poslednej úpravy položky pridania/odstránenia programu (ARP) pomocou aktualizácie.This event indicates the date the add/remove program (ARP) entry was last modified by an update.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Order Index zoradeného poľa.Order The index of the ordered array.
 • Value Hodnota obsiahnutá v zoradenom poli.Value The value contained in the ordered array.

InstallDateFromLinkFileInstallDateFromLinkFile

Táto udalosť poskytuje dátum inštalácie aplikácie z prepojeného súboru.This event provides the application installation date from the linked file.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Order Index zoradeného poľa.Order The index of the ordered array.
 • Value Hodnota obsiahnutá v zoradenom poli.Value The value contained in the ordered array.

InstallDateMsiInstallDateMsi

Dátum inštalácie z databázy Microsoft Installer (MSI).The install date from the Microsoft installer (MSI) database.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Order Index zoradeného poľa.Order The index of the ordered array.
 • Value Hodnota obsiahnutá v zoradenom poli.Value The value contained in the ordered array.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheChecksumMicrosoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheChecksum

Táto udalosť zachytáva základné údaje kontrolného súčtu o položkách inventára zariadenia uložených vo vyrovnávacej pamäti na použitie pri overovaní kompletnosti údajov pre udalosti Microsoft.Windows.Inventory.Core.This event captures basic checksum data about the device inventory items stored in the cache for use in validating data completeness for Microsoft.Windows.Inventory.Core events. Polia vtejto udalosti sa môžu časom meniť, no vždy budú predstavovať počet daného objektu.The fields in this event may change over time, but they will always represent a count of a given object.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Device Počet objektov zariadení vo vyrovnávacej pamäti.Device A count of device objects in cache.
 • DeviceCensus Počet objektov devicecensus vo vyrovnávacej pamäti.DeviceCensus A count of devicecensus objects in cache.
 • DriverPackageExtended Počet objektov driverpackageextended vo vyrovnávacej pamäti.DriverPackageExtended A count of driverpackageextended objects in cache.
 • File Počet objektov súboru vo vyrovnávacej pamätiFile A count of file objects in cache.
 • FileSigningInfo Počet objektov podpisovania súborov vo vyrovnávacej pamäti.FileSigningInfo A count of file signing objects in cache.
 • Generic Počet generických objektov vo vyrovnávacej pamäti.Generic A count of generic objects in cache.
 • HwItem Počet hwitem objektov vo vyrovnávacej pamäti.HwItem A count of hwitem objects in cache.
 • InventoryApplication Počet objektov aplikácií vo vyrovnávacej pamäti.InventoryApplication A count of application objects in cache.
 • InventoryApplicationFile Počet objektov súborov aplikácií vo vyrovnávacej pamäti.InventoryApplicationFile A count of application file objects in cache.
 • InventoryDeviceContainer Počet objektov kontajnerov zariadení vo vyrovnávacej pamäti.InventoryDeviceContainer A count of device container objects in cache.
 • InventoryDeviceInterface Počet objektov rozhraní zariadení Plug and Play vo vyrovnávacej pamäti.InventoryDeviceInterface A count of Plug and Play device interface objects in cache.
 • InventoryDeviceMediaClass Počet objektov médií zariadení vo vyrovnávacej pamäti.InventoryDeviceMediaClass A count of device media objects in cache.
 • InventoryDevicePnp Počet objektov Plug and Play zariadenia vo vyrovnávacej pamäti.InventoryDevicePnp A count of device Plug and Play objects in cache.
 • InventoryDriverBinary Počet binárnych objektov ovládačov vo vyrovnávacej pamäti.InventoryDriverBinary A count of driver binary objects in cache.
 • InventoryDriverPackage Počet objektov zariadení vo vyrovnávacej pamäti.InventoryDriverPackage A count of device objects in cache.
 • Metadata Počet objektov metaúdajov vo vyrovnávacej pamäti.Metadata A count of metadata objects in cache.
 • Orphan Počet objektov osamotených súborov vo vyrovnávacej pamäti.Orphan A count of orphan file objects in cache.
 • Programs Počet objektov programov vo vyrovnávacej pamäti.Programs A count of program objects in cache.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheVersionsMicrosoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheVersions

Táto udalosť odosiela verzie komponentov inventára o údajoch o inventári zariadenia.This event sends inventory component versions for the Device Inventory data.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • aeinv Verzia komponentu inventára aplikácie.aeinv The version of the App inventory component.
 • aeinv.dll Verzia komponentu inventára aplikácie.aeinv.dll The version of the App inventory component.
 • devinv Verzia súboru komponentu inventára zariadenia.devinv The file version of the Device inventory component.
 • devinv.dll Verzia súboru komponentu inventára zariadenia.devinv.dll The file version of the Device inventory component.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.FileSigningInfoAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.FileSigningInfoAdd

Táto udalosť vymenúva podpisy súborov, či už balíkov ovládačov alebo spustiteľných súborov aplikácie.This event enumerates the signatures of files, either driver packages or application executables. Pri ovládačoch balíkov sa tieto údaje zhromažďujú na požiadanie cez príkaz Telecommand, aby sa obmedzili na balíky nerozpoznaných ovládačov, čím sa šetrí čas klienta a priestor na serveri.For driver packages, this data is collected on demand via Telecommand to limit it only to unrecognized driver packages, saving time for the client and space on the server. Pri aplikáciách sa tieto údaje zhromažďujú pre maximálne 10 náhodných spustiteľných súborov v systéme.For applications, this data is collected for up to 10 random executables on a system.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CatalogSigners Podpisovatelia z katalógu.CatalogSigners Signers from catalog. Každý podpisovateľ začína reťazcom.Each signer starts with Chain.
 • DriverPackageStrongName Voliteľné.DriverPackageStrongName Optional. Je k dispozícii iba v prípade, že z balíka súborov ovládača sa zhromažďuje hodnota FileSigningInfo.Available only if FileSigningInfo is collected on a driver package.
 • EmbeddedSigners Vložení podpisovatelia.EmbeddedSigners Embedded signers. Každý podpisovateľ začína reťazcom.Each signer starts with Chain.
 • Názov súboru Názov súboru, ktorého podpisy sú uvedené.FileName The file name of the file whose signatures are listed.
 • FileType Súbor typu exe alebo sys, v závislosti od toho, či ide o balík súborov ovládača alebo spustiteľný súbor aplikácie.FileType Either exe or sys, depending on if a driver package or application executable.
 • InventoryVersion Verzia súboru inventára, ktorý vytvára udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Thumbprint Hodnota hash listového uzla oddelená čiarkami pre každého podpisovateľa.Thumbprint Comma separated hash of the leaf node of each signer. Bodkočiarka sa používa na oddelenie hodnoty CatalogSigners od hodnoty EmbeddedSigners.Semicolon is used to separate CatalogSigners from EmbeddedSigners. Vždy bude ukončená čiarkou.There will always be a trailing comma.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationAdd

Táto udalosť odosiela základné metaúdaje o aplikácií v systéme, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends basic metadata about an application on the system to help keep Windows up to date.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • HiddenArp Označuje, či sa program skrýva pred zobrazovaním vo vyrovnávacej pamäti ARP.HiddenArp Indicates whether a program hides itself from showing up in ARP.
 • InstallDate Dátum nainštalovania aplikácie (najlepší odhad na základe heuristiky dátumu vytvorenia priečinka).InstallDate The date the application was installed (a best guess based on folder creation date heuristics).
 • InstallDateArpLastModified Dátum kľúča databázy Registry vyrovnávacej pamäte ARP pre danú aplikáciu.InstallDateArpLastModified The date of the registry ARP key for a given application. Naznačuje dátum inštalácie, no nie je vždy presný.Hints at install date but not always accurate. Prenáša sa ako pole.Passed as an array. Príklad: 4/11/2015 00:00:00 Pozrite si InstallDateArpLastModified.Example: 4/11/2015 00:00:00 See InstallDateArpLastModified.
 • InstallDateFromLinkFile Odhadovaný dátum nainštalovania založený na prepojeniach na súbory.InstallDateFromLinkFile The estimated date of install based on the links to the files. Prenáša sa ako pole.Passed as an array. Pozrite si InstallDateFromLinkFile.See InstallDateFromLinkFile.
 • InstallDateMsi Dátum inštalácie, ak bola aplikácia nainštalovaná prostredníctvom nástroja Microsoft Installer (MSI).InstallDateMsi The install date if the application was installed via Microsoft Installer (MSI). Prenáša sa ako pole.Passed as an array. Pozrite si InstallDateMsi.See InstallDateMsi.
 • InventoryVersion Verzia súboru inventára, ktorý vytvára udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Language Kód jazyka programu.Language The language code of the program.
 • MsiPackageCode Identifikátor GUID, ktorý opisuje balík MSI.MsiPackageCode A GUID that describes the MSI Package. Balík MSI môže tvoriť viacero produktov (aplikácií).Multiple 'Products' (apps) can make up an MsiPackage.
 • MsiProductCode Identifikátor GUID, ktorý opisuje produkt MSI.MsiProductCode A GUID that describe the MSI Product.
 • Name Názov aplikácie.Name The name of the application.
 • OSVersionAtInstallTime Štyri oktetá z verzie OS v čase nainštalovania aplikácie.OSVersionAtInstallTime The four octets from the OS version at the time of the application's install.
 • PackageFullName Úplný názov balíka pre aplikáciu Storu.PackageFullName The package full name for a Store application.
 • ProgramInstanceId Hodnota hash identifikátorov v aplikácií.ProgramInstanceId A hash of the file IDs in an app.
 • Publisher Vydavateľ aplikácie.Publisher The Publisher of the application. Poloha vytiahnutá z pola Zdroj.Location pulled from depends on the 'Source' field.
 • RootDirPath Cesta ku koreňovému priečinku, do ktorého bol program nainštalovaný.RootDirPath The path to the root directory where the program was installed.
 • Source Spôsob nainštalovania programu (napríklad ARP, MSI, Appx).Source How the program was installed (for example, ARP, MSI, Appx).
 • StoreAppType Nižšie zaradenie typu aplikácie v Microsoft Store, napríklad UWP alebo Win8StoreApp.StoreAppType A sub-classification for the type of Microsoft Store app, such as UWP or Win8StoreApp.
 • Type "Jeden z typov ("Aplikácia", "Hotfix", "BOE", "Služba", "Neznáme").Type One of ("Application", "Hotfix", "BOE", "Service", "Unknown"). Typ Aplikácia označuje aplikáciu Win32 alebo Appx, Hotfix označuje aktualizácie aplikácií (KB), BOE označuje aplikáciu bez záznamu ARP alebo MSI a typ Služba označuje, že ide o službu.Application indicates Win32 or Appx app, Hotfix indicates app updates (KBs), BOE indicates it's an app with no ARP or MSI entry, Service indicates that it is a service. Aplikácia a BOE sú najčastejšie typy.Application and BOE are the ones most likely seen.
 • Version Číslo verzie programu.Version The version number of the program.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverAdd

Táto udalosť predstavuje to, čo inštalujú aplikácie a ovládače.This event represents what drivers an application installs.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverStartSync

Udalosť The InventoryApplicationDriverStartSync označuje, že bude odoslaná nová množina udalostí InventoryApplicationDriverStartAdd.The InventoryApplicationDriverStartSync event indicates that a new set of InventoryApplicationDriverStartAdd events will be sent.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkAdd

Táto udalosť poskytuje základné metaúdaje o rámcoch, na ktorých môže byť aplikácia závislá.This event provides the basic metadata about the frameworks an application may depend on.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryApplicationFrameworkAdd.This event indicates that a new set of InventoryApplicationFrameworkAdd events will be sent.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationRemove

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryDevicePnpAdd.This event indicates that a new set of InventoryDevicePnpAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia súboru inventára, ktorý vytvára udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryApplicationAdd.This event indicates that a new set of InventoryApplicationAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia súboru inventára, ktorý vytvára udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerAdd

Táto udalosť odosiela základné metaúdaje o kontajneri zariadenia (ako je napr. monitor alebo tlačiareň na rozdiel od zariadenia Plug and Play), čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends basic metadata about a device container (such as a monitor or printer as opposed to a Plug and Play device) to help keep Windows up to date.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Categories Zoznam funkčných kategórií oddelený čiarkami, do ktorého kontajner patrí.Categories A comma separated list of functional categories in which the container belongs.
 • DiscoveryMethod Metóda zisťovania kontajnera zariadenia.DiscoveryMethod The discovery method for the device container.
 • FriendlyName Názov kontajnera zariadenia.FriendlyName The name of the device container.
 • InventoryVersion Verzia súboru inventára, ktorý vytvára udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • IsActive Je zariadenie je pripojené alebo bolo videné počas posledných 14 dní?IsActive Is the device connected, or has it been seen in the last 14 days?
 • IsConnected Pri fyzicky pripojených zariadeniach je táto hodnota rovnaká ako hodnota IsPresent.IsConnected For a physically attached device, this value is the same as IsPresent. Pri bezdrôtových zariadeniach táto hodnota predstavuje komunikačné prepojenie.For wireless a device, this value represents a communication link.
 • IsMachineContainer Je kontajner sám koreňovým zariadením?IsMachineContainer Is the container the root device itself?
 • IsNetworked Je toto sieťové zariadenie?IsNetworked Is this a networked device?
 • IsPaired Vyžaduje kontajner zariadenia párovanie?IsPaired Does the device container require pairing?
 • Manufacturer Názov výrobcu kontajnera zariadenia.Manufacturer The manufacturer name for the device container.
 • ModelId Jedinečné ID modelu.ModelId A unique model ID.
 • ModelName Názov modelu.ModelName The model name.
 • ModelNumber Číslo modelu kontajnera zariadenia.ModelNumber The model number for the device container.
 • PrimaryCategory Primárna kategória kontajnera zariadenia.PrimaryCategory The primary category for the device container.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryDeviceContainer už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryDeviceContainer object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia súboru inventára, ktorý vytvára udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryDeviceContainerAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceContainerAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia súboru inventára, ktorý vytvára udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceAdd

Táto udalosť získava informácie o rozhraniach senzorov dostupných v zariadení.This event retrieves information about what sensor interfaces are available on the device.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Accelerometer3D Označuje, či bol nájdený senzor trojrozmerného akcelerometra.Accelerometer3D Indicates if an Accelerator3D sensor is found.
 • ActivityDetection Označuje, či bol nájdený senzor zisťovania aktivity.ActivityDetection Indicates if an Activity Detection sensor is found.
 • AmbientLight Označuje, či bol nájdený senzor osvetlenia prostredia.AmbientLight Indicates if an Ambient Light sensor is found.
 • Barometer Označuje, či bol nájdený senzor barometra.Barometer Indicates if a Barometer sensor is found.
 • Custom Označuje, či bol nájdený vlastný senzor.Custom Indicates if a Custom sensor is found.
 • FloorElevation Označuje, či bol nájdený senzor sklonu podlahy.FloorElevation Indicates if a Floor Elevation sensor is found.
 • GeomagneticOrientation Označuje, či bol nájdený senzor geomagnetickej orientácie (kompas).GeomagneticOrientation Indicates if a Geo Magnetic Orientation sensor is found.
 • GravityVector Označuje, či bol nájdený senzor vektoru gravitácie.GravityVector Indicates if a Gravity Detector sensor is found.
 • Gyrometer3D Označuje, či bol nájdený senzor Gyrometer3D.Gyrometer3D Indicates if a Gyrometer3D sensor is found.
 • Humidity Označuje, či bol nájdený senzor vlhkosti.Humidity Indicates if a Humidity sensor is found.
 • InventoryVersion Verzia súboru inventára, ktorý vytvára udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • LinearAccelerometer Označuje, či bol nájdený senzor lineárneho akcelerometra.LinearAccelerometer Indicates if a Linear Accelerometer sensor is found.
 • Magnetometer3D Označuje, či bol nájdený senzor trojrozmerného magnetometra.Magnetometer3D Indicates if a Magnetometer3D sensor is found.
 • Orientation Označuje, či bol nájdený senzor orientácie.Orientation Indicates if an Orientation sensor is found.
 • Pedometer Označuje, či bol nájdený senzor krokov.Pedometer Indicates if a Pedometer sensor is found.
 • Proximity Označuje, či bol nájdený senzor priblíženia.Proximity Indicates if a Proximity sensor is found.
 • RelativeOrientation Označuje, či bol nájdený senzor relatívnej orientácie.RelativeOrientation Indicates if a Relative Orientation sensor is found.
 • SimpleDeviceOrientation Označuje, či bol nájdený senzor jednoduchej orientácie zariadenia.SimpleDeviceOrientation Indicates if a Simple Device Orientation sensor is found.
 • Temperature Označuje, či bol nájdený senzor teploty.Temperature Indicates if a Temperature sensor is found.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryDeviceInterfaceAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceInterfaceAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia súboru inventára, ktorý vytvára udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassAdd

Táto udalosť odosiela ďalšie metaúdaje o zariadení Plug and Play, ktoré je jedinečné pre konkrétnu triedu zariadení, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends additional metadata about a Plug and Play device that is specific to a particular class of devices to help keep Windows up to date while reducing overall size of data payload.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Audio_CaptureDriver Ovládač koncového bodu snímania zvukového zariadenia.Audio_CaptureDriver The Audio device capture driver endpoint.
 • Audio_RenderDriver Ovládač koncového bodu vykresľovania zvukového zariadenia.Audio_RenderDriver The Audio device render driver endpoint.
 • InventoryVersion Verzia súboru inventára, ktorý vytvára udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryDeviceMediaClassRemove už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryDeviceMediaClassRemove object is no longer present.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia súboru inventára, ktorý vytvára udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryDeviceMediaClassSAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceMediaClassSAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia súboru inventára, ktorý vytvára udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryDevicePnpRemove už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryDevicePnpRemove object is no longer present.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryDevicePnpAdd.This event indicates that a new set of InventoryDevicePnpAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassAdd

Táto udalosť odosiela základné metadáta o rozbočovačoch USB v zariadení.This event sends basic metadata about the USB hubs on the device.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryDeviceUsbHubClassAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceUsbHubClassAdd events will be sent.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryAdd

Táto udalosť odosiela základné metaúdaje o binárnych súboroch ovládačov spustených v systéme, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends basic metadata about driver binaries running on the system to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • DriverCheckSum Kontrolný súčet súboru ovládača.DriverCheckSum The checksum of the driver file.
 • DriverCompany Názov spoločnosti, ktorá ovládač vyvinula.DriverCompany The company name that developed the driver.
 • DriverInBox Je ovládač súčasťou operačného systému?DriverInBox Is the driver included with the operating system?
 • DriverIsKernelMode Ide oovládač režimu jadra?DriverIsKernelMode Is it a kernel mode driver?
 • DriverName Názov súboru ovládača.DriverName The file name of the driver.
 • DriverPackageStrongName Silný názov balíka ovládača.DriverPackageStrongName The strong name of the driver package
 • DriverSigned Silný názov balíka ovládača.DriverSigned The strong name of the driver package
 • DriverTimeStamp Nízkych 32 bitov časovej pečiatky súboru ovládača.DriverTimeStamp The low 32 bits of the time stamp of the driver file.
 • DriverType Bitové pole vlastností ovládača: 1.DriverType A bitfield of driver attributes: 1. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_PRINTER 0x0001.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_PRINTER 0x0001. 2.2. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_KERNEL 0x0002.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_KERNEL 0x0002. 3.3. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_USER 0x0004.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_USER 0x0004. 4.4. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SIGNED 0x0008.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SIGNED 0x0008. 5.5. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_IS_INBOX 0x0010.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_INBOX 0x0010. 6.6. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_IS_WINQUAL 0x0040.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_WINQUAL 0x0040. 7.7. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SELF_SIGNED 0x0020.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SELF_SIGNED 0x0020. 8.8. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_IS_CI_SIGNED 0x0080.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_CI_SIGNED 0x0080. 9.9. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_HAS_BOOT_SERVICE 0x0100.define DRIVER_MAP_DRIVER_HAS_BOOT_SERVICE 0x0100. 10.10. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_I386 0x10000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_I386 0x10000. 11.11. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_IA64 0x20000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_IA64 0x20000. 12.12. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_AMD64 0x40000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_AMD64 0x40000. 13.13. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARM 0x100000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARM 0x100000. 14.14. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_THUMB 0x200000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_THUMB 0x200000. 15.15. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARMNT 0x400000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARMNT 0x400000. 16.16. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_IS_TIME_STAMPED 0x800000.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_TIME_STAMPED 0x800000.
 • DriverVersion Verzia súboru ovládača.DriverVersion The version of the driver file.
 • ImageSize Veľkosť súboru ovládača.ImageSize The size of the driver file.
 • Inf Názov súboru INF.Inf The name of the INF file.
 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Product Názov produktu, ktorý je súčasťou súboru ovládača.Product The product name that is included in the driver file.
 • ProductVersion Verzia produktu, ktorá je súčasťou súboru ovládača.ProductVersion The product version that is included in the driver file.
 • Service Názov služby inštalovanej do zariadenia.Service The name of the service that is installed for the device.
 • WdfVersion Verzia rámca Windows Driver Framework.WdfVersion The Windows Driver Framework version.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryDriverBinary už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryDriverBinary object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryDriverBinaryAdd.This event indicates that a new set of InventoryDriverBinaryAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageAdd

Táto udalosť odosiela základné metaúdaje o nainštalovaných balíkoch ovládačov, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends basic metadata about drive packages installed on the system to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Class Názov triedy ovládača zariadenia.Class The class name for the device driver.
 • ClassGuid Identifikátor GUID triedy ovládača zariadenia.ClassGuid The class GUID for the device driver.
 • Date Dátum balíka ovládačov.Date The driver package date.
 • Directory Cesta k balíku súborov ovládača.Directory The path to the driver package.
 • Inf Názov INF balíka súborov ovládača.Inf The INF name of the driver package.
 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Provider Poskytovateľ balíka ovládačov.Provider The provider for the driver package.
 • SubmissionId Identifikátor balíka ovládačov na odoslanie vo formáte HLK .SubmissionId The HLK submission ID for the driver package.
 • Version Verzia balíka ovládačov.Version The version of the driver package.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryDriverPackageRemove už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryDriverPackageRemove object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of InventoryDriverPackageAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticAdd

Táto udalosť odošle zhromaždené podrobnosti do konkrétnej aplikácie v zdrojovom zariadení.This event sends details collected for a specific application on the source device.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AhaVersion Binárna verzia nástroja na analýzu stavu aplikácie.AhaVersion The binary version of the App Health Analyzer tool.
 • ApplicationErrors Počet chýb aplikácie z denníka udalostí.ApplicationErrors The count of application errors from the event log.
 • Bitness Typ architektúry aplikácie (16-bitová, 32-bitová alebo 64-bitová).Bitness The architecture type of the application (16 Bit or 32 bit or 64 bit).
 • device_level Rôzne verzie JRE/JAVA nainštalované v konkrétnom zariadení.device_level Various JRE/JAVA versions installed on a particular device.
 • ExtendedProperties Atribút, ktoré sa používa na zhromažďovanie všetkých ostatných atribútov v tomto type udalosti.ExtendedProperties Attribute used for aggregating all other attributes under this event type.
 • Jar Príznak na rozhodovanie, či má aplikácia závislosť na súbore Java JAR.Jar Flag to determine if an app has a Java JAR file dependency.
 • Jre Príznak na rozhodovanie, či má aplikácia závislosť na architektúre Java JRE.Jre Flag to determine if an app has JRE framework dependency.
 • Jre_version Verzie JRE, na ktorých aplikácia deklarovala závislosť rámca.Jre_version JRE versions an app has declared framework dependency for.
 • Name Názovaplikácie.Name Name of the application.
 • NonDPIAware Príznak na určenie, či aplikácia nedetekuje DPI.NonDPIAware Flag to determine if an app is non-DPI aware
 • NumBinaries Počet všetkých binárnych súborov (.sys, .dll, .ini) z umiestnenia inštalácie aplikácie.NumBinaries Count of all binaries (.sys,.dll,.ini) from application install location.
 • RequiresAdmin Príznak na rozhodovanie, či aplikácia vyžaduje na spustenie práva správcu.RequiresAdmin Flag to determine if an app requests admin privileges for execution.
 • RequiresAdminv2 Ďalší príznak na rozhodovanie, či aplikácia vyžaduje na spustenie práva správcu.RequiresAdminv2 Additional flag to determine if an app requests admin privileges for execution.
 • RequiresUIAccess Príznak na rozhodovanie, či aplikácia založená na funkciách používateľského rozhrania na zjednodušenie ovládania.RequiresUIAccess Flag to determine if an app is based on UI features for accessibility.
 • VB6 Príznak na rozhodovanie či je aplikácia založená na architektúre VB6.VB6 Flag to determine if an app is based on VB6 framework.
 • VB6v2 Ďalší príznak na rozhodovanie či je aplikácia založená na architektúre VB6.VB6v2 Additional flag to determine if an app is based on VB6 framework.
 • Version Verzia aplikácie.Version Version of the application.
 • VersionCheck Príznak na rozhodovanie, či je aplikácia staticky závislá na verzii OS.VersionCheck Flag to determine if an app has a static dependency on OS version.
 • VersionCheckv2 Ďalší príznak na rozhodovanie, či je aplikácia staticky závislá na verzii OS.VersionCheckv2 Additional flag to determine if an app has a static dependency on OS version.

Microsoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticStartSync

Táto udalosť označuje začiatok radu udalostí AppHealthStaticAdd.This event indicates the beginning of a series of AppHealthStaticAdd events.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AllowTelemetry Označuje prítomnosť príkazu allowtelemetry v príkazovom riadku.AllowTelemetry Indicates the presence of the 'allowtelemetry' command line argument.
 • CommandLineArgs Argumenty prikazového riadka vypustené pri spúšťaní spustiteľného súboru na analýzu stavu aplikácie.CommandLineArgs Command line arguments passed when launching the App Health Analyzer executable.
 • Enhanced Označuje prítomnosť príkazu enhanced v príkazovom riadku.Enhanced Indicates the presence of the 'enhanced' command line argument.
 • StartTime Koordinovaný svetový dátum a čas odoslania tejto akcie.StartTime UTC date and time at which this event was sent.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInAdd

Invalid variant – Poskytuje údaje onainštalovaných doplnkoch balíka Office.Invalid variant - Provides data on the installed Office Add-ins

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInRemove

Označuje, že tento konkrétny dátový objekt reprezentovaný položkou objectInstanceId už nie je prítomný.Indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInStartSync

Táto udalosť označuje, že sa pre tento typ objektu generuje nová synchronizácia.This event indicates that a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersAdd

Poskytuje údaje oidentifikátoroch balíka Office.Provides data on the Office identifiers.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersStartSync

Udalosť diagnostiky, ktorá označuje, že pre tento typ objektu sa generuje nová synchronizácia.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsAdd

Poskytuje údaje o funkciách Internet Explorera týkajúcich sa balíka Office.Provides data on Office-related Internet Explorer features.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsStartSync

Udalosť diagnostiky, ktorá označuje, že pre tento typ objektu sa generuje nová synchronizácia.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsAdd

Táto udalosť poskytuje údaje prehľadu o nainštalovaných produktoch balíka Office.This event provides insight data on the installed Office products

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsRemove

Označuje, že tento konkrétny dátový objekt reprezentovaný položkou objectInstanceId už nie je prítomný.Indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsStartSync

Táto udalosť diagnostiky označuje, že pre tento typ objektu sa generuje nová synchronizácia.This diagnostic event indicates that a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsAdd

Popisuje nainštalované produkty balíka Office.Describes Office Products installed.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsStartSync

Udalosť diagnostiky, ktorá označuje, že pre tento typ objektu sa generuje nová synchronizácia.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsAdd

Táto udalosť popisuje rôzne nastavenia balíka Office.This event describes various Office settings

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsStartSync

Označuje, že sa pre tento typ objektu generuje nová synchronizácia.Indicates a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsStartSync

Táto udalosť označuje, že pre tento typ objektu sa generuje nová synchronizácia.This event indicates that a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAStartSync

Udalosť diagnostiky, ktorá označuje, že pre tento typ objektu sa generuje nová synchronizácia.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoAdd

Poskytuje údaje oproduktoch platformy UUP (Unified Update Platform) aoich aktuálnej verzii.Provides data on Unified Update Platform (UUP) products and what version they are at.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoStartSync

Udalosť diagnostiky, ktorá označuje, že pre tento typ objektu sa generuje nová synchronizácia.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.ChecksumMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.Checksum

Táto udalosť sumarizuje počty udalostí InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd.This event summarizes the counts for the InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd events.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ChecksumDictionary Počet každého indikátora operačného systému.ChecksumDictionary A count of each operating system indicator. Pozrite si ChecksumDictionary.See ChecksumDictionary.
 • PCFP Ekvivalent poľa InventoryId, ktorý sa nachádza v ostatných kľúčových udalostiach.PCFP Equivalent to the InventoryId field that is found in other core events.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorAddMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd

Tieto udalosti predstavujú základné metaúdaje o indikátoroch OS nainštalovaných v systéme, ktoré sa používajú na udržiavanie zariadenia v neustále aktualizovanom stave.These events represent the basic metadata about the OS indicators installed on the system which are used for keeping the device up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • IndicatorValue Hodnota indikátora.IndicatorValue The indicator value.
 • Value Opisuje indikátor operačného systému, ktorý môže byť relevantný pre inováciu zariadenia.Value Describes an operating system indicator that may be relevant for the device upgrade.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorEndSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorEndSync

Táto udalosť označuje, že bola odoslaná nová množina udalostí InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd.This event indicates that a new set of InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd events has been sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorRemove

Táto udalosť je náprotivkom udalosti InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd, ktorá označuje, že položka bola odstránená.This event is a counterpart to InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd that indicates that the item has been removed.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorStartSync

Táto udalosť označuje, že bude odoslaná nová množina udalostí InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd.This event indicates that a new set of InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

STACKIDSTACKID

Táto udalosť poskytuje interné kompatibilné ID zásobníka.This event provides the internal compatible ID for the stack.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • Order Index zoradeného poľa.Order The index of the ordered array.
 • Value Hodnota obsiahnutá v zoradenom poli.Value The value contained in the ordered array.

Udalosti jadraKernel events

Vstupno-výstupné operácieIO

Táto udalosť udáva počet bajtov, ktoré sa čítajú z operačného systému alebo operačným systémom a zapisujú do operačného systému alebo operačným systémom po spustení systému.This event indicates the number of bytes read from or read by the OS and written to or written by the OS upon system startup.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • BytesRead Celkový počet bajtov, ktoré sa čítajú z operačného systému alebo operačným systémom po spustení systému.BytesRead The total number of bytes read from or read by the OS upon system startup.
 • BytesWritten Celkový počet bajtov, ktoré sa zapisujú do operačného systému alebo operačným systémom po spustení systému.BytesWritten The total number of bytes written to or written by the OS upon system startup.

Microsoft.Windows.Kernel.BootEnvironment.OsLaunchMicrosoft.Windows.Kernel.BootEnvironment.OsLaunch

Táto udalosť obsahuje základné údaje o operačnom systéme zhromaždené počas spustenia, ktoré slúžia na vyhodnotenie úspešnosti procesu inovácie.This event includes basic data about the Operating System, collected during Boot and used to evaluate the success of the upgrade process.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • BootApplicationId V tomto poli sa nachádza identifikátor aplikácie zavádzacieho programu operačného systému.BootApplicationId This field tells us what the OS Loader Application Identifier is.
 • BootAttemptCount Počet po sebe nasledujúcich pokusov, kedy sa správca spustenia pokúsil spustiť operačný systém.BootAttemptCount The number of consecutive times the boot manager has attempted to boot into this operating system.
 • BootSequence Aktuálne ID spustenia, ktoré sa používa na koreláciu udalostí spojených s konkrétnou reláciou spustenia.BootSequence The current Boot ID, used to correlate events related to a particular boot session.
 • BootStatusPolicy Identifikuje príslušnú politiku stavu spustenia.BootStatusPolicy Identifies the applicable Boot Status Policy.
 • BootType Identifikuje typ spustenia (napríklad: spustenie vypnutého zariadenia, zariadenia v režime dlhodobého spánku alebo v režime spánku).BootType Identifies the type of boot (e.g.: "Cold", "Hiber", "Resume").
 • EventTimestamp Sekundy, ktoré uplynuli od ľubovoľného časového bodu.EventTimestamp Seconds elapsed since an arbitrary time point. Možno to použiť na identifikáciu časového rozdielu za sebou nasledujúcich vykonaných pokusov o spustenie.This can be used to identify the time difference in successive boot attempts being made.
 • FirmwareResetReasonEmbeddedController Dôvod na obnovenie systému poskytnutý firmvérom.FirmwareResetReasonEmbeddedController Reason for system reset provided by firmware.
 • FirmwareResetReasonEmbeddedControllerAdditional Ďalšie informácie o dôvode na obnovenie systému, ktoré v prípade potreby firmvér poskytne.FirmwareResetReasonEmbeddedControllerAdditional Additional information on system reset reason provided by firmware if needed.
 • FirmwareResetReasonPch Dôvod na obnovenie systému poskytnutý firmvéromFirmwareResetReasonPch Reason for system reset provided by firmware.
 • FirmwareResetReasonPchAdditional Ďalšie informácie o dôvode na obnovenie systému, ktoré v prípade potreby firmvér poskytne.FirmwareResetReasonPchAdditional Additional information on system reset reason provided by firmware if needed.
 • FirmwareResetReasonSupplied Príznak označujúci, že firmvér poskytol dôvod na obnovenie systému.FirmwareResetReasonSupplied Flag indicating that a reason for system reset was provided by firmware.
 • IO Množstvo údajov zapísané na disk a čítané z disku zavádzacím programom operačného systému počas spúšťania.IO Amount of data written to and read from the disk by the OS Loader during boot. Pozrite si tému Vstupno-výstupné operácie.See IO.
 • LastBootSucceeded Príznak označujúci úspešnosť posledného spustenia.LastBootSucceeded Flag indicating whether the last boot was successful.
 • LastShutdownSucceeded Príznak označujúci úspešnosť posledného vypnutia.LastShutdownSucceeded Flag indicating whether the last shutdown was successful.
 • MenuPolicy Typ ponuky rozšírených možností, ktorá sa má zobraziť používateľovi (staršia verzia, štandardná verzia atď.).MenuPolicy Type of advanced options menu that should be shown to the user (Legacy, Standard, etc.).
 • RecoveryEnabled Označuje, či je zapnuté obnovenie.RecoveryEnabled Indicates whether recovery is enabled.
 • UserInputTime Čas, počas ktorého zavádzací program aplikácie čakal na vstup používateľa.UserInputTime The amount of time the loader application spent waiting for user input.

Microsoft.Windows.Kernel.Power.OSStateChangeMicrosoft.Windows.Kernel.Power.OSStateChange

Táto udalosť označuje prechod medzi stavmi operačného systému (napr. zapnuté, vypnuté, spánok atď.).This event denotes the transition between operating system states (e.g., On, Off, Sleep, etc.). Použitím tejto udalosti s nástrojmi Windows Analytics môžu organizácie použiť túto položku na sledovanie spoľahlivosti a výkonu spravovaných zariadení.By using this event with Windows Analytics, organizations can use this to help monitor reliability and performance of managed devices.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AcPowerOnline Ak je hodnota TRUE, zariadenie používa napájanie zo siete.AcPowerOnline If "TRUE," the device is using AC power. Ak je hodnota FALSE, zariadenie používa napájanie z batérie.If "FALSE," the device is using battery power.
 • ActualTransitions Toto poskytne skutočný počet prechodov.ActualTransitions This will give the actual transitions number
 • BatteryCapacity Maximálna kapacita batérie v mWh.BatteryCapacity Maximum battery capacity in mWh
 • BatteryCharge Aktuálna úroveň nabitia batérie ako percento celkovej kapacity.BatteryCharge Current battery charge as a percentage of total capacity
 • BatteryDischarging Príznak označujúci, či sa batéria vybíja alebo nabíja.BatteryDischarging Flag indicating whether the battery is discharging or charging
 • BootId Monotónne sa zvyšujúce ID spustenia, pri inováciách sa resetuje.BootId Monotonically increasing boot id, reset on upgrades.
 • BootTimeUTC Čas spustenia v čase UTC súboru.BootTimeUTC Boot time in UTC file time.
 • EventSequence Monotónne sa zvyšujúce číslo udalosti pre udalosti OsStateChange zapísané do denníka počas tohto spustenia.EventSequence Monotonically increasing event number for OsStateChange events logged during this boot.
 • LastStateTransition Predchádzajúci prechod do iného stavu v zariadení.LastStateTransition The previous state transition on the device.
 • LastStateTransitionSub Predchádzajúci subprechod do iného stavu v zariadení.LastStateTransitionSub The previous state subtransition on the device.
 • StateDurationMS Milisekundy strávené v stave, z ktorého sa odchádza.StateDurationMS Milliseconds spent in the state being departed
 • StateTransition Typ prechodu PowerOn=1, Shutdown, Suspend, Resume, Heartbeat.StateTransition Transition type PowerOn=1, Shutdown, Suspend, Resume, Heartbeat.
 • StateTransitionSub Typ subprechodu Normal=1, Reboot, Hiberboot, Standby, Hibernate, ConnectedStandby, Reserved, HybridSleep.StateTransitionSub Subtransition type Normal=1, Reboot, Hiberboot, Standby, Hibernate, ConnectedStandby, Reserved, HybridSleep.
 • TotalDurationMS Celkový čas behu zariadenia v milisekundách v čase na nástenných hodinách.TotalDurationMS Total time device has been up in milliseconds in wall clock time.
 • TotalUptimeMS Celkový čas v milisekundách, počas ktorého bolo zariadenie zapnuté a nebolo v režime odstavenia.TotalUptimeMS Total time device has been on (not in a suspended state) in milliseconds.
 • TransitionsToOn TransitionsToOn sa prírastkovo zvyšuje zakaždým, keď systém úspešne dokončí udalosť spánku systému, a odosiela sa ako súčasť udalosti PowerTransitionEnd ETW.TransitionsToOn TransitionsToOn increments each time the system successfully completes a system sleep event, and is sent as part of the PowerTransitionEnd ETW event.
 • UptimeDeltaMS Trvanie v poslednom stave v milisekundách.UptimeDeltaMS Duration in last state in milliseconds.

Udalosti migrácieMigration events

Microsoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFSysMicrosoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFSys

Táto udalosť vracia údaje týkajúce sa počtu objektov migrácie vrôznych fázach počas aktualizácie funkcií.This event returns data about the count of the migration objects across various phases during feature update.

Microsoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFUsrMicrosoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFUsr

Táto udalosť vráti údaje na sledovanie počtu objektov migrácie v rôznych fázach počas aktualizácie funkcií.This event returns data to track the count of the migration objects across various phases during feature update.

Udalosti OneDriveOneDrive events

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.APIOperationMicrosoft.OneDrive.Sync.Setup.APIOperation

Táto udalosť obsahuje základné údaje o operáciách rozhrania API služby OneDrive počas inštalovania a odinštalovania.This event includes basic data about install and uninstall OneDrive API operations.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • APIName Názov rozhrania API.APIName The name of the API.
 • Duration Dĺžka trvania operácie.Duration How long the operation took.
 • IsSuccess Bola operácia úspešná?IsSuccess Was the operation successful?
 • ResultCode Kód výsledku.ResultCode The result code.
 • ScenarioName Názov scenára.ScenarioName The name of the scenario.

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.EndExperienceMicrosoft.OneDrive.Sync.Setup.EndExperience

Táto udalosť obsahuje zhrnutie úspešnej alebo neúspešnej inštalácie.This event includes a success or failure summary of the installation.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • APIName Názov rozhrania API.APIName The name of the API.
 • HResult Označuje kód výsledku udalostiHResult Indicates the result code of the event
 • IsSuccess Bola operácia úspešná?IsSuccess Was the operation successful?
 • ScenarioName Názov scenára.ScenarioName The name of the scenario.

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.OSUpgradeInstallationOperationMicrosoft.OneDrive.Sync.Setup.OSUpgradeInstallationOperation

Táto udalosť sa týka verzie OS ak je OS inovovaný počas inštalácie služby OneDrive.This event is related to the OS version when the OS is upgraded with OneDrive installed.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CurrentOneDriveVersion Aktuálna verzia OneDrivu.CurrentOneDriveVersion The current version of OneDrive.
 • CurrentOSBuildBranch Aktuálna vetva operačného systému (OS).CurrentOSBuildBranch The current branch of the operating system.
 • CurrentOSBuildNumber Aktuálna zostava OS.CurrentOSBuildNumber The current build number of the operating system.
 • CurrentOSVersion Najnovšia verzia operačného systému.CurrentOSVersion The current version of the operating system.
 • HResult Hodnota HResult operácie.HResult The HResult of the operation.
 • SourceOSBuildBranch Zdrojová vetva OS.SourceOSBuildBranch The source branch of the operating system.
 • SourceOSBuildNumber Číslo zdrojovej zostavy OS.SourceOSBuildNumber The source build number of the operating system.
 • SourceOSVersion Zdrojová verzia operačného systému.SourceOSVersion The source version of the operating system.

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.RegisterStandaloneUpdaterAPIOperationMicrosoft.OneDrive.Sync.Setup.RegisterStandaloneUpdaterAPIOperation

Táto udalosť sa týka registrovania alebo odregistrovania úlohy aktualizácie služby OneDrive.This event is related to registering or unregistering the OneDrive update task.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • APIName Názov rozhrania API.APIName The name of the API.
 • IsSuccess Bola operácia úspešná?IsSuccess Was the operation successful?
 • RegisterNewTaskResult Hodnota HResult operácie RegisterNewTask.RegisterNewTaskResult The HResult of the RegisterNewTask operation.
 • ScenarioName Názov scenára.ScenarioName The name of the scenario.
 • UnregisterOldTaskResult Hodnota HResult operácie UnregisterOldTask.UnregisterOldTaskResult The HResult of the UnregisterOldTask operation.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.ComponentInstallStateMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.ComponentInstallState

Táto udalosť obsahuje základné údaje o stave inštalácie súčastí závislých súčastí OneDrivu.This event includes basic data about the installation state of dependent OneDrive components.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • ComponentName Názov závislej súčasti.ComponentName The name of the dependent component.
 • isInstalled Je závislá súčasť nainštalovaná?isInstalled Is the dependent component installed?

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.OfficeRegistrationMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.OfficeRegistration

Táto udalosť označuje stav integrácie OneDrivu s balíkom Microsoft Office.This event indicates the status of the OneDrive integration with Microsoft Office.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • isValid Je registrácia balíka Microsoft Office platná?isValid Is the Microsoft Office registration valid?

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.OverlayIconStatusMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.OverlayIconStatus

Táto udalosť naznačuje, či ikona prekrytia služby OneDrive funguje správne.This event indicates if the OneDrive overlay icon is working correctly. 0 = správne; 1 = je možná oprava; 2 = nefunguje0 = healthy; 1 = can be fixed; 2 = broken

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • 32bit Stav ikony prekrytia služby OneDrive v 32-bitovom operačnom systéme (OS).32bit The status of the OneDrive overlay icon on a 32-bit operating system.
 • 64bit Stav ikony prekrytia služby OneDrive v 64-bitovom OS.64bit The status of the OneDrive overlay icon on a 64-bit operating system.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.RepairResultMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.RepairResult

Táto udalosť rozhoduje o výsledku opravy inštalácie.The event determines the result of the installation repair.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • hr Hodnota HResult operácie.hr The HResult of the operation.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.SetupBinaryDownloadHResultMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.SetupBinaryDownloadHResult

Táto udalosť naznačuje stav počas sťahovania inštalačného súboru služby OneDrive.This event indicates the status when downloading the OneDrive setup file.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • hr Hodnota HResult operácie.hr The HResult of the operation.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateOverallResultMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateOverallResult

Táto udalosť odošle informácie, ktoré opisujú výsledok aktualizácie.This event sends information describing the result of the update.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • hr Hodnota HResult operácie.hr The HResult of the operation.
 • IsLoggingEnabled Označuje, či je zapisovanie do denníka povolené pre nástroj na aktualizáciu.IsLoggingEnabled Indicates whether logging is enabled for the updater.
 • UpdaterVersion Verzia nástroja na aktualizáciu.UpdaterVersion The version of the updater.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateTierRegMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateTierReg

Táto udalosť určuje stav hodnôt vrstvy aktualizácií databázy RegistryThis event determines status of the update tier registry values.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • regReadEnterpriseHr Výsledok HResult hodnoty podnikom čítanej databázy Registry.regReadEnterpriseHr The HResult of the enterprise reg read value.
 • regReadTeamHr Výsledok HResult hodnoty tímom čítanej databázy Registry.regReadTeamHr The HResult of the team reg read value.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateXmlDownloadHResultMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateXmlDownloadHResult

Táto udalosť určuje stav počas sťahovania konfigurácie konfiguračného súboru aktualizácie služby OneDrive.This event determines the status when downloading the OneDrive update configuration file.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • hr Hodnota HResult operácie.hr The HResult of the operation.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.WebConnectionStatusMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.WebConnectionStatus

Táto udalosť určuje kód chyby, vrátený pri overovaní pripojenia na internet.This event determines the error code that was returned when verifying Internet connectivity.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • winInetError Hodnota HResult operácie.winInetError The HResult of the operation.

Udalosti oznámení zapisovania do denníka ochrany osobných údajovPrivacy logging notification events

Microsoft.Windows.Shell.PrivacyNotifierLogging.PrivacyNotifierCompletedMicrosoft.Windows.Shell.PrivacyNotifierLogging.PrivacyNotifierCompleted

Táto udalosť vracia údaje na hlásenie účinnosti jednoúčelového nástroja, aby informovala používateľov ovplyvnených známou chybou, že majú vykonať opravu na odstránenie chyby.This event returns data to report the efficacy of a single-use tool to inform users impacted by a known issue and to take corrective action to address the issue.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • cleanupTask Označuje, či úloha, ktorá spustila dialógové okno má byť vyčistená.cleanupTask Indicates whether the task that launched the dialog should be cleaned up.
 • cleanupTaskResult Návratový kód pokusu ovyčistenie úlohy použitý na zobrazenie dialógového okna.cleanupTaskResult The return code of the attempt to clean up the task used to show the dialog.
 • deviceEvaluated Označuje, či zariadenie malo nárok na zhodnotenie známeho problému.deviceEvaluated Indicates whether the device was eligible for evaluation of a known issue.
 • deviceImpacted Označuje, či zariadenie bolo zasiahnuté známym problémom.deviceImpacted Indicates whether the device was impacted by a known issue.
 • modalAction Akcia dokončená používateľom vdialógovom okne, ktoré mu bolo zobrazené.modalAction The action the user took on the dialog that was presented to them.
 • modalResult Návratový kód pokusu ozobrazenie dialógového okna svysvetlením problému.modalResult The return code of the attempt to show a dialog to the user explaining the issue.
 • resetSettingsResult Návratový kód akcie opravy známeho problému.resetSettingsResult The return code of the action to correct the known issue.

Udalosti asistenta kvalitatívnych aktualizáciíQuality Update Assistant events

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.ApplicabilityMicrosoft.Windows.QualityUpdateAssistant.Applicability

Táto udalosť odosiela základné informácie o tom, či sa zariadenie má aktualizovať na najnovšiu kumulatívnu aktualizáciu.This event sends basic info on whether the device should be updated to the latest cumulative update.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré zobrazuje poradie udalostí odoslaných týmto zariadením.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this device.
 • PackageVersion Aktuálna verzia balíka asistenta kvalitatívnych aktualizácií.PackageVersion Current package version of quality update assistant.
 • Result Kontrola použiteľnosti asistenta kvalitatívnych aktualizácií.Result Applicability check for quality update assistant.

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.DeviceReadinessCheckMicrosoft.Windows.QualityUpdateAssistant.DeviceReadinessCheck

Táto udalosť odosiela základné informácie o tom, či zariadenie je pripravené na stiahnutie najnovšej kumulatívnej aktualizácie.This event sends basic info on whether the device is ready to download the latest cumulative update.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré zobrazuje poradie udalostí odoslaných týmto zariadením.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this device.
 • PackageVersion Aktuálna verzia balíka asistenta kvalitatívnych aktualizácií.PackageVersion Current package version of quality update assistant.
 • Result Kontrola pripravenosti zariadenia na asistenta kvalitatívnych aktualizácií.Result Device readiness check for quality update assistant.

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.DownloadMicrosoft.Windows.QualityUpdateAssistant.Download

Táto udalosť odosiela základné informácie, keď sa začne sťahovanie najnovšej kumulatívnej aktualizácie.This event sends basic info when download of the latest cumulative update begins.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré zobrazuje poradie udalostí odoslaných týmto zariadením.GlobalEventCounter Client side counter that indicates ordering of events sent by this device.
 • PackageVersion Aktuálna verzia balíka asistenta kvalitatívnych aktualizácií.PackageVersion Current package version of quality update assistant.
 • Result Stiahnutie údajovej časti najnovšej kumulatívnej aktualizácie.Result Download of latest cumulative update payload.

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.InstallMicrosoft.Windows.QualityUpdateAssistant.Install

Táto udalosť odosiela základné informácie o výsledku inštalácie najnovšej kumulatívnej aktualizácie.This event sends basic info on the result of the installation of the latest cumulative update.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré zobrazuje poradie udalostí odoslaných týmto zariadením.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this device.
 • PackageVersion Aktuálna verzia balíka asistenta kvalitatívnych aktualizácií.PackageVersion Current package version of quality update assistant.
 • Result Údajová časť inštalácie najnovšej kumulatívnej aktualizácie.Result Install of latest cumulative update payload.

Udalosti opravyRemediation events

Microsoft.Windows.Remediation.ApplicableMicrosoft.Windows.Remediation.Applicable

nepovoliťdeny

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ActionName Názov akcie, ktorú má vykonať doplnok.ActionName The name of the action to be taken by the plug-in.
 • AppraiserBinariesValidResult Označuje, či bol doplnok posúdený ako platný.AppraiserBinariesValidResult Indicates whether the plug-in was appraised as valid.
 • AppraiserDetectCondition Označuje, či doplnok prešiel kontrolou appraisera.AppraiserDetectCondition Indicates whether the plug-in passed the appraiser's check.
 • AppraiserRegistryValidResult Označuje, či je položka databázy Registry vyhodnotená ako platná.AppraiserRegistryValidResult Indicates whether the registry entry checks out as valid.
 • AppraiserTaskDisabled Označuje, že úloha programu Appraiser je vypnutá.AppraiserTaskDisabled Indicates the appraiser task is disabled.
 • AppraiserTaskValidFailed Označuje, že úloha programu Appraiser nebola funkčná a vyžaduje zásah.AppraiserTaskValidFailed Indicates the Appraiser task did not function and requires intervention.
 • CV Vektor korelácieCV Correlation vector
 • DateTimeDifference Rozdiel medzi miestnym areferenčným časom.DateTimeDifference The difference between local and reference clock times.
 • DateTimeSyncEnabled Označuje, či je zapnutý doplnok synchronizácie Datetime.DateTimeSyncEnabled Indicates whether the Datetime Sync plug-in is enabled.
 • DaysSinceLastSIH Počet dní od vykonania posledného SIH.DaysSinceLastSIH The number of days since the most recent SIH executed.
 • DaysToNextSIH Počet dní do vykonania ďalšieho SIH.DaysToNextSIH The number of days until the next scheduled SIH execution.
 • DetectedCondition Označuje, či okolnosť je pravdivá ači bude spustená potvrdzovacia akcia.DetectedCondition Indicates whether detected condition is true and the perform action will be run.
 • EvalAndReportAppraiserBinariesFailed Označuje zlyhanie udalosti EvalAndReportAppraiserBinaries.EvalAndReportAppraiserBinariesFailed Indicates the EvalAndReportAppraiserBinaries event failed.
 • EvalAndReportAppraiserRegEntries Označuje, že zlyhala udalosť EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed.EvalAndReportAppraiserRegEntries Indicates the EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed event failed.
 • EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed Označuje, že zlyhala udalosť EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed.EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed Indicates the EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed event failed.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré označuje poradie udalostí odoslaných opravným systémom.GlobalEventCounter Client side counter that indicates ordering of events sent by the remediation system.
 • HResult Hodnota HRESULT pre fázy detekcie alebo vykonania akcie pre doplnok.HResult The HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • IsAppraiserLatestResult Hodnota HRESULT z úlohy programu Appraiser.IsAppraiserLatestResult The HRESULT from the appraiser task.
 • IsConfigurationCorrected Označuje, či sa úspešne vykonala oprava konfigurácie úlohy SIH.IsConfigurationCorrected Indicates whether the configuration of SIH task was successfully corrected.
 • LastHresult Hodnota HRESULT pre fázy detekcie alebo vykonania akcie pre doplnok.LastHresult The HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • LastRun Dátum poslednej spustenej akcie SIH.LastRun The date of the most recent SIH run.
 • NextRun Dátum nasledujúceho plánovaného spustenia akcie SIH.NextRun Date of the next scheduled SIH run.
 • PackageVersion Verzia aktuálneho nápravného balíka.PackageVersion The version of the current remediation package.
 • PluginName Názov doplnku určeného pre každú všeobecnú udalosť doplnku.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Reload Ak sa vyžaduje opätovné načítanie SIH, hodnota je True.Reload True if SIH reload is required.
 • RemediationNoisyHammerAcLineStatus Označuje stav napájania striedavým prúdom zariadenia.RemediationNoisyHammerAcLineStatus Indicates the AC Line Status of the device.
 • RemediationNoisyHammerAutoStartCount Počet automatických spustení kladiva.RemediationNoisyHammerAutoStartCount The number of times hammer auto-started.
 • RemediationNoisyHammerCalendarTaskEnabled Udalosť, ktorá označuje, že je povolená úloha asistenta aktualizácie kalendára.RemediationNoisyHammerCalendarTaskEnabled Event that indicates Update Assistant Calendar Task is enabled.
 • RemediationNoisyHammerCalendarTaskExists Udalosť, ktorá označuje, že existuje úloha asistenta aktualizácie kalendára.RemediationNoisyHammerCalendarTaskExists Event that indicates an Update Assistant Calendar Task exists.
 • RemediationNoisyHammerCalendarTaskTriggerEnabledCount Udalosť, ktorá označuje, že v úlohe sú povolené spúšťače kalendára.RemediationNoisyHammerCalendarTaskTriggerEnabledCount Event that indicates calendar triggers are enabled in the task.
 • RemediationNoisyHammerDaysSinceLastTaskRunTime Počet dní od spustenia poslednej úlohy Noisy Hammer.RemediationNoisyHammerDaysSinceLastTaskRunTime The number of days since the most recent Noisy Hammer task ran.
 • RemediationNoisyHammerGetCurrentSize Veľkosť priečinka $GetCurrent vMB.RemediationNoisyHammerGetCurrentSize Size in MB of the $GetCurrent folder.
 • RemediationNoisyHammerIsInstalled Hodnota je TRUE (pravda), ak je nainštalovaná súčasť Noisy Hammer.RemediationNoisyHammerIsInstalled TRUE if the noisy hammer is installed.
 • RemediationNoisyHammerLastTaskRunResult Výsledok posledného spustenia úlohy súčasti Hammer.RemediationNoisyHammerLastTaskRunResult The result of the last hammer task run.
 • RemediationNoisyHammerMeteredNetwork Hodnota je TRUE (pravda), ak je počítač v sieti s meraným objemom údajov.RemediationNoisyHammerMeteredNetwork TRUE if the machine is on a metered network.
 • RemediationNoisyHammerTaskEnabled Označuje, či je povolená úloha asistenta aktualizácie (Noisy Hammer).RemediationNoisyHammerTaskEnabled Indicates whether the Update Assistant Task (Noisy Hammer) is enabled.
 • RemediationNoisyHammerTaskExists Označuje, či existuje úloha asistenta aktualizácie (Noisy Hammer).RemediationNoisyHammerTaskExists Indicates whether the Update Assistant Task (Noisy Hammer) exists.
 • RemediationNoisyHammerTaskTriggerEnabledCount Označuje, či je zapnuté počítanie pre spúšťač úlohy asistenta aktualizácie (Noisy Hammer).RemediationNoisyHammerTaskTriggerEnabledCount Indicates whether counting is enabled for the Update Assistant (Noisy Hammer) task trigger.
 • RemediationNoisyHammerUAExitCode Výstupný kód úlohy asistenta aktualizácie (Noisy Hammer).RemediationNoisyHammerUAExitCode The exit code of the Update Assistant (Noisy Hammer) task.
 • RemediationNoisyHammerUAExitState Kód výstupného stavu úlohy asistenta aktualizácie (Noisy Hammer).RemediationNoisyHammerUAExitState The code for the exit state of the Update Assistant (Noisy Hammer) task.
 • RemediationNoisyHammerUserLoggedIn Hodnota je TRUE (pravda), ak je používateľ prihlásený.RemediationNoisyHammerUserLoggedIn TRUE if there is a user logged in.
 • RemediationNoisyHammerUserLoggedInAdmin Hodnota je TRUE (pravda), ak je aktuálne prihlásený používateľ správca.RemediationNoisyHammerUserLoggedInAdmin TRUE if there is the user currently logged in is an Admin.
 • RemediationShellDeviceManaged Hodnota je TRUE (pravda), ak je zariadenie spravované službou WSUS alebo je služba Windows Update zakázaná.RemediationShellDeviceManaged TRUE if the device is WSUS managed or Windows Updated disabled.
 • RemediationShellDeviceNewOS Hodnota je TRUE (pravda), ak má zariadenie v poslednej dobe nainštalovaný operačný systém.RemediationShellDeviceNewOS TRUE if the device has a recently installed OS.
 • RemediationShellDeviceSccm – TRUE, ak zariadenie spravuje Configuration Manager.RemediationShellDeviceSccm TRUE if the device is managed by Configuration Manager.
 • RemediationShellDeviceZeroExhaust Hodnota je TRUE (pravda), ak je zariadenie úplne odhlásené z aktualizácií Windowsu.RemediationShellDeviceZeroExhaust TRUE if the device has opted out of Windows Updates completely.
 • RemediationTargetMachine Označuje, či je zariadenie cieľom konkrétnej opravy.RemediationTargetMachine Indicates whether the device is a target of the specified fix.
 • RemediationTaskHealthAutochkProxy Hodnota je True (pravda)/False (nepravda) na základe stavu úlohy AutochkProxy.RemediationTaskHealthAutochkProxy True/False based on the health of the AutochkProxy task.
 • RemediationTaskHealthChkdskProactiveScan Hodnota je True (pravda)/False (nepravda) na základe stavu úlohy Kontrola disku.RemediationTaskHealthChkdskProactiveScan True/False based on the health of the Check Disk task.
 • RemediationTaskHealthDiskCleanup_SilentCleanup Hodnota je True (pravda)/False (nepravda) na základe stavu úlohy Čistenie disku.RemediationTaskHealthDiskCleanup_SilentCleanup True/False based on the health of the Disk Cleanup task.
 • RemediationTaskHealthMaintenance_WinSAT Hodnota je True (pravda)/False (nepravda) na základe stavu úlohy Údržba stavu.RemediationTaskHealthMaintenance_WinSAT True/False based on the health of the Health Maintenance task.
 • RemediationTaskHealthServicing_ComponentCleanupTask Hodnota je True (pravda)/False (nepravda) na základe stavu úlohy Súčasť servisnej starostlivosti.RemediationTaskHealthServicing_ComponentCleanupTask True/False based on the health of the Health Servicing Component task.
 • RemediationTaskHealthUSO_ScheduleScanTask Hodnota je True (pravda)/False (nepravda) na základe stavu úlohy Plán USO (Update Session Orchestrator).RemediationTaskHealthUSO_ScheduleScanTask True/False based on the health of the USO (Update Session Orchestrator) Schedule task.
 • RemediationTaskHealthWindowsUpdate_ScheduledStartTask Hodnota je True (pravda)/False (nepravda) na základe stavu úlohy Plánované spustenie systému Windows Update.RemediationTaskHealthWindowsUpdate_ScheduledStartTask True/False based on the health of the Windows Update Scheduled Start task.
 • RemediationTaskHealthWindowsUpdate_SihbootTask Hodnota je True (pravda)/False (nepravda) na základe stavu úlohy Sihboot.RemediationTaskHealthWindowsUpdate_SihbootTask True/False based on the health of the Sihboot task.
 • RemediationUHServiceBitsServiceEnabled Označuje, či je zapnutá služba BITS.RemediationUHServiceBitsServiceEnabled Indicates whether BITS service is enabled.
 • RemediationUHServiceDeviceInstallEnabled Určuje, či je zapnutá služba inštalácie zariadenia.RemediationUHServiceDeviceInstallEnabled Indicates whether Device Install service is enabled.
 • RemediationUHServiceDoSvcServiceEnabled Označuje, či je zapnutá služba DO.RemediationUHServiceDoSvcServiceEnabled Indicates whether DO service is enabled.
 • RemediationUHServiceDsmsvcEnabled Označuje, či je zapnutá služba DSMSVC.RemediationUHServiceDsmsvcEnabled Indicates whether DSMSVC service is enabled.
 • RemediationUHServiceLicensemanagerEnabled Označuje, či je zapnutá služba Správca licencií.RemediationUHServiceLicensemanagerEnabled Indicates whether License Manager service is enabled.
 • RemediationUHServiceMpssvcEnabled Označuje, či je zapnutá služba MPSSVC.RemediationUHServiceMpssvcEnabled Indicates whether MPSSVC service is enabled.
 • RemediationUHServiceTokenBrokerEnabled Označuje, či je zapnutá služba sprostredkovateľa tokenu.RemediationUHServiceTokenBrokerEnabled Indicates whether Token Broker service is enabled.
 • RemediationUHServiceTrustedInstallerServiceEnabled Označuje, či je zapnutá služba dôveryhodného inštalátora.RemediationUHServiceTrustedInstallerServiceEnabled Indicates whether Trusted Installer service is enabled.
 • RemediationUHServiceUsoServiceEnabled Označuje, či je zapnutá služba USO (Update Session Orchestrator).RemediationUHServiceUsoServiceEnabled Indicates whether USO (Update Session Orchestrator) service is enabled.
 • RemediationUHServicew32timeServiceEnabled Označuje, či je zapnutá časová služba W32.RemediationUHServicew32timeServiceEnabled Indicates whether W32 Time service is enabled.
 • RemediationUHServiceWecsvcEnabled Označuje, či je zapnutá služba WECSVC.RemediationUHServiceWecsvcEnabled Indicates whether WECSVC service is enabled.
 • RemediationUHServiceWinmgmtEnabled Označuje, či je zapnutá služba WMI.RemediationUHServiceWinmgmtEnabled Indicates whether WMI service is enabled.
 • RemediationUHServiceWpnServiceEnabled Označuje, či je zapnutá služba WPN.RemediationUHServiceWpnServiceEnabled Indicates whether WPN service is enabled.
 • RemediationUHServiceWuauservServiceEnabled Označuje, či je zapnutá služba WUAUSERV.RemediationUHServiceWuauservServiceEnabled Indicates whether WUAUSERV service is enabled.
 • Result Toto je hodnota HRESULT pre fázy detekcie alebo vykonania akcie pre doplnok.Result This is the HRESULT for Detection or Perform Action phases of the plugin.
 • RunAppraiserFailed Označuje, že súčasť RunAppraiser sa nepodarilo spustiť správne.RunAppraiserFailed Indicates RunAppraiser failed to run correctly.
 • RunTask Hodnota je TRUE (pravda), ak má byť úloha SIH spustená doplnkom.RunTask TRUE if SIH task should be run by the plug-in.
 • TimeServiceNTPServer URL adresa časového servera NTP používaného zariadením.TimeServiceNTPServer The URL for the NTP time server used by device.
 • TimeServiceStartType Typ spustenia časovej služby NTP.TimeServiceStartType The startup type for the NTP time service.
 • TimeServiceSyncDomainJoined Hodnota je TRUE (pravda), ak je zariadenie pridané do domény, takže používa DC ako zdroj času.TimeServiceSyncDomainJoined True if device domain joined and hence uses DC for clock.
 • TimeServiceSyncType Typ správania synchronizácie služby dátumu a času v zariadení.TimeServiceSyncType Type of sync behavior for Date & Time service on device.

Microsoft.Windows.Remediation.CompletedMicrosoft.Windows.Remediation.Completed

Táto udalosť sa odošle, keď sa vsedimentačnom zariadení dokončilo používanie sedimentačných opráv služby Windows Update, aby bol Windows neustále aktuálny.This event is sent when Windows Update sediment remediations have completed on the sediment device to keep Windows up to date. Sedimentačné zariadenie je také, ktoré po dlhý čas fungovalo na predchádzajúcej verzii OS.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Opravy riešia problémy systému, ktoré bránia zariadeniu vprijímaní aktualizácií OS.The remediations address issues on the system that prevent the device from receiving OS updates.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • ActionName Názov akcie, ktorú má uskutočniť doplnok.ActionName Name of the action to be completed by the plug-in.
 • AppraiserTaskCreationFailed Hodnota je TRUE (pravda), ak sa nepodarilo úspešne vytvoriť úlohu programu Appraiser.AppraiserTaskCreationFailed TRUE if the appraiser task creation failed to complete successfully.
 • AppraiserTaskDeleteFailed Hodnota je TRUE (pravda), ak sa nepodarilo úspešne dokončiť odstránenie úlohy programu Appraiser.AppraiserTaskDeleteFailed TRUE if deletion of appraiser task failed to complete successfully.
 • AppraiserTaskExistFailed Hodnota je TRUE (pravda), ak sa nepodarilo úspešne dokončiť úlohu programu Appraiser.AppraiserTaskExistFailed TRUE if detection of the appraiser task failed to complete successfully.
 • AppraiserTaskLoadXmlFailed Hodnota je TRUE (pravda), ak sa nepodarilo úspešne dokončiť zavádzací program XML programu Appraiser.AppraiserTaskLoadXmlFailed TRUE if the Appraiser XML Loader failed to complete successfully.
 • AppraiserTaskMissing Hodnota je TRUE (pravda), ak chýba úloha programu Appraiser.AppraiserTaskMissing TRUE if the Appraiser task is missing.
 • AppraiserTaskTimeTriggerUpdateFailedId Hodnota je TRUE (pravda), ak sa nepodarilo úspešne aktualizovať časový spúšťač úlohy programu Appraiser.AppraiserTaskTimeTriggerUpdateFailedId TRUE if the Appraiser Task Time Trigger failed to update successfully.
 • AppraiserTaskValidateTaskXmlFailed Hodnota je TRUE (pravda), ak sa nepodarilo úspešne dokončiť XML úlohy programu Appraiser.AppraiserTaskValidateTaskXmlFailed TRUE if the Appraiser Task XML failed to complete successfully.
 • CrossedDiskSpaceThreshold Označuje, či čistenie viedlo k prekročeniu prahu používania pevného disku požadovaného pre aktualizáciu funkcie.CrossedDiskSpaceThreshold Indicates if cleanup resulted in hard drive usage threshold required for feature update to be exceeded.
 • CV Vektor korelácie.CV The Correlation Vector.
 • DateTimeDifference Rozdiel medzi časmi lokálnych a referenčných hodín.DateTimeDifference The difference between the local and reference clocks.
 • DaysSinceOsInstallation Počet dní od inštalácie operačného systému.DaysSinceOsInstallation The number of days since the installation of the Operating System.
 • DiskMbCleaned Množstvo miesta vyčisteného na pevnom disku merané vmegabajtoch.DiskMbCleaned The amount of space cleaned on the hard disk, measured in megabytes.
 • DiskMbFreeAfterCleanup Množstvo voľného miesta na pevnom disku po vyčistení uvedené vmegabajtoch.DiskMbFreeAfterCleanup The amount of free hard disk space after cleanup, measured in Megabytes.
 • DiskMbFreeBeforeCleanup Množstvo voľného miesta na pevnom disku pred čistením v megabajtoch.DiskMbFreeBeforeCleanup The amount of free hard disk space before cleanup, measured in Megabytes.
 • ForcedAppraiserTaskTriggered Hodnota je TRUE (pravda), ak sa úloha programu Appraiser spustila z doplnku.ForcedAppraiserTaskTriggered TRUE if Appraiser task ran from the plug-in.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré označuje poradie udalostí odoslaných aktívnym používateľom.GlobalEventCounter Client-side counter that indicates ordering of events sent by the active user.
 • HandlerCleanupFreeDiskInMegabytes Množstvo miesta na pevnom disku vyčisteného obslužnými programami senzora úložiska, merané vmegabajtoch.HandlerCleanupFreeDiskInMegabytes The amount of hard disk space cleaned by the storage sense handlers, measured in megabytes.
 • HResult Výsledok vykonávania udalosti.HResult The result of the event execution.
 • LatestState Konečný stav súčasti doplnku.LatestState The final state of the plug-in component.
 • PackageVersion Verzia balíka pre aktuálnu nápravu.PackageVersion The package version for the current Remediation.
 • PageFileCount Počet stránkovacích súborov Windowsu.PageFileCount The number of Windows Page files.
 • PageFileCurrentSize Veľkosť stránkovacieho súboru Windowsu v megabajtoch.PageFileCurrentSize The size of the Windows Page file, measured in Megabytes.
 • PageFileLocation Umiestnenie ukladacieho priestoru (cesta k adresáru) stránkovacieho súboru Windowsu.PageFileLocation The storage location (directory path) of the Windows Page file.
 • PageFilePeakSize Maximálne množstvo miesta na pevnom disku v megabajtoch, ktoré používa stránkovací súbor Windowsu.PageFilePeakSize The maximum amount of hard disk space used by the Windows Page file, measured in Megabytes.
 • PluginName Názov doplnku určeného pre každú všeobecnú udalosť doplnku.PluginName The name of the plug-in specified for each generic plug-in event.
 • RanCleanup Hodnota je TRUE (pravda), ak doplnok spustili čistenie disku.RanCleanup TRUE if the plug-in ran disk cleanup.
 • RemediationConfigurationTroubleshooterExecuted Hodnota je True (pravda)/False (nepravda) na základe toho, či sa správne uskutočnil poradca pri riešení problémov s konfiguráciou nápravy.RemediationConfigurationTroubleshooterExecuted True/False based on whether the Remediation Configuration Troubleshooter executed successfully.
 • RemediationConfigurationTroubleshooterIpconfigFix Hodnota je TRUE (pravda), ak sa úspešne dokončila súčasť IPConfig Fix.RemediationConfigurationTroubleshooterIpconfigFix TRUE if IPConfig Fix completed successfully.
 • RemediationConfigurationTroubleshooterNetShFix Hodnota je TRUE (pravda), ak úspešne prebehlo obnovenie vyrovnávacej pamäte sieťovej karty.RemediationConfigurationTroubleshooterNetShFix TRUE if network card cache reset ran successfully.
 • RemediationDiskCleanSizeBtWindowsFolderInMegabytes Veľkosť priečinka Windows BT (slúži na ukladanie súborov inovácie Windowsu), uvádza sa v megabajtoch.RemediationDiskCleanSizeBtWindowsFolderInMegabytes The size of the Windows BT folder (used to store Windows upgrade files), measured in Megabytes.
 • RemediationDiskCleanupBTFolderEsdSizeInMB Veľkosť priečinka Windows BT (slúži na ukladanie súborov inovácie Windowsu) pre ESD (Electronic Software Delivery), uvádza sa v megabajtoch.RemediationDiskCleanupBTFolderEsdSizeInMB The size of the Windows BT folder (used to store Windows upgrade files) ESD (Electronic Software Delivery), measured in Megabytes.
 • RemediationDiskCleanupGetCurrentEsdSizeInMB Veľkosť ľubovoľného existujúceho priečinka ESD (Electronic Software Delivery) v megabajtoch.RemediationDiskCleanupGetCurrentEsdSizeInMB The size of any existing ESD (Electronic Software Delivery) folder, measured in Megabytes.
 • RemediationDiskCleanupSearchFileSizeInMegabytes Veľkosť súboru indexu vyhľadávania čistenia v megabajtoch.RemediationDiskCleanupSearchFileSizeInMegabytes The size of the Cleanup Search index file, measured in Megabytes.
 • RemediationDiskCleanupUpdateAssistantSizeInMB Veľkosť priečinka asistenta aktualizácie v megabajtoch.RemediationDiskCleanupUpdateAssistantSizeInMB The size of the Update Assistant folder, measured in Megabytes.
 • RemediationDoorstopChangeSucceeded Hodnota je TRUE (pravda), ak bol úspešne zmenený kľúč Doorstop databázy Registry.RemediationDoorstopChangeSucceeded TRUE if Doorstop registry key was successfully modified.
 • RemediationDoorstopExists Hodnota je TRUE (pravda), ak existuje hodnota OneSettings Doorstop.RemediationDoorstopExists TRUE if there is a OneSettings Doorstop value.
 • RemediationDoorstopRegkeyError Hodnota je TRUE (pravda), ak sa vyskytla chyba pri prístupe ku kľúču Doorstop databázy Registry.RemediationDoorstopRegkeyError TRUE if an error occurred accessing the Doorstop registry key.
 • RemediationDRFKeyDeleteSucceeded Hodnota je TRUE (pravda), ak bol úspešne odstránený kľúč RecoveredFrom (Doorstop) databázy Registry.RemediationDRFKeyDeleteSucceeded TRUE if the RecoveredFrom (Doorstop) registry key was successfully deleted.
 • RemediationDUABuildNumber Číslo zostavy DUA.RemediationDUABuildNumber The build number of the DUA.
 • RemediationDUAKeyDeleteSucceeded Hodnota je TRUE (pravda), ak bol úspešne odstránený kľúč UninstallActive databázy Registry.RemediationDUAKeyDeleteSucceeded TRUE if the UninstallActive registry key was successfully deleted.
 • RemediationDuplicateTokenSucceeded Hodnota je TRUE (pravda), ak sa úspešne duplikoval token používateľa.RemediationDuplicateTokenSucceeded TRUE if the user token was successfully duplicated.
 • RemediationImpersonateUserSucceeded Hodnota je TRUE (pravda), ak sa používateľ úspešne zosobnil.RemediationImpersonateUserSucceeded TRUE if the user was successfully impersonated.
 • RemediationNoisyHammerTaskKickOffIsSuccess Hodnota je TRUE (pravda), ak sa úspešne spustila úloha NoisyHammer.RemediationNoisyHammerTaskKickOffIsSuccess TRUE if the NoisyHammer task started successfully.
 • RemediationQueryTokenSucceeded Hodnota je TRUE (pravda), ak sa úspešne uskutočnil dotaz na token používateľa.RemediationQueryTokenSucceeded TRUE if the user token was successfully queried.
 • RemediationRanHibernation Hodnota je TRUE (pravda), ak systém prešiel do režimu dlhodobého spánku.RemediationRanHibernation TRUE if the system entered Hibernation.
 • RemediationRevertToSystemSucceeded Hodnota je TRUE (pravda), ak sa úspešne uskutočnil návrat do kontextu systému.RemediationRevertToSystemSucceeded TRUE if reversion to the system context succeeded.
 • RemediationUpdateServiceHealthRemediationResult Výsledok doplnku Stav služby aktualizácie.RemediationUpdateServiceHealthRemediationResult The result of the Update Service Health plug-in.
 • RemediationUpdateTaskHealthRemediationResult Výsledok doplnku Stav úlohy aktualizácie.RemediationUpdateTaskHealthRemediationResult The result of the Update Task Health plug-in.
 • RemediationUpdateTaskHealthTaskList Zoznam úloh opravených pomocou doplnku Stav úlohy aktualizácie.RemediationUpdateTaskHealthTaskList A list of tasks fixed by the Update Task Health plug-in.
 • RemediationWindowsLogSpaceFound Veľkosť nájdených súborov denníka Windowsu v megabajtoch.RemediationWindowsLogSpaceFound The size of the Windows log files found, measured in Megabytes.
 • RemediationWindowsLogSpaceFreed Množstvo miesta na disku v megabajtoch, ktoré sa uvoľnilo odstránením súborov denníka Windowsu.RemediationWindowsLogSpaceFreed The amount of disk space freed by deleting the Windows log files, measured in Megabytes.
 • RemediationWindowsSecondaryDriveFreeSpace Množstvo voľného miesta na vedľajšej jednotke v megabajtoch.RemediationWindowsSecondaryDriveFreeSpace The amount of free space on the secondary drive, measured in Megabytes.
 • RemediationWindowsSecondaryDriveLetter Písmeno priradené prvej vedľajšej jednotke s celkovou kapacitou najmenej 10 GB.RemediationWindowsSecondaryDriveLetter The letter designation of the first secondary drive with a total capacity of 10GB or more.
 • RemediationWindowsSecondaryDriveTotalSpace Celková kapacita ukladacieho priestoru vedľajšej jednotky v megabajtoch.RemediationWindowsSecondaryDriveTotalSpace The total storage capacity of the secondary drive, measured in Megabytes.
 • RemediationWindowsTotalSystemDiskSize Celková kapacita ukladacieho priestoru systémovej jednotky disku v megabajtoch.RemediationWindowsTotalSystemDiskSize The total storage capacity of the System Disk Drive, measured in Megabytes.
 • Result Hodnota HRESULT pre fázy detekcie alebo vykonania akcie pre doplnok.Result The HRESULT for Detection or Perform Action phases of the plug-in.
 • RunResult Hodnota HRESULT pre fázy detekcie alebo vykonania akcie pre doplnok.RunResult The HRESULT for Detection or Perform Action phases of the plug-in.
 • ServiceHealthPlugin Názov doplnku Stav služby.ServiceHealthPlugin The nae of the Service Health plug-in.
 • StartComponentCleanupTask Hodnota je TRUE (pravda), ak sa úspešne spustila úloha Čistenie súčastí.StartComponentCleanupTask TRUE if the Component Cleanup task started successfully.
 • TotalSizeofOrphanedInstallerFilesInMegabytes Veľkosť ľubovoľného osamoteného súboru Inštalátora systému Windows v megabajtoch.TotalSizeofOrphanedInstallerFilesInMegabytes The size of any orphaned Windows Installer files, measured in Megabytes.
 • TotalSizeofStoreCacheAfterCleanupInMegabytes Veľkosť vyrovnávacej pamäte Microsoft Store po čistenie, v megabajtoch.TotalSizeofStoreCacheAfterCleanupInMegabytes The size of the Microsoft Store cache after cleanup, measured in Megabytes.
 • TotalSizeofStoreCacheBeforeCleanupInMegabytes Veľkosť vyrovnávacej pamäte Microsoft Store (pred čistenie), v megabajtoch.TotalSizeofStoreCacheBeforeCleanupInMegabytes The size of the Microsoft Store cache (prior to cleanup), measured in Megabytes.
 • usoScanDaysSinceLastScan Počet dní od posledného skenovania USO (Update Session Orchestrator).usoScanDaysSinceLastScan The number of days since the last USO (Update Session Orchestrator) scan.
 • usoScanInProgress Hodnota je TRUE (pravda), ak prebieha skenovania USO (Update Session Orchestrator), aby sa zabránilo viacerých súčasným skenovaniam.usoScanInProgress TRUE if a USO (Update Session Orchestrator) scan is in progress, to prevent multiple simultaneous scans.
 • usoScanIsAllowAutoUpdateKeyPresent Hodnota je TRUE (pravda), ak je nastavený kľúč AllowAutoUpdate databázy Registry.usoScanIsAllowAutoUpdateKeyPresent TRUE if the AllowAutoUpdate registry key is set.
 • usoScanIsAllowAutoUpdateProviderSetKeyPresent Hodnota je TRUE (pravda), ak je nastavený kľúč AllowAutoUpdateProviderSet databázy Registry.usoScanIsAllowAutoUpdateProviderSetKeyPresent TRUE if AllowAutoUpdateProviderSet registry key is set.
 • usoScanIsAuOptionsPresent Hodnota je TRUE (pravda), ak je nastavený kľúč databázy Registry pre možnosti automatickej aktualizácie.usoScanIsAuOptionsPresent TRUE if Auto Update Options registry key is set.
 • usoScanIsFeatureUpdateInProgress Hodnota je TRUE (pravda), ak prebieha skenovania USO (Update Session Orchestrator), aby sa zabránilo viacerých súčasným skenovaniam.usoScanIsFeatureUpdateInProgress TRUE if a USO (Update Session Orchestrator) scan is in progress, to prevent multiple simultaneous scans.
 • usoScanIsNetworkMetered Hodnota je TRUE (pravda), ak je zariadenie momentálne pripojené k sieti s meraným objemom údajov.usoScanIsNetworkMetered TRUE if the device is currently connected to a metered network.
 • usoScanIsNoAutoUpdateKeyPresent Hodnota je TRUE (pravda), ak nie je nastavený/prítomný kľúč databázy Registry pre automatické aktualizácieusoScanIsNoAutoUpdateKeyPresent TRUE if no Auto Update registry key is set/present.
 • usoScanIsUserLoggedOn Ak je používateľ prihlásený, hodnota je TRUE.usoScanIsUserLoggedOn TRUE if the user is logged on.
 • usoScanPastThreshold Ak je najnovšia kontrola USO (Update Session Orchestrator) po limite (mešká), hodnota je TRUE.usoScanPastThreshold TRUE if the most recent Update Session Orchestrator (USO) scan is past the threshold (late).
 • usoScanType Typ kontroly USO (Update Session Orchestrator): „Interaktívna“ alebo „Na pozadí“.usoScanType The type of USO (Update Session Orchestrator) scan: "Interactive" or "Background".
 • WindowsHyberFilSysSizeInMegabytes Veľkosť súboru dlhodobého spánku Windowsu v megabajtoch.WindowsHyberFilSysSizeInMegabytes The size of the Windows Hibernation file, measured in Megabytes.
 • WindowsInstallerFolderSizeInMegabytes Veľkosť priečinka Inštalátora systému Windows v megabajtoch.WindowsInstallerFolderSizeInMegabytes The size of the Windows Installer folder, measured in Megabytes.
 • WindowsOldFolderSizeInMegabytes Veľkosť priečinka Windows.OLD v megabajtoch.WindowsOldFolderSizeInMegabytes The size of the Windows.OLD folder, measured in Megabytes.
 • WindowsOldSpaceCleanedInMB Množstvo miesta na disku v megabajtoch, ktoré sa uvoľní odstránením priečinka Windows.OLD.WindowsOldSpaceCleanedInMB The amount of disk space freed by removing the Windows.OLD folder, measured in Megabytes.
 • WindowsPageFileSysSizeInMegabytes Veľkosť stránkovacieho súboru Windowsu v megabajtoch.WindowsPageFileSysSizeInMegabytes The size of the Windows Page file, measured in Megabytes.
 • WindowsSoftwareDistributionFolderSizeInMegabytes Veľkosť priečinka SoftwareDistribution v megabajtoch.WindowsSoftwareDistributionFolderSizeInMegabytes The size of the SoftwareDistribution folder, measured in Megabytes.
 • WindowsSwapFileSysSizeInMegabytes Veľkosť stránkovacieho súboru Windowsu v megabajtoch.WindowsSwapFileSysSizeInMegabytes The size of the Windows Swap file, measured in Megabytes.
 • WindowsSxsFolderSizeInMegabytes Veľkosť priečinka WinSxS (Windows Side-by-Side) v megabajtoch.WindowsSxsFolderSizeInMegabytes The size of the WinSxS (Windows Side-by-Side) folder, measured in Megabytes.
 • WindowsSxsTempFolderSizeInMegabytes Veľkosť dočasného priečinka WinSxS (Windows Side-by-Side) v megabajtoch.WindowsSxsTempFolderSizeInMegabytes The size of the WinSxS (Windows Side-by-Side) Temp folder, measured in Megabytes.

Microsoft.Windows.Remediation.DiskCleanUnExpectedErrorEventMicrosoft.Windows.Remediation.DiskCleanUnExpectedErrorEvent

Táto udalosť označuje, že sa počas aktualizácie vyskytla neočakávaná chyba, a obsahuje informácie, ktoré pomôžu riešiť tento problém.This event indicates that an unexpected error occurred during an update and provides information to help address the issue.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CV Vektor korelácie.CV The Correlation vector.
 • ErrorMessage Opis všetkých chýb, ktoré sa vyskytli počas behu doplnku.ErrorMessage A description of any errors encountered while the plug-in was running.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré zobrazuje poradie udalostí.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • Hresult Výsledok vykonávania udalosti.Hresult The result of the event execution.
 • PackageVersion Číslo verzie aktuálneho nápravného balíka.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • SessionGuid Identifikátor GUID priradený k danému vykonávaniu balíka Sediment.SessionGuid GUID associated with a given execution of sediment pack.

Microsoft.Windows.Remediation.ErrorMicrosoft.Windows.Remediation.Error

Táto udalosť označuje, že sa zistila chyba balíka Sediment (zlyhanie zásobníka aktualizácie), a obsahuje informácie, ktoré pomôžu riešiť tento problém.This event indicates a Sediment Pack error (update stack failure) has been detected and provides information to help address the issue.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • HResult Výsledok vykonávania udalosti.HResult The result of the event execution.
 • Message Správa s informáciami o chybe, ktorá sa vyskytla.Message A message containing information about the error that occurred.
 • PackageVersion Číslo verzie aktuálneho nápravného balíka.PackageVersion The version number of the current remediation package.

Microsoft.Windows.Remediation.FallbackErrorMicrosoft.Windows.Remediation.FallbackError

Táto udalosť označuje, že sa vlastná aktualizácia viedla k záložnému postupu, a obsahuje informácie, ktoré pomôžu riešiť tento problém.This event indicates an error when Self Update results in a Fallback and provides information to help address the issue.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

Microsoft.Windows.Remediation.RemediationNotifyUserFixIssuesInvokeUIEventMicrosoft.Windows.Remediation.RemediationNotifyUserFixIssuesInvokeUIEvent

Táto udalosť sa vyskytne pri vykonaní úlohy oznámenia pre používateľa, pričom poskytuje informácie o príčine oznámenia.This event occurs when the Notify User task executes and provides information about the cause of the notification.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CV Vektor korelácie.CV The Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré zobrazuje poradie udalostí.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • PackageVersion Číslo verzie aktuálneho nápravného balíka.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesCallResult Výsledok volania krokov postupnosti USO (Update Session Orchestrator).RemediationNotifyUserFixIssuesCallResult The result of calling the USO (Update Session Orchestrator) sequence steps.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesUsoDownloadCalledHr Kód chyby z volania sťahovania USO (Update Session Orchestrator).RemediationNotifyUserFixIssuesUsoDownloadCalledHr The error code from the USO (Update Session Orchestrator) download call.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesUsoInitializedHr Kód chyby z volania inicializácie USO (Update Session Orchestrator).RemediationNotifyUserFixIssuesUsoInitializedHr The error code from the USO (Update Session Orchestrator) initialize call.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesUsoProxyBlanketHr Kód chyby z vrstvy proxy USO (Update Session Orchestrator).RemediationNotifyUserFixIssuesUsoProxyBlanketHr The error code from the USO (Update Session Orchestrator) proxy blanket call.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesUsoSetSessionHr Kód chyby z volania relácie USO (Update Session Orchestrator).RemediationNotifyUserFixIssuesUsoSetSessionHr The error code from the USO (Update Session Orchestrator) session call.

Microsoft.Windows.Remediation.RemediationShellFailedAutomaticAppUpdateModifyEventIdMicrosoft.Windows.Remediation.RemediationShellFailedAutomaticAppUpdateModifyEventId

Táto udalosť zabezpečuje úpravu dátumu zlyhania naplánovanej úlohy automatickej aktualizácie aplikácie a poskytuje informácie o zlyhaní.This event provides the modification of the date on which an Automatic App Update scheduled task failed and provides information about the failure.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CV Vektor korelácie.CV The Correlation Vector.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré zobrazuje poradie udalostí.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • hResult Výsledok vykonávania udalosti.hResult The result of the event execution.
 • PackageVersion Číslo verzie aktuálneho nápravného balíka.PackageVersion The version number of the current remediation package.

Microsoft.Windows.Remediation.RemediationShellUnexpectedExceptionIdMicrosoft.Windows.Remediation.RemediationShellUnexpectedExceptionId

Táto udalosť identifikuje nápravný doplnok, ktorý vrátil neočakávanú výnimku, a poskytuje informácie o tejto výnimke.This event identifies the remediation plug-in that returned an unexpected exception and provides information about the exception.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CV Vektor korelácie.CV The Correlation Vector.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré zobrazuje poradie udalostí.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • PackageVersion Číslo verzie aktuálneho nápravného balíka.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • RemediationShellUnexpectedExceptionId ID nápravného doplnku, ktorý spôsobil výnimku.RemediationShellUnexpectedExceptionId The ID of the remediation plug-in that caused the exception.

Microsoft.Windows.Remediation.RemediationUHEnableServiceFailedMicrosoft.Windows.Remediation.RemediationUHEnableServiceFailed

Táto udalosť sleduje stav kľúčových aktualizačných (nápravných) služieb a to, či sú tieto služby zapnuté.This event tracks the health of key update (Remediation) services and whether they are enabled.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CV Vektor korelácie.CV The Correlation Vector.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré zobrazuje poradie udalostí.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • hResult Výsledok vykonávania udalosti.hResult The result of the event execution.
 • PackageVersion Číslo verzie aktuálneho nápravného balíka.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • serviceName Názov priradený operácii.serviceName The name associated with the operation.

Microsoft.Windows.Remediation.RemediationUpgradeSucceededDataEventIdMicrosoft.Windows.Remediation.RemediationUpgradeSucceededDataEventId

Táto udalosť vráti informáciu v prípade úspešnej inovácie, čím napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event returns information about the upgrade upon success to help ensure Windows is up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserPlugin Hodnota je TRUE (pravda)/FALSE (nepravda) v závislosti od úspešnosti opravy úlohy doplnku Appraiser.AppraiserPlugin TRUE / FALSE depending on whether the Appraiser plug-in task fix was successful.
 • ClearAUOptionsPlugin Hodnota je TRUE (pravda)/FALSE (nepravda) v závislosti od úspešnosti odstránenia kľúčov databázy Registry pre možnosti AU (automatický nástroj na aktualizáciu).ClearAUOptionsPlugin TRUE / FALSE depending on whether the AU (Auto Updater) Options registry keys were successfully deleted.
 • CV Vektor korelácie.CV The Correlation Vector.
 • DatetimeSyncPlugin Hodnota je TRUE (pravda)/FALSE (nepravda) v závislosti od úspešnosti spustenia doplnku DateTimeSync.DatetimeSyncPlugin TRUE / FALSE depending on whether the DateTimeSync plug-in ran successfully.
 • DiskCleanupPlugin Hodnota je TRUE (pravda)/FALSE (nepravda) v závislosti od úspešnosti spustenia doplnku DiskCleanup.DiskCleanupPlugin TRUE / FALSE depending on whether the DiskCleanup plug-in ran successfully.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré zobrazuje poradie udalostí.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • NoisyHammerPlugin Hodnota je TRUE (pravda)/FALSE (nepravda) v závislosti od úspešnosti spustenia doplnku NoisyHammer.NoisyHammerPlugin TRUE / FALSE depending on whether the NoisyHammer plug-in ran successfully.
 • PackageVersion Číslo verzie aktuálneho nápravného balíka.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • RebootRequiredPlugin Hodnota je TRUE (pravda)/FALSE (nepravda) v závislosti od úspešnosti spustenia doplnku Reboot.RebootRequiredPlugin TRUE / FALSE depending on whether the Reboot plug-in ran successfully.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesPlugin Hodnota je TRUE (pravda)/FALSE (nepravda) v závislosti od úspešnosti spustenia doplnku User Fix Issues.RemediationNotifyUserFixIssuesPlugin TRUE / FALSE depending on whether the User Fix Issues plug-in ran successfully
 • RemediationPostUpgradeDiskSpace Množstvo voľného miesta na disku po inovácii.RemediationPostUpgradeDiskSpace The amount of disk space available after the upgrade.
 • RemediationPostUpgradeHibernationSize Veľkosť súboru dlhodobého spánku po inovácii.RemediationPostUpgradeHibernationSize The size of the Hibernation file after the upgrade.
 • ServiceHealthPlugin Zoznam služieb aktualizovaných pomocou doplnku.ServiceHealthPlugin A list of services updated by the plug-in.
 • SIHHealthPlugin Hodnota je TRUE (pravda)/FALSE (nepravda) v závislosti od úspešnosti spustenia doplnku SIH Health.SIHHealthPlugin TRUE / FALSE depending on whether the SIH Health plug-in ran successfully.
 • StackDataResetPlugin Hodnota je TRUE (pravda)/FALSE (nepravda) v závislosti od úspešnosti dokončenia balíka súborov aktualizácie.StackDataResetPlugin TRUE / FALSE depending on whether the update stack completed successfully.
 • TaskHealthPlugin Zoznam úloh aktualizovaných pomocou doplnku.TaskHealthPlugin A list of tasks updated by the plug-in.
 • UpdateApplicabilityFixerPlugin Hodnota je TRUE (pravda)/FALSE (nepravda) v závislosti od úspešnosti dokončenia doplnku na opravu platnosti aktualizácie.UpdateApplicabilityFixerPlugin TRUE / FALSE depending on whether the update applicability fixer plug-in completed successfully.
 • WindowsUpdateEndpointPlugin Hodnota je TRUE (pravda)/FALSE (nepravda) v závislosti od úspešnosti koncového bodu služby Windows Update.WindowsUpdateEndpointPlugin TRUE / FALSE depending on whether the Windows Update Endpoint was successful.

Microsoft.Windows.Remediation.StartedMicrosoft.Windows.Remediation.Started

zamietnuťdeny

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CV Vektor korelácie.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré označuje poradie udalostí odoslaných týmto používateľom.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • PackageVersion Verzia aktuálneho balíka opravy.PackageVersion The version of the current remediation package.
 • PluginName Názov doplnku určeného pre každú všeobecnú udalosť doplnku.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result Toto je hodnota HRESULT pre fázy detekcie alebo vykonania akcie pre doplnok.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.Remediation.wilResultMicrosoft.Windows.Remediation.wilResult

Táto udalosť poskytuje informácie o vlastnej aktualizácii, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event provides Self Update information to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • callContext Zoznam diagnostických aktivít obsahujúcich túto chybu.callContext A list of diagnostic activities containing this error.
 • currentContextId Identifikátor najnovšej diagnostickej aktivity obsahujúcej túto chybu.currentContextId An identifier for the newest diagnostic activity containing this error.
 • currentContextMessage Správa súvisiaca s najnovšou diagnostickou aktivitou obsahujúcou túto chybu (ak existuje).currentContextMessage A message associated with the most recent diagnostic activity containing this error (if any).
 • currentContextName Názov poslednej diagnostickej aktivity obsahujúcej túto chybu.currentContextName Name of the most recent diagnostic activity containing this error.
 • failureCount Počet zlyhaní zaznamenaných v binárnom súbore, v ktorom sa vyskytla chyba.failureCount Number of failures seen within the binary where the error occurred.
 • failureId Identifikátor priradený k tomuto zlyhaniu.failureId The identifier assigned to this failure.
 • failureType Označuje zaznamenaný typ zlyhania (výnimka, vrátené, chyba, zapísaná chyba alebo okamžité zlyhanie).failureType Indicates the type of failure observed (exception, returned, error, logged error, or fail fast).
 • fileName Názov súboru zdrojového kódu, v ktorom sa vyskytla chyba.fileName The source code file name where the error occurred.
 • function Názov funkcie, v ktorej sa vyskytla chyba.function The name of the function where the error occurred.
 • hresult Kód chyby zlyhania.hresult The failure error code.
 • lineNumber Číslo riadka v rámci súboru zdrojového kódu, v ktorom sa vyskytla chyba.lineNumber The Line Number within the source code file where the error occurred.
 • message Správa súvisiaca so zlyhaním (ak je k dispozícii).message A message associated with the failure (if any).
 • modul Názov binárneho modulu, v ktorom sa vyskytla chyba.module The name of the binary module in which the error occurred.
 • originatingContextId Identifikátor najstaršej diagnostickej aktivity obsahujúcej túto chybu.originatingContextId The identifier for the oldest diagnostic activity containing this error.
 • originatingContextMessage Správa súvisiaca s najstaršou diagnostickou aktivitou obsahujúcou túto chybu (ak existuje).originatingContextMessage A message associated with the oldest diagnostic activity containing this error (if any).
 • originatingContextName Názov najstaršej diagnostickej aktivity obsahujúcej túto chybu.originatingContextName The name of the oldest diagnostic activity containing this error.
 • threadId Identifikátor vlákna, v ktorom sa vyskytla chyba.threadId The identifier of the thread the error occurred on.

Udalosti súčasti SedimentSediment events

Microsoft.Windows.Sediment.Info.AppraiserDataMicrosoft.Windows.Sediment.Info.AppraiserData

Táto udalosť poskytuje údaje o aktuálnom stave zariadenia z hľadiska programu Appraiser, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event provides data on the current Appraiser status of the device to help ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ErrorCode Hodnota návratového kódu na dotaz databázy Registry.ErrorCode The value of the Return Code for the registry query.
 • GStatus Hodnota GStatus pred inováciou.GStatus The pre-upgrade GStatus value.
 • PayloadVersion Informácie o verzii pre nápravnú súčasť.PayloadVersion The version information for the remediation component.
 • RegKeyName Názov podkľúča databázy Registry, v ktorom sa našli údaje pre túto udalosť.RegKeyName The name of the registry subkey where data was found for this event.
 • Time Systémový čas začiatku udalosti.Time The system time at which the event began.
 • UpgEx Hodnota UpgEx pred inováciou.UpgEx The pre-upgrade UpgEx value.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.BinaryInfoMicrosoft.Windows.Sediment.Info.BinaryInfo

Táto udalosť poskytuje informácie o binárnom súbore vrátenom službou OSRSS (Operating System Remediation System Service), čím napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event provides information about the binary returned by the Operating System Remediation System Service (OSRSS) to help ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • BinaryPath Upravený názov systémového binárneho súboru, z ktorého sa získali údaje.BinaryPath The sanitized name of the system binary from which the data was gathered.
 • ErrorCode Hodnota návratového kódu na dotaz na verziu z binárneho súboru.ErrorCode The value of the return code for querying the version from the binary.
 • FileVerBuild Číslo zostavy binárneho súboru.FileVerBuild The binary’s build number.
 • FileVerMajor Číslo hlavnej verzie binárneho súboru.FileVerMajor The binary’s major version number.
 • FileVerMinor Číslo vedľajšej verzie binárneho súboru.FileVerMinor The binary’s minor version number.
 • FileVerRev Číslo revízie binárneho súboru.FileVerRev The binary’s revision number.
 • PayloadVersion Informácie o verzii pre nápravnú súčasť.PayloadVersion The version information for the remediation component.
 • Time Systémový čas začiatku udalosti.Time The system time at which the event began.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.DetailedStateMicrosoft.Windows.Sediment.Info.DetailedState

Táto udalosť sa odošle, keď sú potrebné podrobné informácie zo spustenia skúšobnej verzie aktualizácie.This event is sent when detailed state information is needed from an update trial run.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.DownloadServiceErrorMicrosoft.Windows.Sediment.Info.DownloadServiceError

Táto udalosť poskytuje informácie, keď služba sťahovania vráti chybu.This event provides information when the Download Service returns an error. Tieto informácie slúžia na udržiavanie aktuálnosti Windowsu.The information provided helps keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • Architecture Architektúra platformy, ktorá slúži na identifikovanie správnej údajovej časti sťahovania.Architecture The platform architecture used to identify the correct download payload.
 • BuildNumber Počiatočné číslo zostavy, ktoré slúži na identifikovanie správnej údajovej časti sťahovania.BuildNumber The starting build number used to identify the correct download payload.
 • Edition Vydanie operačného systému, ktoré slúži na identifikovanie správnej údajovej časti sťahovania.Edition The Operating System Edition used to identify the correct download payload.
 • Error Popis vzniknutej chyby.Error The description of the error encountered.
 • LanguageCode Jazyk používateľského rozhrania systému, ktorý slúži na identifikovanie správnej údajovej časti sťahovania.LanguageCode The system User Interface Language used to identify the correct download payload.
 • Stack Podrobnosti o vzniknutej chybe.Stack Details about the error encountered.
 • WorkingDirectory Umiestnenie priečinka (cesta), do ktorého sa program na sťahovanie pokúšal uložiť údajovú časť.WorkingDirectory The folder location (path) downloader was attempting to say the payload to.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.DownloadServiceProgressMicrosoft.Windows.Sediment.Info.DownloadServiceProgress

Táto udalosť označuje priebeh činnosti programu na sťahovanie v krokoch po 1 %.This event indicates the progress of the downloader in 1% increments.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • Percentage Úspešne stiahnutý objem uvádzaný ako percento celku.Percentage The amount successfully downloaded, measured as a percentage of the whole.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.ErrorMicrosoft.Windows.Sediment.Info.Error

Táto udalosť označuje chybu údajovej časti aktualizačného programu.This event indicates an error in the updater payload. Tieto informácie pomáhajú udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This information assists in keeping Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • FailureType Typ vzniknutej chyby.FailureType The type of error encountered.
 • FileName Súbor kódu, v ktorom sa vyskytla chyba.FileName The code file in which the error occurred.
 • HResult Kód chyby zlyhania.HResult The failure error code.
 • LineNumber Číslo riadka v súbore kódu, v ktorom sa vyskytla chyba.LineNumber The line number in the code file at which the error occurred.
 • ReleaseVer Informácia o verzii súčasti, v ktorej sa vyskytla chyba.ReleaseVer The version information for the component in which the error occurred.
 • Time Systémový čas, kedy sa vyskytla chyba.Time The system time at which the error occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.PhaseChangeMicrosoft.Windows.Sediment.Info.PhaseChange

Udalosť označuje pokrok nástroja na aktualizáciu.The event indicates progress made by the updater. Tieto informácie pomáhajú pri aktualizácii Windowsu.This information assists in keeping Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • NewPhase Fáza dosiahnutého priebehu.NewPhase The phase of progress made.
 • ReleaseVer Informácia o verzii súčasti, v ktorej sa vyskytla zmena.ReleaseVer The version information for the component in which the change occurred.
 • Time Systémový čas uskutočnenia zmeny fázy.Time The system time at which the phase chance occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.ServiceInfoMicrosoft.Windows.Sediment.Info.ServiceInfo

Táto udalosť poskytuje informácie o systémovej službe, pre ktorú sa získavajú údaje službou OSRSS (Operating System Remediation System Service), čím napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event provide information about the system service for which data is being gathered by the Operating System Remediation System Service (OSRSS) to help ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ErrorCode Hodnota vrátená chybou pri dotaze na informácie o službe.ErrorCode The value returned by the error for querying the service information.
 • PayloadVersion Informácie o verzii pre nápravnú súčasť.PayloadVersion The version information for the remediation component.
 • ServiceName Názov systémovej služby, pre ktorú sa získali údaje.ServiceName The name of the system service for which data was gathered.
 • ServiceStatus Stav určenej služby.ServiceStatus The status of the specified service.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.UptimeMicrosoft.Windows.Sediment.Info.Uptime

Táto udalosť poskytuje informácie o tom, ako dlho bolo zariadenie v prevádzke.This event provides information about how long the device has been operating. Táto informácia sa používa na zabezpečenie aktuálnosti Windowsu.This information helps ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • Days Počet dní, počas ktorých bolo zariadenie zapnuté.Days The number of days the device has been on.
 • Hours Počet hodín, počas ktorých bolo zariadenie zapnuté.Hours The number of hours the device has been on.
 • Minutes Počet minút, počas ktorých bolo zariadenie zapnuté.Minutes The number of minutes the device has been on.
 • PayloadVersion Informácie o verzii pre nápravnú súčasť.PayloadVersion The version information for the remediation component.
 • Seconds Počet sekúnd, počas ktorých bolo zariadenie zapnuté.Seconds The number of seconds the machine has been on.
 • Ticks Počet cyklov systémových hodín, počas ktorých bolo zariadenie zapnuté.Ticks The number of system clock “ticks” the device has been on.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.CheckingOneSettingsMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.CheckingOneSettings

Táto udalosť označuje parametre, ktoré používa služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) na bezpečné overenie pripojenia k spoločnosti Microsoft, čím napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event indicates the parameters that the Operating System Remediation System Service (OSRSS) uses for a secure ping to Microsoft to help ensure Windows is up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CustomVer Hodnoty databázy Registry na zacielenie.CustomVer The registry value for targeting.
 • IsMetered Hodnota je TRUE (pravda), ak je počítač v sieti s meraným objemom údajov.IsMetered TRUE if the machine is on a metered network.
 • LastVer Verzia posledného úspešného spustenia.LastVer The version of the last successful run.
 • ServiceVersionMajor Informácie o hlavnej verzii súčasti.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Informácie o vedľajšej verzii súčasti.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.DownloadingUrlMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.DownloadingUrl

Táto udalosť poskytuje informácie o URL adrese, z ktorej sa služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) pokúša sťahovať.This event provides information about the URL from which the Operating System Remediation System Service (OSRSS) is attempting to download. Táto informácia sa používa na zabezpečenie aktuálnosti Windowsu.This information helps ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AttemptNumber Počet uvádzajúci, ktorý pokus o sťahovanie sa začína.AttemptNumber The count indicating which download attempt is starting.
 • ServiceVersionMajor Informácie o hlavnej verzii súčasti.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Informácie o vedľajšej verzii súčasti.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.
 • Url URL adresa, z ktorej sa sťahovali údaje.Url The URL from which data was downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.DownloadSuccessMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.DownloadSuccess

Táto udalosť označuje, že služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) úspešne stiahla údaje z uvedenej URL adresy.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully download data from the indicated URL. Táto informácia sa používa na zabezpečenie aktuálnosti Windowsu.This information helps ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Informácie o hlavnej verzii súčasti.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Informácie o vedľajšej verzii súčasti.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.
 • Url URL adresa, z ktorej sa sťahovali údaje.Url The URL from which data was downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.ErrorMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.Error

Táto udalosť označuje, že sa vyskytla chyba v službe OSRSS (Operating System Remediation System Service).This event indicates an error occurred in the Operating System Remediation System Service (OSRSS). Tieto informácie pomáhajú zabezpečiť, aby budúce pokusy o inováciu/aktualizáciu boli úspešnejšie.The information provided helps ensure future upgrade/update attempts are more successful.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • FailureType Typ vzniknutej chyby.FailureType The type of error encountered.
 • FileName Súbor kódu, v ktorom sa vyskytla chyba.FileName The code file in which the error occurred.
 • HResult Kód chyby zlyhania.HResult The failure error code.
 • LineNumber Číslo riadka v súbore kódu, v ktorom sa vyskytla chyba.LineNumber The line number in the code file at which the error occurred.
 • ServiceVersionMajor Informácie o hlavnej verzii súčasti.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Informácie o vedľajšej verzii súčasti.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.ExeSignatureValidatedMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.ExeSignatureValidated

Táto udalosť označuje, že služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) úspešne overila podpis súboru EXE z uvedenej URL adresy.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully validated the signature of an EXE from the indicated URL. Tieto informácie slúžia na udržiavanie aktuálnosti Windowsu.The information provided helps ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Informácie o hlavnej verzii súčasti.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Informácie o vedľajšej verzii súčasti.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.
 • Url URL adresa, z ktorej sa stiahol overený súbor EXE.Url The URL from which the validated EXE was downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.ExtractSuccessMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.ExtractSuccess

Táto udalosť označuje, že služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) úspešne extrahovala stiahnutý obsah.This event indicates that the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully extracted downloaded content. Tieto informácie slúžia na udržiavanie aktuálnosti Windowsu.The information provided helps ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Informácie o hlavnej verzii súčasti.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Informácie o vedľajšej verzii súčasti.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.
 • Url URL adresa, z ktorej sa stiahol úspešne extrahovaný obsah.Url The URL from which the successfully extracted content was downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.NewUrlFoundMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.NewUrlFound

Táto udalosť označuje, že služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) úspešne vyhľadala novú URL adresu na sťahovanie.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) succeeded in finding a new URL to download from. To pomáha zabezpečiť aktuálnosť systému Windows.This helps ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Informácie o hlavnej verzii súčasti.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Informácie o vedľajšej verzii súčasti.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.
 • Url Nová URL adresa, z ktorej sa bude sťahovať obsah.Url The new URL from which content will be downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.ProcessCreatedMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.ProcessCreated

Táto udalosť označuje, že služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) vytvorila nový proces na spustenie obsahu stiahnutého z uvedenej URL adresy.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) created a new process to execute content downloaded from the indicated URL. Táto informácia sa používa na zabezpečenie aktuálnosti Windowsu.This information helps ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Informácie o hlavnej verzii súčasti.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Informácie o vedľajšej verzii súčasti.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.
 • Url Nová URL adresa, z ktorej sa bude spúšťať obsah.Url The new URL from which content will be executed.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.SelfUpdateMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.SelfUpdate

Táto akcia vráti metaúdaje po tom, ako sa služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) úspešne nahradí novou verziou.This event returns metadata after Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully replaces itself with a new version.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Číslo hlavnej verzie súčasti.ServiceVersionMajor The major version number for the component.
 • ServiceVersionMinor Číslo vedľajšej verzie súčasti.ServiceVersionMinor The minor version number for the component.
 • Time Systémová časová pečiatka, ktorá označuje, kedy došlo k udalosti.Time The system timestamp for when the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.UrlStateMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.UrlState

Táto udalosť označuje stav, v ktorom sa nachádza služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) pri pokuse o sťahovanie z URL adresy.This event indicates the state the Operating System Remediation System Service (OSRSS) is in while attempting a download from the URL.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • Id Číslo identifikujúce URL adresuId A number identifying the URL
 • ServiceVersionMajor Informácie o verzii súčastiServiceVersionMajor Version info for the component
 • ServiceVersionMinor Informácie o verzii súčastiServiceVersionMinor Version info for the component
 • StateData Údaje pre konkrétny stav, napríklad číslo pokusu o sťahovanieStateData State-specific data, such as which attempt number for the download
 • StateNumber Číslo určujúce, v akom stave na nachádza URL adresa (nájdená, prebieha sťahovanie, uskutočnila sa extrakcia atď.)StateNumber A number identifying which state the URL is in (found, downloading, extracted, etc.)
 • Time Systémová časová pečiatka spustenia udalostiTime System timestamp the event was fired

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ApplicabilityCheckFailedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ApplicabilityCheckFailed

Táto akcia vráti údaje týkajúce sa stavu chyby po tom, ako niektorá z kontrol použiteľnosti pre súčasť Inštalátora služby OSRSS (Operating System Remediation System Service) zlyhá.This event returns data relating to the error state after one of the applicability checks for the installer component of the Operating System Remediation System Service (OSRSS) has failed.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CheckName Názov kontroly použiteľnosti, ktorá zlyhala.CheckName The name of the applicability check that failed.
 • InstallerVersion Informácie o verziách pre súčasť inštalátora.InstallerVersion The version information for the installer component.
 • Čas Časová pečiatka systému, ktorá označuje, kedy došlo k udalosti.Time The system timestamp for when the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.AttemptingUpdateMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.AttemptingUpdate

Táto udalosť označuje, že inštalátor služby OSRSS (Operating System Remediation System Service) sa pokúša sám aktualizovať.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) installer is attempting an update to itself. Táto informácia sa používa na zabezpečenie aktuálnosti Windowsu.This information helps ensure Windows is up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • InstallerVersion Informácie o verzii súčasti inštalátora.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.BinaryUpdatedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.BinaryUpdated

Táto udalosť označuje, že služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) aktualizovala binárne súbory inštalátora pomocou nových binárnych súborov v rámci procesu jeho vlastnej aktualizácie.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) updated installer binaries with new binaries as part of its self-update process. Táto informácia sa používa na zabezpečenie aktuálnosti Windowsu.This information helps ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InstallerVersion Informácie o verzii súčasti inštalátora.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ErrorMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.Error

Táto udalosť označuje, že sa vyskytla chyba v službe OSRSS (Operating System Remediation System Service).This event indicates an error occurred in the Operating System Remediation System Service (OSRSS). Tieto informácie pomáhajú zabezpečiť, aby budúce pokusy o inováciu/aktualizáciu boli úspešnejšie.The information provided helps ensure future upgrade/update attempts are more successful.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • FailureType Typ vzniknutej chyby.FailureType The type of error encountered.
 • FileName Súbor kódu, v ktorom sa vyskytla chyba.FileName The code file in which the error occurred.
 • HResult Kód chyby zlyhania.HResult The failure error code.
 • InstallerVersion Informácie o verzii súčasti inštalátora.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • LineNumber Číslo riadka v súbore kódu, v ktorom sa vyskytla chyba.LineNumber The line number in the code file at which the error occurred.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.InstallerLaunchedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.InstallerLaunched

Táto udalosť označuje, že sa spustila služba OSRSS (Operating System Remediation System Service).This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) has launched. Tieto informácie slúžia na udržiavanie aktuálnosti Windowsu.The information provided helps ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InstallerVersion Informácie o verzii súčasti inštalátora.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceInstalledMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceInstalled

Táto udalosť označuje, že služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) úspešne nainštalovala súčasť inštalátora.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully installed the Installer Component. Táto informácia sa používa na zabezpečenie aktuálnosti Windowsu.This information helps ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InstallerVersion Informácie o verzii súčasti inštalátora.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceRestartedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceRestarted

Táto udalosť označuje, že služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) sa reštartovala po nainštalovaní vlastnej aktualizovanej verzie.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) has restarted after installing an updated version of itself. Táto informácia sa používa na zabezpečenie aktuálnosti Windowsu.This information helps ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InstallerVersion Informácie o verzii súčasti inštalátora.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStartedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStarted

Táto udalosť označuje, že služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) sa spustila po nainštalovaní vlastnej aktualizovanej verzie.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) has started after installing an updated version of itself. Táto informácia sa používa na zabezpečenie aktuálnosti Windowsu.This information helps ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InstallerVersion Informácie o verzii súčasti inštalátora.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStoppedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStopped

Táto udalosť označuje, že služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) sa zastavila prostredníctvom vlastnej aktualizácie, aby sa nainštalovala jej vlastná aktualizovaná verzia.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) was stopped by a self-updated to install an updated version of itself. Táto informácia sa používa na zabezpečenie aktuálnosti Windowsu.This information helps ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InstallerVersion Informácie o verzii súčasti inštalátora.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UninstallerCompletedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UninstallerCompleted

Táto udalosť označuje, že služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) úspešne odinštalovala nainštalovanú verziu v rámci vlastnej aktualizácie.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully uninstalled the installed version as part of a self-update. Táto informácia sa používa na zabezpečenie aktuálnosti Windowsu.This information helps ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InstallerVersion Informácie o verzii súčasti inštalátora.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UninstallerLaunchedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UninstallerLaunched

Táto udalosť označuje, že služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) úspešne spustila program na odinštalovanie v rámci vlastnej aktualizácie.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully started the Uninstaller as part of a self-update. Táto informácia sa používa na zabezpečenie aktuálnosti Windowsu.This information helps ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InstallerVersion Informácie o verzii súčasti inštalátora.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterCompletedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterCompleted

Táto udalosť označuje, že služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) úspešne dokončila operáciu vlastnej aktualizácie.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully completed the self-update operation. Táto informácia sa používa na zabezpečenie aktuálnosti Windowsu.This information helps ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InstallerVersion Informácie o verzii súčasti inštalátora.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterLaunchedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterLaunched

Táto udalosť označuje, že služba OSRSS (Operating System Remediation System Service) úspešne spustila program na vlastnú aktualizáciu po jeho stiahnutí.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully launched the self-updater after downloading it. Táto informácia sa používa na zabezpečenie aktuálnosti Windowsu.This information helps ensure Windows is up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InstallerVersion Informácie o verzii súčasti inštalátora.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Systémový čas výskytu udalosti.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.ApplicableMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Applicable

Táto udalosť sa odosiela, keď spúšťač sedimentačných opráv služby Windows Update zistí, že príslušný doplnok na riešenie problémov môže brániť sedimentačnému zariadeniu vprijímaní aktualizácií zOS.This event is sent when the Windows Update sediment remediations launcher finds that an applicable plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Sedimentačné zariadenie je také, ktoré po dlhý čas fungovalo na predchádzajúcej verzii OS.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • DetectedCondition Booleovská hodnota je True (pravda), ak je pravdivá podmienka detekcie a spustí sa akcia vykonania.DetectedCondition Boolean true if detect condition is true and perform action will be run.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré označuje poradie udalostí odoslaných týmto používateľom.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • IsSelfUpdateEnabledInOneSettings Hodnota je True (pravda), ak je vlastná aktualizácia zapnutá v nastaveniach.IsSelfUpdateEnabledInOneSettings True if self update enabled in Settings.
 • IsSelfUpdateNeeded Hodnota je True (pravda), ak je vlastnú aktualizáciu vyžaduje zariadenieIsSelfUpdateNeeded True if self update needed by device.
 • PackageVersion Aktuálna verzia balíka nápravy.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName Názov doplnku určeného pre každú všeobecnú udalosť doplnku.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result Hodnota HRESULT fázy detekcie alebo vykonávania akcie doplnku.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.CompletedMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Completed

Táto udalosť sa odosiela, keď spúšťač sedimentačných opráv služby Windows Update dokončí spúšťanie príslušného doplnku na riešenie problémov, ktorý môže brániť sedimentačnému zariadeniu vprijímaní aktualizácií zOS.This event is sent when the Windows Update sediment remediations launcher finishes running a plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Sedimentačné zariadenie je také, ktoré po dlhý čas fungovalo na predchádzajúcej verzii OS.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CV Vektor korelácie.CV Correlation vector.
 • FailedReasons Zreťazený zoznam dôvodov zlyhania.FailedReasons Concatenated list of failure reasons.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré označuje poradie udalostí odoslaných týmto používateľom.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • PackageVersion Aktuálna verzia balíka nápravy.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName Názov doplnku určeného pre každú všeobecnú udalosť doplnku.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result Toto je hodnota HRESULT pre fázy detekcie alebo vykonania akcie pre doplnok.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • SedLauncherExecutionResult Hodnota HRESULT pre jedno vykonanie spúšťača súčasti Sediment.SedLauncherExecutionResult HRESULT for one execution of the Sediment Launcher.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.ErrorMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Error

Táto udalosť označuje, že sa vyskytla chyba počas vykonávania doplnku.This event indicates an error occurred during the execution of the plug-in. Tieto informácie pomáhajú zabezpečiť, aby budúce pokusy o inováciu/aktualizáciu boli úspešnejšie.The information provided helps ensure future upgrade/update attempts are more successful.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • HResult Výsledok pre fázy detekcie alebo vykonania akcie pre doplnok.HResult The result for the Detection or Perform Action phases of the plug-in.
 • Message Správa s informáciami o chybe, ktorá sa vyskytla (ak existuje).Message A message containing information about the error that occurred (if any).
 • PackageVersion Číslo verzie aktuálneho nápravného balíka.PackageVersion The version number of the current remediation package.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.FallbackErrorMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.FallbackError

Táto udalosť označuje, že sa vyskytla chyba počas vykonávania záložného postupu doplnku.This event indicates that an error occurred during execution of the plug-in fallback.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.InformationMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Information

Táto udalosť poskytuje všeobecné informácie, ktoré vrátil doplnok.This event provides general information returned from the plug-in.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • HResult Toto je hodnota HRESULT pre fázy detekcie alebo vykonania akcie pre doplnok.HResult This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • Message Informačná správa vrátená z doplnku, ktorá obsahuje len interné informácie o spustení doplnku.Message Information message returned from a plugin containing only information internal to the plugins execution.
 • PackageVersion Aktuálna verzia balíka nápravy.PackageVersion Current package version of Remediation.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.StartedMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Started

ctiopTáto udalosť sa odosiela, keď spúšťač sedimentačných opráv služby Windows Update začne spúšťanie príslušného doplnku na riešenie problémov, ktorý môže brániť sedimentačnému zariadeniu vprijímaní aktualizácií zOS.This event is sent when the Windows Update sediment remediations launcher starts running a plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Sedimentačné zariadenie je také, ktoré po dlhý čas fungovalo na predchádzajúcej verzii OS.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré označuje poradie udalostí odoslaných týmto používateľom.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • PackageVersion Aktuálna verzia balíka nápravy.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName Názov doplnku konkretizovaného pre každú generickú udalosť doplnku.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result Hodnota HRESULT fázy detekcie alebo vykonávania akcie doplnku.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.wilResultMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.wilResult

Táto udalosť poskytuje výsledok z internej knižnice Windowsu.This event provides the result from the Windows internal library.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • callContext Zoznam aktivít telemetrie obsahujúcich túto chybu.callContext List of telemetry activities containing this error.
 • currentContextId Identifikátor najnovšej aktivity telemetrie obsahujúcej túto chybu.currentContextId Identifier for the newest telemetry activity containing this error.
 • currentContextMessage Vlastná správa súvisiaca s najnovšou aktivitou telemetrie obsahujúcou túto chybu (ak existuje).currentContextMessage Custom message associated with the newest telemetry activity containing this error (if any).
 • currentContextName Názov najnovšej aktivity telemetrie obsahujúcej túto chybu.currentContextName Name of the newest telemetry activity containing this error.
 • failureCount Počet zlyhaní zaznamenaných v binárnom súbore, v ktorom sa vyskytla chyba.failureCount Number of failures seen within the binary where the error occurred.
 • failureId Identifikátor priradený k tomuto zlyhaniu.failureId Identifier assigned to this failure.
 • failureType Označuje, aký typ zlyhania sa zaznamenal (výnimka, vrátené, chyba, zapísaná chyba alebo okamžité zlyhanie).failureType Indicates what type of failure was observed (exception, returned error, logged error or fail fast).
 • fileName Názov súboru zdrojového kódu, v ktorom sa vyskytla chyba.fileName Source code file name where the error occurred.
 • function Názov funkcie, v ktorej sa vyskytla chyba.function Name of the function where the error occurred.
 • hresult Kód chyby zlyhania.hresult Failure error code.
 • lineNumber Číslo riadka v rámci súboru zdrojového kódu, v ktorom sa vyskytla chyba.lineNumber Line number within the source code file where the error occurred.
 • message Vlastná správa súvisiaca so zlyhaním (ak je k dispozícii).message Custom message associated with the failure (if any).
 • module Názov binárneho súboru, v ktorom sa vyskytla chyba.module Name of the binary where the error occurred.
 • originatingContextId Identifikátor najstaršej aktivity telemetrie obsahujúcej túto chybu.originatingContextId Identifier for the oldest telemetry activity containing this error.
 • originatingContextMessage Vlastná správa súvisiaca s najstaršou aktivitou telemetrie obsahujúcou túto chybu (ak existuje).originatingContextMessage Custom message associated with the oldest telemetry activity containing this error (if any).
 • originatingContextName Názov najstaršej aktivity telemetrie obsahujúcej túto chybu.originatingContextName Name of the oldest telemetry activity containing this error.
 • threadId Identifikátor vlákna, v ktorom sa vyskytla chyba.threadId Identifier of the thread the error occurred on.

Microsoft.Windows.SedimentService.ApplicableMicrosoft.Windows.SedimentService.Applicable

Táto udalosť sa odosiela, keď služba sedimentačných opráv služby Windows Update zistí, že príslušný doplnok na riešenie problémov môže brániť sedimentačnému zariadeniu vprijímaní aktualizácií zOS.This event is sent when the Windows Update sediment remediations service finds that an applicable plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Sedimentačné zariadenie je také, ktoré po dlhý čas fungovalo na predchádzajúcej verzii OS.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • DetectedCondition Na základe vlastností zariadenia sa určuje, či je potrebné spustiť akciu.DetectedCondition Determine whether action needs to run based on device properties.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré označuje poradie udalostí odoslaných týmto používateľom.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • IsSelfUpdateEnabledInOneSettings Označuje, či je vlastná aktualizácia zapnutá v nastaveniach (One Settings).IsSelfUpdateEnabledInOneSettings Indicates if self update is enabled in One Settings.
 • IsSelfUpdateNeeded Označuje, či je potrebná vlastná aktualizácia.IsSelfUpdateNeeded Indicates if self update is needed.
 • PackageVersion Aktuálna verzia balíka nápravy.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName Názov doplnku.PluginName Name of the plugin.
 • Result Hodnota HRESULT fázy detekcie alebo vykonávania akcie doplnku.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.SedimentService.CompletedMicrosoft.Windows.SedimentService.Completed

Táto udalosť sa odosiela, keď služba sedimentačných opráv služby Windows Update dokončí spúšťanie príslušného doplnku na riešenie problémov, ktorý môže brániť sedimentačnému zariadeniu vprijímaní aktualizácií zOS.This event is sent when the Windows Update sediment remediations service finishes running a plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Sedimentačné zariadenie je také, ktoré po dlhý čas fungovalo na predchádzajúcej verzii OS.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CV Vektor korelácie.CV Correlation vector.
 • FailedReasons Zoznam dôvodov pri zlyhaní akcie doplnku.FailedReasons List of reasons when the plugin action failed.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré označuje poradie udalostí odoslaných týmto používateľom.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • PackageVersion Aktuálna verzia balíka nápravy.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName Názov doplnku konkretizovaného pre každú generickú udalosť doplnku.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result Hodnota HRESULT fázy detekcie alebo vykonávania akcie doplnku.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • SedimentServiceCheckTaskFunctional Hodnota je True (pravda)/False (nepravda) podľa toho, či sa úspešne uskutočnila kontrola naplánovanej úlohy.SedimentServiceCheckTaskFunctional True/False if scheduled task check succeeded.
 • SedimentServiceCurrentBytes Počet aktuálnych súkromných bajtov pamäte spotrebovaných procesom sedsvc.exe.SedimentServiceCurrentBytes Number of current private bytes of memory consumed by sedsvc.exe.
 • SedimentServiceKillService Hodnota je True (pravda)/False (nepravda) podľa toho, či je služba označená na ukončenie (Shell.KillService).SedimentServiceKillService True/False if service is marked for kill (Shell.KillService).
 • SedimentServiceMaximumBytes Maximálny počet bajtov povolených pre službu.SedimentServiceMaximumBytes Maximum bytes allowed for the service.
 • SedimentServiceRetrievedKillService Hodnota je True (pravda)/False (nepravda) podľa toho, či bola úspešná kontrola nastavení One Settings v súvislosti s ukončením – späť sa odosiela len jeden z týchto indikátorov (nie pre každé volanie).SedimentServiceRetrievedKillService True/False if result of One Settings check for kill succeeded - we only send back one of these indicators (not for each call).
 • SedimentServiceStopping Hodnota True (pravda)/False (nepravda) označuje, či sa služba zastavuje.SedimentServiceStopping True/False indicating whether the service is stopping.
 • SedimentServiceTaskFunctional Hodnota je True (pravda)/False (nepravda) podľa toho, či je naplánovaná úloha funkčná.SedimentServiceTaskFunctional True/False if scheduled task is functional. Ak úloha nie je funkčná, označuje to, že sa spustia doplnky.If task is not functional this indicates plugins will be run.
 • SedimentServiceTotalIterations Počet 5-sekundových iterácií, počas ktorých bude služba čakať pred opätovným spustením.SedimentServiceTotalIterations Number of 5 second iterations service will wait before running again.

Microsoft.Windows.SedimentService.ErrorMicrosoft.Windows.SedimentService.Error

Táto udalosť označuje, či sa v doplnku vyskytol chybový stav.This event indicates whether an error condition occurred in the plug-in.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • HResult Toto je hodnota HRESULT pre fázy detekcie alebo vykonania akcie pre doplnok.HResult This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • Message Vlastná správa súvisiaca so zlyhaním (ak je k dispozícii).Message Custom message associated with the failure (if any).
 • PackageVersion Aktuálna verzia balíka nápravy.PackageVersion Current package version of Remediation.

Microsoft.Windows.SedimentService.FallbackErrorMicrosoft.Windows.SedimentService.FallbackError

Táto udalosť označuje, či sa vyskytla chyba v záložnom stave pre doplnok.This event indicates whether an error occurred for a fallback in the plug-in.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

Microsoft.Windows.SedimentService.InformationMicrosoft.Windows.SedimentService.Information

Táto udalosť poskytuje všeobecné informácie, ktoré vrátil doplnok.This event provides general information returned from the plug-in.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • HResult Toto je hodnota HRESULT pre fázy detekcie alebo vykonania akcie pre doplnok.HResult This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • Message Vlastná správa súvisiaca so zlyhaním (ak je k dispozícii).Message Custom message associated with the failure (if any).
 • PackageVersion Aktuálna verzia balíka nápravy.PackageVersion Current package version of Remediation.

Microsoft.Windows.SedimentService.StartedMicrosoft.Windows.SedimentService.Started

Táto udalosť sa odosiela, keď služba sedimentačných opráv služby Windows Update začne spúšťanie príslušného doplnku na riešenie problémov, ktorý môže brániť sedimentačnému zariadeniu vprijímaní aktualizácií zOS.This event is sent when the Windows Update sediment remediations service starts running a plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Sedimentačné zariadenie je také, ktoré po dlhý čas fungovalo na predchádzajúcej verzii OS.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CV Vektor korelácie.CV The Correlation Vector.
 • GlobalEventCounter Počítadlo na strane klienta, ktoré zobrazuje poradie udalostí.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • PackageVersion Číslo verzie aktuálneho nápravného balíka.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • PluginName Názov doplnku určeného pre každú všeobecnú udalosť doplnku.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result Toto je hodnota HRESULT pre fázy detekcie alebo vykonania akcie pre doplnok.Result This is the HRESULT for Detection or Perform Action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.SedimentService.wilResultMicrosoft.Windows.SedimentService.wilResult

Táto udalosť poskytuje výsledok z internej knižnice Windowsu.This event provides the result from the Windows internal library.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • callContext Zoznam aktivít telemetrie obsahujúcich túto chybu.callContext List of telemetry activities containing this error.
 • currentContextId Identifikátor najnovšej aktivity telemetrie obsahujúcej túto chybu.currentContextId Identifier for the newest telemetry activity containing this error.
 • currentContextMessage Vlastná správa súvisiaca s najnovšou aktivitou telemetrie obsahujúcou túto chybu (ak existuje).currentContextMessage Custom message associated with the newest telemetry activity containing this error (if any).
 • currentContextName Názov najnovšej aktivity telemetrie obsahujúcej túto chybu.currentContextName Name of the newest telemetry activity containing this error.
 • failureCount Počet zlyhaní zaznamenaných v binárnom súbore, v ktorom sa vyskytla chyba.failureCount Number of failures seen within the binary where the error occurred.
 • failureId Identifikátor priradený k tomuto zlyhaniu.failureId Identifier assigned to this failure.
 • failureType Označuje, aký typ zlyhania sa zaznamenal (výnimka, vrátené, chyba, zapísaná chyba alebo okamžité zlyhanie).failureType Indicates what type of failure was observed (exception, returned error, logged error or fail fast).
 • fileName Názov súboru zdrojového kódu, v ktorom sa vyskytla chyba.fileName Source code file name where the error occurred.
 • function Názov funkcie, v ktorej sa vyskytla chyba.function Name of the function where the error occurred.
 • hresult Kód chyby zlyhania.hresult Failure error code.
 • lineNumber Číslo riadka v rámci súboru zdrojového kódu, v ktorom sa vyskytla chyba.lineNumber Line number within the source code file where the error occurred.
 • message Vlastná správa súvisiaca so zlyhaním (ak je k dispozícii).message Custom message associated with the failure (if any).
 • module Názov binárneho súboru, v ktorom sa vyskytla chyba.module Name of the binary where the error occurred.
 • originatingContextId Identifikátor najstaršej aktivity telemetrie obsahujúcej túto chybu.originatingContextId Identifier for the oldest telemetry activity containing this error.
 • originatingContextMessage Vlastná správa súvisiaca s najstaršou aktivitou telemetrie obsahujúcou túto chybu (ak existuje).originatingContextMessage Custom message associated with the oldest telemetry activity containing this error (if any).
 • originatingContextName Názov najstaršej aktivity telemetrie obsahujúcej túto chybu.originatingContextName Name of the oldest telemetry activity containing this error.
 • threadId Identifikátor vlákna, v ktorom sa vyskytla chyba.threadId Identifier of the thread the error occurred on.

Udalosti nastaveniaSetup events

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityEventSetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityEvent

Táto udalosť odosiela základné metaúdaje o procese inštalácie aktualizácií modulu SetupPlatform, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends basic metadata about the SetupPlatform update installation process, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ActivityId Poskytuje jedinečný identifikátor, ktorý dáva do súvislosti udalosti medzi počiatočnou a koncovou udalosťou aktivity.ActivityId Provides a unique Id to correlate events that occur between a activity start event, and a stop event
 • ActivityName Poskytuje popisný názov typu balíka, ktorý patrí k identifikátoru ActivityId (Inštalácia, LanguagePack, GDR, Ovládač atď.).ActivityName Provides a friendly name of the package type that belongs to the ActivityId (Setup, LanguagePack, GDR, Driver, etc.)
 • FieldName Získava názov/údajový bod udalosti.FieldName Retrieves the event name/data point. Príklady: InstallStartTime (čas začiatku inštalácie), InstallEndtime (čas konca inštalácie), OverallResult (celkový výsledok) atď.Examples: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult etc.
 • GroupName Získava názov skupiny, do ktorej udalosť patrí.GroupName Retrieves the groupname the event belongs to. Príklad: Informácie o inštalácií, Informácie o DU (používaní disku), Informácie o priestore na disku atď.Example: Install Information, DU Information, Disk Space Information etc.
 • value Hodnota priradená k zodpovedajúcemu názvu udalosti.value Value associated with the corresponding event name. Napríklad súčasťou udalostí týkajúcich sa času bude systémový čas.For example, time-related events will include the system time
 • Value Hodnota priradená k zodpovedajúcemu názvu udalosti.Value Value associated with the corresponding event name. Napríklad súčasťou udalostí týkajúcich sa času bude systémový čas.For example, time-related events will include the system time

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStartedSetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStarted

Táto udalosť odosiela základné metaúdaje o procese inštalácie aktualizácií vytvorených modulom SetupPlatform, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends basic metadata about the update installation process generated by SetupPlatform to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Name Názov typu dynamickej aktualizácie.Name The name of the dynamic update type. Príklad: Ovládač GDRExample: GDR driver

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStoppedSetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStopped

Táto udalosť odosiela základné metaúdaje o procese inštalácie aktualizácií vytvorených modulom SetupPlatform, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends basic metadata about the update installation process generated by SetupPlatform to help keep Windows up to date.

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelEventSetupPlatformTel.SetupPlatformTelEvent

Táto služba získava udalosti vytvorené modulom SetupPlatform, nástrojom poháňajúcim rôzne scenáre nasadenia, na udržiavanie systému Windows v aktuálnom stave.This service retrieves events generated by SetupPlatform, the engine that drives the various deployment scenarios, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • FieldName Získava názov/údajový bod udalosti.FieldName Retrieves the event name/data point. Príklady: InstallStartTime (čas začiatku inštalácie), InstallEndtime (čas konca inštalácie), OverallResult (celkový výsledok) atď.Examples: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult etc.
 • GroupName Získava názov skupiny, do ktorej udalosť patrí.GroupName Retrieves the groupname the event belongs to. Príklad: Informácie o inštalácií, Informácie o DU (používaní disku), Informácie o priestore na disku atď.Example: Install Information, DU Information, Disk Space Information etc.
 • Value Získava hodnotu priradenú zodpovedajúcemu názvu udalosti (názvu poľa).Value Retrieves the value associated with the corresponding event name (Field Name). Príklad: Súčasťou udalostí týkajúcich sa času bude systémový čas.For example: For time related events this will include the system time.

Udalosti zdieľaného počítačaShared PC events

Microsoft.Windows.SharedPC.AccountManager.DeleteUserAccountMicrosoft.Windows.SharedPC.AccountManager.DeleteUserAccount

Aktivita na odstránenie konta používateľa pre zariadenia nastavené v režime zdieľaného počítača ako súčasť Správcu prechodných účtov, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.Activity for deletion of a user account for devices set up for Shared PC mode as part of the Transient Account Manager to help keep Windows up to date. Odstránením nepoužívaných kont používateľov v zdieľaných zariadeniach sa uvoľňuje miesto na disku , čo zvyšuje mieru úspešnosti služby Windows Update.Deleting unused user accounts on shared devices frees up disk space to improve Windows Update success rates.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • accountType Typ odstráneného konta.accountType The type of account that was deleted. Príklad: AD, AAD, alebo lokálneExample: AD, AAD, or Local
 • userSid Identifikátor zabezpečenia konta.userSid The security identifier of the account.
 • wilActivity Údaje hlásenia chýb systému Windows zhromaždené pri zlyhaní odstraňovania používateľského konta pomocou Správcu prechodných kont.wilActivity Windows Error Reporting data collected when there is a failure in deleting a user account with the Transient Account Manager. Pozrite si časť wilActivity.See wilActivity.

Microsoft.Windows.SharedPC.AccountManager.SinglePolicyEvaluationMicrosoft.Windows.SharedPC.AccountManager.SinglePolicyEvaluation

Aktivita na spustenie Správcu prechodných kont, ktorý rozhodne, či sa majú niektoré kontá používateľov pre zariadenia nastavené v režime zdieľaného počítača odstrániť, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.Activity for run of the Transient Account Manager that determines if any user accounts should be deleted for devices set up for Shared PC mode to help keep Windows up to date. Odstránením nepoužívaných používateľských kont vzdieľaných zariadeniach sa uvoľňuje miesto na disku, čo zvyšuje mieru úspešnosti služby Windows Update.Deleting unused user accounts on shared devices frees up disk space to improve Windows Update success rates

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • evaluationTrigger Kedy boli spustené politiky Správcu prechodných kont?evaluationTrigger When was the Transient Account Manager policies ran? Príklad: Pri odhlásení počas údržbyExample: At log off or during maintenance hours
 • totalAccountCount Počet kont vzariadení po spustení politík Správcu prechodných kont.totalAccountCount The number of accounts on a device after running the Transient Account Manager policies.
 • wilActivity Údaje hlásenia chýb systému Windows zhromaždené pri zlyhaní vyhodnocovania používateľských kont, ktoré sa majú odstrániť pomocou Správcu prechodných kont.wilActivity Windows Error Reporting data collected when there is a failure in evaluating accounts to be deleted with the Transient Account Manager. Pozrite si tému wilActivity.See wilActivity.

wilActivitywilActivity

Táto udalosť poskytuje kontext internej knižnice Windowsu, ktorý sa používa na diagnostiku produktov a služieb.This event provides a Windows Internal Library context used for Product and Service diagnostics.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • callContext Funkcia, v ktorej sa vyskytla chyba.callContext The function where the failure occurred.
 • currentContextId ID aktuálneho kontextu volania, v ktorom sa vyskytla chyba.currentContextId The ID of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextMessage Správa aktuálneho kontextu volania, v ktorom sa vyskytla chyba.currentContextMessage The message of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextName Názov aktuálneho kontextu volania, v ktorom sa vyskytla chyba.currentContextName The name of the current call context where the failure occurred.
 • failureCount Počet zlyhaní tohto ID zlyhania.failureCount The number of failures for this failure ID.
 • failureId ID zlyhania, ktoré sa vyskytlo.failureId The ID of the failure that occurred.
 • failureType Typ zlyhania, ktoré sa vyskytlo.failureType The type of the failure that occurred.
 • fileName Názov súboru, kde sa vyskytla chyba.fileName The file name where the failure occurred.
 • function Funkcia, kde sa vyskytla chyba.function The function where the failure occurred.
 • hresult Výsledok HResult celkovej činnosti.hresult The HResult of the overall activity.
 • lineNumber Číslo riadka, v ktorom sa vyskytla chyba.lineNumber The line number where the failure occurred.
 • message Hlásenie zlyhania, ktoré sa vyskytlo.message The message of the failure that occurred.
 • module Modul, v ktorom sa vyskytla chyba.module The module where the failure occurred.
 • originatingContextId ID pôvodného kontextu volania, ktorý viedol k zlyhaniu.originatingContextId The ID of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextMessage Správa pôvodného kontextu volania, ktorý viedol k zlyhaniu.originatingContextMessage The message of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextName Názov pôvodného kontextu volania, ktorý viedol k zlyhaniu.originatingContextName The name of the originating call context that resulted in the failure.
 • threadId ID vlákna, na ktorom sa činnosť vykonáva.threadId The ID of the thread on which the activity is executing.

wilResultwilResult

Táto udalosť poskytuje kontext internej knižnice Windowsu, ktorý sa používa na diagnostiku produktov a služieb.This event provides a Windows Internal Library context used for Product and Service diagnostics.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • callContext Zoskupenie kontext volania, v ktorom sa vyskytla chyba.callContext The call context stack where failure occurred.
 • currentContextId ID aktuálneho kontextu hovoru, v ktorom sa vyskytla chyba.currentContextId The ID of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextMessage Správa aktuálneho kontextu volania, v ktorom sa vyskytla chyba.currentContextMessage The message of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextName Názov aktuálneho kontextu volania, v ktorom sa vyskytla chyba.currentContextName The name of the current call context where the failure occurred.
 • failureCount Počet zlyhaní tohto ID zlyhania.failureCount The number of failures for this failure ID.
 • failureId ID zlyhania, ktoré sa vyskytlo.failureId The ID of the failure that occurred.
 • failureType Typ zlyhania, ktoré sa vyskytlo.failureType The type of the failure that occurred.
 • fileName Názov súboru, kde sa vyskytla chyba.fileName The file name where the failure occurred.
 • function Funkcia, kde sa vyskytla chyba.function The function where the failure occurred.
 • hresult Výsledok HResult celkovej činnosti.hresult The HResult of the overall activity.
 • lineNumber Číslo riadka, v ktorom sa vyskytla chyba.lineNumber The line number where the failure occurred.
 • message Hlásenie zlyhania, ktoré sa vyskytlo.message The message of the failure that occurred.
 • module Modul, v ktorom sa vyskytla chyba.module The module where the failure occurred.
 • originatingContextId ID pôvodného kontextu volania, ktorý viedol k zlyhaniu.originatingContextId The ID of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextMessage Správa pôvodného kontextu volania, ktorý viedol k zlyhaniu.originatingContextMessage The message of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextName Názov pôvodného kontextu volania, ktorý viedol k zlyhaniu.originatingContextName The name of the originating call context that resulted in the failure.
 • threadId ID vlákna, na ktorom sa aktivita vykonáva.threadId The ID of the thread on which the activity is executing.

Udalosti SIHSIH events

SIHEngineTelemetry.EvalApplicabilitySIHEngineTelemetry.EvalApplicability

Táto udalosť sa odosiela po vyhodnotení zacielenej logiky scieľom určiť, či je zariadenie oprávnené na vykonanie danej akcie.This event is sent when targeting logic is evaluated to determine if a device is eligible for a given action.

SIHEngineTelemetry.ExecuteActionSIHEngineTelemetry.ExecuteAction

Táto udalosť sa spustí s pokusmi SIH na vykonanie (napr. inštaláciu) príslušnej aktualizácie alebo akcie.This event is triggered with SIH attempts to execute (e.g. install) the update or action in question. Obsahuje dôležité informácie, napríklad či aktualizácia vyžadovala reštart.Includes important information like if the update required a reboot.

SIHEngineTelemetry.PostRebootReportSIHEngineTelemetry.PostRebootReport

Táto udalosť hlási stav akcie po reštarte, ak bol vyžadovaný.This event reports the status of an action following a reboot, should one have been required.

Udalosti aktualizácie softvéruSoftware update events

SoftwareUpdateClientTelemetry.CheckForUpdatesSoftwareUpdateClientTelemetry.CheckForUpdates

Táto udalosť odosiela sledovacie údaje o kontrole obsahu vhodného pre zariadenie, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends tracking data about the software distribution client check for content that is applicable to a device, to help keep Windows up to date

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ActivityMatchingId Obsahuje jedinečný identifikátor určujúci jedinú reláciu CheckForUpdates od jej začiatku až po ukončenie.ActivityMatchingId Contains a unique ID identifying a single CheckForUpdates session from initialization to completion.
 • AllowCachedResults Označuje, či má kontrola povolenie používať výsledky uložené vo vyrovnávacej pamäti.AllowCachedResults Indicates if the scan allowed using cached results.
 • ApplicableUpdateInfo Metaúdaje aktualizácií, ktoré boli zistené ako relevantné.ApplicableUpdateInfo Metadata for the updates which were detected as applicable
 • BiosFamily Séria systému BIOS (Basic Input Output System).BiosFamily The family of the BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName Názov systému BIOS zariadenia.BiosName The name of the device BIOS.
 • BiosReleaseDate Dátum vydania systému BIOS zariadenia.BiosReleaseDate The release date of the device BIOS.
 • BiosSKUNumber Číslo skladovej jednotky systému BIOS zariadenia.BiosSKUNumber The sku number of the device BIOS.
 • BIOSVendor Dodávateľ systému BIOS.BIOSVendor The vendor of the BIOS.
 • BiosVersion Verzia systému BIOS.BiosVersion The version of the BIOS.
 • BranchReadinessLevel Vetva údržby nakonfigurovaná vzariadení.BranchReadinessLevel The servicing branch configured on the device.
 • CachedEngineVersion Pri samospustenom liečení (SIH) je toto verzia nástroja SIH, ktorá je uložená vo vyrovnávacej pamäti vzariadení.CachedEngineVersion For self-initiated healing, the version of the SIH engine that is cached on the device. Ak stroj SIH neexistuje, hodnota je nulová.If the SIH engine does not exist, the value is null.
 • CallerApplicationName Názov poskytnutý volajúcim, ktorý inicioval volania rozhrania API do klienta distribúcie softvéru.CallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client.
 • CapabilityDetectoidGuid Identifikátor GUID použiteľnosti hardvéru, ktorú nebolo možné vyhodnotiť.CapabilityDetectoidGuid The GUID for a hardware applicability detectoid that could not be evaluated.
 • CDNCountryCode Dvojpísmenová skratka krajiny, v ktorej je umiestnená sieť na doručovanie obsahu (CDN - Content Distribution Network).CDNCountryCode Two letter country abbreviation for the Content Distribution Network (CDN) location.
 • CDNId Jedinečný identifikátor konkrétneho zariadenia používaný na zisťovanie počtu úspešných zariadení alebo zariadení potýkajúcich sa sčiastočnými problémami.CDNId The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue.
 • ClientVersion Číslo verzie klienta distribúcie softvéru.ClientVersion The version number of the software distribution client.
 • Context Poskytuje kontext kmiestu výskytu chyby.Context Gives context on where the error has occurred. Príklad: AutoEnable (automatické povolenie), GetSLSData (údaje získania SLS), AddService (pridanie služby), Misc (rôzne) alebo Unknown (neznáme)Example: AutoEnable, GetSLSData, AddService, Misc, or Unknown
 • CurrentMobileOperator Mobilný operátor, ku ktorému je zariadenie aktuálne pripojené.CurrentMobileOperator The mobile operator the device is currently connected to.
 • DeferralPolicySources Zdroje akýchkoľvek definovaných politík odkladu aktualizácií (objekt skupinovej politiky (GPO) = 0x10, správa mobilných zariadení (MDM) = 0x100, predbežné vydanie = 0x1000, používateľská skúsenosť (UX) = 0x10000).DeferralPolicySources Sources for any update deferral policies defined (GPO = 0x10, MDM = 0x100, Flight = 0x1000, UX = 0x10000).
 • DeferredUpdates ID aktualizácií, ktoré sú aktuálne odložené na neskôr.DeferredUpdates Update IDs which are currently being deferred until a later time
 • DeviceModel Model zariadenia.DeviceModel What is the device model.
 • DriverError Kód chyby zistený počas kontroly ovládača.DriverError The error code hit during a driver scan. Ak sa nenašla žiadna chyba, hodnota je 0.This is 0 if no error was encountered.
 • DriverExclusionPolicy Označuje, či je povolená politika nezahŕňania ovládačov na lokalite Windows Update.DriverExclusionPolicy Indicates if the policy for not including drivers with Windows Update is enabled.
 • DriverSyncPassPerformed Boli ovládače tentokrát skontrolované?DriverSyncPassPerformed Were drivers scanned this time?
 • EventInstanceID Globálne jedinečný identifikátor inštancie udalosti.EventInstanceID A globally unique identifier for event instance.
 • EventScenario Označuje účel odoslania tejto udalosti, či už je ním to, že distribúcia softvéru práve začala vyhľadávať obsah alebo bola zrušená, uspela alebo zlyhalaEventScenario Indicates the purpose of sending this event - whether because the software distribution just started checking for content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed.
 • ExtendedMetadataCabUrl Názov hostiteľa používaný na stiahnutie aktualizácie.ExtendedMetadataCabUrl Hostname that is used to download an update.
 • ExtendedStatusCode Sekundárny kód chyby pre isté scenáre, keď hodnota StatusCode nie je dostatočne špecifická.ExtendedStatusCode Secondary error code for certain scenarios where StatusCode wasn't specific enough.
 • FailedUpdateGuids Identifikátory GUID, ktorých hodnotenie počas kontroly zlyhalo.FailedUpdateGuids The GUIDs for the updates that failed to be evaluated during the scan.
 • FailedUpdatesCount Počet aktualizácií, ktorých hodnotenie počas kontroly zlyhalo.FailedUpdatesCount The number of updates that failed to be evaluated during the scan.
 • FeatureUpdateDeferral Dĺžka odloženia aktualizácií funkcií OS nastavená vzariadení (vdňoch).FeatureUpdateDeferral The deferral period configured for feature OS updates on the device (in days).
 • FeatureUpdatePause Označuje, či sú v zariadení pozastavené aktualizácie funkcií OS.FeatureUpdatePause Indicates whether feature OS updates are paused on the device.
 • FeatureUpdatePausePeriod Trvanie pozastavenia aktualizácií funkcií OS nastavené vzariadení (v dňoch).FeatureUpdatePausePeriod The pause duration configured for feature OS updates on the device (in days).
 • FlightBranch Vetva, v ktorej sa nachádza zariadenie, ktoré je súčasťou testovacích (predbežných) zostáv.FlightBranch The branch that a device is on if participating in flighting (pre-release builds).
 • FlightRing Okruh (rýchlosť získavania zostáv), v ktorom sa nachádza zariadenie, ktoré je súčasťou predbežných zostáv.FlightRing The ring (speed of getting builds) that a device is on if participating in flighting (pre-release builds).
 • HomeMobileOperator Mobilný operátor, u ktorého malo zariadenie pôvodne fungovať.HomeMobileOperator The mobile operator that the device was originally intended to work with.
 • IntentPFNs Zamýšľané metaúdaje nastavené aplikáciami pre scenáre základnej aktualizácie.IntentPFNs Intended application-set metadata for atomic update scenarios.
 • IPVersion Označuje, či sťahovanie prebehlo cez protokol IPv4 alebo IPv6IPVersion Indicates whether the download took place over IPv4 or IPv6
 • IsWUfBDualScanEnabled Označuje, či je v zariadení povolená duálna kontrola služby Windows Update for Business.IsWUfBDualScanEnabled Indicates if Windows Update for Business dual scan is enabled on the device.
 • IsWUfBEnabled Označuje, či je v zariadení povolená služba Windows Update for Business.IsWUfBEnabled Indicates if Windows Update for Business is enabled on the device.
 • MetadataIntegrityMode Režim kontroly integrity metaúdajov prenosu aktualizácie.MetadataIntegrityMode The mode of the update transport metadata integrity check. 0–Neznámy; 1–Ignorovať; 2–Auditovať; 3–Vynútiť0-Unknown, 1-Ignoe, 2-Audit, 3-Enforce
 • MSIError Posledná chyba odhalená počas hľadania aktualizácií.MSIError The last error that was encountered during a scan for updates.
 • NetworkConnectivityDetected Označuje typ detekovaného sieťového pripojenia.NetworkConnectivityDetected Indicates the type of network connectivity that was detected. 0 – IPv4, 1 – IPv60 - IPv4, 1 - IPv6
 • NumberOfApplicableUpdates Počet aktualizácií, ktoré boli po ukončení procesu detekcie nakoniec označené ako použiteľné vsystéme.NumberOfApplicableUpdates The number of updates which were ultimately deemed applicable to the system after the detection process is complete
 • NumberOfApplicationsCategoryScanEvaluated Počet kategórií (aplikácií), ktoré kontrola aktualizácií aplikácií skontrolovala.NumberOfApplicationsCategoryScanEvaluated The number of categories (apps) for which an app update scan checked
 • NumberOfLoop Počet výmen údajov potrebných na kontroluNumberOfLoop The number of round trips the scan required
 • NumberOfNewUpdatesFromServiceSync Počet aktualizácií, ktoré sa po prvý raz objavili v tejto kontrole.NumberOfNewUpdatesFromServiceSync The number of updates which were seen for the first time in this scan
 • NumberOfUpdatesEvaluated Celkový počet aktualizácií vyhodnotených v rámci kontrolyNumberOfUpdatesEvaluated The total number of updates which were evaluated as a part of the scan
 • NumFailedMetadataSignatures Počet podpisov metaúdajov, u ktorých zlyhala synchronizácia s novými metaúdajmi.NumFailedMetadataSignatures The number of metadata signatures checks which failed for new metadata synced down.
 • Online Označuje, či išlo o online kontrolu..Online Indicates if this was an online scan.
 • PausedUpdates Zoznam identifikátorov UpdateIds aktualizácií, ktoré sú aktuálne pozastavené.PausedUpdates A list of UpdateIds which that currently being paused.
 • PauseFeatureUpdatesEndTime Ak sú v zariadení prerušené aktualizácie funkcií OS, toto je dátum a čas konca obdobia prerušenia.PauseFeatureUpdatesEndTime If feature OS updates are paused on the device, this is the date and time for the end of the pause time window.
 • PauseFeatureUpdatesStartTime Ak sú v zariadení prerušené aktualizácie funkcií OS, toto je dátum a čas začiatku obdobia prerušenia.PauseFeatureUpdatesStartTime If feature OS updates are paused on the device, this is the date and time for the beginning of the pause time window.
 • PauseQualityUpdatesEndTime Ak sú v zariadení prerušené kvalitatívne aktualizácie OS, toto je dátum a čas konca obdobia prerušenia.PauseQualityUpdatesEndTime If quality OS updates are paused on the device, this is the date and time for the end of the pause time window.
 • PauseQualityUpdatesStartTime Ak sú vzariadení pozastavené kvalitatívne aktualizácie OS, toto je dátum ačas začiatku obdobia pozastavenia.PauseQualityUpdatesStartTime If quality OS updates are paused on the device, this is the date and time for the beginning of the pause time window.
 • PhonePreviewEnabled Označuje, či telefón prijímal uvádzaciu zostavu ešte predtým, ako sa začali používať predbežné zostavy.PhonePreviewEnabled Indicates whether a phone was getting preview build, prior to flighting (pre-release builds) being introduced.
 • ProcessName Názov procesu volajúceho, ktorý inicioval volania rozhrania API vprípade, že nebola poskytnutá položka CallerApplicationName.ProcessName The process name of the caller who initiated API calls, in the event where CallerApplicationName was not provided.
 • QualityUpdateDeferral Dĺžka odloženia kvalitatívnych aktualizácií funkcií OS nakonfigurovaná vzariadení (vdňoch).QualityUpdateDeferral The deferral period configured for quality OS updates on the device (in days).
 • QualityUpdatePause Označuje, či sú v zariadení pozastavené kvalitatívne aktualizácie OS.QualityUpdatePause Indicates whether quality OS updates are paused on the device.
 • QualityUpdatePausePeriod Trvanie pozastavenia kvalitatívnych aktualizácií OS nastavené vzariadení (vdňoch).QualityUpdatePausePeriod The pause duration configured for quality OS updates on the device (in days).
 • RelatedCV Predchádzajúci vektor korelácie používaný pred výmenou za nový.RelatedCV The previous Correlation Vector that was used before swapping with a new one
 • ScanDurationInSeconds Počet sekúnd, ktoré kontrola trvalaScanDurationInSeconds The number of seconds a scan took
 • ScanEnqueueTime Počet sekúnd, ktorý zabrala inicializácia kontrolyScanEnqueueTime The number of seconds it took to initialize a scan
 • ServiceGuid Identifikátor, ktorý predstavuje službu, v ktorej klient distribúcie softvéru hľadá obsah (Windows Update, Microsoft Store atď.).ServiceGuid An ID which represents which service the software distribution client is checking for content (Windows Update, Microsoft Store, etc.).
 • ServiceUrl Adresa URL prostredia, s ktorým je nastavená kontrola zariadeniaServiceUrl The environment URL a device is configured to scan with
 • ShippingMobileOperator Mobilný operátor, ktorý zariadenie dodal.ShippingMobileOperator The mobile operator that a device shipped on.
 • StatusCode Označuje výsledok udalosti CheckForUpdates (úspech, zrušenie, kód zlyhania HResult).StatusCode Indicates the result of a CheckForUpdates event (success, cancellation, failure code HResult).
 • SyncType Opisuje typ kontroly, ktorým bola udalosťSyncType Describes the type of scan the event was
 • SystemBIOSMajorRelease Hlavná verzia systému BIOS.SystemBIOSMajorRelease Major version of the BIOS.
 • SystemBIOSMinorRelease Vedľajšia verzia systému BIOS.SystemBIOSMinorRelease Minor version of the BIOS.
 • TargetMetadataVersion Pri samospustenom liečení je toto cieľová verzia nástroja SIH na stiahnutie (ak je to potrebné).TargetMetadataVersion For self-initiated healing, this is the target version of the SIH engine to download (if needed). Ak to tak nie je, hodnota je null.If not, the value is null.
 • TotalNumMetadataSignatures Celkový počet kontrol podpisov metaúdajov vykonaných vprípade nových metaúdajov, ktoré boli synchronizované.TotalNumMetadataSignatures The total number of metadata signatures checks done for new metadata that was synced down.
 • WebServiceRetryMethods Požiadavky na metódy webovej služby, ktoré museli byť opakovane vykonané na dokončenie operácie.WebServiceRetryMethods Web service method requests that needed to be retried to complete operation.
 • WUDeviceID Jedinečný identifikátor konkrétneho zariadenia používaný na zisťovanie počtu úspešných zariadení alebo zariadení potýkajúcich sa sčiastočnými problémami.WUDeviceID The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue.

SoftwareUpdateClientTelemetry.CommitSoftwareUpdateClientTelemetry.Commit

Táto udalosť odosiela údaje o tom, či bola služba aktualizácií vyvolaná na vykonanie inovácie, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data on whether the Update Service has been called to execute an upgrade, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • BiosFamily Rodina systému BIOS (Basic Input Output System – Základný systém vstupu a výstupu).BiosFamily The family of the BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName Názov systému BIOS zariadenia.BiosName The name of the device BIOS.
 • BiosReleaseDate Dátum vydania systému BIOS zariadenia.BiosReleaseDate The release date of the device BIOS.
 • BiosSKUNumber Číslo skladovej jednotky systému BIOS zariadenia.BiosSKUNumber The sku number of the device BIOS.
 • BIOSVendor Dodávateľ systému BIOS.BIOSVendor The vendor of the BIOS.
 • BiosVersion Verzia systému BIOS.BiosVersion The version of the BIOS.
 • BundleId Identifikátor priradený ku konkrétnemu balíku obsahu, ak sa našla hodnota bundleID, nemali by ho tvoriť samé nuly.BundleId Identifier associated with the specific content bundle; should not be all zeros if the bundleID was found.
 • BundleRevisionNumber Identifikuje číslo revízie balíka obsahuBundleRevisionNumber Identifies the revision number of the content bundle
 • CallerApplicationName Názov poskytnutý volajúcim, ktorý spustil volania rozhrania API do klienta distribúcie softvéruCallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client
 • ClientVersion Číslo verzie klienta distribúcie softvéru.ClientVersion The version number of the software distribution client.
 • DeviceModel Model zariadenia.DeviceModel What is the device model.
 • EventInstanceID Globálne jedinečný identifikátor inštancie udalosti.EventInstanceID A globally unique identifier for event instance.
 • EventScenario Stav volaniaEventScenario State of call
 • EventType Možné hodnoty sú "Child" (Podriadený), "Bundle" (Balík) alebo "Driver" (Ovládač).EventType Possible values are "Child", "Bundle", or "Driver".
 • FlightId Špecifický identifikátor predbežného vydania, ktoré zariadenie získava.FlightId The specific id of the flight the device is getting
 • HandlerType Označuje typ obsahu (aplikácia, ovládač, oprava Windowsu atď.)HandlerType Indicates the kind of content (app, driver, windows patch, etc.)
 • RevisionNumber Jedinečné číslo revízie aktualizácieRevisionNumber Unique revision number of Update
 • ServerId Identifikátor služby, ku ktorej sa pripája klient distribúcie softvéru, napr. Windows Update a Microsoft Store.ServerId Identifier for the service to which the software distribution client is connecting, such as Windows Update and Microsoft Store.
 • SystemBIOSMajorRelease Hlavná verzia systému BIOS.SystemBIOSMajorRelease Major version of the BIOS.
 • SystemBIOSMinorRelease Vedľajšia verzia systému BIOS.SystemBIOSMinorRelease Minor version of the BIOS.
 • UpdateId Jedinečný identifikátor aktualizácie.UpdateId Unique Update ID
 • WUDeviceID UniqueDeviceIDWUDeviceID UniqueDeviceID

SoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadSoftwareUpdateClientTelemetry.Download

Táto udalosť odosiela sledovacie údaje o sťahovaní obsahu na aktualizáciu pomocou klienta distribúcie softvéru, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends tracking data about the software distribution client download of the content for that update, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ActiveDownloadTime Dĺžka trvania sťahovania vsekundách, svýnimkou času, keď sa aktualizácia aktívne nesťahovala.ActiveDownloadTime How long the download took, in seconds, excluding time where the update wasn't actively being downloaded.
 • AppXBlockHashValidationFailureCount Počet blokov, ktoré po stiahnutí neprešli overovaním.AppXBlockHashValidationFailureCount A count of the number of blocks that have failed validation after being downloaded.
 • AppXDownloadScope Označuje rozsah sťahovania obsahu aplikácie.AppXDownloadScope Indicates the scope of the download for application content.
 • BiosFamily Séria systému BIOS (Basic Input Output System).BiosFamily The family of the BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName Názov systému BIOS zariadenia.BiosName The name of the device BIOS.
 • BiosReleaseDate Dátum vydania systému BIOS zariadenia.BiosReleaseDate The release date of the device BIOS.
 • BiosSKUNumber Číslo SKU systému BIOS zariadenia.BiosSKUNumber The SKU number of the device BIOS.
 • BIOSVendor Dodávateľ systému BIOS.BIOSVendor The vendor of the BIOS.
 • BiosVersion Verzia systému BIOS.BiosVersion The version of the BIOS.
 • BundleBytesDownloaded Počet bajtov stiahnutých pre konkrétny balík obsahu.BundleBytesDownloaded Number of bytes downloaded for the specific content bundle.
 • BundleId Identifikátor spojený s konkrétnym balíkom obsahu.BundleId Identifier associated with the specific content bundle.
 • BundleRepeatFailFlag Označuje, či v minulosti zlyhalo sťahovanie tohto konkrétneho balíka aktualizácií.BundleRepeatFailFlag Indicates whether this particular update bundle had previously failed to download.
 • BundleRevisionNumber Identifikuje číslo revízie balíka obsahu.BundleRevisionNumber Identifies the revision number of the content bundle.
 • BytesDownloaded Počet bajtov stiahnutých pre jednu časť obsahu (nie celý balík).BytesDownloaded How many bytes were downloaded for an individual piece of content (not the entire bundle).
 • CachedEngineVersion Verzia mechanizmu "Self-Initiated Healing" (SIH), ktorý je vo vyrovnávacej pamäti zariadenia, v relevantnom prípade.CachedEngineVersion The version of the “Self-Initiated Healing” (SIH) engine that is cached on the device, if applicable.
 • CallerApplicationName Názov poskytnutý aplikáciou, ktorá začala distribučnému klientovi softvéru adresovať API volania.CallerApplicationName The name provided by the application that initiated API calls into the software distribution client.
 • CbsDownloadMethod Označuje, či bol stiahnutý celý súbor alebo len jeho časť.CbsDownloadMethod Indicates whether the download was a full- or a partial-file download.
 • CDNCountryCode Dvojpísmenová skratka krajiny, v ktorej je umiestnená sieť na doručovanie obsahu (CDN - Content Distribution Network).CDNCountryCode Two letter country abbreviation for the Content Distribution Network (CDN) location.
 • CDNId Identifikátor, ktorý určuje, zktorej siete na doručovanie obsahu (CDN) stiahol klient distribúcie softvéru obsah.CDNId ID which defines which CDN the software distribution client downloaded the content from.
 • ClientManagedByWSUSServer Označuje, či je klient spravovaný službou Windows Server Update Services (WSUS).ClientManagedByWSUSServer Indicates whether the client is managed by Windows Server Update Services (WSUS).
 • **bundleID ** Číslo verzie klienta distribúcie softvéru.ClientVersion The version number of the software distribution client.
 • CurrentMobileOperator Mobilný operátor, ku ktorému je zariadenie aktuálne pripojené.CurrentMobileOperator The mobile operator the device is currently connected to.
 • DeviceModel Model zariadenia.DeviceModel The model of the device.
 • DeviceOEM Identifikuje pôvodného výrobcu (OEM) zariadenia.DeviceOEM Identifies the Original Equipment Manufacturer (OEM) of the device.
 • DownloadPriority Označuje, sakou prioritou sa sťahovanie vykonalo – na pozadí, normálne alebo vpopredí.DownloadPriority Indicates whether a download happened at background, normal, or foreground priority.
 • DownloadScenarioId Jedinečný identifikátor príslušného sťahovania, ktorý sa používa na prepojenie udalostí služieb Windows Update a Delivery Optimizer.DownloadScenarioId A unique ID for a given download, used to tie together Windows Update and Delivery Optimizer events.
 • DownloadType Sťahovania typu "Self-Initiated Healing" (SIH) rozdeľuje na metaúdaje a údajovú časť.DownloadType Differentiates the download type of “Self-Initiated Healing” (SIH) downloads between Metadata and Payload downloads.
 • Edition Identifikuje vydanie Windowsu, ktoré je aktuálne spustené v zariadení.Edition Identifies the edition of Windows currently running on the device.
 • EventInstanceID Globálne jedinečný identifikátor inštancie udalosti.EventInstanceID A globally unique identifier for event instance.
 • EventNamespaceID Identifikátor prostredia testovacích udalostí.EventNamespaceID The ID of the test events environment.
 • EventScenario Označuje účel odosielania tejto udalosti: či preto, lebo distribúcia softvéru práve začala sťahovať obsah; alebo či bola zrušená, úspešná alebo zlyhala.EventScenario Indicates the purpose for sending this event: whether because the software distribution just started downloading content; or whether it was cancelled, succeeded, or failed.
 • EventType Určuje typ udalosti (podradený člen, balík alebo ovládač).EventType Identifies the type of the event (Child, Bundle, or Driver).
 • ExtendedStatusCode Sekundárny kód chyby pre isté scenáre, keď hodnota StatusCode nebola dostatočne špecifická.ExtendedStatusCode Secondary error code for certain scenarios where StatusCode wasn't specific enough.
 • FeatureUpdatePause Označuje, či sú v zariadení pozastavené aktualizácie funkcií OS.FeatureUpdatePause Indicates whether feature OS updates are paused on the device.
 • FlightBranch Vetva, v ktorej sa nachádza zariadenie, ktoré je súčasťou predbežných zostáv.FlightBranch The branch that a device is on if participating in flighting (pre-release builds).
 • FlightBuildNumber Ak pri tomto sťahovaní išlo o predbežné vydanie (predbežnú zostavu), tu nájdete číslo zostavy daného predbežného vydania.FlightBuildNumber If this download was for a flight (pre-release build), this indicates the build number of that flight.
 • FlightId Špecifický identifikátor predbežného vydania (predbežnej zostavy), ktoré zariadenie získavaFlightId The specific id of the flight (pre-release build) the device is getting.
 • FlightRing Okruh (rýchlosť získavania zostáv), v ktorom sa nachádza zariadenie, ktoré je súčasťou predbežných zostáv.FlightRing The ring (speed of getting builds) that a device is on if participating in flighting (pre-release builds).
 • HandlerType Označuje druh obsahu, ktorý sa sťahuje (aplikácia, ovládač, záplata windowsu, atď.)HandlerType Indicates what kind of content is being downloaded (app, driver, windows patch, etc.).
 • HardwareId Ak bol sťahovaný ovládač zameraný na konkrétny model zariadenia, tento identifikátor označuje model zariadenia.HardwareId If this download was for a driver targeted to a particular device model, this ID indicates the model of the device.
 • HomeMobileOperator Mobilný operátor, u ktorého malo zariadenie pôvodne fungovať.HomeMobileOperator The mobile operator that the device was originally intended to work with.
 • HostName Nadradená adresa URL, z ktorej sa sťahuje obsah.HostName The parent URL the content is downloading from.
 • IPVersion Označuje, či sťahovanie prebehlo cez protokol IPv4 alebo IPv6.IPVersion Indicates whether the download took place over IPv4 or IPv6.
 • IsAOACDevice Označuje, či ide o zariadenie typu Always On, Always Connected (AOAC).IsAOACDevice Indicates whether the device is an Always On, Always Connected (AOAC) device.
 • IsDependentSet Označuje, či je ovládač súčasťou väčšej aktualizácie systémového hardvéru/firmvéru.IsDependentSet Indicates whether a driver is a part of a larger System Hardware/Firmware Update
 • IsWUfBDualScanEnabled Označuje, či je v zariadení povolená duálna kontrola služby Windows Update for Business.IsWUfBDualScanEnabled Indicates if Windows Update for Business dual scan is enabled on the device.
 • IsWUfBEnabled Označuje, či je v zariadení povolená služba Windows Update for Business.IsWUfBEnabled Indicates if Windows Update for Business is enabled on the device.
 • NetworkCostBitMask Príznak označujúci fakturáciu siete (preťaženie, fixná, premenlivá, nad dátovým limitom, roaming a pod.) používanej na sťahovanie aktualizácie obsahu.NetworkCostBitMask A flag indicating the cost of the network (congested, fixed, variable, over data limit, roaming, etc.) used for downloading the update content.
 • NetworkRestrictionStatus Všeobecnejšia verzia hodnoty NetworkCostBitMask, ktorá určuje, či Windows považoval aktuálnu sieť za „účtovanú podľa objemu údajov“.NetworkRestrictionStatus More general version of NetworkCostBitMask, specifying whether Windows considered the current network to be "metered."
 • PackageFullName Názov balíka obsahu.PackageFullName The package name of the content.
 • PhonePreviewEnabled Označuje, či bol pre telefón uvedený explicitný súhlas sprijímaním uvádzacích zostáv ešte predtým, ako sa začali používať predbežné zostavy.PhonePreviewEnabled Indicates whether a phone was opted-in to getting preview builds, prior to flighting (pre-release builds) being introduced.
 • PlatformRole Úloha OS platformy (počítač, mobil, pracovná stanica atď.).PlatformRole The role of the OS platform (Desktop, Mobile, Workstation, etc.).
 • ProcessName Názov procesu volajúceho, ktorý inicioval volania rozhrania API vprípade, že nebola poskytnutá položka CallerApplicationName.ProcessName The process name of the caller who initiated API calls, in the event where CallerApplicationName was not provided.
 • ProcessorArchitecture Systémová architektúra procesora (x86, AMD64, ARM).ProcessorArchitecture Processor architecture of the system (x86, AMD64, ARM).
 • QualityUpdatePause Označuje, či sú vzariadení pozastavené kvalitatívne aktualizácie OS.QualityUpdatePause Indicates whether quality OS updates are paused on the device.
 • RelatedCV Korelačný vektor, ktorý sa používal pred ostatným prechodom na nový korelačný vektor.RelatedCV The Correlation Vector that was used before the most recent change to a new Correlation Vector.
 • RepeatFailFlag Označuje, či v minulosti zlyhalo sťahovanie tejto konkrétnej časti obsahu.RepeatFailFlag Indicates whether this specific piece of content had previously failed to download.
 • RevisionNumber určuje Číslo revízie špecifikovanej položky obsahu.RevisionNumber The revision number of the specified piece of content.
 • ServiceGuid Jedinečný identifikátor služby, pre ktorú klient distribúcie softvéru inštaluje obsah (Windows Update, Microsoft Store, atď).ServiceGuid A unique identifier for the service that the software distribution client is installing content for (Windows Update, Microsoft Store, etc).
 • Setup360Phase Ak sa aktuálne sťahujú súbory na inováciu operačného systému, označuje aktívnu fázu sťahovania inovácie.Setup360Phase Identifies the active phase of the upgrade download if the current download is for an Operating System upgrade.
 • ShippingMobileOperator Mobilný operátor naviazaný na zariadenie v čase expedovania zariadenia.ShippingMobileOperator The mobile operator linked to the device when the device shipped.
 • StatusCode Označuje výsledok udalosti Download (úspech, zrušenie, kód zlyhania HResult)StatusCode Indicates the result of a Download event (success, cancellation, failure code HResult).
 • SystemBIOSMajorRelease Hlavná verzia systému BIOS.SystemBIOSMajorRelease Major version of the BIOS.
 • SystemBIOSMinorRelease Vedľajšia verzia systému BIOS.SystemBIOSMinorRelease Minor version of the BIOS.
 • TargetGroupId Pri ovládačoch zameraných na konkrétny model zariadenia označuje tento indikátor distribučnú skupinu, ktorej bude odoslaný.TargetGroupId For drivers targeted to a specific device model, this ID indicates the distribution group of devices receiving that driver.
 • TargetingVersion Vprípade ovládačov zameraných na konkrétny model zariadenia ide očíslo verzie ovládačov distribuovaných zariadeniu.TargetingVersion For drivers targeted to a specific device model, this is the version number of the drivers being distributed to the device.
 • TargetMetadataVersion Verzia aktuálne sťahovaného balíka (alebo naposledy stiahnutého).TargetMetadataVersion The version of the currently downloading (or most recently downloaded) package.
 • ThrottlingServiceHResult Kód výsledku (úspech/zlyhanie) počas kontaktovania webovej služby, aby sa určilo, či toto zariadenie už má sťahovať obsah.ThrottlingServiceHResult Result code (success/failure) while contacting a web service to determine whether this device should download content yet.
 • TimeToEstablishConnection Čas (v milisekundách) potrebný na nadviazanie spojenia pred začatím sťahovania.TimeToEstablishConnection Time (in milliseconds) it took to establish the connection prior to beginning downloaded.
 • TotalExpectedBytes Celková veľkosť (v bajtoch), ktorá by sa mala stiahnuť.TotalExpectedBytes The total size (in Bytes) expected to be downloaded.
 • UpdateId Identifikátor spojený s konkrétnou časťou obsahu.UpdateId An identifier associated with the specific piece of content.
 • UpdateID Identifikátor spojený s konkrétnou časťou obsahu.UpdateID An identifier associated with the specific piece of content.
 • UpdateImportance Označuje, či bol obsah označený ako dôležitý, odporúčaný alebo voliteľný.UpdateImportance Indicates whether the content was marked as Important, Recommended, or Optional.
 • UsedDO Označuje, či sťahovanie používalo službu Delivery Optimization (DO).UsedDO Indicates whether the download used the Delivery Optimization (DO) service.
 • UsedSystemVolume Označuje, či bol obsah stiahnutý do hlavného ukladacieho priestoru zariadenia alebo do iného ukladacieho priestoru.UsedSystemVolume Indicates whether the content was downloaded to the device's main system storage drive, or an alternate storage drive.
 • WUDeviceID Jedinečný identifikátor konkrétneho zariadenia používaný na zisťovanie počtu úspešných zariadení alebo zariadení potýkajúcich sa s problémami.WUDeviceID The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue.
 • WUSetting Označuje aktuálne nastavenie aktualizácie používateľa.WUSetting Indicates the users' current updating settings.

SoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadCheckpointSoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadCheckpoint

Táto udalosť poskytuje kontrolný bod medzi jednotlivými fázami sťahovania zlokality Windows Update pre obsah UUP.This event provides a checkpoint between each of the Windows Update download phases for UUP content

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CallerApplicationName Názov poskytnutý volajúcim, ktorý spustil volania rozhrania API do klienta distribúcie softvéru.CallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client
 • ClientVersion Číslo verzie klienta distribúcie softvéru.ClientVersion The version number of the software distribution client
 • EventScenario Označuje účel odoslania tejto udalosti, či už je ním to, že distribúcia softvéru práve začala vyhľadávať obsah alebo bola zrušená, uspela alebo zlyhala.EventScenario Indicates the purpose of sending this event - whether because the software distribution just started checking for content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed
 • EventType Možné hodnoty sú Child, Bundle, Relase alebo Driver.EventType Possible values are "Child", "Bundle", "Relase" or "Driver"
 • ExtendedStatusCode Sekundárny kód chyby pre isté scenáre, keď hodnota StatusCode nie je dostatočne špecifická.ExtendedStatusCode Secondary error code for certain scenarios where StatusCode wasn't specific enough
 • FileId Hodnota hash, ktorá jedinečne identifikuje súbor.FileId A hash that uniquely identifies a file
 • FileName Názov stiahnutého súboru.FileName Name of the downloaded file
 • FlightId Jedinečný identifikátor každého predbežného vydania.FlightId The unique identifier for each flight
 • RelatedCV Predchádzajúci vektor korelácie používaný pred výmenou za nový.RelatedCV The previous Correlation Vector that was used before swapping with a new one
 • RevisionNumber Jedinečné číslo revízie aktualizácie.RevisionNumber Unique revision number of Update
 • ServiceGuid Identifikátor, ktorý predstavuje službu, vktorej klient distribúcie softvéru hľadá obsah (Windows Update, Microsoft Store atď.)ServiceGuid An ID which represents which service the software distribution client is checking for content (Windows Update, Microsoft Store, etc.)
 • StatusCode Označuje výsledok udalosti CheckForUpdates (úspech, zrušenie, kód zlyhania HResult)StatusCode Indicates the result of a CheckForUpdates event (success, cancellation, failure code HResult)
 • UpdateId Jedinečný identifikátor aktualizácie.UpdateId Unique Update ID
 • WUDeviceID Jedinečný identifikátor konkrétneho zariadenia používaný na zisťovanie počtu úspešných zariadení alebo zariadení potýkajúcich sa sčiastočnými problémami.WUDeviceID The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue

SoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadHeartbeatSoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadHeartbeat

Táto udalosť umožňuje sledovanie prebiehajúcich sťahovaní aobsahuje údaje na vysvetlenie aktuálneho stavu sťahovania.This event allows tracking of ongoing downloads and contains data to explain the current state of the download

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • BundleID Identifikátor spojený s konkrétnym balíkom obsahu.BundleID Identifier associated with the specific content bundle. Ak sa objaví táto hodnota, nemala by obsahovať samé nuly.If this value is found, it shouldn't report as all zeros
 • BytesTotal Celkový počet bajtov na prenos v rámci tohto obsahuBytesTotal Total bytes to transfer for this content
 • BytesTransferred Celkový počet bajtov prenesených v rámci tohto obsahu počas trvania prezenčného signálu (heartbeat)BytesTransferred Total bytes transferred for this content at the time of heartbeat
 • ConnectionStatus Označuje stav pripojenia k zariadeniu počas trvania prezenčného signálu (heartbeat)ConnectionStatus Indicates the connectivity state of the device at the time of heartbeat
 • CurrentError Posledná (prechodná) chyba, na ktorú narazilo aktívne sťahovanieCurrentError Last (transient) error encountered by the active download
 • DownloadFlags Príznaky, ktoré označujú, či je stav napájania ignorovanýDownloadFlags Flags indicating if power state is ignored
 • DownloadState Aktuálny stav aktívneho sťahovania tohto obsahu (zaradené do frontu, odstavené alebo prebieha).DownloadState Current state of the active download for this content (queued, suspended, or progressing)
 • IsNetworkMetered Označuje, či Windows považoval aktuálnu sieť za „meranú podľa objemu údajov“.IsNetworkMetered Indicates whether Windows considered the current network to be ?metered"
 • MOAppDownloadLimit Obmedzenie veľkosti sťahovania aplikácií mobilným operátorom, ak je určené.MOAppDownloadLimit Mobile operator cap on size of application downloads, if any
 • MOUpdateDownloadLimit Obmedzenie veľkosti sťahovania aktualizácií operačného systému mobilným operátorom, ak je určenéMOUpdateDownloadLimit Mobile operator cap on size of operating system update downloads, if any
 • PowerState Označuje stav napájania zariadenia včase signálu heartbeat (jednosmerný prúd (DC), striedavý prúd (AC), šetrič batérie alebo pripojený úsporný režim).PowerState Indicates the power state of the device at the time of heartbeart (DC, AC, Battery Saver, or Connected Standby)
 • RelatedCV Predchádzajúci vektor korelácie používaný klientom pred výmenou za nový.RelatedCV The previous correlation vector that was used by the client, before swapping with a new one
 • ResumeCount Počet prípadov, kedy bolo toto aktívne sťahovanie obnovené po režime odstavenia.ResumeCount Number of times this active download has resumed from a suspended state
 • ServiceID Identifikátor služby, ku ktorej sa pripája klient distribúcie softvéru (Windows Update, Microsoft Store atď.).ServiceID Identifier for the service to which the software distribution client is connecting (Windows Update, Microsoft Store, etc)
 • ResumeCount Počet prípadov, kedy bolo toto aktívne sťahovanie zadané po režime odstavenia.SuspendCount Number of times this active download has entered a suspended state
 • SuspendReason Posledný dôvod, pre ktorý sa toto aktívne sťahovanie dostalo do režimu odstavenia.SuspendReason Last reason for why this active download entered a suspended state

SoftwareUpdateClientTelemetry.InstallSoftwareUpdateClientTelemetry.Install

Táto udalosť odosiela sledovacie údaje oinštalácii obsahu na aktualizáciu pomocou klienta distribúcie softvéru, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends tracking data about the software distribution client installation of the content for that update, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • BiosFamily Rodina systému BIOS (Basic Input Output System – Základný systém vstupu a výstupu).BiosFamily The family of the BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName Názov systému BIOS zariadenia.BiosName The name of the device BIOS.
 • BiosReleaseDate Dátum vydania systému BIOS zariadenia.BiosReleaseDate The release date of the device BIOS.
 • BiosSKUNumber Číslo skladovej jednotky systému BIOS zariadenia.BiosSKUNumber The sku number of the device BIOS.
 • BIOSVendor Dodávateľ systému BIOS.BIOSVendor The vendor of the BIOS.
 • BiosVersion Verzia systému BIOS.BiosVersion The version of the BIOS.
 • BundleBytesDownloaded Aký je počet bajtov stiahnutých pre konkrétny balík obsahu?BundleBytesDownloaded How many bytes were downloaded for the specific content bundle?
 • BundleId Identifikátor priradený ku konkrétnemu balíku obsahu, ak sa našla hodnota bundleID, nemali by ho tvoriť samé nuly.BundleId Identifier associated with the specific content bundle; should not be all zeros if the bundleID was found.
 • BundleRepeatFailFlag Zlyhala v minulosti inštalácia tohto konkrétneho balíka aktualizácií?BundleRepeatFailFlag Has this particular update bundle previously failed to install?
 • BundleRevisionNumber Identifikuje číslo revízie balíka obsahu.BundleRevisionNumber Identifies the revision number of the content bundle.
 • CachedEngineVersion Pri samospustenom liečení (SIH) je toto verzia stroja SIH, ktorá je uložená vo vyrovnávacej pamäti.CachedEngineVersion For self-initiated healing, the version of the SIH engine that is cached on the device. Ak stroj SIH neexistuje, hodnota je nulová.If the SIH engine does not exist, the value is null.
 • CallerApplicationName Názov poskytnutý volajúcim, ktorý spustil volania rozhrania API do klienta distribúcie softvéru.CallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client.
 • CbsDownloadMethod Išlo o úplné sťahovanie súborov alebo čiastočné sťahovanie?CbsDownloadMethod Was the download a full download or a partial download?
 • ClientManagedByWSUSServer Je klient spravovaný službou Windows Server Update Services (WSUS)?ClientManagedByWSUSServer Is the client managed by Windows Server Update Services (WSUS)?
 • **bundleID ** Číslo verzie klienta distribúcie softvéru.ClientVersion The version number of the software distribution client.
 • CSIErrorType Štádium inštalácie CBS, v ktorom došlo k zlyhaniu.CSIErrorType The stage of CBS installation where it failed.
 • CurrentMobileOperator Mobilný operátor, ku ktorému je zariadenie aktuálne pripojené.CurrentMobileOperator Mobile operator that device is currently connected to.
 • DeviceModel Model zariadenia.DeviceModel What is the device model.
 • DeviceOEM Výrobca originálnych dielov (OEM), ktorému patrí toto zariadenie.DeviceOEM What OEM does this device belong to.
 • DownloadPriority Priorita aktivity sťahovania.DownloadPriority The priority of the download activity.
 • DownloadScenarioId Jedinečný identifikátor daného sťahovania používaný na prepojenie udalostí lokality Windows Update (WU) a optimalizácie doručovania (DO).DownloadScenarioId A unique ID for a given download used to tie together WU and DO events.
 • DriverPingBack Obsahuje informácie o predchádzajúcom stave ovládača a systému.DriverPingBack Contains information about the previous driver and system state.
 • Edition Označuje používané vydanie systému Windows.Edition Indicates the edition of Windows being used.
 • EventInstanceID Globálne jedinečný identifikátor inštancie udalosti.EventInstanceID A globally unique identifier for event instance.
 • EventNamespaceID Označuje, či bola udalosť úspešná alebo či zlyhala.EventNamespaceID Indicates whether the event succeeded or failed. Formát je EventType+Event, kde Event znamená Succeeded (úspešná), Cancelled (zrušená), Failed (zlyhala), atď.Has the format EventType+Event where Event is Succeeded, Cancelled, Failed, etc.
 • EventScenario Označuje účel odoslania tejto udalosti, či už je ním to, že distribúcia softvéru práve začala inštalovať obsah alebo bola zrušená, uspela alebo zlyhala.EventScenario Indicates the purpose of sending this event - whether because the software distribution just started installing content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed.
 • EventType Možné hodnoty sú Child (Podriadený), Bundle (Balík) alebo Driver (Ovládač).EventType Possible values are Child, Bundle, or Driver.
 • ExtendedErrorCode Rozšírený kód chyby.ExtendedErrorCode The extended error code.
 • ExtendedStatusCode Sekundárny kód chyby pre isté scenáre, keď hodnota StatusCode nie je dostatočne špecifická.ExtendedStatusCode Secondary error code for certain scenarios where StatusCode wasn't specific enough.
 • FeatureUpdatePause Sú v zariadení pozastavené aktualizácie funkcií OS?FeatureUpdatePause Are feature OS updates paused on the device?
 • FlightBranch Vetva, v ktorej sa nachádza zariadenie, ktoré je súčasťou programu Windows Insider.FlightBranch The branch that a device is on if participating in the Windows Insider Program.
 • FlightBuildNumber Ak pri tejto inštalácii išlo o vydanie programu Windows Insider, tu nájdete číslo zostavy daného vydania.FlightBuildNumber If this installation was for a Windows Insider build, this is the build number of that build.
 • FlightId Špecifický identifikátor zostavy programu Windows Insider, ktoré zariadenie získava.FlightId The specific ID of the Windows Insider build the device is getting.
 • FlightRing Okruh, v ktorom sa nachádza zariadenie, ktoré je súčasťou programu Windows Insider.FlightRing The ring that a device is on if participating in the Windows Insider Program.
 • HandlerType Označuje druh obsahu, ktorý sa inštaluje.HandlerType Indicates what kind of content is being installed. Príklad: aplikácia, ovládač, aktualizácia systému WindowsExample: app, driver, Windows update
 • HardwareId Ak bol inštalovaný ovládač zameraný na konkrétny model zariadenia, tento identifikátor označuje model zariadenia.HardwareId If this install was for a driver targeted to a particular device model, this ID indicates the model of the device.
 • HomeMobileOperator Mobilný operátor, u ktorého malo zariadenie pôvodne fungovať.HomeMobileOperator The mobile operator that the device was originally intended to work with.
 • IntentPFNs Metaúdaje zamýšľaného súboru aplikácií pre scenáre základnej aktualizácie.IntentPFNs Intended application-set metadata for atomic update scenarios.
 • IsAOACDevice Je vždy zapnuté, vždy pripojené?IsAOACDevice Is it Always On, Always Connected? (Model používania mobilného zariadenia)(Mobile device usage model)
 • IsDependentSet Je ovládač súčasťou väčšej aktualizácie systémového hardvéru/softvéru?IsDependentSet Is the driver part of a larger System Hardware/Firmware update?
 • IsFinalOutcomeEvent Označuje táto udalosť koniec procesu aktualizácie/inovácie?IsFinalOutcomeEvent Does this event signal the end of the update/upgrade process?
 • IsFirmware Je táto aktualizácia aktualizáciou firmvéru?IsFirmware Is this update a firmware update?
 • IsSuccessFailurePostReboot Bola úspešná a zlyhala po reštarte?IsSuccessFailurePostReboot Did it succeed and then fail after a restart?
 • IsWUfBDualScanEnabled Je v zariadení povolená duálna kontrola služby Windows Update for Business?IsWUfBDualScanEnabled Is Windows Update for Business dual scan enabled on the device?
 • IsWUfBEnabled Je v zariadení povolená služba Windows Update for Business?IsWUfBEnabled Is Windows Update for Business enabled on the device?
 • MergedUpdate Spojili sa aktualizácia OS a balíka BSP do jednej inštalácie?MergedUpdate Was the OS update and a BSP update merged for installation?
 • MsiAction Štádium inštalácie MSI, v ktorom došlo k zlyhaniu.MsiAction The stage of MSI installation where it failed.
 • MsiProductCode Jedinečný identifikátor inštalátora MSI.MsiProductCode The unique identifier of the MSI installer.
 • PackageFullName Úplný názov balíka obsahu, ktorý sa inštaluje.PackageFullName The package name of the content being installed.
 • PhonePreviewEnabled Označuje, či telefón prijímal uvádzaciu zostavu ešte predtým, ako sa začali používať predbežné vydania.PhonePreviewEnabled Indicates whether a phone was getting preview build, prior to flighting being introduced.
 • PlatformRole Profil PowerPlatformRole definovaný podľa lokality MSDN.PlatformRole The PowerPlatformRole as defined on MSDN.
 • ProcessName Názov procesu volajúceho, ktorý inicioval hovory API v prípade, že nebola poskytnutá položka CallerApplicationName.ProcessName The process name of the caller who initiated API calls, in the event where CallerApplicationName was not provided.
 • ProcessorArchitecture Systémová architektúra procesora (x86, AMD64, ARM).ProcessorArchitecture Processor architecture of the system (x86, AMD64, ARM).
 • QualityUpdatePause Sú v zariadení pozastavené kvalitatívne aktualizácie OS?QualityUpdatePause Are quality OS updates paused on the device?
 • RelatedCV Predchádzajúci korelačný vektor používaný pred výmenou za novýRelatedCV The previous Correlation Vector that was used before swapping with a new one
 • RepeatFailFlag Označuje, či v minulosti zlyhalo inštalovanie tejto konkrétnej časti obsahu.RepeatFailFlag Indicates whether this specific piece of content had previously failed to install.
 • RepeatSuccessInstallFlag Označuje, či sa táto konkrétna časť obsahu v minulosti úspešne nainštalovala, napr. či ju už nainštaloval iný používateľ.RepeatSuccessInstallFlag Indicates whether this specific piece of content had previously installed successful, for example if another user had already installed it.
 • RevisionNumber Číslo revízie tejto konkrétnej časti obsahu.RevisionNumber The revision number of this specific piece of content.
 • ServiceGuid Identifikátor, ktorý predstavuje službu, pre ktorú klient distribúcie softvéru inštaluje obsah (Windows Update, Microsoft Store atď.).ServiceGuid An ID which represents which service the software distribution client is installing content for (Windows Update, Microsoft Store, etc.).
 • Setup360Phase Ak ide o inštalovanie inovácie OS, toto označuje, ktorá fáza inovácie práve prebieha.Setup360Phase If the install is for an operating system upgrade, indicates which phase of the upgrade is underway.
 • ShippingMobileOperator Mobilný operátor, ktorý zariadenie dodal.ShippingMobileOperator The mobile operator that a device shipped on.
 • StatusCode Označuje výsledok udalosti inštalovania (úspech, zrušenie, kód zlyhania HResult).StatusCode Indicates the result of an installation event (success, cancellation, failure code HResult).
 • SystemBIOSMajorRelease Hlavná verzia systému BIOS.SystemBIOSMajorRelease Major version of the BIOS.
 • SystemBIOSMinorRelease Vedľajšia verzia systému BIOS.SystemBIOSMinorRelease Minor version of the BIOS.
 • TargetGroupId Pri ovládačoch zameraných na konkrétny model zariadenia označuje tento indikátor distribučnú skupinu, ktorej bude odoslaný.TargetGroupId For drivers targeted to a specific device model, this ID indicates the distribution group of devices receiving that driver.
 • TargetingVersion Pri ovládačoch zameraných na konkrétny model zariadenia ide o číslo verzie ovládačov odoslaných zariadeniam.TargetingVersion For drivers targeted to a specific device model, this is the version number of the drivers being distributed to the device.
 • TransactionCode Identifikátor, ktorý predstavuje danú inštaláciu MSITransactionCode The ID which represents a given MSI installation
 • UpdateId Jedinečný identifikátor aktualizácieUpdateId Unique update ID
 • UpdateID Identifikátor spojený s konkrétnou časťou obsahu.UpdateID An identifier associated with the specific piece of content.
 • UpdateImportance Označuje, či niektorá časť obsahu bola označená ako dôležitá, odporúčaná alebo voliteľná.UpdateImportance Indicates whether a piece of content was marked as Important, Recommended, or Optional.
 • UsedSystemVolume Označuje, či bol obsah stiahnutý do hlavného ukladacieho priestoru zariadenia a následne z neho nainštalovaný alebo bol stiahnutý do iného ukladacieho priestoru.UsedSystemVolume Indicates whether the content was downloaded and then installed from the device's main system storage drive, or an alternate storage drive.
 • WUDeviceID Jedinečný identifikátor konkrétneho zariadenia používaný na zisťovanie počtu úspešných zariadení alebo zariadení potýkajúcich sa s problémami.WUDeviceID The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue.
 • WUSetting Označuje aktuálne nastavenie aktualizácie používateľa.WUSetting Indicates the user's current updating settings.

SoftwareUpdateClientTelemetry.SLSDiscoverySoftwareUpdateClientTelemetry.SLSDiscovery

Táto udalosť odosiela údaje o schopnosti Windowsu objaviť umiestnenie koncového servera, s ktorým sa musí spojiť, aby bolo možné vykonať aktualizácie alebo získať obsah, aby bolo možné určiť prerušenia dostupnosti služieb aktualizácie a poskytnúť kontext pre chyby služby Windows Update.This event sends data about the ability of Windows to discover the location of a backend server with which it must connect to perform updates or content acquisition, in order to determine disruptions in availability of update services and provide context for Windows Update errors.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • EventScenario Označuje účel odoslania tejto udalosti, či už je ním to, že distribúcia softvéru práve začala vyhľadávať obsah alebo bola zrušená, uspela alebo zlyhala.EventScenario Indicates the purpose of sending this event - whether because the software distribution just started checking for content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed
 • HResult Označuje kód výsledku udalosti (úspech, zrušenie, kód zlyhania HResult)HResult Indicates the result code of the event (success, cancellation, failure code HResult)
 • IsBackground Označuje, či sa udalosť objavovania SLS udiala v pozadí alebo v popredíIsBackground Indicates whether the SLS discovery event took place in the foreground or background
 • NextExpirationTime Označuje vypršanie platnosti súboru SLS cabNextExpirationTime Indicates when the SLS cab expires
 • ServiceID Identifikátor, ktorý predstavuje službu, ku ktorej sa klient distribúcie softvéru pripája (Windows Update, Microsoft Store atď.)ServiceID An ID which represents which service the software distribution client is connecting to (Windows Update, Microsoft Store, etc.)
 • SusClientId Jedinečný identifikátor zariadenia ovládaný klientom distribúcie softvéruSusClientId The unique device ID controlled by the software distribution client
 • UrlPath Cesta k súboru SLS cab, ktorý bol stiahnutýUrlPath Path to the SLS cab that was downloaded
 • WUAVersion Číslo verzie klienta distribúcie softvéruWUAVersion The version number of the software distribution client

SoftwareUpdateClientTelemetry.UpdateDetectedSoftwareUpdateClientTelemetry.UpdateDetected

Táto udalosť odosiela údaje oaplikácii AppX, ktoré boli aktualizované zobchodu Microsoft Store, vrátane údajov otom, ktorú aktualizáciu je potrebné aktualizovať vrátane informácií opotrebnej verzii/architektúre, aby bolo možné porozumieť problémom so získavaním potrebných aktualizácií aplikácií aaby ich bolo možné riešiť.This event sends data about an AppX app that has been updated from the Microsoft Store, including what app needs an update and what version/architecture is required, in order to understand and address problems with apps getting required updates.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ApplicableUpdateInfo Metaúdaje aktualizácií, ktoré boli zistené ako relevantné.ApplicableUpdateInfo Metadata for the updates which were detected as applicable.
 • CallerApplicationName Názov poskytnutý volajúcim, ktorý inicioval volania rozhrania API do klienta distribúcie softvéru.CallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client.
 • IntentPFNs Zamýšľané metaúdaje nastavené aplikáciami pre scenáre základnej aktualizácie.IntentPFNs Intended application-set metadata for atomic update scenarios.
 • NumberOfApplicableUpdates Počet aktualizácií, ktoré boli po ukončení procesu detekcie nakoniec označené ako použiteľné vsystéme.NumberOfApplicableUpdates The number of updates ultimately deemed applicable to the system after the detection process is complete.
 • RelatedCV Predchádzajúci vektor korelácie používaný pred výmenou za nový.RelatedCV The previous Correlation Vector that was used before swapping with a new one.
 • ServiceGuid Identifikátor, ktorý predstavuje službu, ku ktorej sa klient distribúcie softvéru pripája (Windows Update, Microsoft Store atď.).ServiceGuid An ID that represents which service the software distribution client is connecting to (Windows Update, Microsoft Store, etc.).
 • WUDeviceID Jedinečné ID zariadenia ovládané klientom distribúcie softvéru.WUDeviceID The unique device ID controlled by the software distribution client.

SoftwareUpdateClientTelemetry.UpdateMetadataIntegritySoftwareUpdateClientTelemetry.UpdateMetadataIntegrity

Táto udalosť určuje, či s aktualizáciami bolo manipulované a chráni proti útokom prostredníka.This event identifies whether updates have been tampered with and protects against man-in-the-middle attacks.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • EndpointUrl URL adresa koncového bodu, na ktorom zariadenie získava metaúdaje.EndpointUrl The endpoint URL where the device obtains update metadata. Používa sa na rozlíšenie medzi testovacím, pracovným a produkčným prostredím.This is used to distinguish between test, staging, and production environments.
 • EventScenario Účel tejto udalosti, napríklad začiatok kontroly, úspešné dokončenie kontroly alebo zlyhanie kontroly.EventScenario The purpose of this event, such as scan started, scan succeeded, or scan failed.
 • ExtendedStatusCode Kód sekundárneho stavu pre určité scenáre, vktorých hodnota StatusCode nebola dostatočne špecifická.ExtendedStatusCode Secondary status code for certain scenarios where StatusCode was not specific enough.
 • LeafCertId Integrovaný identifikátor z údajov FragmentSigning pre certifikát, ktorý zlyhal.LeafCertId The integral ID from the FragmentSigning data for the certificate that failed.
 • ListOfSHA256OfIntermediateCerData Zoznam hodnôt hash vkódovaní base64 oddelených bodkočiarkou pre položku Base64CerData vúdajoch FragmentSigning sprostredkúvajúceho certifikátu.ListOfSHA256OfIntermediateCerData A semicolon delimited list of base64 encoding of hashes for the Base64CerData in the FragmentSigning data of an intermediate certificate.
 • MetadataIntegrityMode Režim kontroly integrity prenosu metaúdajov.MetadataIntegrityMode The mode of the transport metadata integrity check. 0 = neznámy; 1 = ignorovať; 2 = auditovať; 3 = vynútiť0 = unknown; 1 = ignore; 2 = audit; 3 = enforce
 • MetadataSignature Reťazec podpisu v kódovaní base64 pripojený k metaúdajom aktualizácie (určený identifikátorom revízie).MetadataSignature A base64-encoded string of the signature associated with the update metadata (specified by revision ID).
 • RawMode Hrubý neanalyzovaný reťazec režimu z odpovede SLS.RawMode The raw unparsed mode string from the SLS response. V prípade neplatnosti je toto pole nulové.This field is null if not applicable.
 • RawValidityWindowInDays Hrubý neanalyzovaný reťazec okna overenia počas dní tokenu časovej pečiatky.RawValidityWindowInDays The raw unparsed validity window string in days of the timestamp token. V prípade neplatnosti je toto pole nulové.This field is null if not applicable.
 • RevisionId Identifikátor revízie pre špecifickú časť obsahu.RevisionId The revision ID for a specific piece of content.
 • RevisionNumber Číslo revízie pre špecifickú časť obsahu.RevisionNumber The revision number for a specific piece of content.
 • ServiceGuid Identifikuje službu, ku ktorej je klient distribúcie softvéru pripojený, napríklad Windows Update alebo Microsoft Store.ServiceGuid Identifies the service to which the software distribution client is connected, Example: Windows Update or Microsoft Store
 • SHA256OfLeafCerData Hodnota hash položky Base64CerData v kódovaní base64 v údajoch položky FragmentSigning listového certifikátu.SHA256OfLeafCerData A base64 encoding of the hash for the Base64CerData in the FragmentSigning data of the leaf certificate.
 • SHA256OfLeafCertPublicKey Hodnota hash položky Base64CertData v kódovaní base64 v údajoch položky FragmentSigning listového certifikátu.SHA256OfLeafCertPublicKey A base64 encoding of the hash of the Base64CertData in the FragmentSigning data of the leaf certificate.
 • SHA256OfTimestampToken Zakódovaný reťazec tokenu časovej pečiatky.SHA256OfTimestampToken An encoded string of the timestamp token.
 • SignatureAlgorithm Hashovací algoritmus pre podpis metaúdajov.SignatureAlgorithm The hash algorithm for the metadata signature.
 • SLSPrograms Testovací program, do ktorého sa mohlo zariadenie explicitne prihlásiť.SLSPrograms A test program to which a device may have opted in. Príklad: Insider FastExample: Insider Fast
 • StatusCode Kód stavu udalosti.StatusCode The status code of the event.
 • TimestampTokenCertThumbprint Odtlačok zakódovaného tokenu časovej pečiatky.TimestampTokenCertThumbprint The thumbprint of the encoded timestamp token.
 • TimestampTokenId Čas vytvorenia.TimestampTokenId The time this was created. Je zakódovaný v binárnom veľkom objekte časovej pečiatky a v prípade nesprávneho vytvorenia je nulový.It is encoded in a timestamp blob and will be zero if the token is malformed.
 • UpdateId Identifikátor aktualizácie pre špecifickú časť obsahu.UpdateId The update ID for a specific piece of content.
 • ValidityWindowInDays Okno overovania, ktoré sa používa počas overovania časovej pečiatky.ValidityWindowInDays The validity window that's in effect when verifying the timestamp.

Udalosti asistenta aktualizácieUpdate Assistant events

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.BlockingEventIdMicrosoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.BlockingEventId

Udalosť odosiela základné informácie o príčine, pre ktorú sa Windows 10 neaktualizoval z dôvodu problémov s kompatibilitou, predchádzajúceho vrátenia zmien alebo politík správcu.The event sends basic info on the reason that Windows 10 was not updated due to compatibility issues, previous rollbacks, or admin policies.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ApplicabilityBlockedReason Blokované z dôvodu problému s použiteľnosťou.ApplicabilityBlockedReason Blocked due to an applicability issue.
 • BlockWuUpgrades Asistent pri inovácii je momentálne blokovaný.BlockWuUpgrades The upgrade assistant is currently blocked.
 • clientID Identifikácia aktuálneho vydania asistenta aktualizácie.clientID An identification of the current release of Update Assistant.
 • CloverTrail Toto zariadenie je typu Clovertrail.CloverTrail This device is Clovertrail.
 • DeviceIsMdmManaged Toto zariadenie je spravované pomocou MDM.DeviceIsMdmManaged This device is MDM managed.
 • IsNetworkAvailable Ak nie je dostupná sieť zariadenia.IsNetworkAvailable If the device network is not available.
 • IsNetworkMetered Ak ide o sieť s meraným objemom údajov.IsNetworkMetered If network is metered.
 • IsSccmManaged – Toto zariadenie spravuje Configuration Manager.IsSccmManaged This device is managed by Configuration Manager.
 • NewlyInstalledOs Operačný systém je v tichom období po novej inštalácii.NewlyInstalledOs OS is newly installed quiet period.
 • PausedByPolicy Aktualizácie sú pozastavené na základe politiky.PausedByPolicy Updates are paused by policy.
 • RecoveredFromRS3 Predchádzajúce obnovenie z RS3.RecoveredFromRS3 Previously recovered from RS3.
 • RS1UninstallActive Blokované z dôvodu aktívneho odinštalovania RS1.RS1UninstallActive Blocked due to an active RS1 uninstall.
 • RS3RollBacks Prekročený počet povolených vrátení zmien RS3.RS3RollBacks Exceeded number of allowable RS3 rollbacks.
 • triggerTaskSource Opisuje, ktorá úloha spúšťa túto inštanciu.triggerTaskSource Describe which task launches this instance.
 • WsusManaged Toto zariadenie je spravované pomocou WSUS.WsusManaged This device is WSUS managed.
 • ZeroExhaust Toto zariadenie nemá žiadnu sieťovú aktivitu.ZeroExhaust This device is zero exhaust.

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.DeniedLaunchEventIdMicrosoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.DeniedLaunchEventId

Táto udalosť odosiela základné informácie, keď bola zariadenie zablokované alebo sa znemožnila jeho aktualizácia na najnovšiu verziu Windowsu 10.The event sends basic info when a device was blocked or prevented from updating to the latest Windows 10 version.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • clientID Identifikácia aktuálneho vydania asistenta aktualizácie.clientID An identification of the current release of Update Assistant.
 • denyReason Všetky dôvody, ktoré zabránili spusteniu asistenta aktualizácie.denyReason All the reasons why the Update Assistant was prevented from launching. Bitová maska s hodnotami z položky UpdateAssistant.cpp eUpgradeModeReason.Bitmask with values from UpdateAssistant.cpp eUpgradeModeReason.
 • triggerTaskSource Opisuje, ktorá úloha spúšťa túto inštanciu.triggerTaskSource Describe which task launches this instance.

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.FailedLaunchEventIdMicrosoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.FailedLaunchEventId

Udalosť, ktorá označuje, že súčasti Update Assistant Orchestrator sa nepodarilo spustiť asistenta aktualizácie.Event to mark that Update Assistant Orchestrator failed to launch Update Assistant.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • clientID Identifikácia aktuálneho vydania asistenta aktualizácie.clientID An identification of the current release of Update Assistant.
 • hResult Kód chyby v prípade zlyhania súčasti Update Assistant Orchestrator.hResult Error code of the Update Assistant Orchestrator failure.
 • triggerTaskSource Opisuje, ktorá úloha spúšťa túto inštanciu.triggerTaskSource Describe which task launches this instance.

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.FailedOneSettingsQueryEventIdMicrosoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.FailedOneSettingsQueryEventId

Udalosť označujúca, že asistent aktualizácie neuskutočnil dopyt na nastavenia One Settings.Event indicating One Settings was not queried by update assistant.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • clientID Identifikácia aktuálneho vydania asistenta aktualizácie.clientID An identification of the current release of Update Assistant.
 • hResult Kód chyby v prípade zlyhania dotazu na nastavenia One Settings.hResult Error code of One Settings query failure.

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.LaunchEventIdMicrosoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.LaunchEventId

Táto udalosť odosiela základné informácie o tom, či sa zariadenie má aktualizovať na najnovšiu verziu Windowsu 10.This event sends basic information on whether the device should be updated to the latest Windows 10 version.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • autoStartRunCount Počet automatických spustení asistenta aktualizácie.autoStartRunCount The auto start run count of Update Assistant.
 • clientID ID aktuálneho vydania asistenta aktualizácie.clientID The ID of the current release of Update Assistant.
 • launchMode Označuje typ uskutočneného spustenia.launchMode Indicates the type of launch performed.
 • launchTypeReason Bitová maska všetkých dôvodov pre typ spustenia.launchTypeReason A bitmask of all the reasons for type of launch.
 • triggerTaskSource Označuje, ktorá úloha spúšťa túto inštanciu.triggerTaskSource Indicates which task launches this instance.
 • UALaunchRunCount Celkový počet spustení asistenta aktualizácie.UALaunchRunCount Total number of times Update Assistant launched.

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.RestoreEventIdMicrosoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.RestoreEventId

Táto udalosť odosiela základné informácie o tom, či sa už spustilo oznámenie o aktualizáciu Windowsu 10.The event sends basic info on whether the Windows 10 update notification has previously launched.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • clientID ID aktuálneho vydania asistenta aktualizácie.clientID ID of the current release of Update Assistant.
 • restoreReason Všetky dôvody obnovenia.restoreReason All the reasons for the restore.
 • triggerTaskSource Označuje, ktorá úloha spúšťa túto inštanciu.triggerTaskSource Indicates which task launches this instance.

Udalosti aktualizáciíUpdate events

Update360Telemetry.UpdateAgent_DownloadRequestUpdate360Telemetry.UpdateAgent_DownloadRequest

Táto udalosť odosiela údaje počas fázy žiadosti o stiahnutie aktualizácie systému Windows.This event sends data during the download request phase of updating Windows.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • DeletedCorruptFiles Označuje, či agent aktualizácie našiel nejaké poškodené údajové časti súborov a či boli tieto údajové časti odstránené.DeletedCorruptFiles Indicates if UpdateAgent found any corrupt payload files and whether the payload was deleted.
 • ErrorCode Kód chyby vrátený pre aktuálnu fázu žiadosti ostiahnutie.ErrorCode The error code returned for the current download request phase.
 • FlightId Jedinečný identifikátor každého predbežného vydania.FlightId Unique ID for each flight.
 • ObjectId Jedinečná hodnota pre každý režim služby Update Agent.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • PackageCountOptional Počet vyžiadaných voliteľných balíkov.PackageCountOptional Number of optional packages requested.
 • PackageCountRequired Počet vyžiadaných povinných balíkov.PackageCountRequired Number of required packages requested.
 • PackageCountTotal Celkový počet potrebných balíkov.PackageCountTotal Total number of packages needed.
 • PackageCountTotalCanonical Celkový počet kanonických balíkov.PackageCountTotalCanonical Total number of canonical packages.
 • PackageCountTotalDiff Celkový počet rozdielových balíkov.PackageCountTotalDiff Total number of diff packages.
 • PackageCountTotalExpress Celkový počet expresných balíkov.PackageCountTotalExpress Total number of express packages.
 • PackageSizeCanonical Veľkosť kanonických balíkov v bajtochPackageSizeCanonical Size of canonical packages in bytes
 • PackageSizeDiff Veľkosť rozdielových balíkov v bajtochPackageSizeDiff Size of diff packages in bytes
 • PackageSizeExpress Veľkosť expresných balíkov v bajtochPackageSizeExpress Size of express packages in bytes
 • RangeRequestState Predstavuje stav žiadosti o rozsah sťahovania.RangeRequestState Represents the state of the download range request.
 • RelatedCV Hodnota vektora korelácie vygenerovaná znajnovšej kontroly USO.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • Result Výsledok fázy sťahovania aktualizácie.Result Result of the download request phase of update.
 • ScenarioId Identifikátor scenára.ScenarioId The scenario ID. Príklad: MobileUpdate (mobilná aktualizácia), DesktopLanguagePack (jazykový balík pre počítače), DesktopFeatureOnDemand (funkcia na požiadanie pre počítače) alebo DesktopDriverUpdate (aktualizácia ovládača počítača)Example: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand, or DesktopDriverUpdate
 • SessionId Jedinečná hodnota pre každý pokus režimu agenta aktualizácie.SessionId Unique value for each Update Agent mode attempt.
 • UpdateId Jedinečný identifikátor každej aktualizácie.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_FellBackToCanonicalUpdate360Telemetry.UpdateAgent_FellBackToCanonical

Táto udalosť zhromažďuje informácie, keď nemožno použiť možné použiť výslovný výraz, a aktualizácia sa počas nového scenára aktualizácií UUP (Unified Update Platform) musela vrátiť späť do kanonického režimu, ktorý využívajú mobilné zariadenia aj počítače.This event collects information when Express could not be used, and the update had to fall back to “canonical” during the new UUP (Unified Update Platform) update scenario; which is leveraged by both Mobile and Desktop.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • FlightId Jedinečné ID pre skupinu funkcií (verzia testovacej inštancie).FlightId Unique ID for the flight (test instance version).
 • ObjectId Jedinečná hodnota pre každý režim služby Update Agent.ObjectId The unique value for each Update Agent mode.
 • PackageCount Počet balíkov, ktoré sa vrátili späť na „kanonický“.PackageCount The number of packages that fell back to “canonical”.
 • PackageList Identifikátory PackageID, ktoré sa vrátili späť na „kanonický“.PackageList PackageIDs which fell back to “canonical”.
 • RelatedCV Hodnota vektora korelácie vygenerovaná znajnovších kontrol USO (Update Service Orchestrator).RelatedCV The correlation vector value generated from the latest USO (Update Service Orchestrator) scan.
 • ScenarioId ID scenára aktualizácie.ScenarioId The ID of the update scenario.
 • SessionId ID pokusu o aktualizáciu.SessionId The ID of the update attempt.
 • UpdateId ID (identifikátor) aktualizácie.UpdateId The ID of the update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_InitializeUpdate360Telemetry.UpdateAgent_Initialize

Táto udalosť odosiela údaje počas fázy inicializácie aktualizácie systému Windows.This event sends data during the initialize phase of updating Windows.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ErrorCode Kód chyby vrátený pre aktuálnu fázu inicializácie.ErrorCode The error code returned for the current initialize phase.
 • FlightId Jedinečný identifikátor každého predbežného vydania.FlightId Unique ID for each flight.
 • FlightMetadata Obsahuje identifikátor vydania FlightId a vydávanú predbežnú zostavu.FlightMetadata Contains the FlightId and the build being flighted.
 • ObjectId Jedinečná hodnota pre každý režim služby Update Agent.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • RelatedCV Hodnota korelačného vektora vytvorená z najnovšej kontroly USO.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • Result Výsledok fázy iniciácie aktualizácie.Result Result of the initialize phase of update. 0 = Succeeded (úspešné), 1 = Failed (zlyhanie), 2 = Cancelled (zrušené), 3 = Blocked (zablokované), 4 = BlockCancelled (blokovanie zrušené)0 = Succeeded, 1 = Failed, 2 = Cancelled, 3 = Blocked, 4 = BlockCancelled
 • ScenarioId Identifikátor scenára.ScenarioId The scenario ID. Príklad: MobileUpdate (mobilná aktualizácia), DesktopLanguagePack (jazykový balík pre počítače), DesktopFeatureOnDemand (funkcia na požiadanie pre počítače) alebo DesktopDriverUpdate (aktualizácia ovládača počítača)Example: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand, or DesktopDriverUpdate
 • SessionData Obsahuje inštrukcie pre agenta aktualizácie na spracovávanie FOD a DUIC (nulové pre ostatné scenáre).SessionData Contains instructions to update agent for processing FODs and DUICs (Null for other scenarios).
 • SessionId Jedinečná hodnota pre každý pokus režimu služby Update Agent.SessionId Unique value for each Update Agent mode attempt .
 • UpdateId Jedinečné ID každej aktualizácie.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_InstallUpdate360Telemetry.UpdateAgent_Install

Táto udalosť odosiela údaje počas fázy inštalácie aktualizácie systému Windows.This event sends data during the install phase of updating Windows.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ErrorCode Kód chyby vrátený pre aktuálnu fázu inštalácie.ErrorCode The error code returned for the current install phase.
 • FlightId Jedinečný identifikátor každého predbežného vydania.FlightId Unique ID for each flight.
 • ObjectId Jedinečná hodnota pre každý režim služby Update Agent.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • RelatedCV Hodnota korelačného vektora vytvorená z najnovšej kontroly.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest scan.
 • Result Výsledok fázy iniciácie aktualizácie.Result Result of the install phase of update. 0 = Succeeded (úspešné), 1 = Failed (zlyhanie), 2 = Cancelled (zrušené), 3 = Blocked (zablokované), 4 = BlockCancelled (blokovanie zrušené)0 = Succeeded 1 = Failed, 2 = Cancelled, 3 = Blocked, 4 = BlockCancelled
 • ScenarioId Identifikátor scenára.ScenarioId The scenario ID. Príklad: MobileUpdate (mobilná aktualizácia), DesktopLanguagePack (jazykový balík pre počítače), DesktopFeatureOnDemand (funkcia na požiadanie pre počítače) alebo DesktopDriverUpdate (aktualizácia ovládača počítača)Example: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand, or DesktopDriverUpdate
 • SessionId Jedinečná hodnota pre každý pokus režimu agenta aktualizácie.SessionId Unique value for each Update Agent mode attempt.
 • UpdateId Jedinečný identifikátor každej aktualizácie.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_MergeUpdate360Telemetry.UpdateAgent_Merge

Táto udalosť odosiela údaje ofáze zlúčenia pri aktualizácii Windowsu.This event sends data on the merge phase when updating Windows.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ErrorCode Kód chyby vrátený pre aktuálny reštart.ErrorCode The error code returned for the current reboot.
 • FlightId Jedinečný identifikátor vydania (verzia skúšobnej inštancie).FlightId Unique ID for the flight (test instance version).
 • ObjectId Jedinečná hodnota pre každý režim služby Update Agent.ObjectId The unique value for each Update Agent mode.
 • RelatedCV Hodnota vektora korelácie vygenerovaná znajnovších kontrol USO (Update Service Orchestrator).RelatedCV The correlation vector value generated from the latest USO (Update Service Orchestrator) scan.
 • Result Hodnota HResult udalosti.Result The HResult of the event.
 • ScenarioId ID scenára aktualizácie.ScenarioId The ID of the update scenario.
 • SessionId ID pokusu o aktualizáciu.SessionId The ID of the update attempt.
 • UpdateId ID aktualizácie.UpdateId The ID of the update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_ModeStartUpdate360Telemetry.UpdateAgent_ModeStart

Táto udalosť odosiela údaje o začatí každého režimu počas procesu aktualizácie systému Windows.This event sends data for the start of each mode during the process of updating Windows.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • FlightId Jedinečný identifikátor každého predbežného vydania.FlightId Unique ID for each flight.
 • Mode Označuje režim agenta aktualizácie, ktorý sa spustil.Mode Indicates that the Update Agent mode that has started. 1 = Initialize (inicializácia), 2 = DownloadRequest (žiadosť o stiahnutie), 3 = Install (inštalácia), 4 = Commit (potvrdenie)1 = Initialize, 2 = DownloadRequest, 3 = Install, 4 = Commit
 • ObjectId Jedinečná hodnota pre každý režim služby Update Agent.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • RelatedCV Hodnota korelačného vektora vytvorená z najnovšej kontroly.RelatedCV The correlation vector value generated from the latest scan.
 • ScenarioId Identifikátor scenára.ScenarioId The scenario ID. Príklad: MobileUpdate (mobilná aktualizácia), DesktopLanguagePack (jazykový balík pre počítače), DesktopFeatureOnDemand (funkcia na požiadanie pre počítače) alebo DesktopDriverUpdate (aktualizácia ovládača počítača)Example: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand, or DesktopDriverUpdate
 • SessionId Jedinečná hodnota pre každý pokus režimu agenta aktualizácie.SessionId Unique value for each Update Agent mode attempt.
 • UpdateId Jedinečný identifikátor každej aktualizácie.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_SetupBoxLaunchUpdate360Telemetry.UpdateAgent_SetupBoxLaunch

Táto udalosť odosiela údaje počas spúšťania okna inštalátora počas aktualizácie systému Windows.This event sends data during the launching of the setup box when updating Windows.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • FlightId Jedinečný identifikátor každého predbežného vydania.FlightId Unique ID for each flight.
 • ObjectId Jedinečná hodnota pre každý režim služby Update Agent.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • Quiet Označuje, či je inštalácia spustená v tichom režime.Quiet Indicates whether setup is running in quiet mode. 0 = nepravdivé 1 = pravdivé0 = false 1 = true
 • RelatedCV Hodnota korelačného vektora vytvorená z najnovšej kontroly.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest scan.
 • SandboxSize Veľkosť testovacieho prostredia (sandbox) v zariadení.SandboxSize The size of the sandbox folder on the device.
 • ScenarioId Identifikátor scenára.ScenarioId The scenario ID. Príklad: MobileUpdate (mobilná aktualizácia), DesktopLanguagePack (jazykový balík pre počítače), DesktopFeatureOnDemand (funkcia na požiadanie pre počítače) alebo DesktopDriverUpdate (aktualizácia ovládača počítača)Example: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand, or DesktopDriverUpdate
 • SessionId Jedinečná hodnota pre každý pokus režimu agenta aktualizácie.SessionId Unique value for each Update Agent mode attempt.
 • SetupMode Režim inštalácie 1 = predsťahovanie, 2 = inštalácia, 3 = dokončovanieSetupMode Setup mode 1 = predownload, 2 = install, 3 = finalize
 • UpdateId Jedinečný identifikátor každej aktualizácie.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgentCommitUpdate360Telemetry.UpdateAgentCommit

Táto udalosť zhromažďuje informácie týkajúce sa fázy potvrdenia nového scenára aktualizácií UUP (Unified Update Platform), ktoré využívajú mobilné zariadenia aj počítače.This event collects information regarding the commit phase of the new Unified Update Platform (UUP) update scenario, which is leveraged by both Mobile and Desktop.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ErrorCode Kód chyby vrátený pre aktuálnu fázu inštalácie.ErrorCode The error code returned for the current install phase.
 • FlightId Jedinečný identifikátor každého predbežného vydania.FlightId Unique ID for each flight.
 • ObjectId Jedinečná hodnota pre každý režim služby Update Agent.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • RelatedCV Hodnota vektora korelácia vytvorená z najnovšej kontroly USO.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • Result Výstup fázy inštalácie aktualizácie.Result Outcome of the install phase of the update.
 • ScenarioId Označuje scenár aktualizácie.ScenarioId Indicates the update scenario.
 • SessionId Jedinečná hodnota pre každý pokus oaktualizáciu.SessionId Unique value for each update attempt.
 • UpdateId Jedinečný identifikátor každej aktualizácie.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgentDownloadRequestUpdate360Telemetry.UpdateAgentDownloadRequest

Táto udalosť odosiela údaje ofáze žiadosti ostiahnutie aktualizácie Windowsu prostredníctvom nového scenára UUP (Unified Update Platform).This event sends data for the download request phase of updating Windows via the new Unified Update Platform (UUP) scenario. Platí pre počítače amobilné zariadenia.Applicable to PC and Mobile.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • DeletedCorruptFiles Booleaoská hodnota označujúca, či bola odstránená poškodená údajová časť.DeletedCorruptFiles Boolean indicating whether corrupt payload was deleted.
 • DownloadRequests Počet opakovaní sťahovania.DownloadRequests Number of times a download was retried.
 • ErrorCode Kód chyby vrátený pre aktuálnu fázu žiadosti ostiahnutie.ErrorCode The error code returned for the current download request phase.
 • ExtensionName Označuje, či údajová časť súvisí s obsahom operačného systému alebo doplnkom.ExtensionName Indicates whether the payload is related to Operating System content or a plugin.
 • FlightId Jedinečný identifikátor každého predbežného vydania.FlightId Unique ID for each flight.
 • InternalFailureResult Označuje nezávažnú chybu doplnku.InternalFailureResult Indicates a non-fatal error from a plugin.
 • ObjectId Jedinečná hodnota pre každý režim Update Agent (rovnaký koncept ako InstanceId pre Setup360).ObjectId Unique value for each Update Agent mode (same concept as InstanceId for Setup360).
 • PackageCountOptional Počet vyžiadaných voliteľných balíkov.PackageCountOptional # of optional packages requested.
 • PackageCountRequired Počet vyžiadaných povinných balíkov.PackageCountRequired # of required packages requested.
 • PackageCountTotal Celkový počet potrebných balíkov.PackageCountTotal Total # of packages needed.
 • PackageCountTotalCanonical Celkový počet kanonických balíkov.PackageCountTotalCanonical Total number of canonical packages.
 • PackageCountTotalDiff Celkový počet rozdielových balíkov.PackageCountTotalDiff Total number of diff packages.
 • PackageCountTotalExpress Celkový počet expresných balíkov.PackageCountTotalExpress Total number of express packages.
 • PackageExpressType Typ expresného balíka.PackageExpressType Type of express package.
 • PackageSizeCanonical Veľkosť kanonických balíkov vbajtoch.PackageSizeCanonical Size of canonical packages in bytes.
 • PackageSizeDiff Veľkosť rozdielových balíkov vbajtoch.PackageSizeDiff Size of diff packages in bytes.
 • PackageSizeExpress Veľkosť expresných balíkov vbajtoch.PackageSizeExpress Size of express packages in bytes.
 • RangeRequestState Označuje použitý typ požiadavky na rozsah.RangeRequestState Indicates the range request type used.
 • RelatedCV Hodnota vektora korelácie vygenerovaná znajnovšej kontroly USO.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • Result Výstup fázy žiadosti ostiahnutie aktualizácie.Result Outcome of the download request phase of update.
 • ScenarioId Označuje scenár aktualizácie.ScenarioId Indicates the update scenario.
 • SessionId Jedinečná hodnota pre každý pokus (rovnaká hodnota pre fázy potvrdenia inicializácie, sťahovania, inštalácie).SessionId Unique value for each attempt (same value for initialize, download, install commit phases).
 • UpdateId Jedinečný identifikátor každej aktualizácie.UpdateId Unique ID for each Update.

Update360Telemetry.UpdateAgentExpandUpdate360Telemetry.UpdateAgentExpand

Táto udalosť zhromažďuje informácie týkajúce sa fázy potvrdenia nového scenára aktualizácií UUP (Unified Update Platform), ktoré využívajú mobilné zariadenia aj počítače.This event collects information regarding the expansion phase of the new Unified Update Platform (UUP) update scenario, which is leveraged by both Mobile and Desktop.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ElapsedTickCount Čas trvania fázy rozšírenia.ElapsedTickCount Time taken for expand phase.
 • EndFreeSpace Voľné miesto po fáze rozšírenia.EndFreeSpace Free space after expand phase.
 • EndSandboxSize Veľkosť testovacieho prostredia (sandbox) po fáze rozšírenia.EndSandboxSize Sandbox size after expand phase.
 • ErrorCode Kód chyby vrátený pre aktuálnu fázu inštalácie.ErrorCode The error code returned for the current install phase.
 • FlightId Jedinečný identifikátor každého predbežného vydania.FlightId Unique ID for each flight.
 • ObjectId Jedinečná hodnota pre každý režim služby Update Agent.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • RelatedCV Hodnota korelačného vektora vytvorená z najnovšej kontroly USO.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • ScenarioId Označuje scenár aktualizácie.ScenarioId Indicates the update scenario.
 • SessionId Jedinečná hodnota pre každý pokus oaktualizáciu.SessionId Unique value for each update attempt.
 • StartFreeSpace Voľné miesto pred fázou rozšírenia.StartFreeSpace Free space before expand phase.
 • StartSandboxSize Veľkosť testovacieho prostredia (sandbox) po fáze rozšírenia.StartSandboxSize Sandbox size after expand phase.
 • UpdateId Jedinečný identifikátor každej aktualizácie.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgentInitializeUpdate360Telemetry.UpdateAgentInitialize

Táto udalosť odosiela údaje inicializačnej fáze aktualizácie Windowsu cez scenár UUP (Unified Update Platform), ktorý využívajú mobilné zariadenia aj počítače.This event sends data for the initialize phase of updating Windows via the new Unified Update Platform (UUP) scenario, which is applicable to both PCs and Mobile.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ErrorCode Kód chyby vrátený pre aktuálnu fázu inštalácie.ErrorCode The error code returned for the current install phase.
 • FlightId Jedinečné ID každého predbežného vydania.FlightId Unique ID for each flight.
 • FlightMetadata Obsahuje identifikátor vydania FlightId a vydávanú predbežnú zostavu.FlightMetadata Contains the FlightId and the build being flighted.
 • ObjectId Jedinečná hodnota pre každý režim služby Update Agent.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • RelatedCV Hodnota vektora korelácia vytvorená z najnovšej kontroly USO.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • Result Výstup fázy inštalácie aktualizácie.Result Outcome of the install phase of the update.
 • ScenarioId Označuje scenár aktualizácie.ScenarioId Indicates the update scenario.
 • SessionData Reťazec obsahujúci inštrukcie pre agenta aktualizácie na spracovávanie FOD a DUIC (null pre ostatné scenáre).SessionData String containing instructions to update agent for processing FODs and DUICs (Null for other scenarios).
 • SessionId Jedinečná hodnota pre každý pokus oaktualizáciu.SessionId Unique value for each update attempt.
 • UpdateId Jedinečný identifikátor každej aktualizácie.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgentInstallUpdate360Telemetry.UpdateAgentInstall

Táto udalosť odosiela údaje pre fázu inštalácie aktualizácie Windowsu.This event sends data for the install phase of updating Windows.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ErrorCode Kód chyby vrátený pre aktuálnu fázu inštalácie.ErrorCode The error code returned for the current install phase.
 • FlightId Jedinečná hodnota pre každý režim Update Agent (rovnaký koncept ako InstanceId pre Setup360).FlightId Unique value for each Update Agent mode (same concept as InstanceId for Setup360).
 • ObjectId Hodnota vektora korelácie vytvorená znajnovšej kontroly USO.ObjectId Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • RelatedCV Hodnota vektora korelácie vytvorená znajnovšej kontroly USO.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • Result Výsledok aktuálnej fázy inštalácie.Result The result for the current install phase.
 • ScenarioId Označuje scenár aktualizácie.ScenarioId Indicates the update scenario.
 • SessionId Jedinečná hodnota pre každý pokus oaktualizáciu.SessionId Unique value for each update attempt.
 • UpdateId Jedinečný identifikátor každej aktualizácie.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgentMitigationResultUpdate360Telemetry.UpdateAgentMitigationResult

Táto udalosť odošle údaje, ktoré označujú výsledok každého obmedzenia rizík agenta aktualizácie.This event sends data indicating the result of each update agent mitigation.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Applicable Označuje, či je obmedzenie platné pre súčasnú aktualizáciu.Applicable Indicates whether the mitigation is applicable for the current update.
 • CommandCount Počet operácií príkaz v položke obmedzenie rizík.CommandCount The number of command operations in the mitigation entry.
 • CustomCount Počet vlastných operácií v položke obmedzenie rizík.CustomCount The number of custom operations in the mitigation entry.
 • FileCount Počet operácií so súbormi v položke obmedzenie rizík.FileCount The number of file operations in the mitigation entry.
 • FlightId Jedinečný identifikátor každého predbežného vydania (skupiny funkcií).FlightId Unique identifier for each flight.
 • Index Index obmedzenia rizík tohto konkrétneho obmedzenia rizík.Index The mitigation index of this particular mitigation.
 • MitigationScenario Scenár aktualizácie, vktorom bolo spustené obmedzenie rizík.MitigationScenario The update scenario in which the mitigation was executed.
 • Name Popisný názov obmedzenia rizík.Name The friendly name of the mitigation.
 • ObjectId Jedinečná hodnota pre každý režim služby Update Agent.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • OperationIndex Index operácie obmedzenia rizík (v prípade zlyhania).