Windows 10, verzia 1909, koncové body pripojenia pre vydania non-EnterpriseWindows 10, version 1909, connection endpoints for non-Enterprise editions

Vzťahuje sa naApplies to

 • Windows 10 Home, verzie 1909Windows 10 Home, version 1909
 • Windows 10 Home, verzie 1909Windows 10 Professional, version 1909
 • Windows 10 Education, verzie 1909Windows 10 Education, version 1909

Okrem koncových bodov uvedených pre Windows 10 Enterprise sú vďalších vydaniach iných ako Enterprise Windowsu 10 verzie 1909 kdispozícii nasledujúce koncové body.In addition to the endpoints listed for Windows 10 Enterprise, the following endpoints are available on other non-Enterprise editions of Windows 10, version 1909.

Na odvodenie koncových bodov siete sa použila nasledujúca metodika:The following methodology was used to derive the network endpoints:

 1. Nastavila sa najnovšia verzia systému Windows 10 v testovacom virtuálnom počítači pomocou predvolených nastavení.Set up the latest version of Windows 10 on a test virtual machine using the default settings.
 2. Zariadenia sa ponechali vstave nečinnosti po dobu jedného týždňa (to znamená, že používateľ nepoužíval systém ani zariadenie).Leave the device(s) running idle for a week ("idle" means a user is not interacting with the system/device).
 3. Použili sa globálne akceptované analyzátory sieťových protokolov alebo nástrojov na snímanie azaznamenávanie všetkých výstupných prenosov na pozadí.Use globally accepted network protocol analyzer/capturing tools and log all background egress traffic.
 4. Kompilovali sa zostavy oprenosoch smerujúcich na verejné IP adresy.Compile reports on traffic going to public IP addresses.
 5. Testovací virtuálny počítač bol prihlásený použitím lokálneho konta anebol pripojený kdoméne ani službe Azure Active Directory.The test virtual machine(s) was logged into using a local account, and was not joined to a domain or Azure Active Directory.
 6. Všetky prenosy boli zachytené v našom laboratóriu pomocou siete IPV4.All traffic was captured in our lab using a IPV4 network. Preto sa tu neuvádzajú žiadne prenosy pomocou siete IPV6.Therefore, no IPV6 traffic is reported here.
 7. Tieto testy sa uskutočnili vlaboratóriu schválenom spoločnosťou Microsoft.These tests were conducted in an approved Microsoft lab. Je možné, že vaše výsledky budú odlišné.It's possible your results may be different.
 8. Tieto testy sa vykonávali jeden týždeň.These tests were conducted for one week. Ak zaznamenáte prenosy za dlhšiu dobu, môžete mať iné výsledky.If you capture traffic for longer you may have different results.

Poznámka

Spoločnosť Microsoft používa globálne vyrovnávanie zaťaženia, ktoré sa môže zobrazovať vtrasách sledovania siete.Microsoft uses global load balancers that can appear in network trace-routes. Napríklad koncový bod pre *.akadns.net sa môže používať na načítanie žiadostí ovyrovnanie zaťaženia do dátového centra Azure, ktoré sa môže vpriebehu času zmeniť.For example, an endpoint for *.akadns.net might be used to load balance requests to an Azure datacenter, which can change over time.

Windows 10 FamilyWindows 10 Family

CieľDestination ProtokolProtocol PopisDescription
arc.msn.comarc.msn.com HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 Windows NovinkyWindows Spotlight
api.asm.skype.comapi.asm.skype.com TLS v1.2TLS v1.2 Používa sa na načítavanie hodnôt konfigurácie SkypuUsed to retrieve Skype configuration values
browser.pipe.aria.microsoft.combrowser.pipe.aria.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na načítavanie hodnôt konfigurácie SkypuUsed to retrieve Skype configuration values
ctldl.windowsupdate.com/*ctldl.windowsupdate.com/* HTTPHTTP Zoznam dôveryhodných certifikátovCertificate Trust List
client.wns.windows.comclient.wns.windows.com HTTPHTTP Používa sa pre službu Windows na doručenie oznámení aaktualizácií bez vyžiadania (WNS)Used for the Windows Push Notification Service(WNS)
config.edge.skype.comconfig.edge.skype.com HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 Používa sa na načítavanie hodnôt konfigurácie SkypuUsed to retrieve Skype configuration values
dmd.metaservices.microsoft.comdmd.metaservices.microsoft.com HTTPHTTP Metaúdaje zariadeniaDevice metadata
config.teams.microsoft.comconfig.teams.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa pre aplikáciu Microsoft TeamsUsed for Microsoft Teams application
*dl.delivery.mp.microsoft.com*dl.delivery.mp.microsoft.com HTTPHTTP Používa sa na stiahnutie opráv, aktualizácií aaplikácií operačného systému od spoločnosti Microsoft StoreUsed to download operating system patches, updates, and apps from Microsoft Store
*.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com*.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com HTTPHTTP Používa sa na stiahnutie opráv, aktualizácií aaplikácií operačného systému od spoločnosti Microsoft StoreUsed to download operating system patches, updates, and apps from Microsoft Store
displaycatalog.mp.microsoft.com/*displaycatalog.mp.microsoft.com/* HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 Používa sa na komunikáciu sMicrosoft StoromUsed to communicate with Microsoft Store
evoke-windowsservices-tas.msedge.netevoke-windowsservices-tas.msedge.net HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 Používa aplikácia Fotografie na stiahnutie konfiguračných súborov ana pripojenie kzdieľanej infraštruktúre portálu Office 365 vrátane služby Office v prehliadači.Used by the Photos app to download configuration files, and to connect to the Office 365 portal's shared infrastructure, including Office in a browser
fe2cr.update.microsoft.comfe2cr.update.microsoft.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Slúži na pripojenie kslužbám Windows Update, Microsoft Update aonline službám StoruEnables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of the Store
fe3cr.delivery.mp.microsoft.comfe3cr.delivery.mp.microsoft.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Používa sa na stiahnutie opráv, aktualizácií aaplikácií operačného systému od spoločnosti Microsoft StoreUsed to download operating system patches, updates, and apps from Microsoft Store
go.microsoft.comgo.microsoft.com HTTPHTTP Windows Defender a/alebo služba presmerovania prepojenia spoločnosti Microsoft (FWLink)Windows Defender and/or Microsoft forward link redirection service (FWLink)
g.live.comg.live.com HTTPHTTP OneDriveOneDrive
checkappexec.microsoft.comcheckappexec.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa pre zostavy a oznámenia filtra Windows Defender SmartScreenUsed for Windows Defender Smartscreen reporting and notifications
emdl.ws.microsoft.comemdl.ws.microsoft.com HTTPHTTP Windows UpdateWindows Update
*.prod.do.dsp.mp.microsoft.com*.prod.do.dsp.mp.microsoft.com HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 Windows UpdateWindows Update
*.au.download.windowsupdate.com*.au.download.windowsupdate.com HTTPHTTP Windows UpdateWindows Update
download.windowsupdate.comdownload.windowsupdate.com HTTPHTTP Windows UpdateWindows Update
inference.location.live.netinference.location.live.net TLS v1.2TLS v1.2 Používa sa pre údaje opoloheUsed for Location Data
iecvlist.microsoft.comiecvlist.microsoft.com HTTPHTTP Tento koncový bod sa vzťahuje na Microsoft EdgeThis endpoint is related to Microsoft Edge
login.live.comlogin.live.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Overenie zariadeniaDevice Authentication
logincdn.msauth.netlogincdn.msauth.net HTTPSHTTPS OneDriveOneDrive
licensing.mp.microsoft.comlicensing.mp.microsoft.com HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 LicencovanieLicensing
maps.windows.commaps.windows.com TLS v1.2TLS v1.2 Používa sa na vyhľadávanie aktualizácií máp, ktoré boli stiahnuté na offline používanieUsed to check for updates to maps that have been downloaded for offline use
mobile.pipe.aria.microsoft.commobile.pipe.aria.microsoft.com HTTPHTTP Telemetrie balíka OfficeOffice Telemetry
nav.smartscreen.microsoft.comnav.smartscreen.microsoft.com HTTPHTTP Používa sa pre zostavy a oznámenia filtra Windows Defender SmartScreenUsed for Windows Defender SmartScreen reporting and notifications
outlook.office365.comoutlook.office365.com HTTPHTTP Používa sa na pripojenie kzdieľanej infraštruktúre centra spravovania služby Microsoft 365 vrátane služby Office v prehliadačiUsed to connect to the Microsoft 365 admin center's shared infrastructure, including Office in a browser
ocsp.digicert.com*ocsp.digicert.com HTTPHTTP Používa ho súčasť Automatická aktualizácia koreňových certifikátov na automatickú kontrolu zoznamu dôveryhodných autorít vslužbe Windows Update, aby sa zistilo, či je kdispozícii aktualizáciaUsed by the Automatic Root Certificates Update component to automatically check the list of trusted authorities on Windows Update to see if an update is available
oneclient.sfx.msoneclient.sfx.ms HTTPSHTTPS Používaný OneDrivom for Business na sťahovanie aoverovanie aktualizácií aplikáciíUsed by OneDrive for Business to download and verify app updates
pti.store.microsoft.com/*pti.store.microsoft.com/* HTTPHTTP Používa sa na komunikáciu sMicrosoft StoromUsed to communicate with Microsoft Store
img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.netimg-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net HTTPHTTP Používa sa na komunikáciu sMicrosoft StoromUsed to communicate with Microsoft Store
manage.devcenter.microsoft.commanage.devcenter.microsoft.com HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 Používa sa na získanie analýzy na lokalite Microsoft StoreUsed to get Microsoft Store analytics
ris.api.iris.microsoft.comris.api.iris.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na načítavanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky, ktoré popisujú obsahUsed to retrieve Windows Spotlight metadata that describes content
settings-win.data.microsoft.comsettings-win.data.microsoft.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Používaný aplikáciami pre Windows na dynamickú aktualizáciu ich konfiguráciíUsed for Windows apps to dynamically update their configuration
smartscreen-prod.microsoft.comsmartscreen-prod.microsoft.com HTTPHTTP Používa sa pre zostavy a oznámenia filtra Windows Defender SmartScreenUsed for Windows Defender SmartScreen reporting and notifications
*.blob.core.windows.net*.blob.core.windows.net HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 Telemetria WindowsuWindows Telemetry
storage.live.comstorage.live.com HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 OneDriveOneDrive
skydrivesync.policies.live.netskydrivesync.policies.live.net TLS v1.2TLS v1.2 OneDriveOneDrive
dm2302.settings.live.netdm2302.settings.live.net HTTPHTTP OneDriveOneDrive
slscr.update.microsoft.comslscr.update.microsoft.com HTTPS/TLS V1.2HTTPS/TLS V1.2 Windows UpdateWindows Update
tile-service.weather.microsoft.comtile-service.weather.microsoft.com HTTPHTTP Používa sa pre aplikáciu PočasieUsed for the Weather app
tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.comtsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com HTTPHTTP Tento koncový bod sa používa na reguláciu obsahuThis endpoint is used for content regulation
watson.telemetry.microsoft.com*watson.telemetry.microsoft.com* HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Diagnostické údajeDiagnostic Data
v10.events.data.microsoft.com/onecollector/1.0/v10.events.data.microsoft.com/onecollector/1.0/ HTTPSHTTPS Microsoft OfficeMicrosoft Office
v10.events.data.microsoft.comv10.events.data.microsoft.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Používa ho súčasť Prepojené používateľské skúsenosti atelemetria apripája sa kslužbe Správa údajov od spoločnosti Microsoft.Used by the Connected User Experiences and Telemetry component and connects to the Microsoft Data Management service
www.bing.comwww.bing.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Cortana aDynamické dlaždiceCortana and Live Tiles
www.msftconnecttest.comwww.msftconnecttest.com HTTPHTTP Indikátor stavu sieťového pripojenia (NCSI)Network Connection Status Indicator (NCSI)
wdcp.microsoft.comwdcp.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa pre Windows Defender, keď je povolená cloudová ochranaUsed for Windows Defender when Cloud-based Protection is enabled
activity.windows.comactivity.windows.com TLSV1.2TLSV1.2 Používa ho služba informačného kanála aktivít, ktorá umožňuje v systéme Windows využívať viaceré scenáre dátového roamingu naprieč zariadeniamiUsed by Activity Feed Service which enables multiple cross-device data roaming scenarios on Windows
adl.windows.comadl.windows.com HTTPHTTP Používa sa kvôli aktualizáciám databázy kompatibility pre WindowsUsed for compatibility database updates for Windows

Windows 10 ProWindows 10 Pro

CieľDestination ProtokolProtocol PopisDescription
*.prod.do.dsp.mp.microsoft.com*.prod.do.dsp.mp.microsoft.com HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 Windows UpdateWindows Update
api.onedrive.comapi.onedrive.com HTTPHTTP OneDriveOneDrive
smartscreen-prod.microsoft.comsmartscreen-prod.microsoft.com HTTPHTTP Používa sa pre zostavy a oznámenia filtra Windows Defender SmartScreenUsed for Windows Defender SmartScreen reporting and notifications
nav.smartscreen.microsoft.comnav.smartscreen.microsoft.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Windows DefenderWindows Defender
*.update.microsoft.com*.update.microsoft.com HTTPHTTP Slúži na pripojenie kslužbám Windows Update, Microsoft Update aonline službám Microsoft StoruEnables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store
browser.pipe.aria.microsoft.combrowser.pipe.aria.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na načítavanie hodnôt konfigurácie SkypuUsed to retrieve Skype configuration values
*.windowsupdate.com*.windowsupdate.com HTTPHTTP Používa sa na sťahovanie opráv aaktualizácií operačného systémuUsed to download operating system patches and updates
*.wns.windows.com*.wns.windows.com TLS v1.2TLS v1.2 Používa sa pre Službu Windows na doručenie oznámení aaktualizácií bez vyžiadania (WNS)Used for the Windows Push Notification Services (WNS)
*dl.delivery.mp.microsoft.com*dl.delivery.mp.microsoft.com HTTPHTTP Používa sa na stiahnutie opráv, aktualizácií aaplikácií operačného systému od spoločnosti Microsoft StoreUsed to download operating system patches, updates, and apps from Microsoft Store
c-ring.msedge.netc-ring.msedge.net TLS v1.2TLS v1.2 Cortana aDynamické dlaždiceCortana and Live Tiles
a-ring.msedge.neta-ring.msedge.net TLS v1.2TLS v1.2 Cortana aDynamické dlaždiceCortana and Live Tiles
*storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com*storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 Slúži na zrušenie licencií na škodlivé aplikácie vMicrosoft StoreUsed to revoke licenses for malicious apps on the Microsoft Store
arc.msn.comarc.msn.com HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 Windows NovinkyWindows Spotlight
*.blob.core.windows.net*.blob.core.windows.net HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 Telemetria WindowsuWindows Telemetry
cdn.onenote.netcdn.onenote.net HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Dynamická dlaždica OneNotuOneNote Live Tile
checkappexec.microsoft.comcheckappexec.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa pre zostavy a oznámenia filtra Windows Defender SmartScreenUsed for Windows Defender SmartScreen reporting and notifications
config.edge.skype.comconfig.edge.skype.com HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 Používa sa na načítavanie hodnôt konfigurácie SkypuUsed to retrieve Skype configuration values
config.teams.microsoft.comconfig.teams.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa pre aplikáciu Microsoft TeamsUsed for Microsoft Teams application
ctldl.windowsupdate.comctldl.windowsupdate.com HTTPHTTP Používa ho súčasť Automatická aktualizácia koreňových certifikátov na automatickú kontrolu zoznamu dôveryhodných autorít vslužbe Windows Update, aby sa zistilo, či je kdispozícii aktualizáciaUsed by the Automatic Root Certificates Update component to automatically check the list of trusted authorities on Windows Update to see if an update is available
displaycatalog.mp.microsoft.com*displaycatalog.mp.microsoft.com* HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 Microsoft StoreMicrosoft Store
emdl.ws.microsoft.comemdl.ws.microsoft.com HTTPHTTP Windows UpdateWindows Update
fe2cr.update.microsoft.comfe2cr.update.microsoft.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Windows UpdateWindows Update
fe3cr.delivery.mp.microsoft.comfe3cr.delivery.mp.microsoft.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Windows UpdateWindows Update
slscr.update.microsoft.comslscr.update.microsoft.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Windows UpdateWindows Update
evoke-windowsservices-tas.msedge.netevoke-windowsservices-tas.msedge.net HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Používa aplikácia Fotografie na stiahnutie konfiguračných súborov ana pripojenie kzdieľanej infraštruktúre portálu Office 365 vrátane služby Office v prehliadači.Used by the Photos app to download configuration files, and to connect to the Office 365 portal's shared infrastructure, including Office in a browser
fp.msedge.netfp.msedge.net HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Cortana aDynamické dlaždiceCortana and Live Tiles
fp-vp.azureedge.netfp-vp.azureedge.net TLS v1.2TLS v1.2 Cortana aDynamické dlaždiceCortana and Live Tiles
g.live.comg.live.com TLS v1.2TLS v1.2 OneDriveOneDrive
go.microsoft.comgo.microsoft.com HTTPHTTP Windows Defender a/alebo služba presmerovania prepojenia spoločnosti Microsoft (FWLink)Windows Defender and/or Microsoft forward link redirection service (FWLink)
iecvlist.microsoft.comiecvlist.microsoft.com HTTPHTTP Microsoft EdgeMicrosoft Edge
inference.location.live.netinference.location.live.net TLS v1.2TLS v1.2 Používa sa pre údaje opoloheUsed for Location Data
img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.netimg-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net HTTPHTTP Používa sa na komunikáciu sMicrosoft StoromUsed to communicate with Microsoft Store
licensing.mp.microsoft.com*licensing.mp.microsoft.com* HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 LicencovanieLicensing
login.live.comlogin.live.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Overenie zariadeniaDevice Authentication
logincdn.msauth.netlogincdn.msauth.net HTTPSHTTPS Používa sa pre kontá Microsoft na prihlásenieUsed for Microsoft accounts to sign in
manage.devcenter.microsoft.commanage.devcenter.microsoft.com HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 Analýza na lokalite Microsoft StoreMicrosoft Store analytics
maps.windows.commaps.windows.com TLS v1.2TLS v1.2 Súvisiace s aplikáciou MapyRelated to Maps application
ocsp.digicert.com*ocsp.digicert.com HTTPHTTP Používa ho súčasť Automatická aktualizácia koreňových certifikátov na automatickú kontrolu zoznamu dôveryhodných autorít vslužbe Windows Update, aby sa zistilo, či je kdispozícii aktualizáciaUsed by the Automatic Root Certificates Update component to automatically check the list of trusted authorities on Windows Update to see if an update is available
ocsp.msocsp.comocsp.msocsp.com HTTPHTTP Používa ho súčasť Automatická aktualizácia koreňových certifikátov na automatickú kontrolu zoznamu dôveryhodných autorít vslužbe Windows Update, aby sa zistilo, či je kdispozícii aktualizáciaUsed by the Automatic Root Certificates Update component to automatically check the list of trusted authorities on Windows Update to see if an update is available
oneclient.sfx.msoneclient.sfx.ms HTTPSHTTPS Používaný OneDrivom for Business na sťahovanie aoverovanie aktualizácií aplikáciíUsed by OneDrive for Business to download and verify app updates
mobile.pipe.aria.microsoft.commobile.pipe.aria.microsoft.com HTTPHTTP Telemetrie balíka OfficeOffice Telemetry
pti.store.microsoft.com/*pti.store.microsoft.com/* HTTPHTTP Používa sa na komunikáciu sMicrosoft StoromUsed to communicate with Microsoft Store
ris.api.iris.microsoft.comris.api.iris.microsoft.com TLS v1.2TLS v1.2 Windows NovinkyWindows Spotlight
settings-win.data.microsoft.comsettings-win.data.microsoft.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Používaný aplikáciami pre Windows na dynamickú aktualizáciu ich konfiguráciíUsed for Windows apps to dynamically update their configuration
spo-ring.msedge.netspo-ring.msedge.net TLSv1.2TLSv1.2 Cortana aDynamické dlaždiceCortana and Live Tiles
telecommand.telemetry.microsoft.comtelecommand.telemetry.microsoft.com TLS v1.2TLS v1.2 Používaný technológiou Hlásenie chýb systému WindowsUsed by Windows Error Reporting tile-service.weather.microsoft.comtile-service.weather.microsoft.com HTTPHTTP Používa sa pre aplikáciu PočasieUsed for the Weather app
tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.comtsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na reguláciu obsahuUsed for content regulation
v10.events.data.microsoft.com/onecollector/1.0/v10.events.data.microsoft.com/onecollector/1.0/ HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Diagnostické údajeDiagnostic Data
v10.events.data.microsoft.comv10.events.data.microsoft.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Používa ho súčasť Prepojené používateľské skúsenosti atelemetria apripája sa kslužbe Správa údajov od spoločnosti Microsoft.Used by the Connected User Experiences and Telemetry component and connects to the Microsoft Data Management service
watson.telemetry.microsoft.com*watson.telemetry.microsoft.com* HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Používaný technológiou Hlásenie chýb systému WindowsUsed by Windows Error Reporting
wdcp.microsoft.comwdcp.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa pre Windows Defender, keď je povolená cloudová ochranaUsed for Windows Defender when Cloud-based Protection is enabled
www.bing.comwww.bing.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Cortana aDynamické dlaždiceCortana and Live Tiles
www.msftconnecttest.comwww.msftconnecttest.com HTTPHTTP Indikátor stavu sieťového pripojenia (NCSI)Network Connection Status Indicator (NCSI)
outlook.office365.comoutlook.office365.com HTTPHTTP Microsoft OfficeMicrosoft Office
storage.live.comstorage.live.com HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 OneDriveOneDrive
skydrivesync.policies.live.netskydrivesync.policies.live.net TLS v1.2TLS v1.2 OneDriveOneDrive
windows.policies.live.netwindows.policies.live.net HTTPHTTP OneDriveOneDrive
activity.windows.comactivity.windows.com TLSV1.2TLSV1.2 Používa ho služba informačného kanála aktivít, ktorá umožňuje v systéme Windows využívať viaceré scenáre dátového roamingu naprieč zariadeniamiUsed by Activity Feed Service which enables multiple cross-device data roaming scenarios on Windows
adl.windows.comadl.windows.com HTTPHTTP Používa sa kvôli aktualizáciám databázy kompatibility pre WindowsUsed for compatibility database updates for Windows

Windows 10 EducationWindows 10 Education

CieľDestination ProtokolProtocol PopisDescription
arc.msn.comarc.msn.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Windows NovinkyWindows Spotlight
*.dl.delivery.mp.microsoft.com*.dl.delivery.mp.microsoft.com HTTPHTTP Používané na stiahnutie opráv, aktualizácií aaplikácií operačného systému od spoločnosti MicrosoftUsed to download operating system patches, updates, and apps from Microsoft
client.wns.windows.comclient.wns.windows.com TLS v1.2TLS v1.2 Používa sa pre Službu Windows na doručenie oznámení aaktualizácií bez vyžiadania (WNS)Used for the Windows Push Notification Services (WNS)
*storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com*storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com TLS v1.2TLS v1.2 Slúži na zrušenie licencií na škodlivé aplikácie vMicrosoft StoreUsed to revoke licenses for malicious apps on the Microsoft Store
ctldl.windowsupdate.comctldl.windowsupdate.com HTTPHTTP Zoznam dôveryhodných certifikátovCertificate Trust List
dmd.metaservices.microsoft.comdmd.metaservices.microsoft.com HTTPHTTP Metaúdaje zariadeniaDevice metadata
Inference.location.live.netInference.location.live.net TLS v1.2TLS v1.2 PolohaLocation
oneclient.sfx.msoneclient.sfx.ms HTTPSHTTPS OneDriveOneDrive
storage.live.comstorage.live.com HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 OneDriveOneDrive
skydrivesync.policies.live.netskydrivesync.policies.live.net TLS v1.2TLS v1.2 OneDriveOneDrive
slscr.update.microsoft.comslscr.update.microsoft.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Windows UpdateWindows Update
fe2cr.update.microsoft.comfe2cr.update.microsoft.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Windows UpdateWindows Update
fe3cr.delivery.mp.microsoft.comfe3cr.delivery.mp.microsoft.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Windows UpdateWindows Update
tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.comtsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 Windows UpdateWindows Update
officehomeblobs.blob.core.windows.netofficehomeblobs.blob.core.windows.net HTTPHTTP Telemetria WindowsuWindows Telemetry
displaycatalog.mp.microsoft.com/*displaycatalog.mp.microsoft.com/* HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 Microsoft StoreMicrosoft Store
img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.netimg-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net HTTPHTTP Používa sa na komunikáciu sMicrosoft StoromUsed to communicate with Microsoft Store
config.teams.microsoft.comconfig.teams.microsoft.com HTTPSHTTPS TeamsTeams
api.asm.skype.comapi.asm.skype.com TLS v1.2TLS v1.2 Používa sa na načítavanie hodnôt konfigurácie SkypuUsed to retrieve Skype configuration values
config.edge.skype.comconfig.edge.skype.com HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 Používa sa na načítavanie hodnôt konfigurácie SkypuUsed to retrieve Skype configuration values
logincdn.msauth.netlogincdn.msauth.net HTTPSHTTPS OneDriveOneDrive
iecvlist.microsoft.comiecvlist.microsoft.com HTTPHTTP Microsoft EdgeMicrosoft Edge
download.windowsupdate.comdownload.windowsupdate.com HTTPHTTP Windows UpdateWindows Update
checkappexec.microsoft.comcheckappexec.microsoft.com HTTPSHTTPS Windows DefenderWindows Defender
pti.store.microsoft.com/*pti.store.microsoft.com/* HTTPHTTP Microsoft StoreMicrosoft Store
emdl.ws.microsoft.comemdl.ws.microsoft.com HTTPHTTP Windows UpdateWindows Update
evoke-windowsservices-tas.msedge.netevoke-windowsservices-tas.msedge.net HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Aplikácia FotografiePhotos app
g.live.comg.live.com TLS v1.2TLS v1.2 OneDriveOneDrive
go.microsoft.comgo.microsoft.com HTTPHTTP Windows DefenderWindows Defender
licensing.mp.microsoft.comlicensing.mp.microsoft.com HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 LicencovanieLicensing
login.live.comlogin.live.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Overenie zariadeniaDevice Authentication
manage.devcenter.microsoft.commanage.devcenter.microsoft.com TLS v1.2TLS v1.2 Analýza na lokalite Microsoft StoreMicrosoft Store analytics
ocsp.digicert.com*ocsp.digicert.com HTTPHTTP Kontroly protokolov CRL a OCSP, ktoré vykonávajú vydávajúce certifikačné autorityCRL and OCSP checks to the issuing certificate authorities
ris.api.iris.microsoft.comris.api.iris.microsoft.com TLS v1.2TLS v1.2 Windows NovinkyWindows spotlight
telecommand.telemetry.microsoft.comtelecommand.telemetry.microsoft.com TLS v1.2TLS v1.2 Používaný technológiou Hlásenie chýb systému WindowsUsed by Windows Error Reporting
tile-service.weather.microsoft.comtile-service.weather.microsoft.com HTTPHTTP Používa sa na sťahovanie aktualizácií na dynamickú dlaždicu aplikácie PočasieUsed to download updates to the Weather app Live Tile
v10.events.data.microsoft.comv10.events.data.microsoft.com HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 Diagnostické údajeDiagnostic Data
V10.events.data.microsoft.com/onecollector/1.0/V10.events.data.microsoft.com/onecollector/1.0/ HTTPSHTTPS Diagnostické údajeDiagnostic Data
Watson.telemetry.microsoft.com/telemetry.requestWatson.telemetry.microsoft.com/telemetry.request HTTPSHTTPS Diagnostické údajeDiagnostic Data
watson.telemetry.microsoft.comwatson.telemetry.microsoft.com HTTPSHTTPS Diagnostické údajeDiagnostic Data
outlook.office365.comoutlook.office365.com HTTPHTTP Microsoft OfficeMicrosoft Office
www.bing.comwww.bing.com TLS v1.2TLS v1.2 Používa sa pre aktualizácie určené pre Cortanu, aplikácie a dynamické dlaždiceUsed for updates for Cortana, apps, and Live Tiles
www.msftconnecttest.comwww.msftconnecttest.com HTTPHTTP Sieťové pripojenie (NCSI)Network Connection (NCSI)
adl.windows.comadl.windows.com HTTPHTTP Používa sa kvôli aktualizáciám databázy kompatibility pre WindowsUsed for compatibility database updates for Windows