Správa koncových bodov pripojenia pre Windows 10 Enterprise verziu 2004Manage connection endpoints for Windows 10 Enterprise, version 2004

Vzťahuje sa naApplies to

 • Windows 10 Enterprise verziu 2004Windows 10 Enterprise, version 2004

Niektoré súčasti, aplikácie asúvisiace služby Windowsu prenášajú údaje do koncových bodov siete spoločnosti Microsoft.Some Windows components, app, and related services transfer data to Microsoft network endpoints. Možno uviesť nasledujúce príklady:Some examples include:

 • Pripojenie klokalitám Microsoft Office aWindows za účelom stiahnutia najnovších aktualizácií aplikácií azabezpečenia.Connecting to Microsoft Office and Windows sites to download the latest app and security updates.
 • Pripojenie ke-mailovým serverom za účelom odosielania aprijímania e-mailov.Connecting to email servers to send and receive email.
 • Pripojenie na web pri každodennom prehľadávaní webu.Connecting to the web for every day web browsing.
 • Pripojenie ku cloudu za účelom ukladania apoužívania záloh.Connecting to the cloud to store and access backups.
 • Používanie vašej polohy na zobrazenie predpovede počasia.Using your location to show a weather forecast.

Podrobnosti orôznych spôsoboch riadenia prenosov do týchto koncových bodov sú uvedené vtéme Spravovanie pripojení zo súčastí operačného systému Windows kslužbám spoločnosti Microsoft.Details about the different ways to control traffic to these endpoints are covered in Manage connections from Windows operating system components to Microsoft services. Vpríslušných prípadoch každý koncový bod sledovaný vtejto téme obsahuje prepojenie na konkrétne podrobnosti omožnostiach riadenia prenosov, ktoré do neho smerujú.Where applicable, each endpoint covered in this topic includes a link to the specific details on how to control that traffic.

Na odvodenie týchto koncových bodov siete sa použila nasledujúca metodika:The following methodology was used to derive these network endpoints:

 1. Nastavila sa najnovšia verzia systému Windows 10 v testovacom virtuálnom počítači pomocou predvolených nastavení.Set up the latest version of Windows 10 on a test virtual machine using the default settings.
 2. Zariadenia sa ponechali vstave nečinnosti po dobu jedného týždňa (to znamená, že používateľ nepoužíval systém ani zariadenie).Leave the device(s) running idle for a week ("idle" means a user is not interacting with the system/device).
 3. Použili sa globálne akceptované analyzátory sieťových protokolov alebo nástrojov na snímanie azaznamenávanie všetkých výstupných prenosov na pozadí.Use globally accepted network protocol analyzer/capturing tools and log all background egress traffic.
 4. Kompilovali sa zostavy oprenosoch smerujúcich na verejné IP adresy.Compile reports on traffic going to public IP addresses.
 5. Testovací virtuálny počítač bol prihlásený použitím lokálneho konta anebol pripojený kdoméne ani službe Azure Active Directory.The test virtual machine(s) was logged into using a local account, and was not joined to a domain or Azure Active Directory.
 6. Všetky prenosy boli zachytené v našom laboratóriu pomocou siete IPV4.All traffic was captured in our lab using a IPV4 network. Preto sa tu neuvádzajú žiadne prenosy pomocou siete IPV6.Therefore, no IPV6 traffic is reported here.
 7. Tieto testy sa uskutočnili vlaboratóriu schválenom spoločnosťou Microsoft.These tests were conducted in an approved Microsoft lab. Je možné, že vaše výsledky budú odlišné.It's possible your results may be different.
 8. Testovacie merania prebiehali týždeň. Ak budete zaznamenávať prenosy dlhšie, môžu byť vaše výsledky iné.These tests were conducted for one week, but if you capture traffic for longer you may have different results.

Poznámka

Spoločnosť Microsoft používa globálne vyrovnávanie zaťaženia, ktoré sa môže zobrazovať vtrasách sledovania siete.Microsoft uses global load balancers that can appear in network trace-routes. Napríklad koncový bod pre *.akadns.net sa môže používať na načítanie žiadostí ovyrovnanie zaťaženia do dátového centra Azure, ktoré sa môže vpriebehu času zmeniť.For example, an endpoint for *.akadns.net might be used to load balance requests to an Azure datacenter, which can change over time.

Koncové body pripojenia systému Windows 10 2004 EnterpriseWindows 10 2004 Enterprise connection endpoints

OblasťArea PopisDescription ProtokolProtocol CieľDestination
AplikácieApps Zistite, ako vypnúť prenos na nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to the following endpoint(s).
Nasledujúce koncoví body sa používa pre aplikáciu Počasie.The following endpoints are used for the Weather app. Ak chcete vypnúť prenosy pre tento koncový bod, buď odinštalujte aplikáciu Počasie, alebo zakážte Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall the Weather app or disable the Microsoft Store. Ak zakážete obchod Microsoft Store, ostatné aplikácie zobchodu sa nebudú dať nainštalovať ani aktualizovať.If you disable the Microsoft store, other Store apps cannot be installed or updated. Microsoft Store navyše nebude môcť zamietnuť škodlivé aplikácie zobchodu Store apoužívatelia ich budú môcť stále otvoriť.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious Store apps and users will still be able to open them. HTTPSHTTPS blob.weather.microsoft.comblob.weather.microsoft.com
HTTPHTTP tile-service.weather.microsoft.comtile-service.weather.microsoft.com
Nasledujúci koncový bod sa používa pre dynamickú dlaždicu OneNotu.The following endpoint is used for OneNote Live Tile. Ak chcete vypnúť prenosy pre tento koncový bod, buď odinštalujte OneNote, alebo zakážte Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall OneNote or disable the Microsoft Store. Ak zakážete obchod Microsoft Store, ostatné aplikácie zobchodu sa nebudú dať nainštalovať ani aktualizovať.If you disable the Microsoft store, other Store apps cannot be installed or updated. Microsoft Store navyše nebude môcť zamietnuť škodlivé aplikácie zobchodu Store apoužívatelia ich budú môcť stále otvoriť.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious Store apps and users will still be able to open them. HTTPSHTTPS cdn.onenote.net/*cdn.onenote.net/*
Nasledujúce koncové body sa používajú v aplikácii Fotografie na stiahnutie konfiguračných súborov a na pripojenie k zdieľanej infraštruktúre portálu Office 365 vrátane balíka Office v prehliadači.The following endpoint is used by the Photos app to download configuration files, and to connect to the Office 365 portal's shared infrastructure, including Office in a browser. Ak chcete vypnúť prenosy pre tento koncový bod, buď odinštalujte aplikáciu Fotografie, alebo zakážte Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall the Photos app or disable the Microsoft Store. Ak zakážete obchod Microsoft Store, ostatné aplikácie zobchodu sa nebudú dať nainštalovať ani aktualizovať.If you disable the Microsoft store, other Store apps cannot be installed or updated. Microsoft Store navyše nebude môcť zamietnuť škodlivé aplikácie zobchodu apoužívatelia ich budú môcť stále otvoriť.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious Store apps and users will still be able to open them. TLSv1.2TLSv1.2 evoke-windowsservices-tas.msedge.netevoke-windowsservices-tas.msedge.net
CertifikátyCertificates Nasledujúci koncový bod používa súčasť Automatická aktualizácia koreňových certifikátov na automatickú kontrolu zoznamu dôveryhodných autorít vslužbe Windows Update, aby sa zistilo, či je kdispozícii aktualizácia.The following endpoint is used by the Automatic Root Certificates Update component to automatically check the list of trusted authorities on Windows Update to see if an update is available. Je možné vypnúť prenosy do tohto koncového bodu, ale neodporúča sa to, pretože pri postupných aktualizáciách koreňových certifikátov môžu aplikácie awebové lokality prestať pracovať, pretože neprijali aktualizovaný koreňový certifikát, ktorý aplikácia používa.It is possible to turn off traffic to this endpoint, but it is not recommended because as root certificates are updated over time, applications and websites may stop working because they did not receive an updated root certificate the application uses. Okrem toho sa používa na stiahnutie certifikátov, ktoré sú verejne známe ako podvodné.Additionally, it is used to download certificates that are publicly known to be fraudulent. Tieto nastavenia sú dôležité pre zabezpečenie Windowsu, ako aj celkové zabezpečenie internetu.These settings are critical for both Windows security and the overall security of the Internet. Neodporúčame blokovať tento koncový bod.We do not recommend blocking this endpoint. Ak sú vypnuté prenosy do tohto koncového bodu, Windows prestane automaticky sťahovať certifikáty známe ako podvodné, ktoré zvyšujú útokový vektor vzariadení.If traffic to this endpoint is turned off, Windows no longer automatically downloads certificates known to be fraudulent, which increases the attack vector on the device. Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
HTTPHTTP ctldl.windowsupdate.comctldl.windowsupdate.com
Cortana aDynamické dlaždiceCortana and Live Tiles Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
Nasledujúce koncové body sa vzťahujú na Cortanu a dynamické dlaždice.The following endpoints are related to Cortana and Live Tiles. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, budete blokovať aktualizácie pozdravov a tipov Cortany adynamických dlaždíc.If you turn off traffic for this endpoint, you will block updates to Cortana greetings, tips, and Live Tiles. TLSv1.2TLSv1.2 www.bing.com*www.bing.com*
Metaúdaje zariadeniaDevice metadata Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
Nasledujúci koncový bod sa používa na načítanie metaúdajov zariadenia.The following endpoint is used to retrieve device metadata. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, metaúdaje zariadenia sa nebudú aktualizovať.If you turn off traffic for this endpoint, metadata will not be updated for the device. HTTPSHTTPS dmd.metaservices.microsoft.comdmd.metaservices.microsoft.com
Diagnostické údajeDiagnostic Data Nasledujúce koncové body používajú súčasť Prepojené používateľské skúsenosti atelemetria apripájajú sa kslužbe Správa údajov od spoločnosti Microsoft.The following endpoints are used by the Connected User Experiences and Telemetry component and connects to the Microsoft Data Management service. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, diagnostické informácie ainformácie opoužívaní, ktoré pomáhajú spoločnosti Microsoft nájsť aopraviť problémy azlepšovať svoje produkty aslužby, sa nebudú odosielať do spoločnosti Microsoft.If you turn off traffic for this endpoint, diagnostic and usage information, which helps Microsoft find and fix problems and improve our products and services, will not be sent back to Microsoft. Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
TLSv1.2TLSv1.2 v10.events.data.microsoft.comv10.events.data.microsoft.com
TLSv1.2TLSv1.2 v20.events.data.microsoft.comv20.events.data.microsoft.com
Nasledujúce koncové body používa služba Hlásenie chýb systému Windows.The following endpoints are used by Windows Error Reporting. Ak chcete vypnúť prenosy pre tieto koncové body, povoľte nasledujúcu skupinovú politiku: Šablóny na správu > Súčasti systému Windows > Hlásenie chýb systému Windows > Zakázať hlásenie chýb systému Windows.To turn off traffic for these endpoints, enable the following Group Policy: Administrative Templates > Windows Components > Windows Error Reporting > Disable Windows Error Reporting. Znamená to, že informácie hlásenia chýb sa neodosielajú do spoločnosti Microsoft.This means error reporting information will not be sent back to Microsoft. HTTPSHTTPS *.telecommand.telemetry.microsoft.com*.telecommand.telemetry.microsoft.com
TLS v1.2TLS v1.2 watson.*.microsoft.comwatson.*.microsoft.com
Font StreamingFont Streaming Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
Nasledujúce koncové body sa používajú na stiahnutie písiem na požiadanie.The following endpoints are used to download fonts on demand. Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, nebudete môcť stiahnuť písma na požiadanie.If you turn off traffic for these endpoints, you will not be able to download fonts on demand. HTTPSHTTPS fs.microsoft.com*fs.microsoft.com*
LicencovanieLicensing Nasledujúci koncový bod sa používa na online aktiváciu alicencovanie niektorých aplikácií.The following endpoint is used for online activation and some app licensing. Ak chcete vypnúť prenosy pre tento koncový bod, zakážte službu Správca licencií systému Windows.To turn off traffic for this endpoint, disable the Windows License Manager Service. Zablokuje sa tiež online aktivácia alicencovanie aplikácií nemusí fungovať.This will also block online activation and app licensing may not work. Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
HTTPSHTTPS *licensing.mp.microsoft.com*licensing.mp.microsoft.com
MapyMaps Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
Nasledujúce koncové body sa používajú na vyhľadávanie aktualizácií máp, ktoré boli stiahnuté na offline používanie.The following endpoints are used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, offline mapy sa nebudú aktualizovať.If you turn off traffic for this endpoint, offline maps will not be updated. TLSv1.2TLSv1.2 *maps.windows.com*maps.windows.com
Konto MicrosoftMicrosoft Account Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
Nasledujúce koncové body sa používajú pre kontá Microsoft na prihlásenie.The following endpoints are used for Microsoft accounts to sign in. Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, používatelia sa nebudú môcť prihlásiť pomocou kont Microsoft.If you turn off traffic for these endpoints, users cannot sign in with Microsoft accounts. TLSv1.2TLSv1.2 *login.live.com*login.live.com
Služba presmerovania prepojenia spoločnosti Microsoft (FWLink)Microsoft forward link redirection service (FWLink) Nasledujúci koncový bod používa služba presmerovania prepojenia dopredu spoločnosti Microsoft (FWLink) na presmerovanie trvalých webových prepojení na ich skutočnú, niekedy prechodnú, URL adresu.The following endpoint is used by the Microsoft forward link redirection service (FWLink) to redirect permanent web links to their actual, sometimes transitory, URL. Prepojenia typu FWlink sú podobné skracovačom URL adries, len sú dlhšie.FWlinks are similar to URL shorteners, just longer. Ak zakážete tento koncový bod, Windows Defender nebude môcť aktualizovať svoje definície malvéru, prepojenia zWindowsu a ďalších produktov spoločnosti Microsoft na web nebudú fungovať aaktualizovateľný Pomocník prostredia PowerShell sa nebude aktualizovať.If you disable this endpoint, Windows Defender won't be able to update its malware definitions; links from Windows and other Microsoft products to the Web won't work; and PowerShell updateable Help won't update. Ak chcete zakázať prenosy, zakážte namiesto toho prenosy, ktoré sa presmerovávajú.To disable the traffic, instead disable the traffic that's getting forwarded. HTTPSHTTPS go.microsoft.comgo.microsoft.com
Microsoft StoreMicrosoft Store Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
Nasledujúci koncový bod sa používa na sťahovanie súborov sobrázkami, ktoré sa volajú pri spúšťaní aplikácií (aplikácie zobchodu Microsoft Store alebo aplikácie zdoručenej pošty vslužbe MSN).The following endpoint is used to download image files that are called when applications run (Microsoft Store or Inbox MSN Apps). Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, súbory sobrázkami sa nebudú sťahovať aaplikácie nebude možné inštalovať ani aktualizovať zobchodu Microsoft Store.If you turn off traffic for these endpoints, the image files won't be downloaded, and apps cannot be installed or updated from the Microsoft Store. Microsoft Store navyše nebude môcť zamietnuť škodlivé aplikácie apoužívatelia ich budú môcť stále otvoriť.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious apps and users will still be able to open them. TLSv1.2/HTTPSTLSv1.2/HTTPS img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.netimg-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net
Nasledujúci koncový bod sa používa pre Službu Windows na doručenie oznámení aaktualizácií bez vyžiadania.The following endpoint is used for the Windows Push Notification Services (WNS). Služba Windows na doručenie oznámení aaktualizácií bez vyžiadania umožňuje vývojárom tretích strán odosielať kontextové aktualizácie, aktualizácie dlaždíc aštítkov aštandardné aktualizácie zvlastných cloudových služieb.WNS enables third-party developers to send toast, tile, badge, and raw updates from their own cloud service. Poskytuje mechanizmus na doručovanie nových aktualizácií vašim používateľom výkonným aspoľahlivým spôsobom.This provides a mechanism to deliver new updates to your users in a power-efficient and dependable way. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, oznámenia doručované bez vyžiadania prestanú fungovať. Nebude tiež fungovať správa mobilných zariadení, synchronizácia pošty ani synchronizácia nastavení.If you turn off traffic for this endpoint, push notifications will no longer work, including MDM device management, mail synchronization, settings synchronization. TLSv1.2TLSv1.2 *.wns.windows.com*.wns.windows.com
Nasledujúci koncový bod slúži na zrušenie licencií na škodlivé aplikácie vMicrosoft Store.The following endpoint is used to revoke licenses for malicious apps in the Microsoft Store. Ak chcete vypnúť prenosy pre tento koncový bod, buď odinštalujte aplikáciu, alebo zakážte Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall the app or disable the Microsoft Store. Ak zakážete Microsoft Store, ostatné aplikácie zobchodu Microsoft Store sa nebudú dať nainštalovať ani aktualizovať.If you disable the Microsoft Store, other Microsoft Store apps cannot be installed or updated. Microsoft Store navyše nebude môcť zamietnuť škodlivé aplikácie apoužívatelia ich budú môcť stále otvoriť.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious apps and users will still be able to open them. TLSv1.2TLSv1.2 storecatalogrevocation.storequality.microsoft.comstorecatalogrevocation.storequality.microsoft.com
Nasledujúce koncové body sa používajú na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.The following endpoints are used to communicate with Microsoft Store. Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, aplikácie nebude možné inštalovať ani aktualizovať zobchodu Microsoft Store.If you turn off traffic for these endpoints, apps cannot be installed or updated from the Microsoft Store. HTTPSHTTPS *displaycatalog.mp.microsoft.com*displaycatalog.mp.microsoft.com
HTTPHTTP *.dl.delivery.mp.microsoft.com*.dl.delivery.mp.microsoft.com
Nasledujúci koncový bod sa používa na získanie analýzy zlokality Microsoft Store.The following endpoint is used to get Microsoft Store analytics. TLSv1.2TLSv1.2 manage.devcenter.microsoft.commanage.devcenter.microsoft.com
Indikátor stavu sieťového pripojeniaNetwork Connection Status Indicator (NCSI) Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
Indikátor stavu sieťového pripojenia zisťuje stav pripojenia kinternetu apodnikovej sieti.Network Connection Status Indicator (NCSI) detects Internet connectivity and corporate network connectivity status. Indikátor stavu sieťového pripojenia odosiela DNS požiadavku aHTTP dotaz tomuto koncového bodu, aby určil, či zariadenie dokáže komunikovať sinternetom.NCSI sends a DNS request and HTTP query to this endpoint to determine if the device can communicate with the Internet. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, indikátor stavu sieťového pripojenia nebudete môcť určiť, či je zariadenie pripojené kinternetu aikona stavu siete zobrazí na paneli úloh upozornenie.If you turn off traffic for this endpoint, NCSI won't be able to determine if the device is connected to the Internet and the network status tray icon will show a warning. HTTPHTTP www.msftconnecttest.com*www.msftconnecttest.com*
OfficeOffice Nasledujúce koncové body sa používajú na pripojenie k zdieľanej infraštruktúre portálu Office 365 vrátane balíka Office v prehliadači.The following endpoints are used to connect to the Office 365 portal's shared infrastructure, including Office in a browser. Ďalšie informácie nájdete vtéme URL adresy arozsahy IP adries služieb Office 365.For more info, see Office 365 URLs and IP address ranges. Túto funkciu môžete vypnúť odstránením všetkých aplikácií balíka Microsoft Office aaplikácií Pošta aKalendár.You can turn this off by removing all Microsoft Office apps and the Mail and Calendar apps. Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, používatelia nebudú môcť ukladať dokumenty do cloudu ani si zobraziť svoje naposledy použité dokumenty.If you turn off traffic for these endpoints, users won't be able to save documents to the cloud or see their recently used documents. Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
HTTPSHTTPS *ow1.res.office365.com*ow1.res.office365.com
HTTPSHTTPS office.comoffice.com
HTTPSHTTPS blobs.officehome.msocdn.comblobs.officehome.msocdn.com
HTTPSHTTPS self.events.data.microsoft.comself.events.data.microsoft.com
OneDriveOneDrive Nasledujúce koncové body súvisia s OneDrivom.The following endpoints are related to OneDrive. Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, všetko, čo používa stránku g.live.com na získanie informácií oaktualizovaných URL adresách, nebude fungovať.If you turn off traffic for these endpoints, anything that relies on g.live.com to get updated URL information will no longer work. Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
TLSv1.2TLSv1.2 *g.live.com*g.live.com
TLSv1.2TLSv1.2 oneclient.sfx.msoneclient.sfx.ms
HTTPSHTTPS logincdn.msauth.netlogincdn.msauth.net
NastavenieSettings Nasledujúci koncový bod používajú aplikácie na dynamickú aktualizáciu svojich konfigurácií.The following endpoint is used as a way for apps to dynamically update their configuration. Používajú ho napr. aplikácie, ako System Initiated User Feedback aXbox.Apps such as System Initiated User Feedback and the Xbox app use it. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, aplikácia, ktorá ho používa, môže prestať fungovať.If you turn off traffic for this endpoint, an app that uses this endpoint may stop working. Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
TLSv1.2TLSv1.2 settings-win.data.microsoft.comsettings-win.data.microsoft.com
SkypeSkype Nasledujúci koncový bod sa používa na načítanie hodnôt konfigurácie Skypu.The following endpoint is used to retrieve Skype configuration values. Ak chcete vypnúť prenosy pre tento koncový bod, buď odinštalujte aplikáciu, alebo zakážte Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall the app or disable the Microsoft Store. Ak zakážete obchod Microsoft Store, ostatné aplikácie zobchodu Microsoft Store sa nebudú dať nainštalovať ani aktualizovať.If you disable the Microsoft store, other Microsoft Store apps cannot be installed or updated. Microsoft Store navyše nebude môcť zamietnuť škodlivé aplikácie apoužívatelia ich budú môcť stále otvoriť.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious apps and users will still be able to open them. Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
HTTPSHTTPS *.pipe.aria.microsoft.com*.pipe.aria.microsoft.com
HTTPSHTTPS config.edge.skype.comconfig.edge.skype.com
TeamsTeams Nasledujúci koncový bod sa používa pre aplikáciu Microsoft Teams.The following endpoint is used for Microsoft Teams application. Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
TLSv1.2TLSv1.2 config.teams.microsoft.comconfig.teams.microsoft.com
Windows DefenderWindows Defender Nasledujúci koncový bod sa používa pre Windows Defender, keď je zapnutá cloudová ochrana.The following endpoint is used for Windows Defender when Cloud-based Protection is enabled. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, zariadenie nebude používať cloudovú ochranu.If you turn off traffic for this endpoint, the device will not use Cloud-based Protection. Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
TLSv1.2TLSv1.2 wdcp.microsoft.comwdcp.microsoft.com
HTTPSHTTPS go.microsoft.comgo.microsoft.com
Nasledujúce koncové body sa používajú pre zostavy a oznámenia filtra Windows Defender SmartScreen.The following endpoints are used for Windows Defender SmartScreen reporting and notifications. Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, oznámenia filtra SmartScreen sa prestanú zobrazovať.If you turn off traffic for these endpoints, SmartScreen notifications will not appear. HTTPSHTTPS *smartscreen-prod.microsoft.com*smartscreen-prod.microsoft.com
HTTPSHTTPS *smartscreen.microsoft.com*smartscreen.microsoft.com
HTTPSHTTPS checkappexec.microsoft.comcheckappexec.microsoft.com
Windows NovinkyWindows Spotlight Nasledujúce koncové body sa používajú na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky, ktoré popisujú obsah, ako napríklad odkazy na umiestenia obrázkov, navrhované aplikácie, oznámenia konta Microsoft atipy pre Windows.The following endpoints are used to retrieve Windows Spotlight metadata that describes content, such as references to image locations, as well as suggested apps, Microsoft account notifications, and Windows tips. Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, aplikácia Windows Novinky sa bude stále pokúšať zobrazovať na obrazovke uzamknutia nové obrázky aaktualizovaný obsah, ale zlyhá. Navrhované aplikácie, oznámenia konta Microsoft atipy pre Windows sa nebudú sťahovať.If you turn off traffic for these endpoints, Windows Spotlight will still try to deliver new lock screen images and updated content but it will fail; suggested apps, Microsoft account notifications, and Windows tips will not be downloaded. Ďalšie informácie nájdete vtéme Windows Novinky.For more information, see Windows Spotlight. Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
TLSv1.2TLSv1.2 arc.msn.comarc.msn.com
Windows UpdateWindows Update Nasledujúci koncový bod používa Windows Update na sťahovanie aktualizácií aplikácií aoperačného systému vrátane sťahovania cez protokol HTTP asťahovania cez protokol HTTP ziných zariadení.The following endpoint is used for Windows Update downloads of apps and OS updates, including HTTP downloads or HTTP downloads blended with peers. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, sťahovanie cez Windows Update nebude spravované, pretože sa zablokujú dôležité metaúdaje, ktoré sa používajú na pružnejšie sťahovanie.If you turn off traffic for this endpoint, Windows Update downloads will not be managed, as critical metadata that is used to make downloads more resilient is blocked. Sťahovanie môže byť ovplyvnené prerušením, čo bude mať za následok opakované sťahovanie celých súborov.Downloads may be impacted by corruption (resulting in re-downloads of full files). Okrem toho sa pri sťahovaní rovnakej aktualizácie viacerými zariadeniami vrovnakej lokálnej sieti nebudú používať ostatné zariadenia, aby sa znížila miera využívania šírky pásma.Additionally, downloads of the same update by multiple devices on the same local network will not use peer devices for bandwidth reduction. Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
TLSv1.2TLSv1.2 *.prod.do.dsp.mp.microsoft.com*.prod.do.dsp.mp.microsoft.com
HTTPHTTP emdl.ws.microsoft.comemdl.ws.microsoft.com
Nasledujúce koncové body sa používajú na sťahovanie opráv, aktualizácií aaplikácií operačného systému zobchodu Microsoft Store.The following endpoints are used to download operating system patches, updates, and apps from Microsoft Store. Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, zariadenie nebude môcť sťahovať aktualizácie operačného systému.If you turn off traffic for these endpoints, the device will not be able to download updates for the operating system. HTTPHTTP *.dl.delivery.mp.microsoft.com*.dl.delivery.mp.microsoft.com
HTTPHTTP *.windowsupdate.com*.windowsupdate.com
Nasledujúce koncové body slúžia na pripojenie kslužbám Windows Update, Microsoft Update aonline službám obchodu Store.The following endpoints enable connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of the Store. Ak vypnete prenosy pre tieto koncových bodov, zariadenie sa nebude môcť pripojiť kslužbám Windows Update aMicrosoft Update, aby mohlo zaistiť svoje zabezpečenie.If you turn off traffic for these endpoints, the device will not be able to connect to Windows Update and Microsoft Update to help keep the device secure. Zariadenie tiež nebude môcť získavať aaktualizovať aplikácie zobchodu Store.Also, the device will not be able to acquire and update apps from the Store. Závisia od toho, či je možné zapnúť aj koncové body konta Microsoft.These are dependent on also enabling "Device authentication" and "Microsoft Account" endpoints. HTTPSHTTPS *.delivery.mp.microsoft.com*.delivery.mp.microsoft.com
TLSv1.2TLSv1.2 *.update.microsoft.com*.update.microsoft.com
Nasledujúci koncový bod sa používa na reguláciu obsahu.The following endpoint is used for content regulation. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, agent služby Windows Update nebude môcť kontaktovať koncový bod apoužije sa záložné správanie.If you turn off traffic for this endpoint, the Windows Update Agent will be unable to contact the endpoint and fallback behavior will be used. Môže to mať za následok nesprávny obsah.This may result in content being either incorrectly. TLSv1.2TLSv1.2 tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.comtsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com
Xbox LiveXbox Live Nasledujúci koncový bod sa používa pre Xbox Live.The following endpoint is used for Xbox Live. Zistite, ako vypnúť prenos na všetky nasledujúce koncové body.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
TLSv1.2TLSv1.2 dlassets-ssl.xboxlive.comdlassets-ssl.xboxlive.com

Ostatné vydania Windowsu 10Other Windows 10 editions

Ak si chcete zobraziť koncové body pre iné verzie Windowsu 10 Enterprise, pozrite si témy:To view endpoints for other versions of Windows 10 Enterprise, see:

Ak chcete zobraziť koncové body pre non-Enterprise vydania systému Windows 10, pozrite si tému:To view endpoints for non-Enterprise Windows 10 editions, see: