Določanje vrste koraka nalaganja obrazca in nalaganja zavihka

Ta vrsta koraka omogoča, da korak spletnega obrazca deluje kot obrazec entitete v celotnem procesu spletnega obrazca. Naloži obrazec iz storitve Dynamics 365 for Customer Engagement s podobnim naborom možnosti, ki je na voljo kot obrazec entitete.

Nastavitve

Ime Opis
Ime Opisno ime zapisa. Zahtevano
Ime entitete Ime entitete, iz katere se bo naložil obrazec. Zahtevano
Ime obrazca Ime obrazca na ciljni entiteti, ki bo upodobljena. Zahtevano
Ime zavihka Ime zavihka na obrazcu za določeno entiteto, ki mora biti upodobljena. Izbirno
Način Ena od naslednjih vrednosti:
  • Vstavi
  • Uredi
  • Samo za branje
Izbira možnosti Vstavi označuje, da mora obrazec vstaviti nov zapis ob predložitvi. Navedba možnosti Uredi označuje, da mora obrazec urediti obstoječi zapis. Izbira možnosti »Samo za branje« označuje, da mora obrazec prikazati obrazec, ki ga ni mogoče urejati, za obstoječi zapis. Pri možnostih Uredi in Samo za branje mora obvezno obstajati izvorni zapis ter biti morajo določeni parametri v poljih »Vrsta vira zapisa« in »Ime parametra niza poizvedbe ID-ja zapisa« za izbiro ustreznega zapisa, ko je obrazec naložen v portal.
Samodejno ustvari korake iz zavihkov Če je ta možnost potrjena, to označuje, da bo na obrazcu entitete prikazanih več zavihkov, tako da bo vsak zavihek naslednji korak, z začetkom pri prvem zavihku in nadaljevanjem po vseh zavihkih, dokler se končna predložitev ne vstavi kot zapis. Kot privzeto vedenje ta možnost ni potrjena. Nepotrjena možnost označuje, da bo samo en zavihek ali obrazec upodobljen za trenutni korak. Če ime zavihka ni navedeno, je prikazan prvi zavihek.
Vrsta vira zapisa Ena od naslednjih vrednosti:
  • Niz poizvedbe
  • Trenutni uporabnik portala
  • Rezultat iz prejšnjega koraka
Za izbiro možnosti Niz poizvedbe je obvezno ime parametra, ki mora biti zagotovljeno v nizu poizvedbe URL-ja obrazca. To je lahko določeno v polju »Ime parametra niza poizvedbe ID-ja zapisa«. Če izberete Trenutni uporabnik portala, bo pridobljen zapis uporabnika portala za trenutnega uporabnika s preverjeno pristnostjo.
Če izberete Rezultat iz prejšnjega koraka, bo pridobljen zapis, ki je bil vir zapisa za prejšnji korak spletnega obrazca.
Ime parametra niza poizvedbe ID-ja zapisa Ime parametra, navedeno v nizu poizvedbe URL-ja do spletne strani, ki vsebuje ta obrazec entitete.
Ime odnosa Obvezno, če je vrsta vira zapisa zapis, povezan s trenutnim uporabnikom portala. Logično ime odnosa med trenutnim zapisom uporabnika portala in ciljnim zapisom. To mora vrniti enako vrsto entitete, ko je določena v polju ime entitete.
Omogoči ustvarjanje, če je vrednost »null« Izbirna logična vrednost, ki je na voljo, ko je vrsta vira zapisa zapis, povezan s trenutnim uporabnikom portala. Če je ta možnost potrjena, to označuje, da lahko v primeru, da povezani zapis ne obstaja, uporabnik zapis ustvari, drugače bo naletel na izjemo, saj obrazec potrebuje zapis, v katerega se vpnejo podatki.
Omogoči dovoljenja entitete To bo povzročilo, da obrazec spoštuje dovoljenja entitete. Privzeto je nastavljeno na »false« zaradi razlogov vzvratne združljivosti. Če je nastavljeno na »true«, so OBVEZNA izrecna dovoljenja za vse uporabnike, ki želijo dostop do obrazca. Upoštevajte, da to velja samo za PRVI korak na obrazcu.

Dodatne nastavitve

Ime Opis
Upodobi spletne vire v vrstici Odstrani iFrame, ki zajema spletni vir na obrazcu entitete Dynamics 365 for Customer Engagement.
Opisi orodja so omogočeni Opis orodja je nastavljen z uporabo opisa atributa ciljne entitete.
Pokaži nepodprta polja Trenutno so podprta vsa polja. To je rezervirano za morebitne spremembe, ki jih Dynamics 365 for Customer Engagement lahko izvede za vrste polj.
Nastavi priporočena polja za obvezna Nastavi za obvezne vse atribute, ki imajo raven zahteve za polje nastavljeno na »Priporočeno za poslovanje«.
Nastavi vsa polja za obvezna Nastavi vsa polja za obvezna ne glede na raven zahteve za polje.
Povzetek preverjanja veljavnosti razreda CSS Ime razreda CSS, dodeljeno v povzetek preverjanja veljavnosti. Privzeto: »validation-summary alert alert-error alert-block«
Omogoči povezave povzetka preverjanja veljavnosti Logična vrednost »true« ali »false«, ki označuje, ali naj bodo sidrne povezave upodobljene v povzetku preverjanja veljavnosti za pomik do polja, ki vsebuje napako. Privzet: »true«
Besedilo povezave povzetka preverjanja veljavnosti Oznaka, dodeljena povezavam povzetka preverjanja veljavnosti. Privzeto: »Kliknite tukaj«.
Navodila Prikaz bloka besedila na vrhu obrazca.
Sporočilo »Zapisa ni mogoče najti« Sporočilo, ki se prikaže, ko izvornega zapisa ni mogoče naložiti. Privzeto: »Zapisa, ki ga iščete, ni mogoče najti.«

Možnosti obrazca

Ime Opis
Dodaj preskus Captcha Portal uporablja RadCaptcha podjetja Telerik za preprečevanje zlonamernih napadov neželene pošte. Storitev zahteva enolični ključ za preverjanje pristnosti zahtev za aplikacijo portala.
Skupina za preverjanje veljavnosti Ime skupine, dodeljeno kontrolnikom vnosa za ocenjevanje veljavnosti vnosa imenovanih skupina.
Gumb za pomik nazaj razreda CSS Ime razreda CSS, dodeljeno gumbu za pomik nazaj.
Besedilo gumba za pomik nazaj Oznaka na gumbu za pomik nazaj.
Gumb za pomik naprej razreda CSS Ime razreda CSS, dodeljeno gumbu za pomik naprej.
Besedilo gumba za pošiljanje Oznaka na gumbu za pomik naprej.
Gumb za pošiljanje razreda CSS Ime razreda CSS, dodeljeno gumbu za pošiljanje. Privzeto: »gumb za pošiljanje«
Besedilo gumba za pošiljanje Oznaka na gumbu za pošiljanje. Privzeto je »Pošlji«
Besedilo »Zasedeno« gumba za pošiljanje Oznaka na gumbu za pošiljanje med procesom, ki se izvaja. Privzeto: »Obdelava ...«

Poveži trenutnega uporabnika portala z ustvarjanjem zapisa

Te možnosti se uporabljajo za spremljanje, kateri stik portala ustvari zapis prek UI-ja portala

Ime Opis
Poveži trenutnega uporabnika portala Če je ta možnost potrjena, to označuje, da naj bo zapis trenutno vpisanega uporabnika povezan z zapisom ciljne entitete.
Atribut za iskanje ciljne entitete z uporabnikom portala Logično ime atributa ciljne entitete, v kateri je shranjen uporabnik portala.
Je udeleženec dejavnosti Logična vrednost, ki označuje, ali je atribut za iskanje ciljne entitete z uporabnikom portala vrsta udeleženca dejavnosti. Glejte Entiteta ActivityParty

Referenca entitete

Naslednji parametri zadevajo nastavitev reference entitete, ko je obrazec shranjen.

To zagotavlja način povezave trenutnega zapisa, ki ga obrazec ustvarja ali posodablja, z drugim ciljnim zapisom. To je uporabno, če imate več korakov z več vrstami entitet in želite povezati nastale zapise ali če je strani posredovan niz poizvedbe ID-ja zapisa, ki ga želite povezati. Imamo na primer stran za zaposlitev, na kateri so navedena prosta delovna mesta, vsako s povezavo do prijavnice za delovno mesto, ki vsebuje ID prostega delovnega mesta do obrazca prijavnice, tako da se ob nastanku prijave prosto delovno mesto poveže z zapisom.

Ime Opis
Pri shranjevanju nastavi sklic na entiteto Da ali ne. Vrednost »da« označuje, da je treba referenco entitete dodeliti, ko je obrazec shranjen, drugače se ne nastavi.
Ime odnosa Ime definicije odnosa za dani odnos med dvema vrstama entitete.
Opomba: ne določite imena odnosa, če določite logično ime atributa za iskanje cilja.
Logično ime entitete Logično ime referenčne entitete.
Logično ime atributa za iskanje cilja Logično ime atributa za iskanje za ciljno entiteto, ki je ustvarjena ali posodobljena.
Opomba: ne določite imena odnosa, če določite logično ime atributa za iskanje cilja.
Vnaprej izpolni polje za iskanje Če je iskanje glede referenčne entitete na obrazcu, se s potrditvijo te vrednosti v polje na obrazcu vnese vrednost, pridobljena s spodnjo nastavitvijo.
Vrsta vira Ena od naslednjih vrednosti:
  • Niz poizvedbe
  • Trenutni uporabnik portala
  • Rezultat iz prejšnjega koraka
Za izbiro možnosti Niz poizvedbe je obvezno ime parametra, ki mora biti zagotovljeno v nizu poizvedbe URL-ja obrazca. To je lahko določeno v polju Ime niza poizvedbe. Če je ta parameter primarni ključ, potem izberite »Da« za Niz poizvedbe je primarni ključ, drugače izberite »Ne« in podajte logično ime atributa ciljne entitete za poizvedbo po, določeno v polju Logično ime atributa poizvedbe. Če izberete Trenutni uporabnik portala, bo pridobljen zapis stika za trenutnega uporabnika s preverjeno pristnostjo. Če izberete Rezultat iz prejšnjega koraka, bo pridobljen zapis, ki je bil ustvarjen kot posledica koraka pred trenutnim ali iz specifičnega koraka na podlagi koraka, povezanega s koraki vira entitete.
Korak referenčne entitete Zapis koraka spletnega obrazca prejšnjega koraka za pridobivanje entitete, ustvarjene ali urejene v tem koraku, za povezovanje z zapisom tega trenutnega koraka.
Ime niza poizvedbe Ime parametra, navedeno v nizu poizvedbe URL-ja do spletne strani, ki vsebuje ta spletni obrazec.
Niz poizvedbe je primarni ključ »Da« označuje vrednost niza poizvedbe, ki je vrednost primarnega ključa. »Ne« označuje vrednost niza poizvedbe, ki je vrsta atributa, ki ni primarni ključ.
Logično ime atributa poizvedbe Logično ime atributa za poizvedbo za zapisom.
Prikaži podrobnosti samo za branje Če je ta možnost potrjena, to pomeni, da mora biti obrazec upodobljen na vrhu strani, ki prikazuje informacije samo za branje, ki zadevajo referenčni zapis. Zahteva ime obrazca.
Ime obrazca Ime obrazca za referenčno entiteto, ki se uporabi za prikaz podrobnosti samo za branje.

Dodatne funkcije

Ime Opis
Priloži datoteko Potrdite to možnost, če želite, da obrazec vsebuje kontrolnik za nalaganje datoteke na dnu obrazca, da bo mogoče zapisu priložiti datoteko.
Dovoli več datotek Logična vrednost, ki označuje, ali lahko uporabnik naloži več datotek.
Sprejmi Atribut »Sprejmi« določa datoteke vrste MIME, ki jih strežnik sprejme prek prenosa datotek. Če želite določiti več kot eno vrednost, vrednosti ločite z vejico (npr. audio/*,video/*,image/*).
Nalepka Besedilo, prikazano poleg kontrolnika za nalaganje datoteke. Za vsak jezikovni paket, nameščen in omogočen za organizacijo Dynamics 365 for Customer Engagement, bo na voljo polje za vnos sporočila v povezanem jeziku.
Je obvezno Če je ta možnost potrjena, je prilaganje datoteke obvezno za nadaljevanje.
Sporočilo o napaki za manjkajočo datoteko Sporočilo, prikazano med potrjevanjem veljavnosti obrazca, če je »Obvezno« »true« in uporabnik ni priložil datoteke. Za vsak jezikovni paket, nameščen in omogočen za organizacijo Dynamics 365 for Customer Engagement, bo na voljo polje za vnos sporočila v povezanem jeziku.
JavaScript po meri Blok JavaScript po meri, ki bo dodan na konec strani tik pred zaključnim elementom oznake obrazca. ID vnosa HTML za polje entitete, ki je nastavljeno na logično ime atributa. To omogoča izbiro polja, nastavljanje vrednosti ali enostavno upravljanje na strani drugega odjemalca z jQuery. $(document).ready(function() { $(#address1_stateorprovince).val(Saskatchewan); });

Glejte tudi

Konfiguracija portala Dynamics 365 for Customer Engagement
Določitev obrazcev entitet in logike po meri na portalu Dynamics 365 for Customer Engagement
Koraki spletnega obrazca za portale
Vrsta koraka preusmeritve
Vrsta pogojnega koraka
Dodajanje JavaScripta po meri