Ustvarjanje in urejanje odnosov med entitetami

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Odnosi entitete določajo, kako bodo zapisi povezani med seboj v zbirki podatkov. Na najpreprostejši ravni z dodajanjem polja za iskanje entiteti ustvarite nov odnos 1:N (eden-do-mnogih) med dvema entitetama, kar vam omogoča, da to polje za iskanje vstavite v obrazec. S poljem za iskanje lahko uporabniki povezujejo več »podrejenih« zapisov te entitete z enim zapisom »nadrejene« entitete.

Odnosi entitete 1:N presegajo preprosto določanje povezovanja med zapisi, saj zagotavljajo tudi podatke za obravnavo naslednjih vprašanj:

  • Ko izbrišem zapis, moram izbrisati tudi zapise, povezane s tem zapisom?

  • Ko dodelim zapis novemu lastniku, mu moram dodeliti tudi vse zapise, povezane s tem zapisom?

  • Kako lahko olajšam postopek vnosa podatkov pri ustvarjanju novega povezanega zapisa v kontekstu obstoječega zapisa?

  • Na kakšen način naj osebe, ki so prikazale zapis, prikažejo povezane zapise?

    Entitete lahko sodelujejo tudi v odnosu N:N (mnogo proti mnogo), kjer je poljubno število zapisov za dve entiteti mogoče povezani med seboj.

Odločite se, ali je bolje uporabiti odnose entitete ali povezave

Odnosi entitete so metapodatki, ki spreminjajo zbirko podatkov. Ti odnosi omogočajo, da poizvedbe zelo učinkovito pridobivajo povezane podatke. Uporabite odnose entitete za definiranje formalnih odnosov, ki definirajo entiteto ali ki jih lahko uporabi večina zapisov. Priložnost brez možne stranke na primer ne bi bila zelo koristna. Entiteta priložnosti ima odnos N:N z entiteto konkurenčnega podjetja. To omogoča, da lahko v priložnost dodate več konkurenčnih podjetij. Morda boste želeli zajeti te podatke in ustvariti poročilo, ki prikazuje konkurenčna podjetja.

Med zapisi obstajajo drugi, manj formalni odnosi, ki se imenujejo povezave. Morda bi bilo na primer koristno vedeti, da sta dva stika poročena ali da sta zasebna prijatelja ali da je stik v preteklosti delal na drugem računu. Večina podjetij ne ustvari poročil s to vrsto informacij ali ne zahteva, da bi bili ti podatki vneseni, zato se jim ne zdi smiselno ustvariti odnosov entitete.

Vrste odnosov entitete

Ob pogledu na raziskovalca rešitev bi morda mislili, da obstajajo le tri vrste odnosov entitete. Dejansko pa sta samo dva, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Vrsta odnosa Opis
1:N (eden-do-mnogih) Odnos entitete, kjer je en zapis entitete za možnost Primarna entiteta mogoče povezati z več drugimi zapisi (Povezana entiteta) zaradi polja za iskanje na povezani entiteti.

Ko prikažete zapis primarne entitete, lahko vidite seznam povezanih entitet, ki so povezane z njim.
N:N (mnogo proti mnogo) Odnos entitete, ki ga določa posebna Entiteta odnosa, včasih imenovana tudi križajoča se entiteta, kar omogoča, da je lahko veliko zapisov ene entitete povezanih z veliko zapisi druge entitete.

Ko prikažete zapis katere od entitet v odnosu N:N, lahko vidite seznam vseh zapisov druge entitete, ki so povezani z njim.

Vrsta odnosa N:1 (mnogi-do-enega) obstaja v uporabniškem vmesniku raziskovalca rešitev, ker raziskovalec rešitev prikaže pogled, združen po entitetah. Odnosi 1:N dejansko obstajajo med entitetami in na vsako entiteto gledajo kot, da je Primarna entiteta ali Povezana entiteta. Povezana entiteta, včasih imenovana podrejena entiteta, ima polje za iskanje, ki omogoča shranjevanje sklica na zapis iz primarne entitete, včasih imenovane nadrejena entiteta. Odnos N:1 je pravzaprav odnos 1:N z vidika povezane entitete.

Glejte tudi

Pregled entitet in metapodatkov
Ustvarjanje in urejanje entitet
Ustvarjanje in urejanje polj
Ustvarjanje in urejanje globalnih naborov možnosti