Uporaba parametrov v poročilih

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Z uporabo parametrov v poročilih nadzirate podatke, ki se pridobivajo s pozivanjem uporabnika za vrednost ali nabor vrednosti, ko uporabnik zažene poročilo. Poizvedba za nabor podatkov pridobi samo podatke, ki jih zahteva uporabnik. V poročila lahko dodate tudi skrite ali posebne parametre, ki uporabnika ne pozivajo k vnosu, vendar se lahko uporabijo za postopke, kot je filtriranje podatkov in dinamičen prikaz podrobnosti.

Opomba

Največja dolžina vrednosti parametra, ki se prenesejo iz aplikacije Dynamics 365, je 2.000 znakov. Če npr. zaženete poročilo in ustvarite podatkovni filter v uporabniškem vmesniku funkcije Napredno iskanje, pridobljeni izraz filtra, ki se prenese v parameter filtra, ne sme presegati 2.000 znakov. Število parametrov, ki jih lahko določite, ni omejeno. Vendar boste morda morali omejiti dolžino niza v vrstici za URL in število parametrov v skladu z zahtevami posameznega brskalnika.

Dodajanje parametrov

Parametre lahko v poročilo dodate za opredelitev posameznih parametrov poročila, prenos podatkov prek poizvedbe ali omogočanje dostopa do uporabniške nastavitev, kot sta parametra CRM_CurrencySymbol in CRM_CurrencyPositivePattern.

<ReportParameter> je element v datoteki definicije poročila (RDL), ki se uporablja za opis posameznega parametra v poročilu. Parameter <QueryParameter > vsebuje informacije o posameznem parametru, ki se prenese v vir podatkov kot del poizvedbe. Naslednja koda XML iz datoteke RDL poročila »Povzetek kupca« prikazuje uporabo parametrov ReportParameter in QueryParameter.

<ReportParameter Name="CRM_FilteredAccount"> 
 <DataType>String</DataType> 
  <Nullable>true</Nullable> 
  <DefaultValue> 
   <Values> 
     <Value>select * from FilteredAccount</Value> 
   </Values> 
  </DefaultValue> 
  <AllowBlank>true</AllowBlank> 
  <Prompt>CRM_FilteredAccount</Prompt> 
</ReportParameter> 
<Query> 
  <rd:UseGenericDesigner>true</rd:UseGenericDesigner> 
  <CommandText>declare @sql as nVarchar(max) 
   set @sql = ' 
   SELECT top 10 CAST(accountid as nvarchar(100)) as AccountID, 
   name, '''' as None 
   FROM (' + @FilteredAccount + ') as fa' 
   exec(@sql) 
  </CommandText> 
  <QueryParameters> 
   <QueryParameter Name="@FilteredAccount"> 
     <Value>=Parameters!FilteredAccount.Value</Value> 
   </QueryParameter> 
  </QueryParameters> 
  <DataSourceName>CRM</DataSourceName> 
</Query> 

Ti primeri prikazujejo uporabo parametrov QueryParameter in ReportParameter v poročilo, ki temelji na jeziku Fetch.

<ReportParameter Name="FilteredAccount"> 
   <DataType>String</DataType> 
   <Prompt>Filtered Account</Prompt> 
      <DefaultValue> 
         <Values> 
            <Value> 
               <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false"> 
               <entity name="account"> 
               <all-attributes/> 
               </entity> 
               </fetch> 
            </Value> 
         </Values> 
      </DefaultValue> 
  </ReportParameter> 
<Query> 
    <DataSourceName>DataSource1</DataSourceName> 
    <CommandText> 
         <fetch>  
         <entity name="account" enableprefiltering="true" prefilterparametername="FilteredAccount"> 
         <attribute name="accountid" /> 
         <attribute name="name" /> 
         </entity> 
         </fetch> 
      </CommandText> 
    <QueryParameters> 
     <QueryParameter Name="FilteredAccount"> 
      <Value>=Parameters!FilteredAccount.Value</Value> 
     </QueryParameter> 
    </QueryParameters> 
    <rd:UseGenericDesigner>true</rd:UseGenericDesigner> 
   </Query> 

Skriti parametri

Oblikovalnik poročil v okolju Visual Studio ima vgrajeno podporo za skrite parametre. Poleg tega lahko parametre skrijete tako, da v poročilu v sistemu Dynamics 365 imenu parametra dodate predpono CRM_. Privzeto so parametri s predpono CRM_ skriti, ko je poročilo objavljeno prek sistema Dynamics 365. Ko zaženete poročilo, ne boste pozvani, da vnesite vrednosti parametrov za skrite parametre.

Posebni parametri

V naslednji tabeli so prikazani posebni skriti parametri, ki jih lahko uporabite v poročilih.

Parameter Opis
CRM_FilterText Vsebuje vrednost besedila za filter, ki ga uporabnik poročila interaktivno ustvari v pregledovalniku poročila, ko uporabnik zažene poročilo. Parameter je v besedilnem polju s povzetkom filtriranja, ki je v glavi poročila. Začetna vrednost je nastavljena na privzeti filter.
CRM_URL Nastavljen je URL spletne aplikacije Dynamics 365. Ta parameter uporabite pri prikazu podrobnosti v Dynamics 365.
CRM_FilteredEntity Za uporabo v izrazu poizvedbe, da omogoči vnaprejšnje filtriranje (prek funkcije Napredno iskanje).

Preden se lahko sklicujete nanje, morate ustvariti vse parametre v poročilu. Vrednosti teh posebnih parametrov vnese sistem Dynamics 365, ko zaženete poročilo.

Dodatni parametri za obliko

V naslednji tabeli so dodatni parametri, ki jih lahko uporabite v poročilih. Med njimi so parametri, ki zagotavljajo dostop do informacij o številskih nastavitvah uporabnika. Te vrednosti lahko uporabite za oblikovanje in prikaz številskih vrednosti. Ti parametri so podobne vrednostim, navedenim v razredu NumberFormatInfo. Te parametre uporabite v poročilih po meri za oblikovanje podatkov v skladu z uporabniškimi nastavitvami.

Parameter Opis
CRM_FullName Polno ime uporabnika, v imenu katerega se izvaja poročilo.
CRM_UserTimeZone Ime časovnega pasu uporabnika, na primer »Pacifiški standardni čas«.
CRM_UILanguageId Trenutna območna oznaka (LCID) uporabnika.
CRM_YearStartWeekCode Prvi teden v letu, ki se uporablja v Dynamics 365.
CRM_WeekStartDayCode Prvi dan v tednu, ki se uporablja v Dynamics 365.
CRM_FiscalCalendarStart Začetni datum proračunskega leta, ki se uporablja v Dynamics 365.
CRM_FiscalPeriodType Določa razdelitev proračunskega leta – četrtletno, mesečno, letno in tako naprej.
CRM_FiscalYearDisplayCode Določa, ali naj bo ime proračunskega leta prikazano glede na to, kdaj se proračunsko leto začne ali kdaj se konča.
CRM_FiscalYearPeriodConnect Določa, kako sta povezana proračunsko leto in proračunsko obdobje, kadar sta prikazani skupaj.
CRM_FiscalYearFormat Določa, kako bo prikazano ime proračunskega leta.
CRM_FiscalPeriodFormat Določa, kako bo prikazano proračunsko obdobje.
CRM_FiscalYearPrefixFormat Določa, ali je proračunskemu letu dodana predpona, ko je prikazano.
CRM_FiscalYearSuffixFormat Določa, ali je proračunskemu letu dodana pripona, ko je prikazano.
CRM_CurrencyDecimalPrecision Natančnost decimalnih mest v valuti
CRM_CurrencySymbol Simbol valute organizacije
CRM_CurrencyPositivePattern Vzorec oblike za pozitivne vrednosti valute
CRM_CurrencyNegativePattern Vzorec oblike za negativne vrednosti valute
CRM_NumberDecimalDigits Število decimalnih mest, ki uporablja za številske vrednosti
CRM_NumberDecimalSeperator Niz, ki se uporablja kot decimalno ločilo v številskih vrednostih
CRM_NumberNegativePattern Vzorec oblike za negativne številske vrednosti
CRM_NumberGroupSizes Število števk v vsaki skupini na levi strani decimalnega ločila v številskih vrednostih
CRM_NumberGroupSeperator Niz, ki skupine števk loči na levo stran decimalnega ločila v številskih vrednostih
CRM_DateSeperator Niz, ki ločuje komponente datuma, kot so leto, mesec in dan
CRM_TimeSeperator Niz, ki ločuje komponente ure, kot so ura, minute in sekunde
CRM_AMDesignator Niz, ki ločuje komponente ure, kot so ura, minute in sekunde
CRM_PMDesignator Oznaka za ure po poldnevu (popoldne)
CRM_ShortDatePattern Vzorec oblike za kratko datumsko vrednost, ki je povezana z vzorcem oblike »d«
CRM_LongDatePattern Vzorec oblike za dolgo datumsko vrednost, ki je povezana z vzorcem oblike »D«
CRM_ShortTimePattern Vzorec oblike za kratko vrednost ure, ki je povezana z vzorcem oblike »t«
CRM_MonthDayPattern Vzorec oblike za vrednosti meseca in dneva, ki sta povezani z vzorcema oblike »m« in »M«

Glejte tudi

Vodnik za poročanje in analizo
Objava poročil